Els Papers de Santa Maria de Nassiu

EDUQUEU ELS XIQUETS I NO HAUREU DE CASTIGAR ELS HOMES (PITÀGORES)

24 d'abril de 2011
0 comentaris

JESÚS TENIA RAÓ, per José Antonio Pagola, traducció de Francesc Bragulat

JESÚS TENIA RAÓ

José Antonio Pagola. Traductor: Francesc Bragulat

Què sentim els seguidors de Jesús quan ens atrevim a creure de veritat que Déu ha ressuscitat Jesús? Què vivim mentre seguim caminant darrera els seus passos? Com ens comuniquem amb ell quan l’experimentem ple de vida?

Jesús ressuscitat, tenies raó. És veritat tot el que ens has dit de Déu. Ara sabem que és un Pare fidel, digne de tota confiança. Un Déu que ens estima més enllà de la mort. Continuarem dient-li “Pare” amb més fe que mai, com tu ens has ensenyat. Sabem que no ens decebrà.

Jesús ressuscitat, tenies raó. Ara sabem que Déu és amic de la vida. Ara comencem a entendre millor la teva passió per una vida més sana, més justa i més feliç per a tothom. Ara comprenem per què anteposaves la salut dels malalts a qualsevol norma o tradició religiosa. Seguint els teus passos, viurem guarint la vida i alleujant el patiment. Posarem sempre la religió al servei de les persones.

Jesús ressuscitat, tenies raó. Ara sabem que Déu fa justícia a les víctimes innocents: fa triomfar la vida sobre la mort, el bé sobre el mal, la veritat sobre la mentida, l’amor sobre l’odi. Seguirem lluitant contra el mal, la mentida i l’odi. Cercarem sempre el regne d’aquest Déu i la seva justícia. Sabem que és el primer que el Pare vol de nosaltres.

Jesús ressuscitat, tenies raó. Ara sabem que Déu s’identifica amb els crucificats, mai amb els botxins. Comencem a entendre per què estaves sempre amb els dolguts i per què defensaves tant els pobres, els famolencs i els menyspreats. Defensarem els més febles i vulnerables, als maltractats per la societat i oblidats per la religió. D’ara endavant, escoltarem millor la teva crida a ser compassius com el Pare del cel.

Jesús ressuscitat, tenies raó. Ara comencem a entendre una mica les teves paraules més dures i estranyes. Comencem a intuir que el qui perdi la seva vida per tu i pel teu Evangeli, la salvarà. Ara comprenem per què ens convides a seguir-te fins al final carregant cada dia la creu. Seguirem patint una mica per tu i pel teu Evangeli, però molt aviat compartirem amb tu l’abraçada del Pare.

Jesús ressuscitat, tenies raó. Ara ets viu per sempre i et fas present enmig nostre quan ens reunim dos o tres en el teu nom. Ara sabem que no estem sols, que tu ens acompanyes mentre caminem cap al Pare. Escoltarem la teva veu quan llegim el teu evangeli. Ens alimentarem de tu quan celebrem el teu Sopar. Seràs amb nosaltres fins a la fi dels temps.

 
PD: A continuació podreu llegir aquest text en castellà, portugués, italià, francés, anglés, euskera i gallec. 


JESÚS TENÍA RAZÓN

JOSÉ ANTONIO PAGOLA, 

SAN SEBASTIÁN (GUIPUZCOA).

 

ECLESALIA20/04/11.– ¿Qué sentimos los seguidores de Jesús cuando nos atrevemos a creer de verdad que Dios ha resucitado a Jesús? ¿Qué vivimos mientras seguimos caminando tras sus pasos? ¿Cómo nos comunicamos con él cuando lo experimentamos lleno de vida?

Jesús resucitado, tenías razón. Es verdad cuanto nos has dicho de Dios. Ahora sabemos que es un Padre fiel, digno de toda confianza. Un Dios que nos ama más allá de la muerte. Le seguiremos llamando “Padre” con más fe que nunca, como tú nos enseñaste. Sabemos que no nos defraudará.

