Notices from nowhere

Democracy now finds there can be ample for all, but only if the souvereing fences are completely removed.

VALOR AFEGIT I LA JUSTÍCIA DE VISTA GUERXA.

Avui ha eixit una sentència que, em tem, hi haurem de recórrer. No dic que tots els jutges siguen així, però sí que hi ha una gran quantitat d’ells que tenen poc o gens de contacte amb la realitat del carrer i la societat amb la qual conviuen. Unes oposicions llarguíssimes i profundes, no deixen espai temporal per a saber que es cou en la crua realitat empresarial. tampoc pretenc que ho sàpiguen tan bé com l’exjutge Estivill. Però entre poc i massa, la mesura passa. Enraone de diners, sols, però això és un fet que commina a que les empreses (de no tangibles) perdem l’ànim d’afegir valor d’allò en què treballem……continua amb la carta que vaig trametre al Col·legi Territorial d’Arquitectes de València. Inici del procés judicial que avui ens ha dut a que la nostra demanda fóra estimada parcialment solament. No m’hi done per vençut. Continuaré bregant per a que es faça justícia. Sols dir, que un solar que -es pènsava el propietari- que podia construir 35 habitatges li vam estudiar i treballar per a convertir-lo en locals comercials, necessaris en aquella zona de la població. 52 habitatges i unes 80 places d’aparcament. En diner: un salt qualitatiu i quantitatiu d’1.700.000 € a quasi 4 milions d’euros.  Es fa difícil creure en la qualitat empresarial dels nostres conveïns. Açò no és Suïssa, on es valora el Know How (dispenseu-me el vocable), malahauradament…..anem encara, massa, amb saragüells en aquest país. I açò té un reflex negatiu en d’altres àmbits socials, al meu parer. I hi ha la santa barra de parlar d’innovació, I+R+i, etc. Mots buits de contingut. Paraules, paraules, paraules….que cantaven na Feliu i en Clotas….fa ja molts anys. Allò dels llauradors que deien que la seua paraula valia més que la seua signatura……….irremeiablement s’ha perdut………per sempre més.

I, un hom, es pregunta: Qui és el sr. jutge per a reduir a la meitat els honoraris unilateralment, quan aquest extrem no era motiu de discrepància entre les parts durant el procés judicial ni, àdhuc, durant la vista en cap moment?

Ens sentim en situació d’indefensió manifesta. A més de que les costes serien adjudicades a les parts. I el interessos del principal?
Set mesos de faena de mig despatx, delineants, aparelladors i enginyers, etc. a l’aiguera?
 
Segueix en l’escrit al CTAV…(+)  

 A L’ATENCIÓ  DEL SENYOR A.C.C, ARQUITECTE EN CAP DE VISAT DEL CTAV:                                                                                                                              
A València, a 24 de gener de 2005.

