EL RACO DEL MENUT

per compartir recursos, debats i experiències

Arxiu de la categoria: Metodologies

Va de metodologies

4

Un dels aspectes a tenir en compte a l’hora de programar una activitat a l’etapa de l’educació infantil són els principis metodològics. S’ha de determinar què s’ha d’ensenyar i quan s’ha d’ensenyar. L’equip docent es plantejarà com es durà a terme el procés d’ensenyament-aprenentatge perquè els infants asssoleixin les capacitats recollides en els objectius i contiguts proposats.

En la proposta pedagògica s’ha d’indicar quines són les línies bàsiques de la metodologia que l’equip educatiu del centre farà servir.

En la introducció a l’annex del decret 101/2010 que estableix el currículum de 0-3 anys es marquen les línies generals d’actuació educativa en el primer cicle.

Vegem quins principis metodològics podem emprar per afavorir l’aprenentatge infantil i el exemple de proposta educativa.

APRENENTATGE SIGNIFICATIU

Els aprenentatges dels alumnes han d’estar connectats amb els coneixements que ja tenen perquè les pugin relacionar amb el que ja saben.

Exemple: A l’aula disposen d’un nino/a i li porten l’orinal perquè el nino/a pugui fer les seves necessitats. Ho relacionen amb la seva iniciació del control d’esfínters.

GLOBALITZACIÓ

Relaciona els diferents continguts i/o àrees.

Exemple: Treballen el concepte de fort i fluix i relacionen cada so amb un moviment diferent, picar de mans (fort) o picar de dits (fluix)

L’ACTIVITAT I EL JOC

Activitat que afavoreix el desenvolupament físic, psicomotor, intel.lectual, social, emocional i moral. El joc com a eina d’aprenentatge és un dels principals recursos metodològics de l’educació infantil. És a través del joc que els infants s’aproximen al coneixement del medi que els envolta.

Exemple: Joc simbòlic. Es pot tenir un racó destinat a una professió com ara la consulta d’un metge.

ASPECTES AFECTIUS I DE RELACIÓ

Hi ha d’haver un clima càlid i acollidor en que l’infant se senti segur i confiat.

Exemple: Després d’una sortida fem una assamblea i parlem sobre el que hem visitat, que ens ha semblat…

A part d’aquests principis, no es pot oblidar els següents criteris:

  • Motivació. Els infants han de sentir plaer a l’hora de realitzar les activitats i comprovar les habilitats noves amb el que sap.
  • Afavorir activitats col·lectives, individuals, lliures, dirigides…
  • Fomentar la participació en les activitats proposades.
  • Interessos de l’infant. Si per exemple, en una aula ha vingut un infant de frança i ha creat expectació dins de l’aula, es pot preparar un projecte sobre la cultura francesa.
  • Cal fer un enfocament globalitzador i que es basin en els següents aspectes: Racons, tallers, jocs de descoberta, joc simbòlic, petits projectes, festes populars…

Es poden incloure altres aspectes que l’educador/mestre cregui convenient com ara l’atenció a la diversitat, la coeducació, la flexibilitat, la socialització, partint d’experiències vivencials…

En definitiva, s’ha de plantejar diverses activitats concretant els objectius, els continguts i les capacitats tenint en compte totes les àrees curriculars.

arees

capacitat

ML.

Peix, peixet

5

Una de les metodologies a emprar són els projectes. Es treballa a partir dels 2 anys i sobretot en el segon cicle (3-6 anys) sobre centres temàtics.

Els projectes permet treballar la globalització, l’aprenentatge significatiu, la cooperació amb els companys, la cerca de dades, l’observació, la descoberta, l’experimentació etc. La va dissenyar Kilpatric -pedagog nord-americà- en considerar la necessitat de globalitzar, de partir dels interessos dels infants.

En aquesta metodologia se segueixen una sèrie de fases:

1. Elecció del tema de treball: és triat pels infants d’una manera consensuada, cal que l’educador/mestre escolti les propostes dels nens i nenes. Suposem que a partir d’una sortida al Aquarium els nens i nenes s’han interessat pel món marí, seria una bona oportunitat de treballar-ho a través d’un projecte.

2. Investigar què sabem del tema: Quins coneixements previs tenen i què volem saber (recollida de qüestions). L’educador/mestre provoca que sorgeixin alguns dubtes sobre el tema. En les converses de grup els nens i nenes comuniquen el que saben, expliquen les vivències. Es pot derivar el tema i treballar sobre el món marí en general -les estrelles de mar, les algues, petxines…-.

-Es pot fer un mural amb diferents fotografies de peixos

-Es pot fer un petit diccionari amb el nom i fotografia dels diferents peixos

3. Recerca de fonts i recursos d’informació: Els infants proposen opcions de les quals traurem informació: contes, cançons, pel·lícules…

4. Procés d’organització del treball: L’educador/mestre dissenya i organitza el projecte, la seqüència en el temps, les diferents activitats que realitzarem.

-Els nens i nenes han de portar informació sobre els peixos (imatges, DVD, contes…)

-Es posa el material en comú a l’aula, que hem portat i si ens falta alguna informació a completar.

-Es creen els diferents racons (contes, plàstica, música, psicomotricitat…) a l’aula totes amb el mateix centre d’interès: els peixos i el món marí.

