Memorandum

Jaume Vall

Publicat el 4 de maig de 2020

SentEnces,seNtEnCes,And much more: SENECA

In order to play this quiz, you must read the proposed sentences, translate them into the missing language -English or Catalan-  and classify them under the right head title, according to the spirit issued from them.  Additionally, we propose to find out  who might have written the quotes.                                     (June, 2020)

a) SENECA

b) OTHER PHILOSOPHERS  /  WRITERS

c)  POLITICIANS / SCIENTISTS / JOURNALISTS

d) PROVERBS

e) ART  /   POP CULTURE  / ANONYMOUS

 

(En aquest joc d’endevinalles es tractarà de llegir les frases proposades,  traduir-les a l’idioma que falta -anglès o català-  i classificar-les dins del  grup correcte,  tenint en compte  l’esperit  que emana de les mateixes.  Addicionalment es pot intentar d’endevinar l’autor de la dita.)

 a)  SENECA 

b) Altres PENSADORS/FILOSOFS / ECRIPTORS 

c) CIENTIFICS / POLITICS/  PERIODISTES / 

d) PROVERBIS

e)  ARTISTES / CULTURA POP / ANÒNIM

 

LET’S  GO    !!!!!!       :                            (SOM – HI !!!!!)    :   

 

 

June 2021

 

“Rainy days should be spent at home with a cup of tea and a good book.” – Bill Watterson
“If you don’t like to read, you haven’t found the right book.” – J.K. Rowling
117.
Ah, how good it is to be among people who are reading.” – Rainer Maria Rilke
118.
“I couldn’t live a week without a private library – indeed, I’d part with all my furniture and squat and sleep on the floor before I’d let go of the 1500 or so books I possess.” – H.P. Lovecraft
119.
Books are good company, in sad times and happy times, for books are people – people who have managed to stay alive by hiding between the covers of a book.” – E.B. White
120.1
“For my whole life, my favorite activity was reading. It’s not the most social pastime.”
120.2
(Durant tota la meva vida, la meva activitat preferida va ser llegir. No és el passatemps més social)
120.3
(E) Audrey Hepburn
140.1
“I have always imagined that paradise will be a kind of library.”
140.2
(Sempre he imaginat el paradís  com una mena de  biblioteca)
140.3
(C) Jorge Luis Borges

May 2021

139.1
“Natural order of events  teaches us that praxis precedes theory”
139.2
(L’ordre natural dels esdeveniments  ens ensenya que la praxis precedeix  la teoria)
139.3
(E) Béla Bartók 
138.1 “Shall I be prevented from the wisdom without tears, from philosphy without laughing, and from greatness unable to bow itself  before children”
138.2 (Protegiu-me de la saviesa que no plora, de la filosofia que no riu i de la grandesa que no s’inclina davant els nens)
138.3  (C) K.Gibran
137.1
“A cynical, mercenary, demagogic, corrupt press will produce in time a society as base as itself.”
137.2
(Una premsa  cínica, mercenària, demagògica i corrupta   produirà amb el temps una societat tan degradada com ella mateixa)
137.3
(C)   J.Pulitzer
136.1
  “Our republic and its press will raise or fall together”
136.2
(La nostra república i la seva premsa s’elevaran o cauran  juntes)
136.3
(C)  J.Pulitzer

April 2021

135.1
“The best way to cheer you up is to cheer somebody else up.”
135.2
(La millor manera d’animar-te a tu mateix, és animar alguna altra persona)
135.3
(B) Mark Twain
134.1
“If you want to be happy, tie your life to a goal, not to a person or a thing”
134.2
(Si vols ser feliç, uneix la teva vida a un objectiu, no a una persona o a una cosa)
134.3
(C) Albert Einstein,
133.1
“I think the saddest people always try their hardest to make people happy. Because they know what it’s like to feel absolutely worthless and they don’t want anybody else to feel like that.”
133.2
(Penso que  les persones més tristes sempre s’esforcen per fer feliç la gent. Perquè saben què significa sentir-se absolutament inútil i no volen que ningú més se senti així.)

133.3                                                                                                                                             (E) Robin Williams

 

132.1
“Books break the shackles of time – proof that humans can work magic.”
132.2
(Els llibres trenquen les cadenes del temps – prova de que els humans poden fer màgia)
132.3
(C) Carl Sagan
131.1
“Outside of a dog, a book is a man’s best friend. Inside of a dog, it’s too dark to read.”
131.2
(Fora del gos, un llibre és el millor amic de l’home. Dins del gos, està massa fosc per llegir.)
131.3 (E) Groucho Marx
130.1
“What you do not want done to yourself, don’t do to others.”
130.2
(El que no vulgis que se’t faci, no ho facis als altres.)
130.3
(B) Confuci
129.1
“The happiest people don’t necessary have the best of everything ;  they just make the best of everything they have.”
129.2
(Les persones més felices no necessàriament tenen el millor de cada cosa; senzillament treuen el millor de cada cosa que tenen.)
129.3
(D) Anonymus

 

 

March 2021

128.1 

I read a book one day and my whole life was changed.” 

128.2

 (Vaig llegir un llibre un dia i tota la meva vida va canviar.)

