Escoltant el carrer

amb Joan B. Gavaldà

Arxiu de la categoria: Educació

Cap a un Futur Inclusiu real: Desafiaments i Oportunitats del Sistema Educatiu Català

El sistema educatiu català, com fins a la data forma part del Regne d’Espanya, es regeix per la Llei Orgànica d’Educació (LOE) aprovada per les Corts espanyoles el 2020. No obstant això, com Catalunya té competències plenes en matèria d’educació, Catalunya ha desenvolupat el seu propi marc legal i polítiques educatives per adaptar-se a les seves necessitats específiques i context sociocultural i lingüístic particular.

El nostre sistema educatiu es caracteritza per la seva diversitat i compromís amb la inclusió. El concepte inclusió en un sistema educatiu de Catalunya es defineix com un principi fonamental que busca atendre a tots els estudiants per igual, adaptant-se a la diversitat de la població escolar. Aquesta filosofia es reflecteix clarament en les polítiques i pràctiques educatives de Catalunya.

Un exemple d’aquest compromís amb la inclusió és el programa SJD MIND Escoles de l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona. Aquest programa, segons el seu informe de resultats fins a 2021, busca millorar el rendiment escolar i acadèmic dels estudiants de primària, secundària, batxillerat i formació professional a través d’una atenció integral als problemes d’aprenentatge i conducta. (més…)

Descobrint les Altes Capacitats: Entenent per donar suport els nens superdotats

Les altes capacitats, un terme que sovint es confon amb la superdotació, és un concepte que es refereix a un conjunt d’habilitats o competències que es troben per sobre de la mitjana en determinades àrees. Aquestes àrees poden ser tan diverses com l’habilitat acadèmica, la creativitat, el lideratge o l’habilitat artística, entre d’altres. Segons la definició de Renzulli (1978), les altes capacitats es manifesten quan hi ha una interacció entre tres àrees bàsiques: habilitat superior general, creativitat i compromís amb la tasca.

Aquesta definició, però, no és l’única. Hi ha altres autors com Sternberg (1985) que proposen una visió més àmplia de les altes capacitats, incloent-hi la intel·ligència pràctica i creativa, a més de la intel·ligència analítica. Aquesta perspectiva reconeix que les altes capacitats no es limiten a l’excel·lència acadèmica, sinó que també poden manifestar-se en altres àrees de la vida.

És important destacar que les altes capacitats no són una garantia de rendiment superior. Com assenyala Gagné (2004), hi ha una distinció entre «dotació» (el potencial per a l’excel·lència) i «talent» (el rendiment efectiu a un nivell superior). Aquesta distinció és crucial per entendre que les altes capacitats no es manifesten de la mateixa manera en totes les persones, i que el suport adequat és essencial perquè aquest potencial es pugui desenvolupar plenament. (més…)