mrphrasalverb

easy approach to phrasal verbs

TOP 100 PHRASAL VERBS Eng/Cat

Publicat el 15 de maig de 2014 per ealonso
This is an overview of the most used phrasal verbs. We are going to study them in two ways. By particles trying to remark what is common to them all. Afterwards, we are going over them, one by one,  stating their meaning both in English and Catalan using an example.

Estudi dels phrasals verbs més freqüents. Els estudiarem de dues maneres. Per partícules intentant de remarcar allò que tenenm en comú. Després els analizarem un per un, especificant que significan en anglès i català amb un exemple.

. Be up to
. Blow up 
. Break down 
. Break up
. Bring sb up 
. Call back
. Catch up
. Check in
. Check out 
. Cheer up 
. Come across 
 

. Come on
. Come round
. Cut down
. Cut off
. Do up
. Drop off
. Fall over
. Fill in
. Fill up
. Find out
. Get in
. Get out
. Get off 
. Get on
. Get over
. Get up
. Give away
. Give out
. Give up
. Go on
. Go out
. Grow up 
. Hang up
. Have on
. Hold on
. Hold up
. Keep up
. Leave out
. Let down
. Log in
. Log off
. Log on 
. Log out 
. Look down 
. Look up
. Make up
. Own up
. Pick up
. Put away
. Put down
. Put off
. Put on
. Put out
. Put up with
. Run out
. Sell out
. Set off
. Set up
. Settle down 
. Shut up
. Slowdown
. Sort out
. Speak up
. Take after
. Take off
. Take up
. Tell off
. Throw away
. Turn down
. Turn off
. Turn on 
. Turn over
. Turn up 
. Wake up
. Wear out
. Work out
. Write down 

BUSINESS PHRASAL VERBS IV Eng/Cat

Publicat el 15 de maig de 2014 per ealonso
keep on commenting some Business Phrasal :

Proseguint amb el Business phrasal verbs avui parlarem de:

TO LOOK INTO AND TO PULL OUT

1.- To look into:
Could you please look into the possibility of relocating our business to China?

To look into something means to analyse it, to collect more information and facts about it.
Si posem l’ atenció en la direcció de la partícula, tenim que “the Arrow” va de fora cap a dins ( de l’ exterior  a l’interior + mirar))

Staring at particle direction, we find that “The Arrow” goes from outside to inside 

2.- To pull out  of something:
The company has decided to pull out of the agreement.

To pull out of something (usually an activity or agreement) means to decide not to continue it.
Seguint la trajectòria de la fletxa, veiem que aquesta va de l’ interior de l’ acord cap al’ exterior. ( de dins a fora + estirar)
 
If we follow the Arrow Way, we’ll see that it goes from  inside to outside

Publicat dins de General | Deixa un comentari

10 BUSINESS PHRASAL VERBS. III Eng/Cat

Publicat el 14 de maig de 2014 per ealonso
Keep on talking about 10 Business Phrasal verbs today we are studying the following verbs.
Continuant  amb el comentari dels 10 Business Phrasal Verbs, avui estudiarem els verbs següents:

TO HEAR BACK FROM someone AND TO COME UP 

1.- To hear back from :
Here “The Arrow” takes something to the point where message comes from.

Aquí “The Arrow” porta, al punt on s’ha originat el missatge, feedback / resposta sobre alguna cosa

I haven’t heard back fron the client yet 

2.- to come up:
appear, happen unexpectedly
presentar-se,  sorgir d´improvís, 

I’m sorry but I can’t attend the meeting tomorrow, something has come up.

UP is the upward arrow that goes up.  Maybe it means something comes in an approching direction

Up és la fletxa vertical que puja cap amunt, però amb el verb to come  no s’observa aquesta direcció a primera vista. To come vol dir venir i Up “venir en forma vertical” ? Algú ve i està davant nostre dempeus., 
Quina és la vostra opinió?