128.3

  (B)    Orhan Pamuk

127.1
“People can lose their lives in libraries. They ought to be warned.”
127.2
(La gent pot perdre les seves vides a les llibreries. Haurien de ser advertits)
127.3
(B) Saul Bellow

 

February 2021

126.1

“You will have bad times, but they will always wake you up to the stuff you weren’t paying attention to.”

126.2

(Viuràs temps dolents, però et serviran per despertar-te cap allò a que no prestaves atenció)

126.3 

(D) Robin Williams

 

 

125.1

“Love’s not Time’s fool, though rosy lips and cheeks […]

Love alters not with his brief hours and weeks,

But bears it out even to the edge of doom.”

 

125.2

(L’amor no és una ximpleria del temps, malgrat  llavis i galtes rosats,

l’amor  no s’altera  tot i la brevetat d’hores i setmanes,

sinó que  tot ho resisteix i entoma fins a la foscor final)

125.3  ( B )  Shakespeare

 

 

 

January 2021

 

124.1  The person who learns and learns  and never practises what has learnt, is like the one who ploughs and ploughs and never  sows.

124.2 El qui aprén i aprén i no practica el que sap, és com el que llaura i llaura i no sembra.

124.3  (B) Plató
.
123.1  “Live as if you would die tomorrow. Learn as if you were going to live forever”
123.2 (Viu com si anessis a morir demà. Aprèn com si fossis a viure per sempre)
123.3  (C) Mahatma Gandhi

.

 

122.1 “I don’t overcome my goals  to get admired by people, I overcome them so I can get suprised of myself”

122.2 (No supero les meves metes perquè la gent m’admiri, les supero per sorprendrem jo mateix)

122.3 (E) Anònim

.
 
121.1 “First of all you must tell yourself who you want to be, then you must do what  you have to do”

121.2 (Primer has de dir-te a tu mateix el que vols ser, i després fer el que hagis de fer)

121.3 (B)  Epictet

 

.

 

120.1 “Show me a family of readerinuq s, and I will show you the people who move the world.” 
120.2
(Mostra’m una família de lectors i jo et mostraré la gent que mourà el món)
120.3 (C)  Napoléon Bonaparte
119.1  “A classic is a book that has never finished saying what it has to say.” 
119.2 (Un clàssic és un llibre que no ha acabat mai de dir tot el que ha de dir)
119.3 (B) Italo Calvino 

 

 

 

 

December 2020

 

118.1  “A person who never commits a  nonsense is not as sensible as he/she thinks”
118.2  (Qui viu sense cometre alguna bogeria no és tan prudent com suposa.”)
 118.3   (C) .  F.de la Rochefoucauld
.
117.1  (The first of the blessings, after a good health, is the inner  peace)
F. de la Rochefoucauld
117.2  (El primer dels béns, després de la salut, és la pau interior.)
117.3  (C) .  F. de la Rochefoucauld

 

.

 

116.1  “Be your own light”

116.2  (Sigues la teva pròpia llum)

116.3  (B)  Buda
.
115.1  “The surest evidence that a person has great  inherent  qualities is to be born without envy”
115.2 (El més segur indici que un posseeix grans qualitats natives, és haver nascut sense enveja)
115.3  (C) François de la Rochefoucauld

November 2020

114.1  “Dreams come true when we have the internal conviction to guide us,  the passion to  get moved by  them and the discipline to make the required actions”
11.4.2 (Els somnis es fan realitat quan tenim la convicció interna per a guiar-nos, la passió per a emocionar-nos i la disciplina per a executar les accions precises.)
114.3   (E)   Anònim 
.
113. 1  To acquire the habit of reading is to construct for yourself a refuge from almost all the miseries of life.” 
113.2 (Adquirir l’hàbit de la lectura és construir-se un refugi per a quasi totes les desgràcies de la vida)    
113.3   ( C )  W. Somerset Maugham

.

112.1 The person who only searches   other people’s applause,  puts  his own happiness in stranger hands.

112.2  (Qui només busca l’aplaudiment dels altres, posa la seva felicitat en mans alienes)

112.3  (C)  Oliver Goldsmith 

 

                                                                                          .-              October 2020 

111.1 “Happiness consists in having always something to do, someone to love, something to wait for.”  
111.2 (La felicitat consisteix en tenir sempre quelcom que fer, algú a qui estimar i alguna cosa que esperar)
111.3 (C) Thomas Chalmers. Economista, clergue 
 
110.1 “Almost everybody is as happy as he/she decides to be”
110.2 (Gairebé tothom és tan feliç com es decideix a ser-ho.)
110.3  (C)  Abraham Lincoln 
109. 1″Happy is the person who knows what to remember of the past, what to enjoy in the present, and what to plan for in the future”
109.2 (Feliç és la persona que sap què recordar del passat, què gaudir del present, que planificar pel futur.)
109.3  (C) . Arnold Glasow. Periodista
108.1 “Literature is the most agreeable way of ignoring life.”
108.2 (La literatura és la manera més agradable d’ignorar la vida)
108.3  (E) Fernando Pessoa
.
107.1 “You know you’ve read a good book when you turn the last page and feel a little as if you have lost a friend.”   
107.2 (Saps que has llegit un bon llibre quan gires l’última pàgina i sents com si haguéssis perdut un amic)   
107.3  (E)Paul Sweeney 

 

 

106.1 “The reading of all good books is like conversation with the finest (people) of the past centuries.” 

