El pols de la llengua als Països Catalans

Blog sobre llengua i societat de Pere Mayans

Generalitat, ens aclarim?

6 d'octubre de 2021

Malgrat que l’article 9 de la Llei de política lingüística (La llengua de les administracions de Catalunya) estableix que “la Generalitat, les administracions locals i les altres corporacions públiques de Catalunya, les institucions i les empreses que en depenen i els concessionaris de llurs serveis han d’emprar el català en llurs actuacions internes i en

Llegir més