 
 Distingit senyor, el motiu de dirigir-me a Vós és per a demanar-vos que tinga a bé obtenir els honoraris justos corresponents al  treball desenrotllat per la mercantil ESTUDI D’ARQUITECTURA JOSEP BLESA SL, col·legiada del COACV, amb el nº 09168. Este escrit es compon de dos fulls numerats. El promotor i propietari del projecte és el senyor VGS. Al full de ressenya s’hi ha adjuntat fotocòpia de NIF que ens envià el mateix senyor en el mes present. En l’actualitat s’ubica la mercantil XXXXXXXXXXX, SL. Empresa d’exportació, centrada bàsicament, en la ceba. La idea els sorgeix perquè pensen desfer-se’n del centre de logística que s’ubica al dit solar, per dedicar-se en exclusiva a la gestió de l’exportació. Amb la qual cosa, sols els calen oficines, sense centre logístic. L’operació que se’ns comentà, a l’inici, que als volts de falles de 2005, la promoció calia estar en marxa, que és quan desmuntarà el local per a dedicar-lo a la promoció. Això explica l’esforç del despatx per a tenir-ho tot enllestit. En sis mesos de feina intensa hem donat resposta al requeriment del propietari.   Cal avançar-vos que la petició que li formule rau en el fet de l’amistat que m’uneix de més de vint anys i que donades les actuals circumstàncies m’ha posat en una situació molt incòmoda. Cal advertir que s’hi ha aportat el treball “final” consistent en un INFORME TÈCNIC I ECONÒMIC té un rang que es situa entre l’avantprojecte i el projecte bàsic, per a la promoció i construcció d’edificis de vivendes amb locals comercials i aparcaments. D’ací la dificultat de traure uns honoraris objectius. La promoció es situa al solar ubicat a c./xxxxxxxxxx, XXX, i un carrer posterior, al municipi de  XXXXXXXXXXX. Com es pot veure en el plànol de situació i emplaçament. Propietat dels srs. VGS, i son germà. El mateix treball s’ha fet a partir d’un estudi de mercat , fet “in situ” de les diferents promocions que s’estan portant a terme en els darrers temps. Això, explica, les diverses propostes que se han generat per a arribar a la solució final. Per això, fora del treball presentat, s’hi ha afegit les diferents propostes anteriors que vam barallar. Al final vam optar per la flexibilitat donant lloc a un ventall o segment poblacional que pogués donar una iniciativa empresarial més exitosa. Maximitzant-hi el número de peces registrals, i , alhora d’obrir l’accés a gent més forta econòmicament o menys. També establint, ja que donem a dos carrers, un d’ells la via principal de la població i un altre ja secundària. Inserint-hi locals comercials i un bon nombre de places de garatge. Tot això ve donat pel sistema de Gestió de Projectes (Project Management) que tenim implantat en la nostra empresa, on facilitem el desenvolupament integral d’una promoció.  S’hi acompanyen 8 plànols de les diferents plantes, un d’ells corresponent a la secció, ja que els dos carrers es presenten situats sobre plans separats topogràficament considerablement.També s’hi afegeix un informe econòmic de la viabilitat econòmica de l’operació, sempre des d’un punt de vista pessimista. Amb les envistes de desenvolupar-la, com a promotor o bé amb un  partner promotor-constructor, amb els sistema de canvi per obra.
 
La Cronologia:

28/02/2004 (dissabte): entrevista de VGS i Josep Blesa, on el propietari anuncia les seues intencions. 
Mesos de maig a juny: recopilar normativa, plànols, contrastem entre el solar real i el cadastral. Alguna reunió amb el propietari en la seua empresa per constatar i aclarir algun extrem de la forma i propietat del solar.

02/06/2004:
L’arquitecte tècnic Jaume S…….. visita el solar sobre el que s’ubicaran els edificis. S’hi procedeix a establir un planejament d’activitats, tasques i temps. 

03/06/2004
: s’inicia formalment l’expedient, ja que la nostra empresa d’arquitectura és certificada ISO-9001 i ISO-14001 de Qualitat i Mediambient. Amb el nº d’expedient ISO: 04/16. 

23/07/2004
: entrevista de DP, concertada amb anterioritat, amb l’arquitecte municipal (P….S…) on s’aporten un esbossos fets a mà per tal de donar peu a conèixer les limitacions i possibilitats, així com és la interpretació que en fan els tècnics respecte del desnivell entre carrers, donat que l’edificabilitat és la total del solar. Conèixer els criteris en què ens veiem immersos. Com s’interpreta els espais sota-teula, etc. Vinculats a planta inferior o independents, etc.

08/07/2004:
Amb el que ja podem muntar la FITXA URBANÍSTICA. (D……P…..). 

Mesos de juliol, agost:
Josep Blesa i Jaume S………, arquitecte i aparellador, preparen uns esquemes gràfics (ja en Autocad i manuals) i conceptes a implantar en  el disseny. Simultàniament es contacta amb diversos API’s, com per exemple J…… M……., d’Immobiliària Nova de la P…….de V…………, amb algun corredor del mateix municipi, etc. Simultàniament anem preparant l’estudi de mercat i població, baixant informació de les Fonts de l’INE, de la Generalitat Valenciana (Població), etc.

