BALANCES OKTOBERFEST

Barrobés & Borges

Arxiu de la categoria: English

LA DANSA DE LES VOCALS ANGLESES

El meu repte era escriure un apunt amè i per a tots els públics sobre el fenomen fonètic més influent en la pronuncia de la llengua anglesa. És complicat. Parlar de fonètica perquè ho entengui gent que no en té ni idea de fonètica i no provocar-los badalls. Però ho intentaré.

Un dels principals problemes per als estudiants d’anglès és la pronuncia, tan aparentment arbitrària, de les vocals.

En primer lloc i abans d’entrar en el tema, deixeu-me aclarir que l’anglès té 12 vocals (fonèticament parlant, és clar. Si voleu fer una comparativa, en català central en tenim 9: dues a, dues e, dues o, una i, una u i una neutra. I en castellà no es compliquen gens la vida i en fan cinc, tal qual.)

I algú pensarà: potser per això és tan difícil encertar la pronuncia de les vocals en anglès. Però en realitat no explica per què la a o la i poden sonar com un diftong, per exemple, en segons quina paraula, oi?

L’explicació de la curiosa pronuncia de les vocals angleses té molta més conya marinera i per a un filòleg és molt més divertida. Rau en una lenta mutació que el lingüista danès Otto Jespersen va batejar amb el nom de “The Great Vowel Shift” (El Gran Desplaçament Vocàlic).

 Ja sabem que les llengües evolucionen, pateixen mutacions i canvien amb el pas del temps i amb l’ús, de manera paral·lela i estretament vinculada a l’evolució dels pobles que les parlen. Els canvis no es produeixen d’un dia per l’altre. És evident que els anglesos no es van llevar un bon dia pronunciant totes les vocals a l’inrevés. De fet, el Desplaçament Vocàlic va ser una dansa de sons pausada i tranquil·la que va durar segles. I que marca la transició entre els períodes que anomenem Middle English i Modern English (la conquesta Normada de 1066 marca la transició entre l’Old English – llengua saxona- i el Middle English, molt influït pel francès dels conqueridors. Si els saxons no haguessin perdut la batalla de Hastings, la llengua que ara es parlaria en aquell país no s’assemblaria gens a l’anglès actual. Com he dit abans, l’evolució de la llengua va estretament lligada a l’evolució dels seus parlants).

El Great Vowel Shift (GVT) és una dansa, però no tothom hi està convidat; tan sols la ballen les vocals llargues (l’anglès té vocals curtes i vocals llargues). Aquest detall és molt important perquè explica nombroses incoherències de pronuncia.

Recordem que les vocals es classifiquen segons el punt d’articulació, que depèn de la posició de la llengua dins la boca (alta o baixa, anterior o posterior).  Normalment es presenten de la següent manera, i probablement aquest diagrama us ajudarà a entendre-ho tot millor.

Quadre 1: Vocals del Middle EnglishQuadre 2 ME Vowels chart

Aquí les vocals llargues del segle XIV i en què s’han convertit (recordeu que parlem de sons i no de grafies):

Quadre 2

Posició

 

Middle English

Modern English

Vocals anteriors

Alta

/i:/

—> /ai/

Mitjana (Tancada)

/e:/

—> /i:/

Baixa (Oberta)

/æ:/

—> /e:/ (posteriorment–> /i:/)

Baixa (oberta)

/E:/

—> /i:/

Vocals centrals

Baixa

/A:/

—> /ei/

Vocals posteriors

Alta

/u:/

—> /au/

Mitjana (Tancada)

/o:/

—> /u:/

Baixa (oberta)

/O:/

—> /ou/

Però els passos d’aquesta dansa no són senzills, ni clars, ni directes. I en alguns casos es produeixen en diverses etapes. Aquí alguns exemples concrets:

 Quadre 3

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

   i:

ij

ei

@i

ai

Life /laif/

e:

i:

Deed /di:d/

E:

e:

i:

Deal /di:l/

A:

{:

E

e:

ei

Name /neim/

O:

o:

ou

Home  /houm/

o:

u:

Moon /mu:n/

u:

uw

ou

eu

au

House /haus/

/E/ és el símbol per la /e/ oberta  /O/és el símbol per la /o/ oberta  /@/és el símbol per la vocal neutra

Bàsicament, i resumint, el que passa és que les vocals es tanquen (o pugen, de baixa a mitjana i de mitjana a alta – vegeu quadre 1). Si us fixeu en el quadre 3,  veureu que la /E/ es torna /e/. I la /e/ es tanca encara més i esdevé /i/.