 

Publicat dins de General | Deixa un comentari

BUSINESS PHRASAL VERBS II Eng/Cat

Publicat el 12 de maig de 2014 per ealonso
deeping into the use of 10 Business Phrasal Verbs , we talked about in the last post, today we are analysing the following verbs

Aprofundint amb el comentari dels 10  Business Phrasal Verbs citats en el darrer apunt, avui estudiarem dos verbs:

TO CALL OFF AND TO PUT OFF 
1.- To call off:
First of all, we imagine an arrow taking off a surface (real or imagined) towards  an exterior and going down direction. Also, we have on/off opposition. There is a meeting that comes off the agenda
Primer de tot, imaginem la fletxa (arrow) despegant d´una

superfície ( real o imaginada) cap a una  direcció  exterior i descendent. També

tenim l’ oposició on/off. Hi ha una reunió convocada (on) que surt afora de l’

agenda.

I am afraid we’ll  have to call off tomorrow’s meeting.

2.- To put off:

Here as in first verb commented above, we use the arrow of our imagination to send the arrow. We put the meeting off on a given day and then we put it on another date

Aquí igual que en el punt núm. 1 fem servir l’ arc de la nostra

imaginació per enviar la fletxa (arrow). Put vol dir posar i off fora.: ajornar la reunió.

She decided to put off the meeting to next week.

Publicat dins de General | Deixa un comentari

BUSINESS PHRASAL VERBS & JOB INTERVIEWS Eng/Cat

Publicat el 11 de maig de 2014 per ealonso
Today we are going to consider 10 phrasal verbs very used in the Business World and Job Interviews.

Avui veurem 10 phrasal verbs molt emprats en el món dels negocis i dels Job Interviews
 

Veurem quin ús se’n fa d’ ells: Basic, figurat or idiomàtic 

Pel que fa a les sessions de BUILDING UP YOUR JOB INTERVIEW , he preparat

sessions en format de Personal Couching  a l´abast de totes les butxaques. Les dues primeres hores seran un 2×1 per als visitants de Vilaweb.

Per a més informació :

ealonso@mesvilaweb.cat 

Tef. 637006761 

1.-  TO CALL OFF
We  are afraid you will have to call off Monday’s meeting.

To call something off means to cancel it 

2.- TO PUT OFF 
He decided to put off the meeting to next month.
To put something off means to postpone it.

3.- TO HEAR BACK FROM 
We havent’ t heard back from the customer yet.
To hear back from someone means to get someone´s reply about somethong 

4.- TO COME UP 
We are sorry but we can’t attend the meeting next week, something has come up.
Something has happened unexpectedly  

5.- TO LOOK INTO 
Could you please look into the possibility of opening a new branch in Catalonia?
To look into something  means to analyse it.

6.-TO PULL OUT OF something 
Our business has decided to pull out of the agreement
To pull out of something means to decide not to continue it

7.- TO COME ALONG
How is the offer coming along?
To come along means to make progress

8.- TO SET ASIDE
A lot of resources should be put  aside for this project
To set something aside means to save something for a particular purpose

9.- TO GO OVER
Let’s go over the whole report  again and see how it can be completed
To go over something means to examine it very carefully

10.- TO STICK TO
Let’s stick to our inicial project
To stick to something that you have decided means to continue doing it in the same way 

Publicat dins de General | Deixa un comentari

DICCIONARI CATALA DE PHRASAL VERBS

Publicat el 4 de maig de 2014 per ealonso
Avui volem recomanar-vos aquest diccionari de phrasal  verbs en català.PHRASAL VERBS
Joseph S. Agro
Joan Monràs Vinyes
Edicions 62/Proa
Col. Aula, 3
Barcelona 2008

Comença el llibre amb uns esquemes molts pràctics que ens ajuden a determinar quan un verb és separable.

 

La selecció de phrasal verbs està ordenada alfabèticament i supera els 1.500-

Cada entrada té:

El phrasal verb , la traducció al català del  seu significat, un exemple en Anglès amb traducció al català, i per últim un sinònim en Anglès:

ANSWER BACK: Contestar malament, replicar
As a teacher I find there are more children who answer back than in the past.
Com a professor, trobo que els nens contestan més malament que abans.
SIN. to reply rudely

Publicat dins de General | Deixa un comentari