Memorandum

Jaume Vall

SentEnces,seNtEnCes,And much more: SENECA

1
Publicat el 4 de maig de 2020

In order to play this quiz, you must read the proposed sentences, translate them into the missing language -English or Catalan-  and classify them under the right head title, according to the spirit issued from them.  Additionally, we propose to find out  who might have written the quotes.                                     (June, 2020)

a) SENECA

b) OTHER PHILOSOPHERS  /  WRITERS

c)  POLITICIANS / SCIENTISTS / JOURNALISTS

d) PROVERBS

e) ART  /   POP CULTURE  / ANONYMOUS

 

(En aquest joc d’endevinalles es tractarà de llegir les frases proposades,  traduir-les a l’idioma que falta -anglès o català-  i classificar-les dins del  grup correcte,  tenint en compte  l’esperit  que emana de les mateixes.  Addicionalment es pot intentar d’endevinar l’autor de la dita.)

 a)  SENECA 

b) Altres PENSADORS/FILOSOFS / ECRIPTORS 

c) CIENTIFICS / POLITICS/  PERIODISTES / 

d) PROVERBIS

e)  ARTISTES / CULTURA POP / ANÒNIM

 

LET’S  GO    !!!!!!       :                            (SOM – HI !!!!!)    :   

 

 

June 2021

 

“Rainy days should be spent at home with a cup of tea and a good book.” – Bill Watterson
“If you don’t like to read, you haven’t found the right book.” – J.K. Rowling
117.
Ah, how good it is to be among people who are reading.” – Rainer Maria Rilke
118.
“I couldn’t live a week without a private library – indeed, I’d part with all my furniture and squat and sleep on the floor before I’d let go of the 1500 or so books I possess.” – H.P. Lovecraft
119.
Books are good company, in sad times and happy times, for books are people – people who have managed to stay alive by hiding between the covers of a book.” – E.B. White
120.1
“For my whole life, my favorite activity was reading. It’s not the most social pastime.”
120.2
(Durant tota la meva vida, la meva activitat preferida va ser llegir. No és el passatemps més social)
120.3
(E) Audrey Hepburn
140.1
“I have always imagined that paradise will be a kind of library.”
140.2
(Sempre he imaginat el paradís  com una mena de  biblioteca)
140.3
(C) Jorge Luis Borges

May 2021

139.1
“Natural order of events  teaches us that praxis precedes theory”
139.2
(L’ordre natural dels esdeveniments  ens ensenya que la praxis precedeix  la teoria)
139.3
(E) Béla Bartók 
138.1 “Shall I be prevented from the wisdom without tears, from philosphy without laughing, and from greatness unable to bow itself  before children”
138.2 (Protegiu-me de la saviesa que no plora, de la filosofia que no riu i de la grandesa que no s’inclina davant els nens)
138.3  (C) K.Gibran
137.1
“A cynical, mercenary, demagogic, corrupt press will produce in time a society as base as itself.”
137.2
(Una premsa  cínica, mercenària, demagògica i corrupta   produirà amb el temps una societat tan degradada com ella mateixa)
137.3
(C)   J.Pulitzer
136.1
  “Our republic and its press will raise or fall together”
136.2
(La nostra república i la seva premsa s’elevaran o cauran  juntes)
136.3
(C)  J.Pulitzer

April 2021

135.1
“The best way to cheer you up is to cheer somebody else up.”
135.2
(La millor manera d’animar-te a tu mateix, és animar alguna altra persona)
135.3
(B) Mark Twain
134.1
“If you want to be happy, tie your life to a goal, not to a person or a thing”
134.2
(Si vols ser feliç, uneix la teva vida a un objectiu, no a una persona o a una cosa)
134.3
(C) Albert Einstein,
133.1
“I think the saddest people always try their hardest to make people happy. Because they know what it’s like to feel absolutely worthless and they don’t want anybody else to feel like that.”
133.2
(Penso que  les persones més tristes sempre s’esforcen per fer feliç la gent. Perquè saben què significa sentir-se absolutament inútil i no volen que ningú més se senti així.)

133.3                                                                                                                                             (E) Robin Williams

 

132.1
“Books break the shackles of time – proof that humans can work magic.”
132.2
(Els llibres trenquen les cadenes del temps – prova de que els humans poden fer màgia)
132.3
(C) Carl Sagan
131.1
“Outside of a dog, a book is a man’s best friend. Inside of a dog, it’s too dark to read.”
131.2
(Fora del gos, un llibre és el millor amic de l’home. Dins del gos, està massa fosc per llegir.)
131.3 (E) Groucho Marx
130.1
“What you do not want done to yourself, don’t do to others.”
130.2
(El que no vulgis que se’t faci, no ho facis als altres.)
130.3
(B) Confuci
129.1
“The happiest people don’t necessary have the best of everything ;  they just make the best of everything they have.”
129.2
(Les persones més felices no necessàriament tenen el millor de cada cosa; senzillament treuen el millor de cada cosa que tenen.)
129.3
(D) Anonymus

 

 

March 2021

128.1 

I read a book one day and my whole life was changed.” 

128.2

 (Vaig llegir un llibre un dia i tota la meva vida va canviar.)

128.3

  (B)    Orhan Pamuk

127.1
“People can lose their lives in libraries. They ought to be warned.”
127.2
(La gent pot perdre les seves vides a les llibreries. Haurien de ser advertits)
127.3
(B) Saul Bellow

 

February 2021

126.1

“You will have bad times, but they will always wake you up to the stuff you weren’t paying attention to.”

126.2

(Viuràs temps dolents, però et serviran per despertar-te cap allò a que no prestaves atenció)

126.3 

(D) Robin Williams

 

 

125.1

“Love’s not Time’s fool, though rosy lips and cheeks […]

Love alters not with his brief hours and weeks,

But bears it out even to the edge of doom.”

 

125.2

(L’amor no és una ximpleria del temps, malgrat  llavis i galtes rosats,

l’amor  no s’altera  tot i la brevetat d’hores i setmanes,

sinó que  tot ho resisteix i entoma fins a la foscor final)

125.3  ( B )  Shakespeare

 

 

 

January 2021

 

124.1  The person who learns and learns  and never practises what has learnt, is like the one who ploughs and ploughs and never  sows.

124.2 El qui aprén i aprén i no practica el que sap, és com el que llaura i llaura i no sembra.

124.3  (B) Plató
.
123.1  “Live as if you would die tomorrow. Learn as if you were going to live forever”
123.2 (Viu com si anessis a morir demà. Aprèn com si fossis a viure per sempre)
123.3  (C) Mahatma Gandhi

.

 

122.1 “I don’t overcome my goals  to get admired by people, I overcome them so I can get suprised of myself”

122.2 (No supero les meves metes perquè la gent m’admiri, les supero per sorprendrem jo mateix)

122.3 (E) Anònim

.
 
121.1 “First of all you must tell yourself who you want to be, then you must do what  you have to do”

121.2 (Primer has de dir-te a tu mateix el que vols ser, i després fer el que hagis de fer)

121.3 (B)  Epictet

 

.

 

120.1 “Show me a family of readerinuq s, and I will show you the people who move the world.” 
120.2
(Mostra’m una família de lectors i jo et mostraré la gent que mourà el món)
120.3 (C)  Napoléon Bonaparte
119.1  “A classic is a book that has never finished saying what it has to say.” 
119.2 (Un clàssic és un llibre que no ha acabat mai de dir tot el que ha de dir)
119.3 (B) Italo Calvino 

 

 

 

 

December 2020

 

118.1  “A person who never commits a  nonsense is not as sensible as he/she thinks”
118.2  (Qui viu sense cometre alguna bogeria no és tan prudent com suposa.”)
 118.3   (C) .  F.de la Rochefoucauld
.
117.1  (The first of the blessings, after a good health, is the inner  peace)
F. de la Rochefoucauld
117.2  (El primer dels béns, després de la salut, és la pau interior.)
117.3  (C) .  F. de la Rochefoucauld

 

.

 

116.1  “Be your own light”

116.2  (Sigues la teva pròpia llum)

116.3  (B)  Buda
.
115.1  “The surest evidence that a person has great  inherent  qualities is to be born without envy”
115.2 (El més segur indici que un posseeix grans qualitats natives, és haver nascut sense enveja)
115.3  (C) François de la Rochefoucauld

November 2020

114.1  “Dreams come true when we have the internal conviction to guide us,  the passion to  get moved by  them and the discipline to make the required actions”
11.4.2 (Els somnis es fan realitat quan tenim la convicció interna per a guiar-nos, la passió per a emocionar-nos i la disciplina per a executar les accions precises.)
114.3   (E)   Anònim 
.
113. 1  To acquire the habit of reading is to construct for yourself a refuge from almost all the miseries of life.” 
113.2 (Adquirir l’hàbit de la lectura és construir-se un refugi per a quasi totes les desgràcies de la vida)    
113.3   ( C )  W. Somerset Maugham

.