I tot comença perquè la /i:/ i la /u:/, que no es poden tancar ni pujar més, esdevenen diftongs –aquest és el primer desplaçament, on comença tot, i que provoca un canvi en cadena. En saltar de la graella, deixen un espai buit; la /e:/ i la /o:/ pugen a ocupar-lo, deixant, alhora, el seu espai buit… i així successivament.

ei < i: < e: < E: <@:

ou < u: < o: < O:

La dansa consta de 8 passos.

Quadre 4

Quadre 3 GVS

Si preferiu veure-ho amb dates per fer-vos una idea del lapse temporal:

Quadre 5

Quadre 5 GVS

I aquí alguns exemples més:

Middle English

1550

1600

Posterior

Bite

/i:/

/ei:/

/ai/

beet

/e:/

/i:/

/i:/

Beat

Meat

/ E: /

/e:/

/e:/

/ei/

/i:/

/e/

Mate

@:

@:

E:

/e:/

/ei/

Out

/u:/

/ou/

/au/

Boot

/o:/

/u:/

/u:/

Boat

/O:/

/o:/

/o:/

/ou/

Great

Steak

/ E: /

/e:/

/ei/

Com podeu veure mate i steak acaben sonant igual /ei/ tot i partir de sons /m@:t/ i /stE:k/ i grafies diferents. En canvi beat i meat que coincidien en so i grafia amb steak [/bE:t/ i /mE:t/] acabaran sonant amb una /i/:  /bit/ /mit/  i beet i beat esdevindran homòfons.

I així el verb saxó cēpan (ē és com escrivien llavors la e llarga) acabarà esdevenint Keep /ki:p/ (sí, també perdrà la declinació pel camí en diversos passos).

Però en canvi el participi cēpte es converteix en kept /kept/. Per què? Perquè seria massa fàcil si la cosa s’aturés aquí, però ja coneixeu la fonètica, quan s’hi posa no hi ha res que la deturi. El cas és que el desplaçament no era l’únic fenomen fonètic que afectava les vocals. Se’n van produir dos més que en van alterar la llargada. En alguns casos, les vocals llargues es van escurçar.

 Alguns exemples del que es coneix com a shortening:

GVS Shortening

 N’hi ha més, és clar, amb diverses explicacions (si la vocal es troba en síl·laba tònica tancada seguida per dues àtones i coses similars). Però la que ens interessa ara és la següent: Totes les vocals llargues que es trobaven davant d’un grup de consonants es van escurçar. Això és el que li va passar a la e llarga de cēpte, que es va escurçar perquè precedia pt. Es va quedar en cepte, i això va evitar la seva deriva cap a la i. En perdre la declinació i canviar l’ortografia de la c per la k es va convertir en el kept que coneixem avui dia.

Això també explica, per exemple, que five faci diftong /faiv/ i fifty no /fɪfti/. I explica, en part, alguns plurals irregulars (allò del foot-feet o el mouse-mice), però tan sols en part, perquè al cas dels plurals irregulars cal afegir-hi un altre fenòmen fonètic i la pèrdua de les declinacions.

Per acabar-ho d’adobar, algunes vocals curtes, per enveja, es van allargar:

Alguns exemples de Lenghtening 

Abans de /r/ es tornen

/i /

/u/

/e/

/o/

/@:/

/ E: /

 

Bird  /bE:d/ 1

Church /E:/

Person /pE:sn/

Word /wE:d /

/A/

/A:/

 

Part  /PA:t/

Start /stA:t/

/@/

/ O:/

War /wO:/ (/wO:r/ si la paraula següent comença per vocal)

Warm /wO:m/

 

Abans de fricativa sorda es torna

/A/

/A:/

Path /pA:θ/

/θ/ és el símbol que representa el so que vindria  ser com la z castellana 1 Parlem d’anglès britànic estàndard (l’americà estàndard pronuncia aquesta /r/ Ex: Bird /bE:rd/)

I tot plegat contribueix al merder que avui dia és la pronuncia de les vocals angleses. La pregunta lògica que tots ens fem és: I per què? Què va provocar aquests canvis? Qui va decidir convertir les i les u en diftongs? No se sap ben bé. Hi ha diverses teories.