Jesús resucitado, tenías razón. Ahora sabemos que Dios es amigo de la vida. Ahora empezamos a entender mejor tu pasión por una vida más sana, justa y dichosa para todos. Ahora comprendemos por qué anteponías la salud de los enfermos a cualquier norma o tradición religiosa. Siguiendo tus pasos, viviremos curando la vida y aliviando el sufrimiento. Pondremos siempre la religión al servicio de las personas.

Jesús resucitado, tenías razón. Ahora sabemos que Dios hace justicia a las víctimas inocentes: hace triunfar la vida sobre la muerte, el bien sobre el mal, la verdad sobre la mentira, el amor sobre el odio. Seguiremos luchando contra el mal, la mentira y el odio. Buscaremos siempre el reino de ese Dios y su justicia. Sabemos que es lo primero que el Padre quiere de nosotros.

Jesús resucitado, tenías razón. Ahora sabemos que Dios se identifica con los crucificados, nunca con los verdugos. Empezamos a entender por qué estabas siempre con los dolientes y por qué defendías tanto a los pobres, los hambrientos y despreciados. Defenderemos a los más débiles y vulnerables, a los maltratados por la sociedad y olvidados por la religión. En adelante, escucharemos mejor tu llamada a ser compasivos como el Padre del cielo.

Jesús resucitado, tenías razón. Ahora empezamos a entender un poco tus palabras más duras y extrañas. Comenzamos a intuir que el que pierda su vida por ti y por tu Evangelio, la va a salvar. Ahora comprendemos por qué nos invitas a seguirte hasta el final cargando cada día con la cruz. Seguiremos sufriendo un poco por ti y por tu Evangelio, pero muy pronto compartiremos contigo el abrazo del Padre.

Jesús resucitado, tenías razón. Ahora estás vivo para siempre y te haces presente en medio de nosotros cuando nos reunimos dos o tres en tu nombre. Ahora sabemos que no estamos solos, que tú nos acompañas mientras caminamos hacia el Padre. Escucharemos tu voz cuando leamos tu evangelio. Nos alimentaremos de ti cuando celebremos tu Cena. Estarás con nosotros hasta el final de los tiempos. (Eclesalia Informativo autoriza y recomienda la difusión de sus artículos, indicando su procedencia). 

 

JESUS TINHA RAZÃO

José Antonio Pagola. Tradução: Antonio Manuel Álvarez Pérez

Que sentimos os seguidores de Jesus quando nos atrevemos a acreditar de verdade que Deus ressuscitou Jesus? Que vivemos enquanto continuamos a caminhar atrás dos Seus passos? Como nos comunicamos com Ele quando O experimentamos cheio de vida?

Jesus ressuscitado, tinhas razão. É verdade o que nos disseste Deus. Agora sabemos que é um Pai fiel, digno de toda a confiança. Um Deus que nos ama para além da morte. Continuaremos a chamar “Pai” com mais fé que nunca, como Tu nos ensinaste. Sabemos que não nos defraudará.

Jesus ressuscitado, tinhas razão. Agora sabemos que Deus é amigo da vida. Agora começamos a entender melhor a Tua paixão por uma vida mais sã, justa e ditosa para todos. Agora compreendemos porque colocavas à frente a saúde dos doentes a qualquer norma ou tradição religiosa. Seguindo os Teus passos, viveremos curando a vida e aliviando o sofrimento. Colocaremos sempre a religião ao serviço das pessoas.

Jesus ressuscitado, tinhas razão. Agora sabemos que Deus faz justiça às vítimas inocentes: faz triunfar a vida sobre a morte, o bem sobre o mal, a verdade sobre a mentira, o amor sobre o ódio. Continuaremos a lutar contra o mal, a mentira e o ódio. Procuraremos sempre o reino desse Deus e a Sua justiça. Sabemos que é o primeiro que o Pai quer de nós.