106.2 (Llegir tots els bons llibres és com una conversa amb la gent més excel·lent dels darrers segles.)

106.3 (B)  R.Descartes 
.
105.1 “Let’s be reasonable and add an eighth day to the week that is devoted exclusively to reading.”
105.2 (Siguem raonables i afegim un vuitè dia a la setmana que sigui dedicat exclussivament a llegir.)    
 105.3 (E)  Lena Dunham

                       .                                                         

104.1 I find television very educating. Every time somebody turns on the set, I go into the other room and read a book.

104.2 (Trobo que la televisió és molt educadora. Cada vegada que algú l’encèn, vaig cap a l’altra habitació i llegeixo un llibre.)

104.3  (E) Groucho Marx 
.
103. 1 Think before you speak. Read before you think. 
103.2 (Pensa abans de parlar.  Llegeix abans de pensar.)
103.3 (E)  Fran Lebowitz. 

 

102.1 Two excesses must be avoided on  youth education,  too much severity and too much sweetness.

102.2 Dos excessos s’han d’evitar en l’educació de la joventut; massa severitat, i massa dolçor.

102.3  (B) Plató

 

101 .1  The one who learns and does not apply what he knows is like the one who ploughs but never sows.

101.2 El qui aprén i aprén i no practica el que sap, és com el que llaura i llaura i no sembra.

101.3 (B) .  Plató 

juliol/020

100.1  “If you want happiness for an hour,  take a nap.
If you want happiness for a day,  go fishing.
If you want happiness for a week,  make a trip.
If you want happiness for a month,  get married.
If you want happiness for a year, inherit a fortune.
If you want happiness for the whole life,  help someone else.”
100.2 (Si vols ser feliç durant una hora, fes una migdiada.
Si vols ser feliç durant un dia, ves a pescar.
Si vols ser feliç durant una setmana, fes un viatge.
Si vols ser feliç durant un mes, casa’t.
Si vols ser feliç durant un any,  hereta una fortuna.
Si vols ser feliç durant tota la teva vida, ajuda algú altre)                                                   100.3  Proverbi xinès

   

99.1 “No duty is more urgent than that of returning thanks.”                                       99.2  (Cap deure és més urgent que el de tornar l’agraïment)                                            99.3   St. Ambrós

98.1 “Happiness is not to be able whatever you wnat, but to whish whatever you do.”                                                                                                                               98.2  (Felicitat no és fer el que un vol, sinó voler el que un fa.)                                        98.3  Jean Paul Sartre

97.1 “I have decided to be happy. It’s good for the health.”                                          97.2  (He decidit de ser feliç. És bo per a la salut)                                                            97.3 Voltaire  

 96.1 “You can not create happiness, as you can not cook a good smell. Instead you can cook an excellent meal focussing all your skills on the process. Similarly,  you can create the best conditions in your life so that in the end,  the good smell and the happiness will  flow naturally.”
96.2 (No pots crear la felicitat, tal com no pots cuinar un bon olor. Enlloc d’això, pots cuinar un àpat excel·lent, concentrant totes les teves habilitats en el procés.  Semblantment, pots crear les millors condicions a la teva vida, de tal manera que finalment la felicitat, com la bona olor, fluiran naturalment.) 
 96.3  Anònim
95.1  “Happines is good health and bad memory”
95.2 (Felicitat és bona salut i mala memòria)
95.3 Ingrid Bergman
94.1  “Happiness is not a goal, it’s the by-product of a life well lived”.
94.2 (La felicitat no és un objectiu, és el resultat d’una vida ben viscuda)
94 3 Eleanor Roosevelt
93.1 “Joy is what happens to us when we allow ourselves to recognize how good things really are.”   
93.2   (Joia és el que sentim quan ens permetem de reconèixer com de bones les coses són)   
93.3 Marianne Williamson

 

92.1 “Happy is the person who knows what to remember of the past, what to enjoy in the present, and what to plan for in the future”

92.2 (Feliç és la persona que sap què recordar del passat, què gaudir del present, que planificar pel futur.)
92.3 Arnold Glasow. Periodista
91.1 “Almost everybody is as happy as he/she decides to be”  
91.2 (Gairebé tothom és tan feliç com es decideix a ser-ho.)
91.3  Abraham Lincoln
 
90.1 “Happiness consists in having always something to do, someone to love, something to wait for.”
90.2 (La felicitat consisteix en tenir sempre quelcom que fer, algú a qui estimar i alguna cosa que esperar.)
90.3 Thomas Chalmers
..
89.1 “It’s better to fight for something in life than to die for nothing.”                  89.2 (És millor lluitar en vida per alguna cosa, que morir per res)                                      89.3 George S. Patton
88.1 “Courage is almost a contradiction in terms. It means a strong desire to live taking the form of a readiness to die.”
88.2  (La  valentia és gairebé una contradicció per sí mateixa. Significant un desig fort de viure, pren la forma d’una predisposició a morir)                                            88.3 G.K. Chesterton
87.1   “Never forget that the first kiss is not given with the lips but with the eyes.”.
87.2 (No oblidis mai que el primer petó no es dóna amb la boca, sinó amb els ulls.)
87.3 Anonymous

86.1 “We shall not be worried about living long, but living enough. For living long is a matter of fate, while living enough is a matter of soul.”