Una d’elles cerca la causa en la migració posterior a la Pesta Negra del s.XIV, que va despoblar gran part del sud-est anglès. La barreja dialectal dels nous pobladors donaria peu als canvis.

Una altra teoria també busca la causa en la Pesta Negra, però enlloc de migració geogràfica es tracta d’una migració social, de classes baixes que pugen (mira, com les vocals).

Una altra teoria apunta al canvi de xip de l’aristocràcia, francòfona fins a principis del s.XIV. Ara França és l’enemic i això provoca una deriva anglòfona de les classes governants.

I una altra possible influència són els canvis i revoltes socials al s. XV.

La meva teoria? Els estudiants de fonologia d’una universitat extraterrestre van decidir fer servir Anglaterra com a laboratori per al seu treball de fi de carrera.

I el resultat de tot plegat: El caos més absolut

Gerard Nolst Trenité – The Chaos (1922)

Dearest creature in creation Studying English pronunciation,    I will teach you in my verse    Sounds like corpsecorpshorse and worse. I will keep you, Susybusy, Make your head with heat grow dizzy;    Tear in eye, your dress you’ll tear;    Queer, fair seerhear my prayer. Pray, console your loving poet, Make my coat look new, dear, sew it!    Just compare hearthear and heard,    Dies and dietlord and word. Sword and swardretain and Britain (Mind the latter how it’s written).    Made has not the sound of bade,    Saysaidpaypaidlaid but plaid. Now I surely will not plague you With such words as vague and ague,    But be careful how you speak,    Say: gush, bush, steak, streak, break, bleak , Previous, precious, fuchsia, via Recipe, pipe, studding-sail, choir;    Wovenovenhow and low,    Scriptreceiptshoepoemtoe. Say, expecting fraud and trickery: Daughterlaughter and Terpsichore,    Branch, ranch, measlestopsailsaisles,    Missilessimilesreviles. Whollyhollysignalsigning, Sameexamining, but mining,    Scholarvicar, and cigar,    Solarmicawar and far. From “desire”: desirableadmirable from “admire”, Lumberplumberbier, but brier,    Topshambroughamrenown, but known,    Knowledgedonelonegonenonetone, OneanemoneBalmoral, Kitchenlichenlaundrylaurel.    GertrudeGermanwind and wind,    Beau, kind, kindred, queuemankind, Tortoiseturquoisechamois-leather, Reading, Readingheathenheather.    This phonetic labyrinth    Gives mossgrossbrookbroochninthplinth. Have you ever yet endeavoured To pronounce revered and severed,    Demon, lemon, ghoul, foul, soul,    Peter, petrol and patrol? Billet does not end like ballet; Bouquetwalletmalletchalet.    Blood and flood are not like food,    Nor is mould like should and would. Banquet is not nearly parquet, Which exactly rhymes with khaki.    Discountviscountload and broad,    Toward, to forward, to reward, Ricocheted and crochetingcroquet? Right! Your pronunciation’s OK.    Roundedwoundedgrieve and sieve,    Friend and fiendalive and live. Is your r correct in higher? Keats asserts it rhymes Thalia.    Hugh, but hug, and hood, but hoot,    Buoyantminute, but minute. Say abscission with precision, Now: position and transition;    Would it tally with my rhyme    If I mentioned paradigm? Twopence, threepence, tease are easy, But cease, crease, grease and greasy?    Cornice, nice, valise, revise,    Rabies, but lullabies. Of such puzzling words as nauseous, Rhyming well with cautious, tortious,    You’ll envelop lists, I hope,    In a linen envelope. Would you like some more? You’ll have it! Affidavit, David, davit.    To abjure, to perjureSheik    Does not sound like Czech but ache. Libertylibraryheave and heaven, Rachellochmoustacheeleven.    We say hallowed, but allowed,    Peopleleopardtowed but vowed. Mark the difference, moreover, Between moverploverDover.    Leechesbreecheswiseprecise,    Chalice, but police and lice, Camelconstableunstable, Principledisciplelabel.    Petalpenal, and canal,    Waitsurmiseplaitpromisepal, SuitsuiteruinCircuitconduit Rhyme with “shirk it” and “beyond it”,    But it is not hard to tell    Why it’s pallmall, but Pall Mall. Musclemusculargaoliron, Timberclimberbullionlion,    Worm and stormchaisechaoschair,    Senatorspectatormayor, Ivyprivyfamousclamour Has the a of drachm and hammer.    Pussyhussy and possess,    Desert, but desertaddress. Golfwolfcountenancelieutenants Hoist in lieu of flags left pennants.    Courier, courtier, tombbombcomb,    Cow, but Cowper, some and home. “Solder, soldier! Blood is thicker“, Quoth he, “than liqueur or liquor“,    Making, it is sad but true,    In bravado, much ado. Stranger does not rhyme with anger, Neither does devour with clangour.    Pilot, pivot, gaunt, but aunt,    Fontfrontwontwantgrand and grant. Arsenic, specific, scenic, Relic, rhetoric, hygienic.    Gooseberry, goose, and close, but close,    Paradise, rise, rose, and dose. Say inveigh, neigh, but inveigle, Make the latter rhyme with eagle.    