5. Realització de les activitats: S’elaborarà un dossier on es recull la feina feta que servirà els infants i educadors per documentar l’experiència.

6.Avaluació: Tot i que anirem avaluant al llarg de tot el projecte ens plantejarem què hem après, quines preguntes han sorgit, etc. Serà el moment de posar un nom definitiu al nostre projecte de treball entre tots.

ML.

Els animals de la granja

4
Publicat el 2 de juny de 2014
Si volem treballar els animals de la granja a l’aula hauriem de programar una unitat didàctica que constaria de diferents activitats per assolir l’aprenentatge del que pretenem treballar.En edats primerenques es de vital importància la descoberta de l’entorn, de fet, una de les àrees d’experiència s’anomena així, l’infant ha de descobrir com és el món en que habita. En aquest cas facilitarem el coneixement dels animals de la granja i les seves característiques, aspectes, sons que emeten, com i on viuen…

OBJECTIUS DIDÀCTICS:

Reconèixer diferents elements d’una granja (animals que habiten, colors, sons, alimentació…) i tot allò que la defineix mitjançant la manipulació, observació directa i actuació en diferents activitats per tal de conèixer les característiques d’una granja.

CONTINGUTS D’APRENENTATGE:

ÀREA 1: DESCOBERTA D’UN MATEIX I DELS ALTRES

-Manifestació i expressió de les pròpies emocions i sentiments, utilitzant el llenguatge com a mitjà d’expressió i comunicació

ÀREA 2: DESCOBERTA DE L’ENTORN NATURAL I SOCIAL

-Observació i actuació sobre la realitat immediata, a partir de les pròpies vivències establint relacions entre els objectes segons les seves característiques perceptives

-Observació i constatació d’alguns canvis i modificacions a què estan sotmesos tots els elements de l’entorn (persones, animals, plantes i objectes)

-Interès pel medi físic i socials, explorant les característiques d’objectes, materials i elements de l’entorn natural, formulant preguntes sobre alguns esdeveniments i representant vivències i situacions mitjançant el joc simbòlic

-Iniciació en la diferenciació d’algunes qualitats sensorials fruit de l’exploració dels objectes materials, elements de l’entorn natural i de la comparació de les seves propietats.

ÀREA 3: COMUNICACIÓ I LLENGUATGES

-Iniciació en l’ús de diferents formes de comunicació, esforçant-se per fer-se entendre i escoltant els altres
-Record i relat d’experiències passades i relacionar-les amb situacions semblants o diferents
-Reconeixement, retenció i memoritzacio de cançons, dites senzilles, jocs de falda i participar-hi de manera activa, seguint la tornada i reproduint el gest.

METODOLOGIA I ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI

En aquesta unitat didàctica de programació els infants es basaran molt especialment en la observació directa, com l’experimentació i manipulació per aconseguir els objectius fixats a través d’activitats lúdiques i significatives. S’aprofitaran recursos per realitzar algunes de les activitats d’aquesta manera volem que la unitat sigui més atractiva pels infants, més motivadora fent la utilització de la imatge i d’alguns elements de suport a la diversitat.

SEQÜENCIA D’ACTIVITATS

ACTIVITAT INICIAL: 

ACTIVITAT 1: Conte “Els animals de la granja” Editorial “La Galera”. L’educador/a junt amb els infants explicarà el conte amb ajuda d’unes lámines amb dibuixos dels animals que habiten en aquest entorn. Parlarem de la seva existència, si els coneixien, i descriurem com són.

ACTIVITAT DE DESENVOLUPAMENT:

ACTIVITAT 1: Visita a una granja-escola. Descobrirem com viuen els animals, com són, quins sons emeten, que mengen…

ACTIVITAT 2: En rotllana, l’educador/a treurà una titella que simularà un animal, cada cop que es tregui una titella en concret els alumnes faran el so característic. Es farà també a la inversa, l’educador/a dirà l’onomatopeia i els infants buscaran quin animal fa aquell so.

ACTIVITAT 3: Escoltarem i aprendrem cançons relacionades amb els animals “El gall i la gallina” “La granja d’en Joan” “El granjer i el seu prat” i interpretarem les cançons realitzant els moviments que acompanyen les cançons.

ACTIVITAT DE SÍNTESI:

ACTIVITAT 1: Muntarem el racó de la granja amb l’elaboració d’un mural amb fotografies, dibuixos i fulles i altres elements d’una granja.

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

L’avaluació es farà a través de la observació directa durant les activitats i basant-nos en uns criteris establerts.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT:

Tindrà un tractament globalitzat per la realització de les activitats d’ensenyament aprenentatge tenint present el desenvolupament individual de cada infant, així com les seves necessitats socio-afectives i educatives.


NOTA: Aquesta unitat didàctica s’ha fet d’una forma molt resumida, es farien moltes més activitats a través de l’expressió verbal, gestual, plàstica, musical, sensorial, el joc simbòlic…
Es treballaria durant les setmanes que els educadors creguin oportú, sempre girant el mateix centre d’interès, aquest cas, els animals de la granja i tindrem en compte el PEC (projecte educatiu del centre) i la PPC (proposta pedagògica del centre) per marcar la línia pedagògica de les activitats.

ML.

 

Publicat dins de Animals, Metodologies i etiquetada amb | Deixa un comentari