112.1 The person who only searches   other people’s applause,  puts  his own happiness in stranger hands.

112.2  (Qui només busca l’aplaudiment dels altres, posa la seva felicitat en mans alienes)

112.3  (C)  Oliver Goldsmith 

 

                                                                                          .-              October 2020 

111.1 “Happiness consists in having always something to do, someone to love, something to wait for.”  
111.2 (La felicitat consisteix en tenir sempre quelcom que fer, algú a qui estimar i alguna cosa que esperar)
111.3 (C) Thomas Chalmers. Economista, clergue 
 
110.1 “Almost everybody is as happy as he/she decides to be”
110.2 (Gairebé tothom és tan feliç com es decideix a ser-ho.)
110.3  (C)  Abraham Lincoln 
109. 1″Happy is the person who knows what to remember of the past, what to enjoy in the present, and what to plan for in the future”
109.2 (Feliç és la persona que sap què recordar del passat, què gaudir del present, que planificar pel futur.)
109.3  (C) . Arnold Glasow. Periodista
108.1 “Literature is the most agreeable way of ignoring life.”
108.2 (La literatura és la manera més agradable d’ignorar la vida)
108.3  (E) Fernando Pessoa
.
107.1 “You know you’ve read a good book when you turn the last page and feel a little as if you have lost a friend.”   
107.2 (Saps que has llegit un bon llibre quan gires l’última pàgina i sents com si haguéssis perdut un amic)   
107.3  (E)Paul Sweeney 

 

 

106.1 “The reading of all good books is like conversation with the finest (people) of the past centuries.” 

106.2 (Llegir tots els bons llibres és com una conversa amb la gent més excel·lent dels darrers segles.)

106.3 (B)  R.Descartes 
.
105.1 “Let’s be reasonable and add an eighth day to the week that is devoted exclusively to reading.”
105.2 (Siguem raonables i afegim un vuitè dia a la setmana que sigui dedicat exclussivament a llegir.)    
 105.3 (E)  Lena Dunham

                       .                                                         

104.1 I find television very educating. Every time somebody turns on the set, I go into the other room and read a book.

104.2 (Trobo que la televisió és molt educadora. Cada vegada que algú l’encèn, vaig cap a l’altra habitació i llegeixo un llibre.)

104.3  (E) Groucho Marx 
.
103. 1 Think before you speak. Read before you think. 
103.2 (Pensa abans de parlar.  Llegeix abans de pensar.)
103.3 (E)  Fran Lebowitz. 

 

102.1 Two excesses must be avoided on  youth education,  too much severity and too much sweetness.

102.2 Dos excessos s’han d’evitar en l’educació de la joventut; massa severitat, i massa dolçor.

102.3  (B) Plató

 

101 .1  The one who learns and does not apply what he knows is like the one who ploughs but never sows.

101.2 El qui aprén i aprén i no practica el que sap, és com el que llaura i llaura i no sembra.

101.3 (B) .  Plató 

juliol/020

100.1  “If you want happiness for an hour,  take a nap.
If you want happiness for a day,  go fishing.
If you want happiness for a week,  make a trip.
If you want happiness for a month,  get married.
If you want happiness for a year, inherit a fortune.
If you want happiness for the whole life,  help someone else.”
100.2 (Si vols ser feliç durant una hora, fes una migdiada.
Si vols ser feliç durant un dia, ves a pescar.
Si vols ser feliç durant una setmana, fes un viatge.
Si vols ser feliç durant un mes, casa’t.
Si vols ser feliç durant un any,  hereta una fortuna.
Si vols ser feliç durant tota la teva vida, ajuda algú altre)                                                   100.3  Proverbi xinès

   

99.1 “No duty is more urgent than that of returning thanks.”                                       99.2  (Cap deure és més urgent que el de tornar l’agraïment)                                            99.3   St. Ambrós

98.1 “Happiness is not to be able whatever you wnat, but to whish whatever you do.”                                                                                                                               98.2  (Felicitat no és fer el que un vol, sinó voler el que un fa.)                                        98.3  Jean Paul Sartre

97.1 “I have decided to be happy. It’s good for the health.”                                          97.2  (He decidit de ser feliç. És bo per a la salut)                                                            97.3 Voltaire  

 96.1 “You can not create happiness, as you can not cook a good smell. Instead you can cook an excellent meal focussing all your skills on the process. Similarly,  you can create the best conditions in your life so that in the end,  the good smell and the happiness will  flow naturally.”
96.2 (No pots crear la felicitat, tal com no pots cuinar un bon olor. Enlloc d’això, pots cuinar un àpat excel·lent, concentrant totes les teves habilitats en el procés.  Semblantment, pots crear les millors condicions a la teva vida, de tal manera que finalment la felicitat, com la bona olor, fluiran naturalment.) 
 96.3  Anònim
95.1  “Happines is good health and bad memory”
95.2 (Felicitat és bona salut i mala memòria)
95.3 Ingrid Bergman
94.1  “Happiness is not a goal, it’s the by-product of a life well lived”.
94.2 (La felicitat no és un objectiu, és el resultat d’una vida ben viscuda)
94 3 Eleanor Roosevelt
93.1 “Joy is what happens to us when we allow ourselves to recognize how good things really are.”   
93.2   (Joia és el que sentim quan ens permetem de reconèixer com de bones les coses són)   
93.3 Marianne Williamson

 

92.1 “Happy is the person who knows what to remember of the past, what to enjoy in the present, and what to plan for in the future”

92.2 (Feliç és la persona que sap què recordar del passat, què gaudir del present, que planificar pel futur.)
92.3 Arnold Glasow. Periodista
91.1 “Almost everybody is as happy as he/she decides to be”  
91.2 (Gairebé tothom és tan feliç com es decideix a ser-ho.)
91.3  Abraham Lincoln
 
90.1 “Happiness consists in having always something to do, someone to love, something to wait for.”
90.2 (La felicitat consisteix en tenir sempre quelcom que fer, algú a qui estimar i alguna cosa que esperar.)
90.3 Thomas Chalmers
..
89.1 “It’s better to fight for something in life than to die for nothing.”                  89.2 (És millor lluitar en vida per alguna cosa, que morir per res)                                      89.3 George S. Patton
88.1 “Courage is almost a contradiction in terms. It means a strong desire to live taking the form of a readiness to die.”
88.2  (La  valentia és gairebé una contradicció per sí mateixa. Significant un desig fort de viure, pren la forma d’una predisposició a morir)                                            88.3 G.K. Chesterton
87.1   “Never forget that the first kiss is not given with the lips but with the eyes.”.
87.2 (No oblidis mai que el primer petó no es dóna amb la boca, sinó amb els ulls.)
87.3 Anonymous

86.1 “We shall not be worried about living long, but living enough. For living long is a matter of fate, while living enough is a matter of soul.”

86.2  (No ens hem de preocupar de viure molt de temps, sinó de viure suficient. Perquè viure molt  és cosa  del destí, mentre que viure suficient és una qüestió de l’ànima)

86.3 A / B / C / D / E

86.4  Sèneca.

 . .
85.1 “It looks like  good fortune and good sense  are not compatibles. We are far more sensible in times of  distress. Good luck seems to take away  our wisdom.”
85.2 (Com si la bona sort i el bon judici fossin incompatibles entre sí, som més assenyats en les males èpoques; la bona fortuna se’ns emporta l’equanimitat)
85.3   A / B / C / D / E
85.4  Sèneca

84.1 “It is not a hard thing to be successful. What is really difficulti s to deserve it”

84.2 (No és difícil tenir èxit. El difícil és merèixer-ho)

84.3  A / B / C / D / E

84.4  Author……………..(A.C.).

 

83.1  “Success  is  audacity’s son.  The secret of success in a man’s life is to be ready to take advantage of what may be offered to him”

83.2 (L’èxit  és fill de l’audàcia.  El secret de l’èxit en la vida d’un home és estar en disposició d’aprofitar el que li és ofert)

83.3  A / B / C / D / E

83.4 Benjamin .Disraeli. Polític

 

82.1  “Our character is the result of our behaviour”

82.2 (El nostre caràcter és el resultat de la nostra conducta.)

82.3  A / B / C / D / E

82.4  Aristòtil
81.1 “Failure is not  the fact of not having fails, but not to fix them.”
81.2 (El mal no està a tenir faltes, sinó a no tractar d’esmenar-les)
81.3  A / B / C / D / E 
81.4 Confuci

 

.

.

 80.1″In order to achieve what you want it is need to feel good now, among the apparent no reality, not afterwards when you already gets it in your new reality.”
 80.2 (Per aconseguir el que vols és necessari sentir-te bé ara, enmig de l’aparent no realitat, no després quan ja ho tinguis en la teva realitat)
 80.3  A / B / C / D / E
 80.4  Raimon Samsó
79.1   “Nothing is so difficult that you cannot reach it with endurance.”
79.2 (Res és tan difícil que no es pugui aconseguir amb fortalesa)
79.3  A / B / C / D / E
79.4  Juli César

.

78.1  .”A person who searches a friend without faults will end up without friends.”
78.2 (El que busca un amic sense defectes es queda sense amics)
78.3  A / B / C / D / E

78.4 Proverbi turc

.
77.1 “We don’t see things as they really are, we see them as we truly are”
77.2  (No veiem les coses tal i com són, les veiem tal i com som nosaltres)
77.3  A / B / C / D / E
77.4   Anaïs Nin
.
76.1  “An excellent teacher is  the one who, by  teaching a little, helps grow a huge desire of learning on the student.”
76.2   (Excel·lent mestre és aquell que, ensenyant poc, fa néixer en l’alumne un desig gran d’aprendre.)
76.3  A / B / C / D /
76.4  Arturo Graf. Poeta.
.
75.1  “I have learnt much from my teachers; I have learnt more from my colleagues; I have learnt the most from my pupils”
75.2 (Amb els meus mestres he après molt, amb els meus col·legues, més; amb els meus alumnes encara més.)
75.3  A / B / C / D /
75.4  Indian proverb
.
74. 1  “The highest goal of education it is not to teach how to make a living, but how to make us aware about how tasty is every bit.”   
74.2  (El principal objecte de l’educació no és el d’ensenyar a guanyar el pa, sinó a capacitar-nos per fer agradable cada mos.)
74.3  A / B / C / D / E
74.4  Anònim

.