MindMeandering but mean,    Valentine and magazine. And I bet you, dear, a penny, You say mani-(fold) like many,    Which is wrong. Say rapier, pier,    Tier (one who ties), but tier. Arch, archangel; pray, does erring Rhyme with herring or with stirring?    Prison, bison, treasure trove,    Treason, hover, cover, cove, Perseverance, severanceRibald Rhymes (but piebald doesn’t) with nibbled.    Phaeton, paean, gnat, ghat, gnaw,    Lien, psychic, shone, bone, pshaw. Don’t be down, my own, but rough it, And distinguish buffetbuffet;    Brood, stood, roof, rook, school, wool, boon,    Worcester, Boleyn, to impugn. Say in sounds correct and sterling Hearse, hear, hearken, year and yearling.    Evil, devil, mezzotint,    Mind the z! (A gentle hint.) Now you need not pay attention To such sounds as I don’t mention,    Sounds like pores, pause, pours and paws,    Rhyming with the pronoun yours; Nor are proper names included, Though I often heard, as you did,    Funny rhymes to unicorn,    Yes, you know them, Vaughan and Strachan. No, my maiden, coy and comely, I don’t want to speak of Cholmondeley.    No. Yet Froude compared with proud    Is no better than McLeod. But mind trivial and vial, Tripod, menial, denial,    Troll and trolleyrealm and ream,    Schedule, mischief, schism, and scheme. Argil, gill, Argyll, gill. Surely May be made to rhyme with Raleigh,    But you’re not supposed to say    Piquet rhymes with sobriquet. Had this invalid invalid Worthless documents? How pallid,    How uncouth he, couchant, looked,    When for Portsmouth I had booked! Zeus, Thebes, Thales, Aphrodite, Paramour, enamoured, flighty,    Episodes, antipodes,    Acquiesce, and obsequies. Please don’t monkey with the geyser, Don’t peel ‘taters with my razor,    Rather say in accents pure:    Nature, stature and mature. Pious, impious, limb, climb, glumly, Worsted, worsted, crumbly, dumbly,    Conquer, conquest, vase, phase, fan,    Wan, sedan and artisan. The th will surely trouble you More than rch or w.    Say then these phonetic gems:    Thomas, thyme, Theresa, Thames. Thompson, Chatham, Waltham, Streatham, There are more but I forget ‘em   Wait! I’ve got it: Anthony,    Lighten your anxiety. The archaic word albeit Does not rhyme with eight-you see it;    With and forthwith, one has voice,    One has not, you make your choice. Shoes, goes, does *. Now first say: finger; Then say: singer, ginger, linger.    Realzealmauve, gauze and gauge,    Marriagefoliagemirageage, Hero, heron, query, very, Parry, tarry fury, bury,    Dostlostpost, and dothclothloth,    JobJobblossombosomoath. Faugh, oppugnant, keen oppugners, Bowingbowing, banjo-tuners    Holm you know, but noes, canoes,    Puisnetruismuse, to use? Though the difference seems little, We say actual, but victual,    SeatsweatchastecasteLeigheightheight,    Putnutgranite, and unite. Reefer does not rhyme with deafer, Feoffer does, and zephyrheifer.    DullbullGeoffreyGeorgeatelate,    Hintpintsenate, but sedate. GaelicArabicpacific, Scienceconsciencescientific;    Tour, but our, dour, succourfour,    Gasalas, and Arkansas. Say manoeuvre, yacht and vomit, Next omit, which differs from it    Bona fide, alibi    Gyrate, dowry and awry. Seaideaguineaarea, PsalmMaria, but malaria.    Youthsouthsoutherncleanse and clean,    Doctrineturpentinemarine. Compare alien with Italian, Dandelion with battalion,    Rally with allyyeaye,    EyeIayayewheykeyquay! Say aver, but everfever, Neitherleisureskeinreceiver.    Never guess-it is not safe,    We say calvesvalveshalf, but Ralf. Starry, granarycanary, Crevice, but device, and eyrie,    Face, but preface, then grimace,    Phlegmphlegmaticassglassbass. Basslargetargetgingiveverging, Oughtoust, joust, and scour, but scourging;    Ear, but earn; and ere and tear    Do not rhyme with here but heir. Mind the o of off and often Which may be pronounced as orphan,    With the sound of saw and sauce;    Also soft, lost, cloth and cross. Pudding, puddle, puttingPutting? Yes: at golf it rhymes with shutting.    Respite, spite, consent, resent.    Liable, but Parliament. Seven is right, but so is even, HyphenroughennephewStephen,    Monkeydonkeyclerk and jerk,    Aspgraspwaspdemesnecorkwork. A of valour, vapid vapour, S of news (compare newspaper),    G of gibbet, gibbon, gist,    I of antichrist and grist, Differ like diverse and divers, Rivers, strivers, shivers, fivers.    Once, but nonce, toll, doll, but roll,    Polish, Polish, poll and poll. Pronunciation-think of Psyche!- Is a paling, stout and spiky.    Won’t it make you lose your wits    Writing groats and saying “grits”? It’s a dark abyss or tunnel Strewn with stones like rowlockgunwale,    Islington, and Isle of Wight,    Housewifeverdict and indict. Don’t you think so, reader, rather, Saying latherbatherfather?    Finally, which rhymes with enough,    Thoughthroughboughcoughhoughsough, tough?? Hiccough has the sound of sup… My advice is: GIVE IT UP!