Mesos de setembre, octubre i novembre:
Es realitzen diferent propostes realitzades pels arquitectes vinculats a l’estudi d’arquitectura (J. Blesa, L……….S……… i Jorge L……………) començant-se a destacar, al final aquella  que acompleix més les expectatives. Es contacta amb l’enginyer Industrial F. Nebot (ICS Ingenieros, SL), que ens dóna les “pistes” de la necessitat d’ubicar, quin i on de P. Baixa i superfície un CT (centre de transformació elèctric) i els seus honoraris en tota la promoció.

Principis d’octubre:
El sr. VGS ens comenta sobre la possibilitat  de presentar-li la proposta dibuixada a un promotor “experiment” de la nostra confiança, ja que ell no ho és en matèria de priomoció. Per tant se li demana permís per a mostrar els plànols confeccionats. Ja que són de la seua exclusiva propietat. A la mercantil H………, SL.Se li presenten uns plànols en Autocad, però se li adverteix que estem millorart-los. No obstant se’ls queda per anar estudiant l’oferta.

11/11/2004:
Reunió a les instal·lacions de ………………SL, és a dir, al mateix lloc on es pretén portar a cap la promoció. Estan presents el sr. VGS i sa filla CGG. De la nostra part hi assitim DPe, com a responsable de Qualitat i del departament d’administració i qui subsccriu, Josep Blesa.  Se’ls explica els extrems sobre els que hem fet incidència, se’ls expliquen les diferents plantes, el perquè s’han modidificat les altres opcions, perquè hem cregut convenient no esgotar l’edificabilitat , ja que se n’eixirem de la “forquilla” de mercat, etc. La concepció d’una tipologia novedosa que dóna lloc a traure 52 vivendes, quan en iniciar-se el procés el sr. GS tan sols ens en parlava d’unes 35 vivendes, etc. Establint dos nivells d’economia, uns més poderosos en XXXXXXXXX i un altre més mitjà adreçat a gent jove que és on s’ubiquen dúplex, etc. El sr. GS, ens comenta, que necessita parlar amb son germà, per a convidar-lo a l’operació o saber el preu que li demana per la seua meitat.  Per tal de veure si la promoció la fa ell tot sol i amb la nostra col·laboració en la gestió o amb un  promotor. Per una altra banda que li donem els plànols dibuixat definitius a un promotor experimentat per a ell resituar-se mentrestant.  Quedem, per tant, a l’espera de la seua resposta i signem el FULL d’ISO, que diu textualment dos conclusions: 

1. 
L’informe està fet des d’un punt de vista pessimista.
2.  La propietat considera l’oportunitat de mantindre una propera reunió amb la intenció de continuar avançant el el projecte.  Signat pels quatre assistents. En tornar de la pobla passem per Paterna i li entreguem a la mercantil HXXXXX, SL, un joc de plànols del projecte, -els nostres- sense l’estudi econòmic, per a salvaguardar el secret de l’operació. 

12/11/2005:
Rebem informació de l’oferta de la promotora i constructora HXXXX, SL, que ens envia informació sobre la seua oferta para remetre-li-la al sr. VGS, per a que l’estudie. Se li envia per fax al sr. VGS l’oferta.

12/01/2005:
Sóc convocat pel Sr. VG a les oficines seues  a la localitat, a les 9’00 h. Per a notificar-me que la promoció la realitzarà amb un amic seu promotor, anomenat XXXXXX, SL i que este, ja té el seu arquitecte. Que li passem costos del nostre treball.

14/01/2005:
Ens remet fax de la fotocòpia del seu NIF i el CIF de l’empresa XXXXXXXX, SL. 

      I per a que conste, a fi i efecte, d’obtenir el càlcul que hem comentat en l’encapçalament de l’escrit, i qualsevol altre que poguera derivar-se’n del present assumpte, signe a, València, 24 de gener de 2005.  

 josep blesa i morante, en representació d’ESTUDI D’ARQUITECTURA JOSEP BLESA,SL.

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Respon a valldalbaidi Cancel·la les respostes

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i s’apliquen la política de privadesa i les condicions del servei de Google.