Jesus ressuscitado, tinhas razão. Agora sabemos que Deus se identifica com os crucificados, nunca com os verdugos. Começamos a entender porque estavas sempre com os doridos e porque defendias tanto os pobres, os famintos e desprezados. Defenderemos os mais débeis e vulneráveis, aos maltratados pela sociedade e esquecidos pela religião. Agora em diante, escutaremos melhor a Tua chamada para sermos compassivos como o Pai do céu.

Jesus ressuscitado, tinhas razão. Agora começamos a entender um pouco as Tuas palavras mais duras y estranhas. Começamos a intuir que o que perde a sua vida por Ti e pelo Teu Evangelho, a salvará. Agora compreendemos porque nos convidas a seguir-Te até ao fim carregando cada dia com a cruz. Seguiremos sofrendo um pouco por Ti e pelo Teu Evangelho, mas brevemente partilharemos contigo o abraço do Pai.

Jesus ressuscitado, tinhas razão. Agora estás vivo para sempre e estás presente no meio de nós quando nos reunimos dois ou três em Teu nome. Agora sabemos que não estamos sós, que Tu nos acompanhas enquanto caminhamos até ao Pai. Escutaremos a Tua voz quando lermos o Teu evangelho. Alimentaremos de Ti quando celebremos a Tua Ceia. Estarás com nós até ao final dos tempos.

 

GESÙ AVEVA RAGIONE

José Antonio Pagola. Traduzione: Redacción de Eclesalia

Che i seguaci di Gesù sentito quando abbiamo il coraggio di credere veramente che Dio ha risuscitato Gesù? Che cosa si vive come si cammina le orme? Come facciamo a comunicare con lui quando abbiamo esperienza piena di vita?

Gesù risorto, avevi ragione. E ‘vero quello che ci ha detto di Dio. Ora sappiamo che è un Padre fedele, degno di fiducia. Un Dio che ci ama oltre la morte. Noi continuiamo a chiamare “Padre” con più fiducia che mai, come ci hai insegnato.Sappiamo che non ci deluderà.

Gesù risorto, avevi ragione. Ora sappiamo che Dio è amico della vita. Ora cominciamo a capire meglio la tua passione per una vita più sana, giusta e felice per tutti. Ora capiamo che ha valutato la salute dei pazienti da qualsiasi regola o tradizione religiosa. Seguendo i tuoi passi, vivremo la vita guarigione e alleviare le sofferenze. La religione sarà sempre al servizio della gente.

Gesù risorto, avevi ragione. Ora sappiamo che Dio fa giustizia alle vittime innocenti nel trionfo della vita sulla morte, del bene sul male, della verità sulla menzogna, l’amore sull’odio.Continueremo la lotta contro il male, la menzogna e odio. Sempre cercare il regno di Dio e la Sua giustizia. Sappiamo che è la prima cosa che il Padre vuole da noi.

Gesù risorto, avevi ragione. Ora sappiamo che Dio si identifica con il crocifisso, mai i colpevoli.Cominciamo a capire perché tu eri sempre con i dolenti e difendere sia i poveri, gli affamati e disprezzato. Difendere i deboli e vulnerabili, i maltrattati e trascurati dalla società e dalla religione. D’ora in poi, sentiremo meglio il vostro invito ad essere compassionevoli come il Padre vostro celeste.

Gesù risorto, avevi ragione. Ora cominciamo a capire le tue parole un po ‘più difficile e strano.Cominciamo a percepire che chi perde la vita per voi e il vostro Vangelo, li salverà. Ora comprendiamo perché ci invitano a seguire fino alla fine portando la croce ogni giorno. Noi continueremo a soffrire un po ‘per te e il tuo Vangelo, ma presto avremo parti del Padre.

Gesù risorto, avevi ragione. Sono in vita per tutto il tempo che farlo in mezzo a noi quando ci siamo incontrati due o tre a vostro nome. Ora sappiamo che non siamo soli, che ci accompagnano mentre camminiamo verso il Padre. Sentire la tua voce quando leggi il tuo vangelo. Vi feed quando si celebra la vostra cena. Ti verrà con noi fino alla fine dei tempi.