I aquí recitat:

Si heu arribat fins aquí, us felicito de tot cor!

/D@ gE:l in D@ wel/

Publicat dins de English | Deixa un comentari

English Stories (II): Some Type of Attack

Publicat el 2 de juny de 2013 per aniol

 

The film was about to start when, all of a sudden, a terrible scream of help sounded inside the cinema. All the people started to move looking towards the person who had screamed. In fact, there was a girl shouting ‘help, help, please, help me’ and we could see just near her a woman suffering some type of attack. The woman had white eyes, was trembling and all her body was shaking. The girl continued shouting: ‘Please, please, call an ambulance, please, please, call a doctor, please please help my mother’.

It was horrifying to hear her. My friend jumped quickly from his seat and ran towards the cinema’s entry. But suddenly he didn’t go out by the principal door. He opened a lateral door and disappeared. I remember that my friend had worked in this cinema and he knew a shorter way to the reception office. Meanwhile there were other spectators who helped the woman, they took her and made her lie on the floor. The woman had just lost consciousness. Also the lights of the cinema were turned on and just at that moment a man and my friend arrived. He was the responsible person of the cinema. He announced he had just called for an ambulance and at that moment another man arrived too, who said he was a doctor, and helped the woman. All the rest of people were scared, shocked, and all people were talking about it. Indeed someone was crying.