73.1 “If you give a fish to a hungry person, you feed him a day. If you teach him to fish, you will feed for life.”
73.2 (Si dones peix a un home famolenc, el nodreix una jornada. Si li ensenyes a pescar, li nodrirà tota la vida)
73.3  A / B / C / D / E
73.4  Lao-Tsé 

.

                                                            .

72.1  ” Quality is never an accident; it is always the result of  intelligence’s struggle.”

72.2  (La qualitat mai és un accident; sempre és el resultat de l’esforç de la intel•ligència.)

72.3   A / B / C / D /
72.4 John Ruskin. Escriptor
.
71.1 “The big question is  whether you will be able to say a true  yes to your challenging adventure”
71.2 (La gran pregunta és si seràs capaç de dir un sí sincer a la teva aventura)
71.3  A / B / C / D / E 
71.4  Joseph Campbell.  Arqueòleg
.

 

70.1 “Loving books is turning tedious hours into a time of ineffable and delicious company. “

70.2 (Estimar la lectura és transformar hores de tedi per hores d’inefable i deliciosa companyia.)

70.3 A / B / C / D / E

70.4  J.F.Kennedy

.

69.1 “A wise girl knows her limits, a smart one knows that she has  none.”

69.2  (Una noia assenyada coneix els seus límits, una noia llesta sap que no en té cap.)

69.3  A / B / C / D / E

69.4  Marilyn Monroe

.

68.1  “Don’t give up, don’t fall into depression: I forbid you that. It is not enough accepting your duty; you must go for it.”

68.2  (No et donis per vençut, no et deprimeixis: t’ho prohibeixo. Que no refusis la tasca no és suficient; has d’anar a buscar-la)

68.3   A / B / C / D / E   
68.4 Seneca 
.
67.1 “Courage is what you need to stand up and talk; but it is also requiered to sit and listen.”
67.2  (Valor és el que es necessita per aixecar-se i parlar, però també és el que es requereix per seure i escoltar.)
67.3  A / B / C / D / E
67.4 Winston Churchill
.

66.1 “Only the one who stands up and seeks the circumstances, and creates them if they are not seen is the one who has success.”

66.2 (Només triomfa al món qui s’aixeca i cerca a les circumstàncies, i les crea, si no les troba.)

66.3   A / B / C / D / E

66.4  George Bernard Shaw. Escriptor

 

65.1 “Future is not something we are given as a present… it is something that we must achieve”

65.2 (El futur no és una cosa que se’ns regali … és una cosa que hem d’aconseguir.)

65.3  A / B / C / D / E

65.4  Anònim

 

64.1  “Vision without action is just a dream;  action without vision, it’s a nightmare.”

64.2 (Visió sense acció és un somni; acció sense visió, un malson.)

64.3 A / B / C / D / E

64.4  Proverbi japonès

 

.

63.1 “Wherever there is education, there is not  class distinction .”

63.2 (On hi ha educació no hi ha distinció de classes.)

63.3 A / B / C / D / E

63.4  Confuci

 

62.1  “Before I got married I had six theories about children education, and no child. Now I have six children and no theory.”

62.2  (Abans de casar-me tenia sis teories sobre la manera d’educar els nens. Ara tinc sis fills i cap teoria.)

62.3   A / B / C / D /

62.4  John Wilmot . Poeta

 

61.1  “Learning is like rowing upstream: when you stop doing it, you go backwards.”

61.2 (Aprendre és com remar contra corrent: quan es deixa, es retrocedeix.)

61.3    A / B / C / D / E

61.4 Edward B. Britten.  Director d’orquestra

 

60.1 “Education is what remains after having forgotten what we learnt.” 
60.2  (Educació és el que queda després d’oblidar el que s’ha après a l’escola)
60.3  A / B / C / D / E 
60.4  Albert Einstein 

 

59.1  “We must not mistake knowledge and wisdom. The former helps us earn our living, the later helps us live.”  
59.2 (No s’ha de confondre mai el coneixement amb la saviesa. El primer ens serveix per guanyar-nos la vida, la saviesa ens ajuda a viure.)
59.3 :   A / B / C / D /
59.4  Sorcha Carey. Professora

.

 

58.1  “Education is not only about providing skills for a living, but about tempering the soul for life’s struggle, too”                                      58.2   (Educar no és donar carrera per viure, sinó temperar l’ànima per les dificultats de la vida.)                                                                                       58.3  A / B / C / D / E                                                                                       58.4  Pitàgores

.57.1 “Future torture us, past chain us. Therefore  we miss present.”    57.2 (El futur ens tortura, i el passat ens encadena. Per això se’ns escapa el present.)

57.3  A / B / C / D /  E                                                                                      57.4  Gustave Flaubert. Escriptor
.

.

56.1 “The best way to start something is to give up talking and begin to do it.” 

56.2 (La millor manera de començar alguna cosa és deixar de parlar i començar a fer-la.) 

 56.3  A / B / C / D /

56.4    Walt Disney       

..
55.1  “Don’t make your life a draft, because it can happen that you haven’t time to make it the real one”
55.2  (No facis un  esborrany de la teva vida, que potser no tindràs temps de passar-lo a net.)  
55.3   A / B / C / D /
55.4   Anònim  
.
.
54.1 “Educating is not easy, but re-educating is even harder”
54.2 (Formar-se és gens fàcil, però reformar-se ho és menys encara)
54.3  A / B /C / D /
54.4 Jean Cocteau. Escriptor
.
53.1 “It is a hard work to beat a person who never gives in”
53.2  (És difícil vèncer a una persona que no es rendeix mai.)
53.3  A / B / C / D / E
53.4  Babe Ruth.  Esportista

 

52.1 “The forest would be a very sad place if only the  nicests-voice birds sang”
52.2  (El bosc seria molt trist si només cantessin els ocells que millor ho fan)
52.3 A / B / C / D / E
52.4 R.Tagore.  Escriptor
51.
“Our big error is to try to get from everyone in particular the virtues they don’t have, and despise the dealing with the ones they have”

51.2 (El nostre gran error és intentar obtenir de cadascú en particular les virtuts que no té, i menysprear el cultiu de les que posseeix.)

51.3   A / B / C / D / E

51.4 Marguerite Yourcenar. Escriptora  

50.1 “Commiting an error and not correcting it, it is another error.” 

50.2  (Cometre un error i no corregir-lo és un altre error.)

50.3  A / B / C / D / E
50.4  Confuci
 
49.1 “Finish each day and be done with it. You have done what you could. Some blunders and absurdities no doubt crept in; forget them as soon as you can. Tomorrow is a new day. You shall begin it serenely and with too high a spirit to be encumbered with your old nonsense.”
49.2 (Acaba cada dia i fes-lo acabar. Has fet el que has pogut. Alguna pífia i absurditats t’assetjaran, sens dubte;  oblida’ls tan aviat com puguis. Demà és un nou dia. L’has de començar serenament i amb la millor predisposició, perquè no  estiguis amoïnat per les passades ximpleries.)
49.3  A / B / C / D / E
49.4  Ralph  W . Emerson. Filòsof 

.

48.1 “We can whirl and whirl, but we always have the buttocks behind”

48.2 (Per moltes voltes que donem, tenim el cul darrere)

48.3   A / B / C / D / E
48.4  Igmar Bergman. Cineasta. A   “El setè segell”.
47.1 “Fear less things and expect more;  eat less food and chew it more; complain less times and breathe more; and  many good things will be yours.”
47.2 (Tem menys i espera més; menja menys i mastega més; queixa’t menys i respira més; i totes les coses bones seran  teves)
47.3  A / B / C / D / E
47.4  Proverbi  suec
 
46.1 “It is better to be hated for what you are than to be loved for what you are not.” 
46.2   (És millor ser odiat pel que tu ets que ser estimat pel que no ets.)
46.3 A / B / C / D / E
46.4 André Gide.  Escriptor
 .
45.1  “Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself.”
45.2  (La vida no és sobre trobar-se a un mateix. És sobre crear-se un mateix)
45.3   A  /  B   /  C  /  D  /  E
45.4  George B. Shaw. Escriptor 

.

 

44.1  “You only live once, but if you do it right, once is enough.”
44.2  (Només vius una vegada, però si ho fas bé, una vegada és suficient)
44.3  A / B / C / D / E
44.4  Mae West. Actriu                                                                                                              .-
43.1  “In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on.”
 43.2  (En tres paraules puc resumir tot el que he après sobre la vida : sempre va fent)
43.3  A / B / C / D / E
43.4  Robert Frost. Escriptor

 

 

42.1  “We must release the life we have planned and move over to let way to the life which is waiting for us” 

42.2  (Hem de desfer-nos de la vida que tenim planejada per deixar pas a la vida que ens espera )

42.3  A / B / C / D / E

42.4  Joseph  Campbell, antropòleg.

 

41.1 ” If I saw you cheered by the crowd, if everyone clapped at  you, if you were admired  by men, and praised by women,   tell me, how should I not  have pity for you, knowing which is the way leading to this popularity?”
41.2  ((Si et veiés aclamat per la multitud, si tothom  t’aplaudís, si fossis admirat pels homes i elogiat per les dones,  diga’m, ¿com  no hauria de compadir-te, sabent quin és el camí que porta a tal popularitat?)
41.3  A / B / C / D / E
41.4 Séneca
                                                                                                                                              .-
 40.1 “People who consider something to be impossible should not bother people who are trying to do it”.

