EL RACO DEL MENUT

per compartir recursos, debats i experiències

Arxiu de la categoria: Mona de pasqua

Padrins i fillols

8
Publicat el 14 d'abril de 2014
Ja estem de ple a la setmana santa i previament a les aules també es treballarà aquesta festivitat. Potser el moment més esperat es quan el nostre padrí i/o padrina ens regala l’esperada mona o al contrari, quan ho regalem al nostre fillol/a. Tenint en compte tot això, es podria fer una activitat internivell.

Les activitats internivells són aquelles que en una mateixa activitat participen infants de diferents edats. 

En la llar d’infants podriem fer-ho entre les classes dels caminants (1-2 anys) i la classe dels maternals (2-3 anys) i en el segon cicle d’educació infantil ho podriem fer entre P3-P4-P5.

De fet, es podrien fer moltes activitats de coneixença entre el padrí i el fillol. Fer un mural representatiu amb les preferències de colors, menjars, personatges de contes, animals preferits de cada infant.

A les portes de setmana santa es podria aprofitar i dedicar una sessió on es faria un mural dedicat a la setmana santa, pintar ous, conills… i l’elaboració d’una mona de pasqua que aprofitariem per degustar l’últim dia de classe amb la presència dels pares i mares al patí de l’escola.

Dies abans, padrins i fillols escriuran una circular als seus pares – demanant un ou de xocolata, un donut, plomes per decorar el donuts, llaminadures i l’últim dia de les vacances ens encarregarem de fer la mona per després intercanviar mones entre Padrins i fillols. Canviarem lleugerament la tradició perquè tothom pugui rebre la mona, d’aquesta manera, treballem la generositat entre els infants.

CONCRECIÓ DELS OBJECTIUS I CONTINGUTS DEL DECRET 101/20120 QUE ESTABLEIX EL CURRÍCULUM DE PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL

Objectius:

-Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva de si mateixos i de les altres persones

-Adquirir progressivament hàbits bàsics i d’autonomia en accions quotidianes, per actuar amb seguretat i eficàcia

-Progressar en la comunicació i expressió ajustada als dferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà de diversos llenguatges

-Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que els portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social

PER ÀREES:

Descoberta d’un mateix:

-Identificació com a persona, coneixement d’algunes característiques personals pròpies per assolir el grau de seguretat afectiva i emocinal corresponent al seu moment maduratiu

-Domini progressiu de les possibilitats expressives, perceptives i motores del propi cos i utilització dels recursos personals de què disposa en la vida quotidiana

-Participació amb iniciativa i constància en les activitats quotidianes d’alimentació, repòs, higiene personal, iniciant-se en la pròpia autonomia i orientant-se en les seqüènciese temporals quotidianes i en els espais que li són habituals

Descoberta de l’entorn natural i social:

-Comprensió i apreciació progressiva de l’entorn immediat, iniciant-se en el coneixement i l’adquisició de comportaments socials que facilitin la integració en els diferents grups socials en què participa

-Participació en festes, tradicions i costums de la comunitat a la qual pertany, mostrant interès i curiositat

Comunicació i llenguatges:

-Comprensió de les intencions i dels missatges que li adrecen les persones adultes i altres infants, identificant i emprant els diferents senyals comunicatius (gest, entonació) i valorant el llenguatge oral com un mitjà de relació amb les altres persones

-Iniciació en l’ús de diferents formes de comunicació, esforçant-se per fer-se entendre i escoltant els altres


Són molts, els beneficis que aporta fer aquest tipus d’activitats, els infants interactuen entre ells, potencien les experiències emocionals, els nens més grans els ajuda a potenciar l’empatia, la solidaritat i els petits es troben més reforçats amb seguretat i autoestima.

Les relacions no són simètriques i els ajuda a adquirir competències socials noves. Els infants més grans desenvolupen conductes de comprensió, es cuiden dels menors, i mostren inclinacions prosocials d’assertivitat i habilitats de lideratge, adapten el seu comportament a les competències dels més petits. En canvi, els més petits adquireixen les habilitats del més grans.

Des de el blog, us desitjo una feliç setmana santa i una molt bona mona de pasqua!

ML.