 

JESUS AVAIT RAISON

José Antonio Pagola, Traducteur: Carlos Orduna, csv

Nous, les disciples de Jésus, qu’éprouvons-nous, lorsque nous osons croire vraiment que Dieu a ressuscité Jésus? Que vivons-nous quand nous continuons de marcher sur ses traces? Comment communiquons-nous avec lui quand nous le ressentons comme quelqu’un plein de vie?

Jesús ressuscité, tu avais raison. Tout ce que tu nous as dit sur Dieu est vrai. Maintenant, nous savons que c’est un Père fidèle, digne de toute confiance. Un Dieu qui nous aime au-delà de la mort. Nous continuerons de l’appeler «Père», ainsi que tu nous l’as appris, avec une foi plus forte que jamais. Et nous savons qu’il ne nous décevra pas.

Jesús ressuscité, tu avais raison. Maintenant, nous savons que Dieu est un ami de la vie. Maintenant, nous commençons à mieux comprendre ta passion pour une vie plus saine, plus juste et plus heureuse pour tous. Maintenant, nous comprenons pourquoi tu faisais passer d’abord la santé des malades avant toute norme ou tradition religieuse. En suivant tes pas, nous vivrons en guérissant la vie blessée et en soulageant la souffrance. Nous mettrons toujours la religion au service des personnes.

Jesús ressuscité, tu avais raison. Nous savons maintenant que Dieu fait justice aux victimes innocentes : il fait triompher la vie sur la mort, le bien sur le mal, la vérité sur le mensonge, l’amour sur la haine. Nous continuerons de lutter contre le mal, contre le mensonge et contre la haine. Nous chercherons toujours le royaume de ce Dieu et sa justice. Nous savons que c’est cela que le Père veut de nous en premier.

Jesús ressuscité, tu avais raison. Nous savons maintenant que Dieu s’identifie aux crucifiés et jamais aux bourreaux. Nous commençons à comprendre pourquoi tu étais toujours avec les souffrants et pourquoi tu défendais tant les pauvres, les affamés et les laissés-pour-compte. Nous défendrons les plus faibles et les plus vulnérables, les maltraités par la société et les oubliés de la religion. Désormais, nous entendrons mieux ton appel à être miséricorieux comme le Père du ciel.

Jesús ressuscité, tu avais raison. Maintenant, nous commençons à mieux comprendre tes paroles les plus dures et les plus étranges. Nous commençons à saisir que celui qui perd sa vie pour toi et pour ton Evangile, la sauvera. Nous comprenons maintenant pourquoi tu nous invites à te suivre jusqu’au bout, en prenant chaque jour notre croix. Nous continuerons de souffrir un peu à cause de toi et de ton Evangile, mais nous partagerons bientôt le baiser du Père.

Jesús ressuscité, tu avais raison. Maintenant tu es vivant à jamis et tu te rends présent au milieu de nous lorsque deux ou trois se réunissent en ton nom. Maintenant, nous savons que nous ne sommes pas seuls, que tu nous accompagnes tout au long de notre marche vers le Père. Nous écouterons ta voix lorsque nous lirons ton évangile. Nous nous nourrirons de toi lorsque nous célébrerons ta Cène. Tu seras avec nous jusqu’à la fin des temps.

 

JESUS WAS RIGHT

José Antonio Pagola. Translator: José Antonio Arroyo

What do Jesus followers feel when we really believe that God truly raised Jesus from the dead? How do we actually live as we follow in his footsteps? How do we communicate with Him as we feel his real presence?

The risen Christ was right. Everything He has told us about God is true. We know that his Father can be trusted totally. God loves us well beyond our death. We shall continue to call him “Father” with ever greater faith as Jesus taught us. We will never be disappointed.

The Risen Christ was right. Now we know that God is a friend of life.

Now we understand better Jesus’ passion for a life that is healthier, more just and happier for everyone. Now we understand why Jesus cared more about the health of sick people than religious laws and traditions. If we follow in his steps, we will respect life and heal the sick. Religion will always be at the service of people.