86.2  (No ens hem de preocupar de viure molt de temps, sinó de viure suficient. Perquè viure molt  és cosa  del destí, mentre que viure suficient és una qüestió de l’ànima)

86.3 A / B / C / D / E

86.4  Sèneca.

 . .
85.1 “It looks like  good fortune and good sense  are not compatibles. We are far more sensible in times of  distress. Good luck seems to take away  our wisdom.”
85.2 (Com si la bona sort i el bon judici fossin incompatibles entre sí, som més assenyats en les males èpoques; la bona fortuna se’ns emporta l’equanimitat)
85.3   A / B / C / D / E
85.4  Sèneca

84.1 “It is not a hard thing to be successful. What is really difficulti s to deserve it”

84.2 (No és difícil tenir èxit. El difícil és merèixer-ho)

84.3  A / B / C / D / E

84.4  Author……………..(A.C.).

 

83.1  “Success  is  audacity’s son.  The secret of success in a man’s life is to be ready to take advantage of what may be offered to him”

83.2 (L’èxit  és fill de l’audàcia.  El secret de l’èxit en la vida d’un home és estar en disposició d’aprofitar el que li és ofert)

83.3  A / B / C / D / E

83.4 Benjamin .Disraeli. Polític

 

82.1  “Our character is the result of our behaviour”

82.2 (El nostre caràcter és el resultat de la nostra conducta.)

82.3  A / B / C / D / E

82.4  Aristòtil
81.1 “Failure is not  the fact of not having fails, but not to fix them.”
81.2 (El mal no està a tenir faltes, sinó a no tractar d’esmenar-les)
81.3  A / B / C / D / E 
81.4 Confuci

 

.

.

 80.1″In order to achieve what you want it is need to feel good now, among the apparent no reality, not afterwards when you already gets it in your new reality.”
 80.2 (Per aconseguir el que vols és necessari sentir-te bé ara, enmig de l’aparent no realitat, no després quan ja ho tinguis en la teva realitat)
 80.3  A / B / C / D / E
 80.4  Raimon Samsó
79.1   “Nothing is so difficult that you cannot reach it with endurance.”
79.2 (Res és tan difícil que no es pugui aconseguir amb fortalesa)
79.3  A / B / C / D / E
79.4  Juli César

.

78.1  .”A person who searches a friend without faults will end up without friends.”
78.2 (El que busca un amic sense defectes es queda sense amics)
78.3  A / B / C / D / E

78.4 Proverbi turc

.
77.1 “We don’t see things as they really are, we see them as we truly are”
77.2  (No veiem les coses tal i com són, les veiem tal i com som nosaltres)
77.3  A / B / C / D / E
77.4   Anaïs Nin
.
76.1  “An excellent teacher is  the one who, by  teaching a little, helps grow a huge desire of learning on the student.”
76.2   (Excel·lent mestre és aquell que, ensenyant poc, fa néixer en l’alumne un desig gran d’aprendre.)
76.3  A / B / C / D /
76.4  Arturo Graf. Poeta.
.
75.1  “I have learnt much from my teachers; I have learnt more from my colleagues; I have learnt the most from my pupils”
75.2 (Amb els meus mestres he après molt, amb els meus col·legues, més; amb els meus alumnes encara més.)
75.3  A / B / C / D /
75.4  Indian proverb
.
74. 1  “The highest goal of education it is not to teach how to make a living, but how to make us aware about how tasty is every bit.”   
74.2  (El principal objecte de l’educació no és el d’ensenyar a guanyar el pa, sinó a capacitar-nos per fer agradable cada mos.)
74.3  A / B / C / D / E
74.4  Anònim

.

73.1 “If you give a fish to a hungry person, you feed him a day. If you teach him to fish, you will feed for life.”
73.2 (Si dones peix a un home famolenc, el nodreix una jornada. Si li ensenyes a pescar, li nodrirà tota la vida)
73.3  A / B / C / D / E
73.4  Lao-Tsé 

.

                                                            .

72.1  ” Quality is never an accident; it is always the result of  intelligence’s struggle.”

72.2  (La qualitat mai és un accident; sempre és el resultat de l’esforç de la intel•ligència.)

72.3   A / B / C / D /
72.4 John Ruskin. Escriptor
.
71.1 “The big question is  whether you will be able to say a true  yes to your challenging adventure”
71.2 (La gran pregunta és si seràs capaç de dir un sí sincer a la teva aventura)
71.3  A / B / C / D / E 
71.4  Joseph Campbell.  Arqueòleg
.

 

70.1 “Loving books is turning tedious hours into a time of ineffable and delicious company. “

70.2 (Estimar la lectura és transformar hores de tedi per hores d’inefable i deliciosa companyia.)

70.3 A / B / C / D / E

70.4  J.F.Kennedy

.

69.1 “A wise girl knows her limits, a smart one knows that she has  none.”

69.2  (Una noia assenyada coneix els seus límits, una noia llesta sap que no en té cap.)

69.3  A / B / C / D / E

69.4  Marilyn Monroe

.

68.1  “Don’t give up, don’t fall into depression: I forbid you that. It is not enough accepting your duty; you must go for it.”