A long time passed until the ambulance arrived but, fortunately, the woman had just recovered consciousness and was sitting on a cinema chair. The doctors took the woman away to hospital and my friend and I went to take a drink: we had lost interest in seeing any film.

Publicat dins de English | Deixa un comentari

English Stories: UFOs

Publicat el 19 de maig de 2013 per aniol

I was walking along a country road when suddenly appeared such a bright light that blinded me. The only thing I could see was a big UFO. Then I lost conscience.

When I woke up I was lying in a white bed. All my body was covered by cables. There were a lot of ‘people’ around me, reading papers, consulting graphics, manipulating strange things that I’d never seen before. These people were androgens, I didn’t know if ‘they’ were men or women.

One of these people talked to me in perfect Catalan language: ‘Hello, we are Seugerbafla’. ‘Extraterrestrials?’ I asked. ‘Exactly’, Seugerbafla answered.

They told me that I was receiving a medical check and they were ‘repairing’ all my imperfections: my sight, my audition, etc. They explained that in a few seconds I was going to receive a type of electroshock. And in effect suddenly I received a big shock in all my body that turned me unconscious again.

When I woke up the second time, another ‘person’ was talking to me not in Catalan but I understood all that he/she said. The second Seugerbafla told me that he/she was speaking ‘adrev’, Seugerbafla language. The androgen explained to me that they had ‘installed’ inside me a type of chip which allowed me to talk all the languages of the world. It said: ‘From now on, you become an immortal person, an immune person to all diseases and you’re going to work for us on Earth. You are our Earth spy. The only thing you must do is live.’  

Publicat dins de English | Deixa un comentari

The story behind a photo (Apunt en anglès + dedicatòria ‘especial’)

Publicat el 4 de febrer de 2012 per aniol

This is the photo of the Ergg Chebi, one of the “doors” to entry Sahara Desert. I took the photo in the summer of 2006 when I was in holiday in Africa.

The Ergg Chebi Desert is in Morocco, in all day journey from Marrakech. It was a very hard journey in a little bus; one of the most tiring journeys of my life. It seemed that it would never finish.

I like this photo because it reminds me of how magic the desert is. It seems that there isn’t anything but when you were there, you discovered a new world.

Especially I remember that I couldn’t climb the dune; at the photo it seems that it’s a normal hill, but in reality it’s very high and it’s difficult to climb.

The thing that was the most amazing and spectacular was sleeping under the desert sky. I’ll never forget it. I saw a lot of shooting stars moving through the sky. I remember that there are a lot of stars, the sky was very, very big and it looked tridimensional, like in 3D. I’m not sure if that night I could sleep. It was incredible.

sergi borges (Twitter:@sergi_borges
)

This post is about the two “catalan” parties whose main purpose is to promote self hatred in Catalonia by means of the Catalan language.

On the one hand, we have Ciudadanos- Partido de la Ciudadanía, whose aim is the annihilation of the Catalan language. They lie to citizens and the rest of public opinion demanding bilingualism when, in fact, what they ultimately seek is unilingualism.

On the other hand, there’s the Partido Popular de Catalunya, whose aim is to impose the Spanish language in Catalonia degrading Catalan to the status of local dialect, being that the main reason why they systematically veto its officialdom in the European Union.

——————————————————————————————————

Apunt dedicat als dos partits “catalans”, l’existència principal dels quals és fomentar l’autoodi a Catalunya mitjançant la llengua catalana.

Per una banda, els Ciudadanos — Partido de la Ciudadanía, que volen anihilar el català. Menteixen els ciutadans i la resta d’opinió pública demanant bilingüisme quan en realitat volen unilingüisme, és a dir parlar única i exclusivament en castellà.

Per l’altra el Partit Popular de Catalunya, que volen imposar la llengua espanyola a Catalunya i denigrar el català a dialecte local, motiu pel qual veten sistemàticament la seva oficialitat a la Unió Europea.

Publicat dins de English | Deixa un comentari