The Risen Christ was right. Now we know why Christ was always on the side of innocent victims; He always defended life over death, good over evil, lies and hatred. We shall always continue fighting evil, lies and hatred. We shall seek the kingdom of such God and his kingdom, because we know that this is his will and expectation from us.

The Risen Christ was right. Now we finally know that He identified himself with the crucified people, never with the executioners. Now we begin to understand why Jesus was always on the side of the suffering and why he defended always the poor, the hungry and the outcast. We shall always defend the weakest and most vulnerable, those ill-treated by society and forgotten by the Church. From now on, we shall listen more attentively to Jesus’ appeal to be compassionate as his Father in heaven is compassionate.

The Risen Christ was right. We shall now understand better Jesus’ harsh and strange words. We will begin to comprehend somewhat why anyone who loses his life for Him and his gospel will save one’s life. Now we will understand why he invites us to follow Him and to carry his cross every day. We shall continue suffering a little for Him and his Gospel, and soon we shall share with Him his Father’s embrace.

The Risen Christ was right. He is alive forever, and he is among us whenever two or three of us gather together in his name. Now, we know that we are not alone, that he is walking by our side towards his Father. We will listen to his word whenever we read the Gospel. We will feed on Him every time we celebrate the Last Supper. And He will be with us until the end of time.

 

ARRAZOIA ZUEN JESUSEK

José Antonio Pagola. Itzultzailea: Dionisio Amundarain

Zer sentitzen dugu Jesusen jarraitzaileok egiaz sinestera ausartzen garenean Jainkoak Jesus piztu duela? Zer bizi ohi dugu haren ondoren ibiltzen jarraitzean? Nola komunikatzen gara harekin, hura biziaz blai esperimentatzen dugunean?

Jesus berpiztu hori, arrazoia zenuen. Egia da, bai, Jainkoaz esan diguzun guztia. Orain badakigu leiala dela Aita, konfiantza osoa zor diogula. Heriotza baino harago maite gaituen Aita da. Hari «Aita» deitzen jarraituko dugu, inoiz baino fede handiagoz, zuk irakatsi zenigunez. Seguru gara ez digula huts egingo.

Jesus berpiztu hori, arrazoia zenuen. Seguru gara orain biziaren adiskide dela Jainkoa. Hasiak gara hobeto ulertzen guztiek bizitza sanoagoa, zuzenagoa eta zoriontsuagoa izan dezaten zuk jasandako nekaldia. Orain ulertzen dugu zergatik jartzen zenuen edozein arau edo tradizioren aurretik gaixoen osasuna. Zure urratsei jarraiki, bizitza sendatuz eta sufrimena arinduz biziko gara. Erlijioa beti jendearen zerbitzura jarriko dugu.

Jesus berpiztu hori, arrazoia zenuen. Orain badakigu Jainkoak justizia egiten diela biktima errugabeei: garaipena ematen diola biziari heriotzaren gain, ongiari gaizkiaren gain, egiari gezurraren gain, maitasunari gorrotoaren gain. Borrokan jarraituko dugu gaizkiaren, gezurraren eta gorrotoaren aurka. Jainko horren eta berorren justiziaren bila ibiliko gara beti. Badakigu ezen horixe dela Jainkoak gugandik nahi duen lehenengo gauza.

Jesus berpiztu hori, arrazoia zenuen. Orain badakigu Jainkoak bat egiten duela gurutzean jositakoekin, inoiz ez borreroekin. Ulertzen hasiak gara zergatik zaren zu beti sufritzen ari direnekin eta zergatik defenditzen dituzun horrenbeste pobreak, goseak eta mespretxatuak. Makalenak eta zaurigarrienak defendituko ditugu, gizarteak gaizki erabiltzen eta erlijioak ahazten dituenak. Aurrerantzean, hobeto entzungo dugu zure deia errukitsu izatera, zeruko Aitak bezala.