68.2  (No et donis per vençut, no et deprimeixis: t’ho prohibeixo. Que no refusis la tasca no és suficient; has d’anar a buscar-la)

68.3   A / B / C / D / E   
68.4 Seneca 
.
67.1 “Courage is what you need to stand up and talk; but it is also requiered to sit and listen.”
67.2  (Valor és el que es necessita per aixecar-se i parlar, però també és el que es requereix per seure i escoltar.)
67.3  A / B / C / D / E
67.4 Winston Churchill
.

66.1 “Only the one who stands up and seeks the circumstances, and creates them if they are not seen is the one who has success.”

66.2 (Només triomfa al món qui s’aixeca i cerca a les circumstàncies, i les crea, si no les troba.)

66.3   A / B / C / D / E

66.4  George Bernard Shaw. Escriptor

 

65.1 “Future is not something we are given as a present… it is something that we must achieve”

65.2 (El futur no és una cosa que se’ns regali … és una cosa que hem d’aconseguir.)

65.3  A / B / C / D / E

65.4  Anònim

 

64.1  “Vision without action is just a dream;  action without vision, it’s a nightmare.”

64.2 (Visió sense acció és un somni; acció sense visió, un malson.)

64.3 A / B / C / D / E

64.4  Proverbi japonès

 

.

63.1 “Wherever there is education, there is not  class distinction .”

63.2 (On hi ha educació no hi ha distinció de classes.)

63.3 A / B / C / D / E

63.4  Confuci

 

62.1  “Before I got married I had six theories about children education, and no child. Now I have six children and no theory.”

62.2  (Abans de casar-me tenia sis teories sobre la manera d’educar els nens. Ara tinc sis fills i cap teoria.)

62.3   A / B / C / D /

62.4  John Wilmot . Poeta

 

61.1  “Learning is like rowing upstream: when you stop doing it, you go backwards.”

61.2 (Aprendre és com remar contra corrent: quan es deixa, es retrocedeix.)

61.3    A / B / C / D / E

61.4 Edward B. Britten.  Director d’orquestra

 

60.1 “Education is what remains after having forgotten what we learnt.” 
60.2  (Educació és el que queda després d’oblidar el que s’ha après a l’escola)
60.3  A / B / C / D / E 
60.4  Albert Einstein 

 

59.1  “We must not mistake knowledge and wisdom. The former helps us earn our living, the later helps us live.”  
59.2 (No s’ha de confondre mai el coneixement amb la saviesa. El primer ens serveix per guanyar-nos la vida, la saviesa ens ajuda a viure.)
59.3 :   A / B / C / D /
59.4  Sorcha Carey. Professora

.

 

58.1  “Education is not only about providing skills for a living, but about tempering the soul for life’s struggle, too”                                      58.2   (Educar no és donar carrera per viure, sinó temperar l’ànima per les dificultats de la vida.)                                                                                       58.3  A / B / C / D / E                                                                                       58.4  Pitàgores

.57.1 “Future torture us, past chain us. Therefore  we miss present.”    57.2 (El futur ens tortura, i el passat ens encadena. Per això se’ns escapa el present.)

57.3  A / B / C / D /  E                                                                                      57.4  Gustave Flaubert. Escriptor
.

.

56.1 “The best way to start something is to give up talking and begin to do it.” 

56.2 (La millor manera de començar alguna cosa és deixar de parlar i començar a fer-la.) 

 56.3  A / B / C / D /

56.4    Walt Disney       

..
55.1  “Don’t make your life a draft, because it can happen that you haven’t time to make it the real one”
55.2  (No facis un  esborrany de la teva vida, que potser no tindràs temps de passar-lo a net.)  
55.3   A / B / C / D /
55.4   Anònim  
.
.
54.1 “Educating is not easy, but re-educating is even harder”
54.2 (Formar-se és gens fàcil, però reformar-se ho és menys encara)
54.3  A / B /C / D /
54.4 Jean Cocteau. Escriptor
.
53.1 “It is a hard work to beat a person who never gives in”
53.2  (És difícil vèncer a una persona que no es rendeix mai.)
53.3  A / B / C / D / E
53.4  Babe Ruth.  Esportista

 

52.1 “The forest would be a very sad place if only the  nicests-voice birds sang”
52.2  (El bosc seria molt trist si només cantessin els ocells que millor ho fan)
52.3 A / B / C / D / E
52.4 R.Tagore.  Escriptor
51.
“Our big error is to try to get from everyone in particular the virtues they don’t have, and despise the dealing with the ones they have”

51.2 (El nostre gran error és intentar obtenir de cadascú en particular les virtuts que no té, i menysprear el cultiu de les que posseeix.)

51.3   A / B / C / D / E

51.4 Marguerite Yourcenar. Escriptora  

50.1 “Commiting an error and not correcting it, it is another error.” 

50.2  (Cometre un error i no corregir-lo és un altre error.)

50.3  A / B / C / D / E
50.4  Confuci
 
49.1 “Finish each day and be done with it. You have done what you could. Some blunders and absurdities no doubt crept in; forget them as soon as you can. Tomorrow is a new day. You shall begin it serenely and with too high a spirit to be encumbered with your old nonsense.”
49.2 (Acaba cada dia i fes-lo acabar. Has fet el que has pogut. Alguna pífia i absurditats t’assetjaran, sens dubte;  oblida’ls tan aviat com puguis. Demà és un nou dia. L’has de començar serenament i amb la millor predisposició, perquè no  estiguis amoïnat per les passades ximpleries.)
49.3  A / B / C / D / E
49.4  Ralph  W . Emerson. Filòsof 

.