40.2  (Els que asseguren que és impossible, no haurien d’e molestar els que ho estem intentant.)

40.3   A / B / C/ D / E

40. 4 Thomas A. Edison

 

39.1  “A 10.000 km journey begins with a single step”

39.2  (Un viatge de deu mil quilòmetres comença per un simple pas) 

39.3  A / B / C /  D /  E

39..4  Chinese proverb

 

38.1 “Changes and development appear when a person decides to risk and dares to involve himself in living his/her own life.”

38.2  (Els canvis i el creixement succeeixen quan una persona decideix arriscar-se i s’atreveix a involucrar-se en experimentar la seva pròpia vida.)

38.3  A / B / C / D / E

38.4  Herbert Arthur Otto. Psicòleg

 

37.1 ” Loving yourself is the beginning of an adventure that lasts your lifetime”

37.2 (Estimar-se a un mateix, és el començament d’una aventura que dura tota la vida)

37.3  A / B / C / D / E

37.4 Oscar Wilde

 

 

 36.1  “If you start working to achieve your dream, the whole universe starts working to help you reach it”.

 36.2  (Si et poses a treballar per assolir el teu somni, l’univers sencer es posa a treballar per ajudar-te a complir-lo)
 36.3  A  /  B  /  C  /  D  /  E
 36.4  Paulo Coelho
                                                                                                                                                      .                                                                                                                                   .

 

 

35.1  “The commitment is what transforms a promise into reality “
35.2  (El compromís és el que transforma una promesa en realitat)
35.3   A  /  B  /  /  D  /  E
35.4 Abraham Lincoln 

                                                                                         26.05.20

 

34.1 “It is not enough in knowing, it’s is also compulsory to apply.  It is not enough in wanting, it is also compulsory to do.” 

34.2  (No n’hi ha prou en saber, també s’ha d’aplicar. No n’hi ha prou en voler, també s’ha de fer.) 
34.3   A / B / C / D / E
34.4 W. Goethe

 

33. 1 ” If you want wisdom you must learn to ask reasonabiy, to listen accurately, to answer sensibly, and to be silent when you have nothing to say.”

33.2 (Si vols ser savi, aprèn a interrogar raonablement, a escoltar amb atenció, a respondre serenament i a callar quan no tinguis res a dir)

33.3  A  /  B  /  C  /  D  /  E

33.4   Johann Kaspar Lavater,  filòsof

 

 

 

                                                                                                    25.05.20

32.1 “When something bad happens we have two options:  to let it destroy us or to let it to make you stronger”

32.2  (Quan una cosa dolenta et succeeixi tens dues opcions: Deixar que et destrueixi o deixar que et faci més fort)

32.3  A / B / C / D / E

32.4  Anònim 

 

 

31. 1  “If  someone haunts two rabbits, he misses both of them”

31.2  (Si un persegueix dos conills, tots dos se li escapen)

31.3  A / B / C / D / E

31.4  Proverbi  xinès 

                                                                                                                         22.05.2020

 

30. 1  “Be aware of the unexpected situations. Our greatest chances are hidden within.”
30.2  (Compte amb les situacions inesperades. En elles s’amaga  la nostra gran oportunitat)  
30.3  A / B / C / D / E
30.4  J. Pulitzer. Editor
29.1  “There is more wit in those 100 litres than in all the books on philosophy in the world
29.2  (Hi ha més enginy en aquestes cent ampolles de vi, que no pas en tots els llibres de filosofia del món sencer)
29.3  A  /  B  /  /  D  /  E
29.4  Louis  Pasteur
                                                                                                     21.5.20
28.1 “Our character is the consequence of our behaviour”
28.2  (El nostre caràcter és el resultat de la nostra conducta)
28.3  A / B / C / D / E
28.4  Aristòtil

 

27.1  “The one who speaks, sows.  The one who listens, harvests”
27.2  (El que parla, sembra. El que escolta, recull)
27.3  A / B / C / D / E
27.4   Proverbi japonès    

                                                                                                           20.05.20

 

 26- 1 “Sorrow is a kind of rust of the soul, which every new idea and new activity contributes in it’s passage to wipe away”

26.2  (La pena és una mena de rovell de l’ànima. Cada nova idea i activitat contribueix  a eliminar-lo)  

26.3  A / B / C / D / E

26.4  Samuel Johnson.  Escriptor

 

25.1  “Everything in human life is really about sex, except sex. Sex is about power.”

25.2   (Totes les coses de la vida humana són sobre sexe, excepte el sexe que és sobre poder)

25.3  A  /  B  /  C  /  D  /  E

25.4   Anonymous. (Attributed to  Oscar Wilde)

                                                                                                                             19.05.20

 

 

 

 

24.1  “Tell me your company, and I will tell you what you are.”
24.2  (Diga’m amb qui vas, i et dire qui ets) 
24.3  A  /  B  /  C  /  D  /  E
24.4  Miguel de Cervantes
23.1   “Great books help you understand, and they help you feel understood”  

23.2   (Els grans llibres ajuden entendre, i també ajuden a sentir-se entès)

23.3    A  /  B  /  C  /  D  /  E

23.4   John Green.  Escriptor

                                                                                                                      18.05.2020

 

22.1   “It is not where you came from ;  it is where you are going that counts.”
22.2  ((No és d’on has vingut;  és  cap on estàs anant,  el que compta)
22.3  A / B / C / D / E
22.4  Ella Fitgerald 

 

21.1  “Logic will take you from A to Z.  Imagination will take you everywhere”
21.2  (La lògica et portarà de l’A a la Z.  La imaginació et portarà a tot arreu.) 
21.3  A / B / C / D / E
21.4   Albert Einstein
                                                                                                             16.05.20
20.1  “I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work.”
 
20.2   (No he fracassat. Senzillament he descobert 10.000 procediments que no funcionen.)
20.3   A  / B / C / D / E
20.4  Thomas A. Edison

 

 

19.1  “Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift of God, which is why we call it the present.”

 19.2  (Ahir és història, demà és un misteri. Avui és un regal de Déu, per això l’anomenem present.)

19.3   A  / B / C / D / E
19.4  Bill  Keane.  Dibuixant
                                                                                                                    14.5.20        

18.1 “Imperfection is beauty, madness is genius and it’s better to be absolutely ridiculous than absolutely boring.”  

18.2. (La imperfecció és bellesa,  la bogeria és geni i és millor  ser absolutament ridícul que absolutament avorrit.)

18.3  A  /  B  /  C  /  D  /  E

18.4  Marilyn Monroe

 

17.1  “Europe will be built through  crises, and it will become the addition of the diverse solutions taken when facing those crises.”

17.2 (Europa es forjarà a través de les crisis i serà la suma de les solucions que s’adoptin davant d’elles.)

17.3   A  / B  /  /  D  /  E

17.4   Jean Monnet. Cofundador de la CEE

 

 

 

                                                                                                 13.05.20  

 

 

 

16.1  “Whitout music, life would be a mistake “

16.2  (Sense música, la vida seria un error.)

16.3    A  /  /  C  /  D  /  E

16.4  Friedich Nietzsche

 

 

 

15.1  “You’ve to dance like there’s nobody watching, love like you’ll never be hurt, Sing   like  there’s nobody listening,   And live like it’s heaven on earth.”

15.2 (Has de ballar com si no hi ha  ningú mirant,  cantar com si ningú t’està escoltant. Has  estimar com si mai seràs ferit,. I hauries de viure com si el cel fos a la terra”

15.3    A  /  B  /  /  D  /  E

15.4  William W. Purkey .  Pedagog

 

 

 

                                                                                                      12.05.2020  

                                                                                                                         

 

 

13.1″Politics consists of waiting for  God’s steps through History and then be able to jump  into the folds of his tunic.”

13.2. (La política consisteix en esperar a sentir els passos de Déu per la història i aleshores saltar per agafar-se-li als faldons de la túnica.)

 13.3   A   /   B  /  /  D  /  E

13.4   Author  :  :Von Bismarck

 

 

14.1 “Be who you are and say what you feel, because those who mind don’t matter, and those who matter don’t mind.”

14.2  (Sigues qui ets i digues el que sents,  perquè aquells a qui els molesti, no importen,  i aquells que importen, no els molesta”.

14.3    A  /  B /  /  D  /  E

14.4   Bernard M. Baruch, polític

                                                                                                                                                                                                                                                              11.05.20 

 

 

 

 

 

 

 

12.1 Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I’m not sure about the universe.”

12.2  (Dues coses són infinites. L’univers i l’estupidesa humana ;  i no estic del tot segur sobre l’univers)

12.3  A  / B  /  /  D  /  E

12.4  Author  :   Albert Einstein 

 

 

11.1  “Happiness is like a cat.  If you   try to coax it or call it, it will avoid you.  It will never come. But if you pay no attention to it and go about your business, you’ll find it rubbing up against your legs and jumping into your lap.”

 

11.2 (La felicitat és com un gat. Si tu l’assetges o el crides, t’evitarà. No vindrà mai. Però si no li prestes atenció i continues amb la teva activitat, te’l trobaràs  fregant-te les cames i saltant a la teva falda.)

11.3   A  /  B  /  C /  D  /  E

11.4    Author :  William J. Bennett,  polític.

                                                                                                                                08.5.20

 

 

10.1 “Be yourself. Everyone else is already taken”

10.2  (Sigues tu mateix. Qualsevol altre ja ha estat agafat)

10.3  A / B / C / D / E

10.4   Author : Oscar Wilde

                                                                                                           

 

9.1 “It’s everyone’s responsability doing the necessary so that  our own’s life is worthy. We only can make it by focussing on what we do, we feel, we decide.  We are responsible to life which has been given to us,  let’s take care of it.”     

9.2 (És responsabilitat de cadascú que la pròpia vida tingui valor i només ho aconseguirem posant consciència a allò que fem, sentim i decidim. Ens devem a la vida que se’ns és donada, cuidem-la doncs)

9.3  A / B / C / D / E

9.4   Author  .Alexandre Maset. Psicòleg

 

 

  07.05.20

                                                                                                          

 

 

8.1  “Our  true nature condition cheats us, and we, human beings attempt to cheat the nature in order to conquer it.”

8.2 (La nostra naturalesa ens enganya i nosaltres, els éssers humans, provem d’ enganyar la naturalesa per tal de conquerir-la)

8.3  A / B / C / D / E

8.4  Ignasi Aragay. Periodista

 

 

7.1“Success is achieving what you want  while happiness is to want what you have achieved”.

7.2  (L’èxit és aconseguir el que vols, la felicitat és voler el que has aconseguit) 

7.3  A / B / C / D / E

7.4 Charles Kettering . Enginyer

 

 

6.1  Changing the answer is evolution,  changing the question is revolution”

6.2   (Canviar de resposta és evolució,  canviar de pregunta és revolució)

6.3  A / B / C / D / E

6.4   Jorge Wagensberg,  Físic

5.1   “The aesthetical  joy has no morals;  if it had, life would be distinct. Beauty consents no adjectives. It is a gift which life offers whenever it likes, whoever it likes to, randomly.”

5.2  (El gaudi estètic no té moral; si en tingués, la vida seria distinta. La bellesa no consent adjectius. És un do que la vida regala a qui vol i quan vol, a l’atzar.)

5.3  A / B / C / D / E

5.4  Josep Piera.  Escriptor.

 

 

 

                                                                                                                        05/05/20 

4.1 “Let’s imagine there is  no hell below us, above, only the sky. There are no countries, nothing to kill or die for. And no religion, too. Let’s imagine no possessions, no need for greed or hunger. A brotherhood of man.  And the world living as one”.

4.2 (Imaginem que no hi ha infern sota nostre, i damunt, només el cel. No hi ha països, res pel qual matar o morir. Tampoc religió. Imaginem cap possessió, no necessitat de cobdícia ni de gana. Una germandat d’éssers humans. I el món vivint com un de sol.)

4.3  A / B / C / D / E

4.4 John Lennon

04.05.20

3. 1  Things you learn through your body don’t need books to remain in the memory”

3.2   (Coses apreses amb el cos no necessiten llibres per a restar a la memòria)

3.3  A / B / C / D /    (classifying  the sentence)

3.4   Lluís Racionero   (guessing the author) 

                                                                                                                          

2.1   “A  friend always loves.  A lover is not necesarily a friend. Therefore, friendship is always worth, while love can be sometimes harmful”.

  2.2 (Qui és amic, sempre estima.  Qui estima, no és  necessàriament un amic. Per tant,  l’amistat és sempre més profitosa, mentre que l’amor a vegades perjudica)

2.3    A / B / C / D / E       (classifying  the sentence)

2.4   Séneca      (guessing the author)  

1.1 Tell me  and I forget . Teach me and I remember.  Involve me and I learn”

1.2     (Diga’m i  oblido. Ensenya’m i recordo. Implica’m-hi i aprenc)

1.3   A / B / C / D / E       (classifying  the sentence)

1.4   Benjamin Franklin     (guessing the author)  

Publicat dins de General | Deixa un comentari

English. BASIC. 2020. UNITS 1 – 50

0
Publicat el 4 de maig de 2020

Abril / Maig / Juny    2020

  •  Penúltim apunt.  15.06.2020  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!                                                
  •   Últim apunt     16.06.2020  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(veure al final de tot)

 

Del llibre  “English Grammar in Use. Elementary learners”

 

UNITS  1 – 50

There is a mistake in each sentence. Find it and write the sentences properly.

Hi ha un error a cada frase. Trobeu-lo i escriviu les frases correctament.

 

 

Unit 1

1.1 My hands are’nt cold    (My hands  aren’t cold)

1.2 Today is hot   (Today it is hot)

 

 

Unit 2

2.1 Where the camera is ?      (Where is the camera?)

2.2 I am late ?       (Am  I  late ?)

 

Unit 3

3.1 It is snowing every day     (It snows every day)

3.2 She doesn’t eating the breakfast    (She is not eating the breakfast)

 

 

Unit 4

4.1 Where he is working today?       (Where is he working today ?)

4.2 Is it rain at the moment?        (Is it raining  at the moment ? )

 

Unit 5

5.1 Tom work very hard. He is 10 hours in the office.     (Tom works  very hard…)

5.2 We do a lot of different things right now.        ( We are doing a lot of ……..now)

5.3 Sue often studys in the evening.                 (Sue often studies in ….)

 

Unit 6

6.1 My parents do no drink coffee after 19:00 o’clock   (My parents do not ……)

6.2 I don’t like wash the car.                                   (I don’t like to wash….)

6.3 You doesn’t speak Chinese well                        (You don’t speak…..)

 

 

Unit 7 

7.1 Do you play very well the guitar ?           (Do you play the guitar very well ?)

7.2 Does they live  near here ?                  (Do they live near here ?)

7.3 How you wash your hair ?                (How do you wash your hair ?)

 

 

Unit 8

8.1 Jack is watching tv, now he doesn’t play the violin. (….now he isn’t playing the violin)

8.2 Does the worker  cleaning the window?         (Is the worker cleaning the window?)

it’s also possible :    (Does the worker clean the window?)

8.3 They are teachers, your friends?          :    (Are they teachers, your friends ?)

 

 

Unit 9

9.1 We have parents very nice.        (We have  very nice parents)

9.2 Have she has blue eyes?       (Does she have blue eyes  /  Has she got blue eyes?)

9.3 Do he has a new car ?        (Does he have a new car  /  Has he got a new car?)

 

Unit 10

10.1 Today Robert starts a interesting new job.       (Today Robert starts an interesting                                                                                      new job)

10.2 Yesterday he were not in the office, but at home.  (Yesterday he was not in the                                                                                                 office, but at home)

10.3 Robert was in the bed yesterday?      (Was Robert in the bed  yesterday?)

 

 

 

 

Unit 11

11.1 They danced very well when they are young.           

They danced very well when they were young

11.2 The dog breaked the glass when it jumped on the table   

The dog broke the glass when it jumped on the table 

11.3 The plane took off the airport and Lisa flied from London to  Manchester.   

The plane took off the airport and Lisa flew from London to Manchester

 

Unit 12

12.1  I do not  watched the news on tv  yesterday.    

I did not watch the news on tv  yesterday 

12.2  They do not go to the city 20 minutes ago.    

They did not go to the city 20 minutes ago

12.3  Did you enjoyed the film when you went to the cinema?    

Did you enjoy the film when you went to the cinema ?

 

 

 

Unit 13

13.1 At 4:00 Paul didn’t be at home. The neighbours were singing the whole night.

At 4:00  Paul  wasn’t  at home.  The neighbours were singing the whole night.

13.2  Jack and Kate were to the cinema to watch a film. 

Jack and Kate went to the cinema to watch a film  (Jack and Kate were in the cinema ..)

13.3 Was Mr. and Mrs. Marshall in the park for a walk? 

Were  Mr. and Mrs. Marshall in the park for a walk ?

 

 

Unit 14

14.1  Kelly is falling asleep while she was reading

Kelly fell asleep while she was reading.  

14.2  Did you watched the game on tv last night?   

Did you watch the game on tv  last night?

14.3  Jack read a book when his phone rang.

Jack was reading a book when his phone rang     

 

 

A partir de la Unit 15  només repassarem una unitat,  però amb  alguna frase més.

 

Unit 15

15.1  The man wears  clean  shoes. Yesterday they were dirty. This morning he have  cleaned  them.                 

The man wears clean shoes. Yesterday they were dirty.  This morning he has cleaned them.                                                                         

15.2  Albert  is on holiday now. By the way,  do you know where has he go? 

Albert is on holiday now. By the way,  do you know where has he gone ?

15.3  Can I have this newspaper if you  just  finished to read it ?  

Can I have this newspaper if you have just finished to read it?

15.4  Robert  was  on holiday. Now he is back home.  By the way, do you know where has he gone ?           

Robert was on holiday. Now he is back home.  By the way, do you know where has he been ?                                                  

15.5  Has  the dog  really broken the vase we have just buyed  this week?      

Has the dog already broken the vase we have just bought this week ?

 

Nota :

(Diferència entre  “has gone”  /  “has been”.  En el primer cas, algú ha anat, i encara està al lloc de destinació.  En el segon, ja ha tornat.

El meu amic ha anat a Dublin (encara no ha tornat) :  “My friend has gone to Dublin.”

El meu amic ha estat  a Dublin (i ja ha tornat) :  “My friend has been  to / in  Dublin.” )

 

 

 

Unit 16

16.1 Are Laura and Paul  here?   Yes,  they have  only  arrived.   

Are Laura and Paul here ?   Yes, they have just arrived. 

16.2  John, this is Emma.  Yes, I know. We have still   met   

John,  this is Emma.  Yes, I know . We have already met.  

16.3 Have Laura and Paul arrived already ?  No, we are still

waiting for them   

Have Laura and Paul arrived  yet ?   No, we are still waiting for them

16.4  Your friend has a new job. You want to ask her about it .:

Have you started yet your new job?      

Have you started your new job yet?

16.5  Your neighbours have a new garden.  They are working on it.

They haven’t watered the plants  still.     

They haven’t watered the plants yet.

 

Nota :
Frases interrogatives :   “yet”,  és ‘ja’.   “Have you started your new job  yet”  (Has començat el teu nou treball, ja ?)
Frases negatives : “yet”   és   ‘encara’  . “No, I haven’t started my new job yet” (No, no he començat el meu nou treball, encara)
Normalment,  “yet”  anirà al final. .
Frases afirmatives :   “already”  és ‘ja’   ;   “still”  és ‘encara’.

Unit 17

17.1  Have you gone to Rome ?   Yes, I have been many times     

Have you been to Rome ?  Yes, I have been many times.

17.2  Have you ever been to Japan ?  No, I have ever been to Japan, but I would like to go there.     

  Have you ever been to Japan ?  No, I have never been to Japan, but I would like to go there.                                                    (també :  “I have not been to Japan, but ….”)

17.3  Where is your boyfriend? Now he is not here. He has been to Paris for two days.   

Where is your boyfriend ? Now he is not here. He has gone to Paris for two days. 

17.4  I have been to Scotland but I have not play golf there. 

I have been to Scotland but I have not played golf there.

Recordeu  Unit 15:   Nota :

(Diferència entre  “has gone”  /  “has been”.  En el primer cas, algú ha anat, i encara està al lloc de destinació.  En el segon, ja ha tornat.

El meu amic ha anat a Dublin (encara no ha tornat) :  “My friend has gone to Dublin.

El meu amic ha estat  a Dublin (i ja ha tornat) :  “My friend has been  to / in  Dublin.” )

 

 

Unit 18

18.1  How  time have you been married?    

How long have you been married ?                

I have been married for seven months.  I have been married since last October

 

18.2  Where is your daughter?

She is in Ireland now.  She has been in Ireland since six weeks. 

She has been in Ireland for six weeks     /     (… since the beginning of March)

 

18.3  We met for the first time last summer.

How long do you know her ?       

How long have you known her ?

 

18.4  Now it is raining.

How long has it had rained?    

 How long has it been raining

 

 

Unit  19

Susan went to Dublin on Monday.  Today is  Saturday. She came back yesterday.

19.1 Susan flew to Dublin six days.     

1.Susan flew to Dublin six days ago

19.2 Susan has been in Dublin since five days.   

2.Susan has been in Dublin since Monday 

19.3 Susan has been in Dublin for five days ago. 

3.Susan has been  in Dublin  for five days

19.4 Susan has gone to Dublin since Monday.

4.Susan has been in Dublin since Monday  /  Susan has gone to Dublin on Monday 

 

 

Unit 20

20.1 Last week  I lost my key  ago. 

Last week I lost my key

20.2 This morning she have lost her  key  

This morning she has lost her key

20.3 We lost our keys  ago  five  days.    

We lost our keys five days ago.

20.4 They have lived in Singapore for three years.Now they live in Kyoto.

They had lived in Singapore for three years.  Now they live in Kyoto

20.5 They lived in Singapore for three years. Now they want to leave this city.

They have lived in Singapore for three years.  Now they want to leave this city

 

Unit 21

21.1  Someone cleans the office everyday.  The office is clean  everyday.  

Someone cleans the office everyday.  The office is cleaned everyday

21.2  My car is in the garage.  It is being repair.    

My car is in the garage. It is being repaired.

21.3 The telephone was invented for  Alexander Bell in 1876.   

The telephone was invented by  Alexander Bell in 1876  

21. 4  It is not sure that all the plays were wrote by  W.Shakespeare

It is not sure that all the plays were written by W.Shakespeare

 

 

Unit 22 

22.1  Somebody has painted the door.  The door has been painted for somebody.  

Somebody has painted the door.  The door has been painted by somebody.

22.2  The Chinese invented noodles many centuries ago.  Noodles have been invented by Chinese many centuries  ago.         

The Chinese invented noodles many centuries ago.  Noodles were invented by Chinese many centuries ago.

22.3 The room is not dirty any more. It has had  cleaned   by the owners. 

The room is not dirty any more.  It has been cleaned by the owners.

 

 

Unit 23

23.1 Please, be quiet.  I  work.  

Please,  be  quiet.  I am  working

23.2 When he arrive, I was working  

When  he arrived,  I was  working

23.3 Your  children have  haved their breakfast this morning  

Your children have had their breakfast this morning

23.4 What do you usually doing on Sundays?    

What do you usually do on Sundays ?

 

 

Unit 24

(fàcil, només és saber el passat dels verbs irregulars / regulars)

24.1  I cook a special food today.  I cook a special food  yesterday   

(…..   I cooked a special food yesterday.)

24.2 You go to the city and work many hours everyday. You gone to the city and worked many hours last week.         (…….  went…. last week.)

24.3  He makes an apple pie for his friend’s birthday. Yesterday he maked an apple pie for his friend’s birthday.       ( …. yesterday he made…)

24.4 The dog  brokes the glass vase when it jumped on the table.     (…broke…)

24.5 The film usually begins late, after some advertisements. Yesterday it begun on time.     (…. yesterday it began….)                   

.

 

Unit 25

25.1   What  are you doing now?   And,  what will you doing tomorrow?

What are you doing now ?  And,  what are you doing tomorrow?

25.2    Are you meet your friends tonight?  

Are you meeting your friends tonight?

 

25.3   I am going to a concert next Saturday. The concert starts at 20:45.

 

25.4  What are you going to do in the evening?  Today, in  the evening,  I  drink  a beer  with my colleagues.                 

  What are you going to do in the evening?  Today, in  the evening,  I am drinking a beer  with my colleagues.                 

 

Avui  la qüestió és de matisos. Quin present és el que s’utilitza amb significat de futur. És de segon nivell, per tant, els de primer nivell,  tranquils.

La clau està en la frase 25.3  :    Quan es diu que he previst de fer una cosa en un futur,  a part de “I will do something  next week”  per exemple,   es  pot dir     “I am  doing something next week”.   (amb gerundi,  no present simple)    (*)

En canvi,  si no és una cosa prevista per mi,  sinó  planificada i amb horari fix, com ara l’arribada o la sortida d’un tren, aleshores es pot dir  :  “The train  arrives / departs  at  17:00”  (amb present simple,  no gerundi)    

(*)  no confondre amb el  “going to do”, quan és una cosa segura  “Next week I am going to do something”,   molt semblant a  “Next week I will do something”

 

Reviseu  la  25.3 

No és   : (  I go to a concert next Saturday. The concert is starting at 20:45. )

Sinó  :  (a) “I am going to a concert next Saturday. The concert starts at 29:45)

També estarien bé les frases alternatives següents:

(b) “I will go to a concert next Saturday”  (és un futur previst , una intenció més o menys sobtada, un desig, el que vull fer ; se m’acaba d’acudir, però encara no he reservat, ni comprat les entrades….)

(c) “I am going to go to a concert next Saturday”    (és  un futur molt probable, ja he reservat, ja he comprat les entrades….)

 

Per tant :  Les tres frases, a,b,c,  de futur estan bé.  Tampoc no és tan estrany respecte del català i castellà.

(a) “El proper dissabte vaig al concert”    (el próximo sábado voy al concierto)

(b)  “El proper dissabte aniré al concert”   (el próximo sábado iré al concierto)

(c) ———————————————    (el próximo sábado voy a ir al concierto)

 

Unit  26 

26.1 I going to watch TV  this evening with my friends   

I am going to watch TV this evening with my friends.

26.2  Sarah is to go to sell her car and she will get a lot of money  

Sarah is going to sell her car and she will get a lot of money.

26.3  Are going you to invite Marta to your party, or do you prefer she doesn’t come?   

Are you going to invite Marta to your party, or do you prefer (that) she doesn’t come?

26.4  Something  bad  are going to happen  if  so many people go to walk together  

Something bad is going to happen if so many people go to walk together

 

Unit  27

27.1  It is 10 o’clock.  Tom  is at work. At 10:00  yesterday he was also at work.   At 10 o’ clock tomorrow he  be  at work, too.

It is 10 o’clock.  Tom  is at work. Yesterday at 10:00  he was at work. Tomorrow at 10 o’clock he  will be at work, too.

27.2  Sarah  travels a lot.  Tomorrow she’ll  be to  Manchester and next weekend she will be in Venice.   

Sarah  travels a lot.  Tomorrow she’ll  be  in Manchester and next weekend she will be in Venice.   

27.3  The forecast speaker says tomorrow it will rain.  

The forecast speaker says tomorrow it is going to rain

27.4  We will go to the theater next weekend. It would be great if they come with us. 

 We will go  to the theater next weekend . It would be great if they came  with us. 

(We will go to the theater next weekend.  It  will be great if they come with us)

.

Unit 28

28.1   I am thinking  I will phone you     

I think  I will phone you         

(Penso que et telefonaré)    (I am thinking…. seria  “jo estic pensant, reflexionant, en aquest moment)

28.2 I think  I am going to bed early  

I think I will go to be early

(Penso que aniré a dormir aviat, si és una decisió espontànea)  (Si ja al matí o a migdia, he près la decisió, sí, que puc dir  “Tonight I am going to go early to bed”)

28.3 It’s a nice day.  Will we go out for a walk ?  

It’s a nice day.  Shall we go out for a walk?

(….. Will we go out for a walk?”  és gramaticalment correcte. Es traduiria per  ‘sortirem fora a caminar?’) 

(Però  el que vol dir   “Shall we go out for a walk?”   és  ‘sortim a fora a caminar?’)

28.4  What you will  do at the  weekend?   

What will you do at the weekend?     (òbviament, és l’ordre correcte per a preguntes)

Avui 02.06.20  la unitat és una mica més complicada. Modal Verbs. Verbs que ajuden i complementen altres verbs:   “puc / he / estic obligat / ….. a fer una cosa ? “

És de BASIC,  però del final. Per tant,  tranquil·litat.  Pot ser que la frase sigui gramaticalment correcta, però depèn del context sigui “millorable”. Tranquils,  fixeu-vos demà en les solucions.

In English :  can / shall / will / may / must  >> could / should / would / might / had to     

(els primers, present, els segons  >>  el seu passat)

 

Unit  29

29.1  – Where are they going for their holidays?

          –  They are not sure.  They can go to Prague. 

          –  They are not sure. They may (might) go to Prague

(They can go to Prague :  ells tenen permís per anar a Praga

They  may go to Prague :  és possible que ells vagin a Praga)

“can”  és demanar/donar   permís,  “may”  és possibilitat/opció de fer  (“might” és el passat de “may” ,  com “could” és el passat de “can”,  com “should” és el passat de “shall”,  com “would” és el passat de “will”)

 

29.2   – You are  playing tennis tomorrow.  It’s sure.

           – You may to play tennis tomorrow. It’s possible. 

You may play tennis tomorrow (it is possible)

“may” (com  “might”  /  “can”, “could” / “will”, “would” / “shall / “should”,  NO  van  seguits  de  “to” (infinitiu)  sinó directament del verb principal (forma base, que en la immensa majoria coincideix amb el present)

 

29.3    Let’s buy a lottery ticket. We may being lucky.     

          Let’s buy a lottery ticket. We may be lucky 

(mateix raonament,  ni “to”  ni  “-ing” form,  sinó  forma base) 

29.4    Liz mights not come to our party.  It’s possible that she does not come.     

Liza might not come to our party.     (òbviament la “s” no hi fa res, aquí)

(Liza podria no venir a la nostra festa. És possible que ella no vingui. També seria correcta  “Liza may not come to our party”, Liza pot no venir a la nostra festa)           

29.5   I don’t understand the example.  Do I may  ask a question?   

      I don’t understand the example. May I ask a question?

Si “may”  és un  auxiliar (un modal verb)  del verb principal, ja no cal posar cap altre auxiliar ,   ni  “do”, ni “be”,  ni “have”.

“May I ask a question?  :  Pregunto una qüestió,  si no hi  ha cap inconvenient. (ja ho vaig a fer, per defecte)

“Can I ask a question?  :  Demano permís  per preguntar. (no ho vaig a fer fins que tingui el permís)

També seria gramaticalment correcte  :  “….. Do I ask a question?”,   però voldria dir,  “Pregunto una qüestió ?”,  amb sentit informatiu, no de sol·licitud.

 

 

Unit 30

30.1   My sisters can to play the piano. My brother can to play the piano too. 

My  sisters can play the piano. My brother can play the piano, too

30.2 Can change this 100 Euro  note for smaller ones? 

Can  I  (you, we, they)  change this 100 Euro note for smaller ones?  

30.3   When my parents arrived in Girona, they coudn’t understand some specific local words                                          

When my parents arrived in Girona, they  couldn’t understand some specific local words.                                

30.4  Sarah,  could you to pass me the salt ?

Sarah,  could you pass me the salt, please?

 

 

Unit  31

31.1  It is a terrific theatre play. We must do see  it !       

  31.1  It is a terrific theatre play. We must  see  it ! 

31.2 You were very thirsty. You musted drink a glass of water.   

31.2 You were very thirsty.  You had to drink a glass of water.     

31.3  They must come in a minute. They musn’t arrive late at the meeting.   

31.3  They must come in a minute. They mustn’t  arrive late at the meeting

3.4  They don’t need  to drive. They can take a taxi.            

31.5  Match the sentences with the same meaning. 

 (enllaça les frases amb el mateix significat)

1.You must visit the ancient ruins.                A You  can’t visit the ancient ruins

2.You mustn’t visit the ancient ruins.           B.It is possible for you to  visit them

3. You can visit the ancient ruins               .  C. It was possible for you tho visit them

4. You don’t need to visit the ancient ruins.   D. You had to visit the ancient them

5. You needed to visit the ancient ruins.        E. You don’t have to visit them

6.   You could visit the ancient ruins              F. You have to visit the ancient ruins

1 / F           2 / A          3 / B       4 / E      5 / D     6 / C

 

 

Unit 32

32.1  We should not read as many bad books as tthe teacher gives to us.                                 We should not read as much bad literature as  the teacher gives to us.

32.2  Bad students usually don’t study  enough. They should study more. 

32.3   Do your brother  think  I  should buy the blue jacket ?

Does  your brother  think  (that)  I should buy the blue jacket?

32.4  The band offers a terrific  concert.  You had to go to enjoy it.

The band offers a terrific concert.  You must go and enjoy it. 

( “offers”  és present,  no podem posar  “had to” passat,  hem de posar  “have to”, o bé “must”  que vol dir el mateix. Però sempre en present)

32.5  I like this car. Do you think I should by it?

I like this car. Do you think I should  buy  it ?

32.6 I think you  do not should by it.  It’s too expensive.

I think you should not buy it. It’s too expensive

 

 

 

Unit 33

33.1 It’s an amazing CD, you must listen to its songs. Really, you have to listen to them 

33.2  They don’t work tomorrow. So, they have not to get up early.

They don’t work tomorrow. So, they don’t have to get up early.

33.3  These are your pills. You have to take four times a day.

These are your pills. You have to take them four times a day 

33.4  What time do he has to go to the  eye doctor (ophthalmologist)?

What time does he have to go to the eye doctor ?

33.5  The child is very hungry today. He must eat  something right now.

He was very thirsty yesterday.  He musted drink something urgently.

He was very thirsty yesterday. He had to drink something urgently

 

Unit 34.

Quina de les dues opcions és correcta ?

Les dues frases són gramaticalment correctes, però només una és adequada segons el context.

 

34.1  Do you like  Catalan cream for dessert ?   /   Would you like Catalan cream for dessert?    No,  thanks.

34.2  Do you like apples?    /  Would you like apples?    Yes,  I like them very much

34.3  What kind of cinema do you like    /  would you like ?   All kind of cinema

34.4  What kind of cinema do you like  /  would you like  to see this evening ?

I prefer a  musical film

34. 5 I like  mushrooms I would like mushrooms,  but I don’t eat them often

 

Unit  35

35.I t’s a nice day, we can enjoy a picnic in the open air.  Let’s go out !

35.2 It’s a rainy day, it’s better that we  stay inside. Let’s not go out !  (Let’s stay inside !)

35.3  Bye, enjoy your  holiday in Scotland. Your plane is ready. Let’s go  you to the gate!

“……   Your plane is ready. Go to the gate !”

35.4  We are hungry.  Don’t let  to have only vegetables, but to eat meat and rice.

“…. Let’s not have only vegetables, but (to eat) meat and rice”

35.5 Let’s not have gazpacho for dinner. Eat a pizza.

“Let’s not have gazpacho for dinner.  Let’s eat a pizza”

Continuem, més avall  :

JA ESTÀ.  HEM ARRIBAT A LA UNITAT 35.   FINAL DEL PRIMER CURS !!!!!

ARA TOCA UNA SETMANA MÉS DE REPÀS,  SENSE COMENÇAR-NE CAP DE NOVA.Per tant avui us proposo un repàs de les  primeres 15. Ara us haurien de sortir millor, perquè són temes que ja hem fet.   Recordeu,  només un error per a cada frase.

1.My hands  don’t are cold .   My hands  are not  cold.

2. Where   are  my new camera  ?     Where is my new camera ?

3. She don’t eat  the breakfast but the lunch.  She doesn’t eat the breakfast but the lunch.

4. Is it raining normally ?    Does it rain normally ?  /   Is it raining  now?

5. We usually are working a lot   during the whole day. 

We usually work  a lot during the whole day

6 My parents  aren’t drinking  coffee after 19:00 o’clock   

My parents don’t drink coffee after 19:00 o’clock.

7. How  wash you  your hair ?     How do you wash your hair?

8. Jack is  seeing  tv,  he is not playing violin right now. 

Jack is watching tv, he is not playing violin right now.

9.Does she has  blue eyes?       