Jesus berpiztu hori, arrazoia zenuen. Orain ulertzen hasiak gara apur bat zure hitzik gogorrenak eta arraroenak. Sumatzen hasiak gara ezen zugatik eta zure Ebanjelioagatik bere bizia galtzen duenak gorde egingo duela. Orain ulertzen dugu zergatik gonbidatu gaituzun zuri jarraitzera azkeneraino, egunero gurutzea lepoan hartuz. Zugatik eta zure Ebanjelioagatik apur bat sufritzen jarraituko dugu, baina laster partekatuko dugu zurekin Aitaren altzoa.

Jesus berpiztu hori, arrazoia zenuen. Orain bizirik zara betiko eta gure arten zaitugu zure izenean bizpahiru lagun elkartzean. Orain badakigu ez gaudela bakarrik, lagun zaitugula Aitaganako bidean. Zure ahotsa entzungo dugu zure Ebanjelioa irakurtzean. Zutaz elikatuko gara zure Afaria ospatzean. Gurekin izango zaitugu aldien azkeneraino.

 


GALLEGO

XESÚS TIÑA RAZÓN

José Antonio Pagola. Traduciu: Xaquín Campo

Que sentimos os seguidores de Xesús cando nos atrevemos a crer de verdade que Deus resucitou a Xesús? Que vivimos mentres seguimos camiñando tras os seus pasos? Como nos comunicamos con el cando o experimentamos cheo de vida?

Xesús resucitado, ti tiñas razón. É verdade canto nos dixeches de Deus. Agora sabemos que é un Padre fiel, digno de toda confianza. Un Deus que nos ama máis alá da morte. Seguirémolo chamando “Pai” con máis fe ca nunca, como ti nos ensinaches. Sabemos que non nos defraudará.

Xesús resucitado, tiñas razón. Agora sabemos que Deus é amigo da vida. Agora empezamos a entender mellor a túa paixón por unha vida máis sa, xusta e ditosa para todos. Agora comprendemos por que antepuñas a saúde dos enfermos a calquera norma ou tradición relixiosa. Seguindo os teus pasos, viviremos curando a vida e aliviando o sufrimento. Poremos sempre a relixión ao servizo das persoas.

Xesús resucitado, tiñas razón. Agora sabemos que Deus fai xustiza ás vítimas inocentes: fai triunfar a vida sobre da morte, o ben sobre do mal, a verdade sobre da mentira, o amor sobre do odio. Seguiremos loitando contra do mal, da mentira e do odio. Buscaremos sempre o reino dese Deus e a súa xustiza. Sabemos que é o primeiro que o Pai quere de nós.

Xesús resucitado, tiñas razón. Agora sabemos que Deus se identifica cos crucificados, nunca cos verdugos. Empezamos a entender por que estabas sempre cos doentes e por que defendías tanto os pobres, os famentos e desprezados. Defenderemos os máis débiles e vulnerábeis, os maltratados pola sociedade e esquecidos pola relixión. En diante, escoitaremos mellor a túa chamada a ser compasivos como o Pai do ceo é compasivo.

Xesús resucitado, tiñas razón. Agora empezamos a entender un pouco as túas palabras máis duras e estrañas. Comezamos a intuír que quen perda a súa vida por ti e polo teu Evanxeo, vaina salvar. Agora comprendemos por que nos invitas a seguir cargando cada día coa cruz ata o final. Seguiremos sufrindo un pouco por ti e polo teu Evanxeo, pero moi pronto compartiremos contigo o abrazo do Pai.

Xesús resucitado, tiñas razón. Agora estás vivo para sempre e faste presente no medio de nós cando nos reunimos dous ou tres no teu nome. Agora sabemos que non estamos sós, que ti nos acompañas mentres camiñamos cara ao Pai. Escoitaremos a túa voz cando leamos o teu evanxeo. Alimentarémonos de ti cando celebremos a túa Cea. Estarás connosco ata o final dos tempos.

 


Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i s’apliquen la política de privadesa i les condicions del servei de Google.