48.1 “We can whirl and whirl, but we always have the buttocks behind”

48.2 (Per moltes voltes que donem, tenim el cul darrere)

48.3   A / B / C / D / E
48.4  Igmar Bergman. Cineasta. A   “El setè segell”.
47.1 “Fear less things and expect more;  eat less food and chew it more; complain less times and breathe more; and  many good things will be yours.”
47.2 (Tem menys i espera més; menja menys i mastega més; queixa’t menys i respira més; i totes les coses bones seran  teves)
47.3  A / B / C / D / E
47.4  Proverbi  suec
 
46.1 “It is better to be hated for what you are than to be loved for what you are not.” 
46.2   (És millor ser odiat pel que tu ets que ser estimat pel que no ets.)
46.3 A / B / C / D / E
46.4 André Gide.  Escriptor
 .
45.1  “Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself.”
45.2  (La vida no és sobre trobar-se a un mateix. És sobre crear-se un mateix)
45.3   A  /  B   /  C  /  D  /  E
45.4  George B. Shaw. Escriptor 

.

 

44.1  “You only live once, but if you do it right, once is enough.”
44.2  (Només vius una vegada, però si ho fas bé, una vegada és suficient)
44.3  A / B / C / D / E
44.4  Mae West. Actriu                                                                                                              .-
43.1  “In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on.”
 43.2  (En tres paraules puc resumir tot el que he après sobre la vida : sempre va fent)
43.3  A / B / C / D / E
43.4  Robert Frost. Escriptor

 

 

42.1  “We must release the life we have planned and move over to let way to the life which is waiting for us” 

42.2  (Hem de desfer-nos de la vida que tenim planejada per deixar pas a la vida que ens espera )

42.3  A / B / C / D / E

42.4  Joseph  Campbell, antropòleg.

 

41.1 ” If I saw you cheered by the crowd, if everyone clapped at  you, if you were admired  by men, and praised by women,   tell me, how should I not  have pity for you, knowing which is the way leading to this popularity?”
41.2  ((Si et veiés aclamat per la multitud, si tothom  t’aplaudís, si fossis admirat pels homes i elogiat per les dones,  diga’m, ¿com  no hauria de compadir-te, sabent quin és el camí que porta a tal popularitat?)
41.3  A / B / C / D / E
41.4 Séneca
                                                                                                                                              .-
 40.1 “People who consider something to be impossible should not bother people who are trying to do it”.

40.2  (Els que asseguren que és impossible, no haurien d’e molestar els que ho estem intentant.)

40.3   A / B / C/ D / E

40. 4 Thomas A. Edison

 

39.1  “A 10.000 km journey begins with a single step”

39.2  (Un viatge de deu mil quilòmetres comença per un simple pas) 

39.3  A / B / C /  D /  E

39..4  Chinese proverb

 

38.1 “Changes and development appear when a person decides to risk and dares to involve himself in living his/her own life.”

38.2  (Els canvis i el creixement succeeixen quan una persona decideix arriscar-se i s’atreveix a involucrar-se en experimentar la seva pròpia vida.)

38.3  A / B / C / D / E

38.4  Herbert Arthur Otto. Psicòleg

 

37.1 ” Loving yourself is the beginning of an adventure that lasts your lifetime”

37.2 (Estimar-se a un mateix, és el començament d’una aventura que dura tota la vida)

37.3  A / B / C / D / E

37.4 Oscar Wilde

 

 

 36.1  “If you start working to achieve your dream, the whole universe starts working to help you reach it”.

 36.2  (Si et poses a treballar per assolir el teu somni, l’univers sencer es posa a treballar per ajudar-te a complir-lo)
 36.3  A  /  B  /  C  /  D  /  E
 36.4  Paulo Coelho
                                                                                                                                                      .                                                                                                                                   .

 

 

35.1  “The commitment is what transforms a promise into reality “
35.2  (El compromís és el que transforma una promesa en realitat)
35.3   A  /  B  /  /  D  /  E
35.4 Abraham Lincoln 

                                                                                         26.05.20

 

34.1 “It is not enough in knowing, it’s is also compulsory to apply.  It is not enough in wanting, it is also compulsory to do.” 

34.2  (No n’hi ha prou en saber, també s’ha d’aplicar. No n’hi ha prou en voler, també s’ha de fer.) 
34.3   A / B / C / D / E
34.4 W. Goethe

 

33. 1 ” If you want wisdom you must learn to ask reasonabiy, to listen accurately, to answer sensibly, and to be silent when you have nothing to say.”