Does she have blue eyes ?     /    Has she got blue eyes ?

10. Yesterday he was  in the office, but at home.  

Yesterday he was not in the office, but at home

11. They danced  country style very well ,   when they are young.     

They danced country style very well, when they were young.      

12. They did  go not to the city 20 minutes ago.    

They did not go to the city 20 minutes ago.

13. At 4:00  Paul  wasn’t  at home and the neighbours are  singing the

whole night.

At 4:00 Paul wasn’t at home and the neighbours were singing the whole night.

14. Jack read a book when his phone rings.     

Jack reads (is reading) a book when his phone rings.   /    Jack read (was reading) a book when his phone rang.                                                               

15.  Albert  is in holiday now. By the way,  do you know what hotel  does he stay  in ?    

Albert is on holiday now. By the way, …….

Encara no aquí,  més avall, baixem, més   :

Cap de setmana,  13 i 14  de juny.  Vint frases, de les Units  16 a 35.  De les vint frases, n’hi ha deu que són correctes, i deu que tenen un error. Vinga, a veure com va la investigació ! Ànims!! 

Es tracta d’un resum del que ja hem vist.   Let’s start !!!

 

16. Are Laura and Paul  here?   Yes,  they have  only  arrived. 

Are Laura and Paul  here ?   Yes, they have  already (just) arrived.

17. Have Laura and Paul arrived yet ? No, we are still waiting for them. RIGHT

18. Have you ever been in China?  No, I have never been in China,  but I really would love to visit it.  RIGHT

19. Do you know how long has it been snowing ?    RIGHT

20. Sue  has been in Dublin since three days 

Sue has been in Dublin since last Sunday

Sue has been in Dublin for three days. 

Sue  arrived in Dublin three days ago

21 We lost our keys   ago  five  days 

We lost our keys five days ago    

22.They lived  in Chicago for three years. They found  it very cold. They wanted  to leave this city.

23. My bike  is in the garage. I told the mechanic to repairing it.

My bike is in the garage .   I told the mechanic to repair it.

24. The  telephone was invented  for Alexander Bell in 1876

The telephone was invented by Alexander Bell in 1876

25. Chinese invented powder some centuries ago.  Powder  were invented by Chinese  some centuries ago.

Chinese invented powder some centuries ago. Powder was invented by Chinese some centuries ago.

26.  What do you are doing on Sundays?    

What are you doing this  Sunday?

What do you do on Sundays?

27. Yesterday he made an apple pie for the whole family because he likes cooking on special days.  RIGHT

28. Sarah is going to sell her car and she will get much money.  RIGHT

29.You are  playing tennis tomorrow.  It’s sure.  She may play basketball tomorrow. It’s possible.   RIGHT

30. We don’t understand the example.  May  I ask a question?  RIGHT

31. When my parents arrived at Girona, they couldn’t understand some Catalan words.            RIGHT                                                        

32. “You must  visit the ancient ruins” they recommended us in the hotel. The local guide said   the same : “you may visit the ruins, if you want.”

(…)The local guide said the same :  “you have to visit the ruins”.

33. Does our sister  think  you should buy the blue jacket ? RIGHT

34. You have to take the pills  three  times each day of the week. RIGHT

35. He was starving yesterday. He had to eat something urgently.  RIGHT

36. Enjoy your holidays. Look, your plane is boarding now. Let’s go quickly to the gate !!!!   (… is boarding now. Go quickly to the gate.)

Atenció :  penúltim apunt.  15.06.2020  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Efectivament, avui proposo el penúltim apunt en aquesta entrada de BASIC. Units 1-50.  Demà farem l’últim, i donarem per tancat aquest curs atípic 2019/2020.  (continuarem en un altra entrada, i ja sense gramàtica)

Avui i demà es tracta de llegir les duples de frases que proposem, algunes tenen errors, altres són correctes. Podeu prendre-ho com un test. Hi ha 25 parells de frases. A veure quin resultat d’encert teniu.   Ja sabeu que ” podeu enviar-me les vostres respostes i la vostra nota  a   iuaruelcom@gmail.com .   Si preferiu no fer-ho, no passa res.”

 

Let’s start !    :

1

It is more hot now than yesterday
It’s hotter now than it was yesterday

2

The house isn’t big enough of  all the residents. ( for all the residents )
The house has not  enough big rooms to be used.

3

Do you like  a wine  glass ?   (en una tenda de gots : “t’agrada un got per a vi?”
Do you like a glass of wine?   (Would you like a glass of wine?)
4

I should not drive.

I should not driving.

5

I want eating right now
I want to eat now

6

 Is there any room for seven more girls in the class?
Are there any rooms for seven less girls in the class?

 

7

I didn’t listen to one more news on the radio

I didn’t listen many more news in the radio

8

My flight departs in time to catch the next connection
My flights  departs at 5:00 am, on time according to the plan

9

I promise  that I’ll call you next week.
I promise I call you next week.

 

10

He cooked  the dinner themself and it was terrible.
They cooked the dinner themselves and it was terrific.

11

My brother and I  visited PortAventura last weekend
My brother and I have visited PortAventura last weekend

12

All the women who work in the company are  from  Netherlands
All the women which work in the company are from Netherlands

13

He is  married with  a nurse
He is  married to a nurse

14

The students were amazing in the class.
The students were amazed in the class.

15

You don’t must phone them too late.

You mustn’t phone them too late.

16

The whole class like the professor.
All the classes likes the professor

17

Despite  it was raining they went to the forest.
Although the rain they went to the forest.
18
 He enjoyed watching the movie in tv.
He liked to watch the movie at home in the tv.

19

They are  looking forward meeting you.
I look forward to meet you.

20

She likes  eating  ice cream much.
She  likes  very much to eat ice cream

21

She can be a very fast  driver.
She can be able to drive very fast.

22

Where do you can find a good restaurant ?
Where can  you find a restaurant that is good ?

23

My daughters  live in United States.
My daughters live  in the United States.

24

When we  will arrive at the town,  we  will phone you.
When  we arrive  in the town , we will call you.

25

The police is coming by car
The police are coming on foot.

.

Últim apunt     16.06.2020  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

26.

The police official is coming.
The police are coming.

 

27.

They have lived in the same house since the last  eleven years.

They have lived int the same house  during eleven years.

 

28.

Is it ready yet ?
Is your visa  ready?

 

29.

His  spouse is  a engineer.
Her spouse is a doctor.

 

30

It’s a nice song. Do you like to dance with me?
It’s a nice song. Would you like to dance with me?
 

31.

Her boyfriend  got a new job.
Her boyfriend has got a new work.

 

32

I met nobody at the boring party.

I didn’t meet anybody during the party.

 

33

Can you give me many information?

You can give me any information (that) you consider important-

 

34

When I am in London, I will contact you.

 If I will be in London, I will contact you.

 

35

Where is post office? Do you know ?

Do you know where the post office is?

36

We studied during the whole day.

We studied for  all day.

 

37

I came from Australia to study English.

I came to Australia in order to study English.
 

38

She has a great success in her profession.

She is successful in her profession.

 

39

My mother expected  the best for me. She wanted that I am doctor.
My mother expected the best for me.  She wanted me to be a doctor.

 

40

I closed very quietly the door.
I closed the door very quietly.

 

 
41.

Johnny and I live here.

Me and Johnny live here.

 

42

How many childrens do they  have?
How many children have they got ?

 

43

We usually drive to our house in the evening.
We  usually drive home  in the evening.
 

44

She said you that she liked me.

She told me that she liked you.
 

45

My sibling  was 10 years old when he won a silver medal.

My brother  won a silver medal at the age of 10.

 

 

46.
Please  help us improve our paddle skill.

Please explain to us  how to improve our paddle skill.

 

47

You often go to school by bus

You are often late when you go to school.

 

48

The  crocodiles over there are dangerous!
Crocodiles in general are dangerous !

 

49

You are very nice, like your mother.

You behave very nice, as your mother usually does.

50

You cannot buy all what you like!
You cannot buy all that you like!
 
 
 

juny 2020  jvallp .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-…-..-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

.-.-.-.-. (qualsevol dubte,  ja ho sabeu  :   iuaruelcom@gmail.com)     -.-.-.-.-.

Bon estiu. Fins aviat !!!     Have a nice summer.  See you soon !!!

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

 

 

GENER 2021

Reprenem  el llibre Basic. “Essential Grammar in Use for Elementary learners”.

 

Unit  36

36.1 When we were children we played football all the time. Nowadays we rarely have time to play  it.

a. When we were children we used playing football

b. When we were children we were using play football

c.      When we were children we used to play football

d.    When we were children we were playing football

 

36.2  My best friend worked in a factory since 2003 until 2009. At the present she works in a library.

a.     She uses to work in a factory for six years

b.  She is used to work in a factory for six years

c. She used to work in a factory during six years

d.  She used to work in a factory since six years 

 

36.3   Tony liked  apples but he didn’t like pears some years ago  (*)

a. Tony was used to like apples

b. Tony didn’t use to like pears

c. Tony didn’t like pears 

d. Tony get used to like pears 

36.4  You played basketball when you attended university. Now you are working and  you play paddle at the weekends with your colleagues

a.    You use to play paddle with your colleagues

b. You used  to play basket with your workmates

c.     You are using to paly paddle at the present

d.    You used to play basketball some time ago

 

 

 

Unit 37

 

Publicat dins de General | Deixa un comentari