33.2 (Si vols ser savi, aprèn a interrogar raonablement, a escoltar amb atenció, a respondre serenament i a callar quan no tinguis res a dir)

33.3  A  /  B  /  C  /  D  /  E

33.4   Johann Kaspar Lavater,  filòsof

 

 

 

                                                                                                    25.05.20

32.1 “When something bad happens we have two options:  to let it destroy us or to let it to make you stronger”

32.2  (Quan una cosa dolenta et succeeixi tens dues opcions: Deixar que et destrueixi o deixar que et faci més fort)

32.3  A / B / C / D / E

32.4  Anònim 

 

 

31. 1  “If  someone haunts two rabbits, he misses both of them”

31.2  (Si un persegueix dos conills, tots dos se li escapen)

31.3  A / B / C / D / E

31.4  Proverbi  xinès 

                                                                                                                         22.05.2020

 

30. 1  “Be aware of the unexpected situations. Our greatest chances are hidden within.”
30.2  (Compte amb les situacions inesperades. En elles s’amaga  la nostra gran oportunitat)  
30.3  A / B / C / D / E
30.4  J. Pulitzer. Editor
29.1  “There is more wit in those 100 litres than in all the books on philosophy in the world
29.2  (Hi ha més enginy en aquestes cent ampolles de vi, que no pas en tots els llibres de filosofia del món sencer)
29.3  A  /  B  /  /  D  /  E
29.4  Louis  Pasteur
                                                                                                     21.5.20
28.1 “Our character is the consequence of our behaviour”
28.2  (El nostre caràcter és el resultat de la nostra conducta)
28.3  A / B / C / D / E
28.4  Aristòtil

 

27.1  “The one who speaks, sows.  The one who listens, harvests”
27.2  (El que parla, sembra. El que escolta, recull)
27.3  A / B / C / D / E
27.4   Proverbi japonès    

                                                                                                           20.05.20

 

 26- 1 “Sorrow is a kind of rust of the soul, which every new idea and new activity contributes in it’s passage to wipe away”

26.2  (La pena és una mena de rovell de l’ànima. Cada nova idea i activitat contribueix  a eliminar-lo)  

26.3  A / B / C / D / E

26.4  Samuel Johnson.  Escriptor

 

25.1  “Everything in human life is really about sex, except sex. Sex is about power.”

25.2   (Totes les coses de la vida humana són sobre sexe, excepte el sexe que és sobre poder)

25.3  A  /  B  /  C  /  D  /  E

25.4   Anonymous. (Attributed to  Oscar Wilde)

                                                                                                                             19.05.20

 

 

 

 

24.1  “Tell me your company, and I will tell you what you are.”
24.2  (Diga’m amb qui vas, i et dire qui ets) 
24.3  A  /  B  /  C  /  D  /  E
24.4  Miguel de Cervantes
23.1   “Great books help you understand, and they help you feel understood”  

23.2   (Els grans llibres ajuden entendre, i també ajuden a sentir-se entès)

23.3    A  /  B  /  C  /  D  /  E

23.4   John Green.  Escriptor

                                                                                                                      18.05.2020

 

22.1   “It is not where you came from ;  it is where you are going that counts.”
22.2  ((No és d’on has vingut;  és  cap on estàs anant,  el que compta)
22.3  A / B / C / D / E
22.4  Ella Fitgerald 

 

21.1  “Logic will take you from A to Z.  Imagination will take you everywhere”
21.2  (La lògica et portarà de l’A a la Z.  La imaginació et portarà a tot arreu.) 
21.3  A / B / C / D / E
21.4   Albert Einstein
                                                                                                             16.05.20
20.1  “I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work.”
 
20.2   (No he fracassat. Senzillament he descobert 10.000 procediments que no funcionen.)
20.3   A  / B / C / D / E
20.4  Thomas A. Edison

 

 

19.1  “Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift of God, which is why we call it the present.”

 19.2  (Ahir és història, demà és un misteri. Avui és un regal de Déu, per això l’anomenem present.)

19.3   A  / B / C / D / E
19.4  Bill  Keane.  Dibuixant
                                                                                                                    14.5.20        

18.1 “Imperfection is beauty, madness is genius and it’s better to be absolutely ridiculous than absolutely boring.”  

18.2. (La imperfecció és bellesa,  la bogeria és geni i és millor  ser absolutament ridícul que absolutament avorrit.)

18.3  A  /  B  /  C  /  D  /  E

18.4  Marilyn Monroe

 

17.1  “Europe will be built through  crises, and it will become the addition of the diverse solutions taken when facing those crises.”

17.2 (Europa es forjarà a través de les crisis i serà la suma de les solucions que s’adoptin davant d’elles.)

17.3   A  / B  /  /  D  /  E

17.4   Jean Monnet. Cofundador de la CEE

 

 

 

                                                                                                 13.05.20  

 

 

 

16.1  “Whitout music, life would be a mistake “

16.2  (Sense música, la vida seria un error.)

16.3    A  /  /  C  /  D  /  E

16.4  Friedich Nietzsche

 

 

 

15.1  “You’ve to dance like there’s nobody watching, love like you’ll never be hurt, Sing   like  there’s nobody listening,   And live like it’s heaven on earth.”

15.2 (Has de ballar com si no hi ha  ningú mirant,  cantar com si ningú t’està escoltant. Has  estimar com si mai seràs ferit,. I hauries de viure com si el cel fos a la terra”

15.3    A  /  B  /  /  D  /  E

15.4  William W. Purkey .  Pedagog

 

 

 

                                                                                                      12.05.2020  

                                                                                                                         

 

 

13.1″Politics consists of waiting for  God’s steps through History and then be able to jump  into the folds of his tunic.”

13.2. (La política consisteix en esperar a sentir els passos de Déu per la història i aleshores saltar per agafar-se-li als faldons de la túnica.)

 13.3   A   /   B  /  /  D  /  E

13.4   Author  :  :Von Bismarck

 

 

14.1 “Be who you are and say what you feel, because those who mind don’t matter, and those who matter don’t mind.”

14.2  (Sigues qui ets i digues el que sents,  perquè aquells a qui els molesti, no importen,  i aquells que importen, no els molesta”.

14.3    A  /  B /  /  D  /  E

14.4   Bernard M. Baruch, polític

                                                                                                                                                                                                                                                              11.05.20 

 

 

 

 

 

 

 

12.1 Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I’m not sure about the universe.”

12.2  (Dues coses són infinites. L’univers i l’estupidesa humana ;  i no estic del tot segur sobre l’univers)

12.3  A  / B  /  /  D  /  E

12.4  Author  :   Albert Einstein 

 

 

11.1  “Happiness is like a cat.  If you   try to coax it or call it, it will avoid you.  It will never come. But if you pay no attention to it and go about your business, you’ll find it rubbing up against your legs and jumping into your lap.”

 

11.2 (La felicitat és com un gat. Si tu l’assetges o el crides, t’evitarà. No vindrà mai. Però si no li prestes atenció i continues amb la teva activitat, te’l trobaràs  fregant-te les cames i saltant a la teva falda.)

11.3   A  /  B  /  C /  D  /  E

11.4    Author :  William J. Bennett,  polític.

                                                                                                                                08.5.20

 

 

10.1 “Be yourself. Everyone else is already taken”

10.2  (Sigues tu mateix. Qualsevol altre ja ha estat agafat)

10.3  A / B / C / D / E

10.4   Author : Oscar Wilde

                                                                                                           

 

9.1 “It’s everyone’s responsability doing the necessary so that  our own’s life is worthy. We only can make it by focussing on what we do, we feel, we decide.  We are responsible to life which has been given to us,  let’s take care of it.”     

9.2 (És responsabilitat de cadascú que la pròpia vida tingui valor i només ho aconseguirem posant consciència a allò que fem, sentim i decidim. Ens devem a la vida que se’ns és donada, cuidem-la doncs)

9.3  A / B / C / D / E

9.4   Author  .Alexandre Maset. Psicòleg

 

 

  07.05.20

                                                                                                          

 

 

8.1  “Our  true nature condition cheats us, and we, human beings attempt to cheat the nature in order to conquer it.”

8.2 (La nostra naturalesa ens enganya i nosaltres, els éssers humans, provem d’ enganyar la naturalesa per tal de conquerir-la)

8.3  A / B / C / D / E

8.4  Ignasi Aragay. Periodista

 

 

7.1“Success is achieving what you want  while happiness is to want what you have achieved”.

7.2  (L’èxit és aconseguir el que vols, la felicitat és voler el que has aconseguit) 

7.3  A / B / C / D / E

7.4 Charles Kettering . Enginyer

 

 

6.1  Changing the answer is evolution,  changing the question is revolution”

6.2   (Canviar de resposta és evolució,  canviar de pregunta és revolució)

6.3  A / B / C / D / E

6.4   Jorge Wagensberg,  Físic

5.1   “The aesthetical  joy has no morals;  if it had, life would be distinct. Beauty consents no adjectives. It is a gift which life offers whenever it likes, whoever it likes to, randomly.”

5.2  (El gaudi estètic no té moral; si en tingués, la vida seria distinta. La bellesa no consent adjectius. És un do que la vida regala a qui vol i quan vol, a l’atzar.)

5.3  A / B / C / D / E

5.4  Josep Piera.  Escriptor.

 

 

 

                                                                                                                        05/05/20 

4.1 “Let’s imagine there is  no hell below us, above, only the sky. There are no countries, nothing to kill or die for. And no religion, too. Let’s imagine no possessions, no need for greed or hunger. A brotherhood of man.  And the world living as one”.

4.2 (Imaginem que no hi ha infern sota nostre, i damunt, només el cel. No hi ha països, res pel qual matar o morir. Tampoc religió. Imaginem cap possessió, no necessitat de cobdícia ni de gana. Una germandat d’éssers humans. I el món vivint com un de sol.)

4.3  A / B / C / D / E

4.4 John Lennon

04.05.20

3. 1  Things you learn through your body don’t need books to remain in the memory”

3.2   (Coses apreses amb el cos no necessiten llibres per a restar a la memòria)

3.3  A / B / C / D /    (classifying  the sentence)

3.4   Lluís Racionero   (guessing the author) 

                                                                                                                          

2.1   “A  friend always loves.  A lover is not necesarily a friend. Therefore, friendship is always worth, while love can be sometimes harmful”.

  2.2 (Qui és amic, sempre estima.  Qui estima, no és  necessàriament un amic. Per tant,  l’amistat és sempre més profitosa, mentre que l’amor a vegades perjudica)

2.3    A / B / C / D / E       (classifying  the sentence)

2.4   Séneca      (guessing the author)  

1.1 Tell me  and I forget . Teach me and I remember.  Involve me and I learn”

1.2     (Diga’m i  oblido. Ensenya’m i recordo. Implica’m-hi i aprenc)

1.3   A / B / C / D / E       (classifying  the sentence)

1.4   Benjamin Franklin     (guessing the author)  Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i s’apliquen la política de privadesa i les condicions del servei de Google.

Aquesta entrada s'ha publicat dins de General per jaumevall | Deixa un comentari. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent