Jaume Renyer

per l'esquerra de la llibertat

21 de juliol de 2016
1 comentari

Autodeterminació: la via catalana

Ara fa deu anys, vaig publicar aqueix article a la revista Idees, número 30, editada pel Centre d’Estudis de Temes Contemporanis de la Generalitat de Catalunya, corresponent al trimestre juliol-setembre del 2006. Malgrat el temps transcorregut, els plantejaments de fons em semblen encara vigents:

Quan es va iniciar el procés de reforma estatutària a Catalunya, just després de les eleccions al Parlament del 2003, es divulgà des de la classe política autòctona la tesi segons la qual s’engegava un canvi institucional que es basaria en el consens entre totes les forces polítiques, l’estricta observança de la legalitat constitucional i, conseqüentment, aquestes premisses conduirien a que les Corts espanyoles acceptarien, potser amb lleus retocs, allò que hagués decidit la cambra catalana.

 

Hi havia entre els promotors de l’autodenominada via catalana (tots els partits llevat del PP) l’explícita voluntat de desmarcar-se, com més millor, de la forma i el fons del pla Ibarretxe. Finalment no hi ha hagut especificitat catalana, ni en el procediment seguit ni en el resultat obtingut, sinó un text harmonitzat segons els paràmetres del comú de les autonomies espanyoles sense avenços reals ni reconeixement nacional, retallat a plaer per les Corts generals amb la complicitat expressa dels principals partits catalans, i que encara està pendent de sentència, en el sentit més ample del terme, per part del Tribunal Constitucional.

D’aquesta experiència recent, de la qual no s’han extret encara totes les lliçons possibles, se’n deriva la constatació de la fragilitat dels discursos de construcció de poder polític elaborats des d’una perspectiva nacional catalana i el buit post-estatutari en que es troba immersa la vida pública del país. Una sentencia del Tribunal Constitucional que desvirtuï l’estatut referendat pel poble de Catalunya serà interpretada per tothom com el punt i final a un procés autonòmic estructuralment obert i susceptible de progressives ampliacions competencials a favor de la Generalitat. Arribats a aquest punt s’entreveuen dues actituds polítiques: l’acatament de la sentencia i la supeditació de nous canvis institucionals a la reforma de la Constitució o el plantejament efectiu d?un procés d’autodeterminació.

Aquest és un treball de prospectiva, no d’anàlisi jurídica, sobre un hipotètic procés d’autodeterminació per si, arribat el cas, políticament es proposa, aquest cop si, una via catalana tenint en compte tant la vessant externa (relativa a les condicions d’exercici i reconeixement internacional), com la interna (enfocada a delimitar l’àmbit territorial i la configuració del subjecte col·lectiu que aspira a decidir el seu futur) del seu exercici.

L’aspecte extern: els referents internacionals

Pel que fa als referents internacionals cal tenir en compte que el dret a l’autodeterminació, quan el formularen el president nord-americà Wilson, des de l’òptica liberal, i el dirigent soviètic Lenin, des de l’òptica comunista, ambdós pensaven que era el principi apte per resoldre les aspiracions de les nacions sense estat i les minories nacionals que desestabilitzaven l’Europa dels imperis a començaments del segle XX. No pensaven pas en els pobles colonitzats d’Àsia i Àfrica, això va venir més tard, després de la Segona Guerra Mundial. La Carta fundacional de l’ONU del 1945 reconeix explícitament el dret a l’autodeterminació dels pobles i en generalitza l’abast. En canvi només tres anys més tard, la Declaració Universal de Drets Humans de l’any 1948, ja en plena guerra freda entre els blocs occidental i soviètic, va obviar fer-ne una referència explícita. Les dues potencies victorioses, tant l’URSS com els EUA, van congelar les fronteres dels estats europeus mentre que tutelaven la descolonització del tercer món, procés respecte del qual les Nacions Unides es van pronunciar amb resolucions específiques diverses vegades, fet que ha estat utilitzat com a argument pels que volen reduir el dret d’autodeterminació a aquesta etapa històrica.

Els Pactes Internacionals de Drets Econòmics, Socials i Culturals de 1966, ratificats expressament per l’Estat espanyol el 1977, no deixen lloc a dubtes sobre el significat universal i el caràcter imprescriptible del dret d’autodeterminació. El problema pendent és, com i qui identifica un grup humà com a poble o nació, i per tant titular del dret a l’autodeterminació i quin procediment s’articula per fer-lo efectiu. La Nacions Unides han estat incapaces de resoldre aquestes mancances i esdevenir un poder arbitral amb autoritat suficient per fer respectar les resolucions destinades a prevenir i solucionar els conflictes entre minories nacionals i estats. Només cal comprovar la manca d’autoritat i d’eficàcia que han demostrat en el cas del Sàhara Occidental (per vergonya d’Espanya) a l’hora de fer realitat l’exercici del dret a l’autodeterminació que li ha estat reconegut al poble saharià en diverses resolucions. L’informe Ahtisaari (març 2007) proposant al Consell de Seguretat la independència del Kosovo sota tutela internacional pot suposar un canvi en l’actuació de l’ONU.

Durant el segle vint el continent europeu ha estat una de les parts del món en la que de forma més reiterada s’ha pogut exercir el dret d’autodeterminació en forma de consultes populars (1) i on s’han produït processos de creació de nous estats apel·lant precisament a aquest dret. Els estats de l’òrbita soviètica i Iugoslàvia que l’havien constitucionalitzat, per bé que no el van deixar aplicar més que en el moment de la seva descomposició, avui han desaparegut i ja no poden aportar referents jurídics i polítics als pobles que encara estan pendents de poder decidir els seu futur per ells mateixos.

Dins del món occidental el cas del Quebec, que per dos cops (anys 1980 i 1995) ha celebrat referèndums per accedir a la sobirania, que destaca per la modernitat i la singularitat del seu plantejament per accedir a la sobirania nacional, arran del qual s’ha generat la doctrina del dret a decidir, que no és ben bé el mateix que el dret d’autodeterminació. Es tracta d’una emanació del principi general democràtic formulada per la Cort Suprema del Canadà mitjançant resolució interpretativa de data 20 d’agost de 1998 (2), de moment no traduïda en dret positiu, que obre la possibilitat de ser aplicada a altres qüestions nacionals pendents a Europa. Aquesta resolució, dictada a instància del govern federal, reafirma la legitimitat del Quebec per prendre la iniciativa unilateral de convocar un referèndum per accedir a la sobirania i exigeix que el resultat positiu de la consulta obtingui una majoria suficientment qualificada, obligant a l’Estat a negociar l’aplicació del resultat i al Quebec a respectar els drets de les minories discrepants. Aquesta construcció jurídica pensada per resoldre un conflicte polític sobre el qual no hi ha antecedents jurisprudencials ni interns del Canadà ni internacionals ha estat menystinguda pels constitucionalistes espanyols (3). En canvi, el projecte per un Nou Estatut per a Euskadi (4), conegut popularment com a pla Ibarretxe, s’hi inspira en molts punts del seu articulat, sobretot pel que fa a la iniciativa unilateral d’alteració de relacions Euskadi-Espanya, també en la necessitat de negociació posterior a la consulta popular sobre el règim de lliure associació i en recórrer al principi democràtic quan no hi ha altra font argumental per resoldre una situació no prevista per la Constitució vigent.

La Unió Europea (5), un cop passada l’onada de declaracions d’independència de les ex-repúbliques soviètiques en el període 1989-1991 i els conflictes de l’ex-Iugoslàvia, ha prioritzat la integritat dels estats per sobre de les reivindicacions de les nacions sense estat que reclamen exercir-lo. Els casos d’Alemanya, que ha fet ús del dret d’autodeterminació per reunificar-se i Txèquia i Eslovàquia per separar-se pacíficament, han estat considerats afers interns estatals sobre els quals les autoritats comunitàries no s’han pronunciat més que per acceptar-ne els resultats.

Amb el projecte de Constitució europea es pretén consolidar la immutabilitat de les fronteres interestatals que tants sols segueixen vigents als efectes administratius i polítics però ja no existeixen en termes econòmics. L’article 1.5 tracta com una qüestió d’ordre públic intern allò que realment és un conflicte polític i preveu mesures de suport, en termes de “seguretat nacional” a l’ordre estatal. La influència de les tesis del Partit Popular es perceben nítidament en aquest redactat la interpretació del qual, si arriba el cas, no pot consistir en permetre al si de la Unió règims d’excepció als territoris que plantegin per procediments democràtics la voluntat de secessió respecte d’un estat membre, com seria una eventual supressió de l’autonomia d’Euskadi o Catalunya.

L’actitud de la Unió Europea varia segons les situacions: així ha acceptat l?exercici del dret d’autodeterminació en la perifèria del seu territori (establint requisit de validació del resultat 50 % participació i 55% vots favorables- en el cas de Montenegro el 21 de maig del 2006) i ha tutelat la proposta d’estatus definitiu del Kosovo presentada per l’enviat especial de l’ONU, mentre que en altres situacions ha apostat decididament per una de les parts (cas de Xipre a favor dels greco-xipriotes). Als estats candidats a la integració els imposa condicions democràtiques i d’implantació de l?economia de mercat, que es concreten en el cas de Turquia en mesures protectores de la minoria kurda, i en canvi no fa el mateix amb els estats membres que no respecten aquests mínims com és el cas de França. Cara a l’interior de la Unió la regla general és el manteniment de la integritat dels estats, no disposant els organismes comunitaris de facultats per prendre decisions per iniciativa pròpia al marge d’un estat membre implicat en un conflicte interior amb una minoria nacional. Les solucions que es puguin donar en aquests casos (secessió, federació, estat lliure associat) només seran acceptades a nivell comunitari com a emanacions d’una decisió sobirania adoptada en el marc institucional d’un estat membre.

En el context europeu actual es poden observar tres vies a través de les quals els pobles sense estat propi poden plantejar les seves reivindicacions nacionals. En primer lloc, hi ha la via de la devolució, del restabliment de les institucions pròpies d?autogovern a les nacions que ja en el passat disposaren d’estat i que perderen aquesta condició per causa de guerres o d’acords d’integració, més o menys pactada, en un estat unificat (cas d’Escòcia). La devolució consisteix en apel·lar en els denominats drets històrics per recuperar la sobirania perduda. En els països anglosaxons, en els quals no hi ha text constitucional codificat i es regeixen per la sobirania del parlament, amb una llei del parlament britànic s’ha retornat l’autonomia a Escòcia i es podrà acceptar una consulta d’autodeterminació si triomfen les tesis del Partit Nacionalista Escocès. En el sistema jurídic-polític anglosaxó és habitual acudir als principis democràtics inspiradors de l’ordenament jurídic per resoldre problemes no previstos per la legislació vigent. L’apel·lació a la voluntat dels ciutadans per decidir el futur d’un territori també s?ha dut a la pràctica recentment en el cas de Gibraltar que el 30 de novembre del 2006 ha aprovat un text constitucional (amb el 66% dels vots favorables) basat en el dret a l’autodeterminació que manté la sobirania britànica, però no avança en la descolonització del territori ni modifica l’estatut internacional del penyal. En els països escandinaus també prospera aquesta via de la devolució com ho proven els acords adoptats el passat 2005 pels parlaments suec, noruec i finlandès (no així el rus) reconeixent el poble sami i els seu dret a l’autodeterminació que es concreta en l?atorgament de dret culturals i de protecció del seu territori.

Una segona via per aplicar el dret d’autodeterminació s’obre quan existeix un conflicte armat i les parts accepten recórrer a aquest procediment per a la resolució final del mateix. Aquest ha estat el cas dels acords de pau d’Irlanda del Nord subscrits l’any 1998 que preveuen la celebració d’un referèndum sobre la reunificació d’Irlanda, encara sense data. També en la jurisprudència del Tribunal Europeu dels Drets Humans s’ha invocat esporàdicament aquesta via en el cas de la sentència de 9 d’abril de 2002, quan el Tribunal d’Estrasburg afirma que un partit (en aquest cas el kurd HEP, Partit del Treball del Poble) no se situa fora del Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets Humans i les Llibertats Fonamentals pel sol fet de compartir postulats amb una organització armada. El TEDH accepta que els principis defensats pel HEP, com el dret d?autodeterminació, no són contraris als principis fonamentals de la democràcia i s’ha de possibilitar que es tractin en un marc democràtic evitant que la seva defensa sigui monopolitzada pels moviments armats. En base a aquests raonaments el citat Tribunal va revocar la decisió de Turquia d’il·legalitzar el HEP. I podria perfectament ser invocada per resoldre el contenciós pendent sobre l’il·legalització de Batasuna.

En tercer lloc, s’ha obert també la via de la protecció de les minories nacionals, que és substantivament diferent de les anteriors ja que en aquests casos allò que es protegeix no és tant el dret d?autodeterminar-se d’un subjecte col·lectiu sinó el respecte dels seus drets individuals per part de l?estat en el qual estan integrats. L’any 1994 es va aprovar la Convenció marc per a la Protecció de les Minories Nacionals per part del Consell de Ministres del Consell d?Europa, tractant per aquesta via de transformar els acords polítics de l’Organització de Seguretat i Cooperació Europea en un tractat internacional amb la voluntat d’establir un estàndard mínim de garanties per a les minories nacionals, sens perjudici de la sobirania i la integritat dels estats. La Resolució de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa de 26 de setembre del 2002, atorgant la protecció a la minoria francòfona en territori flamenc, suposa que per primer cop s’aplica la doctrina proteccionista de les minories nacionals en l’àmbit territorial d’Europa Occidental, obrint les portes per a que aquest precedent sigui invocat pels catalanoparlants de la Catalunya Nord, per exemple.

En resum, les nacions sense estat dins del territori UE poden construir formules de poder polític propi, de geometria variable, aprofitant les possibilitats de governança multinivell (comunitari, estatal, regional i local) i transfronterera que ofereix el sistema comunitari. Aquestes potencials expressions d’autodeterminació interna poden en el futur completar-se amb l’exercici de referèndums d’autodeterminació externa, és a dir, amb reconeixement internacional si els criteris per resoldre conflictes nacionals en la perifèria de la Unió es traslladen al seu si. Per a que això sigui possible caldrà l’acord de l’estat afectat per la consulta.

Aspecte intern: els antecedents nacionals

L’aspecte intern d’un procés d’autodeterminació té, al seu torn, també dues vessants. D’una banda, com es planteja el seu exercici en el marc polític institucional i, d’altra banda, com s’insereix en la construcció social de la nació emergent. Pel que fa referència als antecedents històrics de la reivindicació del dret d’autodeterminació cal insistir en que ha estat una constant en la política catalana del primer terç del segle passat (6). Aquest principi fou incorporat a l’ideari dels partits republicans de l?època com és el cas d’Estat Català, Esquerra Republicana de Catalunya, i dels grups marxistes com el Partit Comunista Català i la Unió Socialista de Catalunya (7). El preàmbul de l’Estatut de Núria ja el recollia quan fou sotmès a referèndum l’agost del 1931, aprovant el projecte d’Estatut abans d’enviar-lo a les Corts Generals per a la seva tramitació definitiva, essent aquest el més semblant a un acte de sobirania fet des del Govern de la Generalitat en condicions de normalitat democràtica de tot el període republicà (8). Les Corts republicanes no acceptaren aquest referència, tot i la legitimació popular que portava incorporada, i desaparegué del text que finalment entrà en vigor. El cop d’estat militar i la guerra liquidaren la legalitat republicana i l’intent del Consell Nacional Català de presentar el cas català a la conferència de San Francisco, l’abril de 1945, preparatòria de la constitució de les Nacions Unides, no prosperà. El franquisme va trencar la cultura política del país autocentrada en la recerca d’una fórmula de poder polític propi i sota la dictadura es va produir un procés de substitució del catalanisme per l’estatisme com a àmbit de referència política que va suposar la postergació de la reivindicació del dret d’autodeterminació (9). L’Assemblea de Catalunya reivindicava el restabliment de l’Estatut d’Autonomia del 1932 com a pas previ a l’exercici del dret a l’autodeterminació, però no era un moviment centrat en aquest objectiu.

La transició va diluir les referències al dret d’autodeterminació que figuraven en els idearis de la majoria de partits d’esquerres catalans i ni la Constitució ni els estatuts van recollir aquest dret. Únicament Esquerra Republicana de Catalunya, amb Heribert Barrera, i el senador independent Lluïs Maria Xirinacs va defensar l’aplicació d’aquest dret al poble català. La qüestió de l’autodeterminació es va soterrar fins que Josep-Lluís Carod-Rovira en nom d’ERC, va presentar amb motiu del desè aniversari de l’aprovació en referèndum de l?estatut del 1979 una proposta per reactualitzar el dret legítim del poble català a l?exercici de l’autodeterminació nacional. La resolució adoptada per la Comissió d’Organització i Administració de la Generalitat i Govern Local del Parlament de Catalunya, de 12 de novembre de 1989, (va ser consensuada amb CIU i IC, que hi votaren a favor, mentre el PSC ho feia en contra, i el PP no participà en la sessió), declara que “l’acatament del marc institucional vigent, resultat del procés de transició política des de la dictadura a la democràcia, no significa la renúncia del poble català al dret a l’autodeterminació, tal i com estableixen els principis dels organismes internacionals i es dedueix del preàmbul de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 1979. Afirma, com a conseqüència, que en el moment que ho cregui oportú, i a través de les actuacions previstes en el mateix ordenament constitucional, podrà incrementar les cotes d?autogovern fins allà on cregui convenient i, en general, adequar la regulació dels drets nacionals a les circumstàncies de cada moment històric”.

Aquest pronunciament no ha tingut repercussions posteriors ni ha estat emprat com a precedent de cap projecte de superació del marc estatutari vigent que realment s’hagi posat sobre la taula en el moment de revisar l’Estatut del 1979. Esquerra, que va elaborar l’any 1999 un Avantprojecte d’Estatut Nacional de Catalunya (10) incorporant com a novetat un règim d’estat lliure associat renuncià a aquest plantejament a l’hora d’encetar realment la reforma estatutària. Del nou estatut ha desaparegut la referència indirecta que en el preàmbul es feia al dret d’autodeterminació en el text aprovat pel Parlament de Catalunya el 30 de setembre del 2005. En la darrera fase de debat estatutari al Principat també s’havia introduït l’apel·lació als drets històrics com a fonament de les reivindicacions nacionals catalanes (11), menció que va decaure en el redactat final.

Des dels anys seixanta l’hegemonia ideològica ha estat en mans dels nuclis intel·lectuals que, combinant marxisme abstracte, elitisme social i estatisme polític, han postergat la qüestió nacional. Llevat d’excepcions (Montserrat Guibernau per exemple), ha predominant l’apriorisme i la desvinculació respecte de l’anàlisi de la realitat catalana. Revistes com “Autonomies” o fundacions com la Pi i Sunyer, monopolitzades per la nomenclatura addicta a l’estatisme polític, publiquen reiteradament estudis dedicats a refutar el dret d’autodeterminació i es desentenen de les reflexions que cerquen analogies en el dret comparat. El dret d’autodeterminació ha estat objecte d’estudi per part d’estudiosos del nacionalisme català com Fèlix Cucurull (12) o Albert Malaret (13). Des de les entitats cíviques s’han organitzat nombrosos simpòsiums sobre el seu contingut i forma d’aplicació com la conferencia internacional d’experts organitzada pel Centre UNESCO de Catalunya l’any 1998 (14), la Conferència de Nacions sense Estat d’Europa (CONSEU) que va aprovar l’any 1998 la Declaració Universal dels Drets Col·lectius dels Pobles (15), les Jornades per l’Autodeterminació del Poble Català organitzades l’any 1999 (16) i el Tercer Congrés de Cultura Catalana (17) de les conclusions del qual va néixer el Fòrum Català pel Dret a l’Autodeterminació (18). Tot aquest potencial teòric i argumental constitueix un bagatge suficient per a què els partits centrin el discurs polític en el dret a l’autodeterminació.

El dret d’autodeterminació com a procés social de construcció de la nació

Esgotat el debat estatutari en l’escena política catalana es comencen a plantejar propostes de caràcter sobiranista. Per una banda, entitats cíviques com “Sobirania i Progrés” i la “Plataforma pel Dret a Decidir” engeguen una campanya de recollida de signatures sol·licitant la transferència a la Generalitat de Catalunya de la competència per a convocar consultes populars per poder, arribat el moment, celebrar-ne una a fi que el poble català decideixi el seu futur polític. Aquesta és una reivindicació que, primer de tot, ha de ser acceptada pel Parlament de Catalunya i, en segon lloc, sol·licitada a les Corts espanyoles, que difícilment s?avindran a cedir la competència. Un referèndum en aquest sentit serà, en tot cas, el final d’un procés de canvi institucional més que el seu inici. Per altra banda, es prepara un projecte de reforma constitucional en sentit federal per part d’ERC. Atesa la correlació de forces a nivell estatal no hi ha cap possibilitat de que prosperi un reforma constitucional que introdueixi la plurinacionalitat de l’estat i, en canvi, suposa des d’un punt de vista independentista centrar els esforços en la transformació del conjunt estatal. L’Estat espanyol ja ha arribat al seu màxim descentralitzador amb les reformes estatutàries engegades el 2006, en cap de les quals es reconeix l’existència del poble català com a subjecte de drets col·lectius i ni tant sols s’ha consolidat l’unitat lingüística del català.

La campanya per la transferència de la competència per convocar referèndums i proposta de reforma constitucional són, doncs, dues iniciatives de caràcter essencialment jurídic que per si mateixes no donen consistència a un projecte d?autodeterminació. Fonamentalment consisteix en un procés de formació d’una voluntat col·lectiva mitjançant la generació de vincles de solidaritat interna al si de la comunitat que ha de decidir el seu futur polític. És un procés evolutiu d’autodecisió i alhora un procés polític en el sentit d’enfrontat a l’ordre establert que l’Estat representa. La societat catalana és d’una complexitat desconeguda fins ara: viu un intens encreuament d’identitats, relacions de superposició i de col·lisió, tant a nivell col·lectiu com individual, que provoca reaccions diverses que van des de l’assimilació al patró dominant espanyol a la integració conscient en la catalanitat, passant pels sentiments d’identitat complementària que manifesten molts ciutadans. Els Països Catalans viuen una transformació social accelerada en la que els canvis demogràfics, econòmics i culturals es produeixen en una situació de dependència respecte a un ordre estatal que dificulta la capacitat de cohesió social i integració nacional que es pugui desenvolupar des de les entitats locals i les institucions autonòmiques.

Davant el repte de la societat multicultural un projecte d’autodeterminació necessàriament ha de ser un procés d’articulació nacional socialment inclusiu a base d’anar bastint uns consensos socials compartits sobre dos pilars: prosperitat i llibertat. En contraposició a això, la idea d’Espanya es fonamenta bàsicament en la defensa de l’ordre establert, i mostra poca capacitat d’innovació i convivència amb les altres identitats presents en territori estatal, ja siguin catalans, bascos o nouvinguts. La reordenació del poder econòmic, polític i mediàtic operada per l’Estat espanyol en els darrers trenta anys ha devaluat en tots els ordres el pes polític i econòmic dels Països Catalans. Entre la població hi ha una percepció molt estesa d’aquest retrocés que s’expressa de diverses maneres: des de l’angoixa pel futur de la llengua a les revoltes ciutadanes contra el mal funcionament dels serveis públics de titularitat estatal (Renfe, aeroports, autopistes). L’arbitrarietat i l’unilateralisme amb els que l’Estat tracta la població resident en terres catalanes, tinguin o no consciència de formar part d’una comunitat nacional diferenciada, pot crear vincles socials en defensa d’uns interessos compartits que vinculin el dret d?autodeterminació amb la idea de la causa justa. Als partits que es reclamen del catalanisme, als intel·lectuals amb compromís nacional i als agents socioeconòmics que lliguen la seva prosperitat a la del país correspon trobar els interessos comuns d?una societat catalana autocentrada i contraposar-los a les formes de continuïtat de la dependència econòmica i la dominació política estatal que només aboquen a la desestructuració social permanent. Per a què això sigui factible calen espais sindicals, culturals i comunicatius que responguin a una lògica i uns interessos no sucursalitzats en clau espanyola.

A diferència del que succeeix a Euskalherria o Galícia els sindicats nacionals catalans són minoritaris, entre altres coses perquè els partits nacionalistes no han apostat mai decididament a favor d’aquests i han preferit contemporitzar amb els sindicats d’obediència estatal. Un exemple és el cas d’Avalot-Joventuts d’UGT que es va crear fa deu anys a partir de membres de les JERC. Tampoc existeixen mitjans favorables a les tesis independentistes catalanes i en canvi hi ha centenars de subscriptors catalans solidaris amb el diari en euskera “Berria”. Les organitzacions empresarials catalanes malgrat l’actitud adversa als interessos catalans que ostensiblement manifesta la CEOE no se’n han desvinculat. En el terreny de la vida associativa local no existeix cap organisme, (llevat de l’assemblea de regidors dels Països Catalans que reuneix esporàdicament l?Institució Joan Fuster), que agrupi electes independentistes amb voluntat d?anar més enllà de les funcions corporatives de l?Associació Catalana de Municipis o la Federació de Municipis de Catalunya a diferència d’Euskalherria on s’ha creat Udalbilitza com a institució nacional basca. També a Euskalherria funciona des de 2004 una Assemblea per al Desenvolupament Nacional (Nazio Garapen Biltzarra) que es una entitat específicament orientada a preparar projectes sectorials concrets en àmbits com la llengua, l’agricultura, la defensa del territori i el desenvolupament local. En terres catalanes no existeix res de similar i les iniciatives sorgides des de la societat civil com la Fundació Punt.CAT, la Comissió de la Dignitat o la Plataforma de Defensa de l’Ebre que han assolits èxits concrets en les seves reivindicacions han actuat desvinculades de plantejaments de construcció nacional més amplis. La superació d’aquests dèficits de creació i articulació d’espais alternatius a l’ordre estatal requereix una voluntat política impulsora sense la qual les propostes autodeterministes estaran mancades d’arrelament social.

La construcció social de la nació comença molt abans de que hi hagi condicions per exercir el dret a decidir i implica un canvi de mentalitat política en els seus promotors. Un procés d’aquestes característiques va acompanyat necessàriament d’un debat sobre el model de societat, el paper de l’estat i els drets de les persones i dels col·lectius. El contingut i el procediment del procés d’autodeterminació dependrà de com es resolgui la connexió entre les diferents corrents del pensament polític (liberalisme, comunitarisme, socialisme i republicanisme) i la construcció nacional. En tot cas, qualsevol plantejament relatiu al dret d?autodeterminació passa per un primer pas ineludible: reintroduir-lo en el centre del debat polític com l?eix d?un procés de construcció nacional que doni sentit tant a la gestió des de les institucions com a la creació d?espais socials nacionalment autocentrats en el món econòmic, cultural o esportiu.

L?experiència del projecte d?estatut del 30 de setembre de 2005 aprovat per les cúpules del quadripartit a ultima hora, en un acord conjuntural sense consistència per ser defensat davant l’Estat, demostra que sense bastir consensos bàsics entre partits i agents socials no hi pot haver projectes de canvi polític sobre bases sòlides. El text de l’any 1989 aprovat pel Parlament de Catalunya declarant la no renuncia del poble català a l’exercici del dret d?autodeterminació pot ser el punt de partida pel replantejament d’aquesta reivindicació. Gairebé vint anys després el repte es convertir aquella declaració, que no va tenir traducció política pràctica, en un plantejament positiu compartit entre partits, agents socioeconòmics i moviments socials. Aquest espai no està estructurat ni mobilitzat (el 18 de febrer de l’any passat va ser l’excepció) i es desaprofiten les potencialitats d’una dinàmica social participativa com a via per afavorir l’aparició d’una majoria política coherent amb aquest plantejaments. A València i Mallorca s’han subscrit aquest 2007 pactes entre agents socials i polítics en defensa de la llengua i el territori que poden servir de referents per al Principat on la dispersió i les contradiccions entre els partits polítics catalanistes estan més accentuades. La configuració progressiva d’un pol per l’autodeterminació precisa un acte fundacional, una mena de “Compromís per la sobirania”, que assenyali l’inici d’una nova etapa política.

La nació catalana és la més gran d’Europa sense estat propi (tret d’Occitània) i té unes característiques específiques que no encaixen amb cap dels processos d’autodeterminació que es formulen per part d’altres pobles: ni es pot plantejar com a solució d’un conflicte armat, ni com a devolució d’uns drets històrics, ni com a formula de protecció d’una minoria nacional. L’aspiració catalana a l’exercici del dret d’autodeterminació només es pot basar en el principi democràtic de la voluntat dels ciutadans d’una nació que no es reconeguda per l’estat del qual forma part (19), acreditant que les autonomies espanyoles no són formules aptes per aquesta funció, i que aquesta voluntat no té la possibilitat legal d’expressar-se democràticament a través d’una consulta popular, donant una dimensió europea a un conflicte polític que precisa d’un arbitratge comunitari entre l’estat i la comunitat nacional.

La via catalana a l’autodeterminació no pot partir d’un model preestablert ni son assumibles automàticament les experiències quebequesa, irlandesa o escocesa. En el cas català hi ha la dificultat afegida de compatibilitzar la formació un consens social sobre la catalanitat amb la necessitat d’autoafirmar-se com a comunitat nacional respecte de l?ordre social i polític espanyol. És del tot previsible que la voluntat de construcció nacional no abastarà a tots els grups socials i hi haurà una substancial franja de població addicta a la identitat espanyola en termes exclusius (20). Hores d’ara és una incògnita si serà possible un acord basat en mútues concessions entre els sectors favorables a l’autodeterminació i els partidaris de l’ordre estatal. I encara hi ha una segona diferència amb els casos d’altres nacions citats anteriorment: si en aquells territoris és possible un procés consensuat entre l’estat i la comunitat que vol decidir el seu futur a través de l’autodeterminació, en el cas català el plantejament efectiu d’aquesta opció comportarà previsiblement un conflicte polític i jurídic amb l’Estat espanyol que nega tant l’existència del dret com la condició nacional del poble català. Avui per avui és difícil preveure en quins termes es desenvoluparà aquest contenciós i si la part catalana tindrà la coherència i la capacitat per sostenir un pols de llarg abast. En definitiva si prevaldrà la mentalitat d’ordre o el desig de llibertat.

La qüestió de l’àmbit nacional: Països Catalans

En el cas dels Països Catalans, a més, la reivindicació del dret d’autodeterminació no es pot fer pas conjuntament i simultàniament per a tota la nació sinó per territoris històrics, ja que els punts de partida són diversos així com els ritmes polítics. Els Països Catalans són el punt d’arribada per a una comunitat nacional que ha viscut des de fa segles un procés d’escissió interna i de dominació estatal francesa i espanyola. No es pot fer un plantejament uniforme i apriorístic de la nació comuna ja que si bé la unitat cultural i lingüística és acceptada per les autoritats acadèmiques i en general també socialment, la unitat política passa necessàriament per fórmules d’articulació diverses que a hores d’ara són difícils de preveure. La bel·ligerància del nacionalisme espanyol hegemònic tant al País Valencià com a les Illes balears contra tota mostra de catalanitat subjacent en aquest territoris només s’explica pel fet que malgrat els segles de dominació estatal perviuen elements d’identitat comuna que es volen negar de la forma més brutal i accelerada possible des dels mateixos governs autònoms. Les dinàmiques polítiques, tot i que aparentment no ho sembli, estan interrelacionades i l’augment de l?independentisme polític al Principat en els darrers anys ha reactivat la consciència nacional en el conjunt dels Països Catalans i també la reacció de caire espanyolista. Malgrat totes les mancances del nacionalisme polític allò evident és que no hi ha projecte viable d’alternança política, ni a València ni a Mallorca, sense el component de reconstrucció de la identitat autòctona.

La negació de l’àmbit nacional dels Països Catalans ha sigut un objectiu d’estat des de la reforma política. Així mentre la realitat socioeconòmica de l’eix mediterrani té una renovada vitalitat, malgrat la planificació radial de les infraestructures i les telecomunicacions pensades per imposar un marc estatal arbitrari, l’ordre polític no estalvia esforços per separar aquests territoris. Abans de poder formular un plantejament en termes d’autodeterminació la prioritat immediata passa per restablir la possibilitat d?un futur econòmic i cultural autònom front a l’intervencionisme estatal i la provincialització que sigui socialment majoritari. Tant a les Illes com al País Valencià hi ha un sentiment de lleialtat immediata a la identitat autòctona que la política espanyolitzadora intenta girar contra la catalanitat cultural comuna i que les propostes del nacionalisme polític local no han trobat la formula en els darrers trenta anys de presentar com a compatible amb un marc de referències més ampli com és el dels Països Catalans. En tot cas, si les forces polítiques autòctones aconsegueixen invertir a curt termini la dinàmica assimiladora del nacionalisme espanyol, tot projecte de convergència entre els territoris de la comunitat nacional catalana passa necessàriament per la lliure decisió dels seus ciutadans.

NOTES

 1. Raimon Escudé ha documentat tots els casos en els quals s’ha aplicat una consulta popular d?autodeterminació en una contribució a l’obra col·lectiva “El dret d?autodeterminació, avui”, editada per Proa, Barcelona, 2005.
 2. Veure de José Woerhling, “El juicio del Tribunal Supremo de Canadá sobre la eventual secesión de Quebec”, a la Revista Vasca de Administración Pública nº 54, 1999.
 3. Veure, entre d’altres, els textos de Carmen Chacón “El dictamen sobre la secesión de Quebec: un comentario”, Barcelona, Fundació Pi i Sunyer, 1999 i també Pablo Perez-Tremps “El marco (a)constitucional del debate sobre la secesión del Quebec”, Barcelona, Fundació Pi i Sunyer, 2004.
 4. Veure els comentaris sobre el pal Ibarretxe en l’obra de Xabier Ezeizabarrena, “La ciaboga infinita: una visión política y jurídica del conflicto vasco”, Donosti, Aberdania, 2005.
 5. Francisco Letamendia, “la intervención de la Unión Europea en conflictos nacionales internos de caracter transfronterizo: dimensiones normativas”, comunicació presentada a la conferencia internacional “Democràcia, ciudadanía y territorialidad en las sociedades plurinacionales”, organitzada per l’Instituto Internacional de Sociologia Jurídica de Oñati, març del 2007.
 6. Aquesta influència es pot percebre en la constitució separatista de l’Havana comentada en l?obra de Joan Ferran Oliva “La Constitució catalana de l’Havana”, Lleida, Pagès editors, 2005.
 7. Veure l’obra avui exhaurida de Josep Benet, (publicada amb el pseudònim de Roger Arnau), “Marxisme català i qüestió nacional catalana (1930-1936), “Edicions Catalanes de Paris”, 1974.
 8. Veure de Francesc Maspons i Anglasell el dictamen “La Generalitat de Catalunya i la República espanyola” datat el 1932 i reeditat el 2006 per la Generalitat de Catalunya, amb comentaris de Ferran Armengol i Hèctor López Bofill, dins la col·lecció Història i Pensament.
 9. Veure de Jaume Renyer “L’exili català del 1939: les actituds dels partits d’esquerra davant la reivindicació nacional”, dins l’obra col·lectiva “L’exili català del 1936-1939. Noves aportacions”, coordinada per Enric Pujol i editada pel Cercle d’Estudis Històrics i Socials de Girona, 2006.
 10. Jaume Renyer i Josep Lluís Carod-Rovira, “Avantprojecte d’Estatut Nacional de Catalunya”, Barcelona, Editorial Mediterrània, 2000.
 11. En l’article “Mentides i drets”, aparegut el periòdic digital “Racó català” el 22 d’agost del 2005, Francesc Ferrer Gironès feia una raonada defensa de la vigència i el significat dels drets històrics el nucli dels quals era la noció de llibertat que bategava en les “Constitucions i altres drets dels catalans”.
 12. Fèlix Cucurull, “L’autodeterminació de Catalunya”, Barcelona, editorial Tibidabo, 1991.
 13. Albert Malaret, “Supervivència nacional i dret a l’autodeterminació”, Barcelona, Columna, 1998.
 14. Veure el report de la reunió internacional d’experts celebrada a Barcelona el 1998 sobre “The implementation of the right to self-determination as a contribution to conflict prevention”, editat pel Centre Unesco de Catalunya el 1999.
 15. La Declaració Universal dels Drets Col·lectius dels Pobles es pot trobar dins l’obra de Jaume Renyer “El dret d’autodeterminació del poble català”, Barcelona, Editorial Mediterrània, 2004.
 16. Les ponències presentades a les Jornades es poden trobar a l’obra col·lectiva “Exercir l?autodeterminació. Perspectives per al poble català al segle XXI”, Lleida, Pagès editors, 2002.
 17. “Països catalans, segle XXI. Propostes i resolucions del Tercer Congrés de Cultura Catalana”, Lleida, Edicions El  Jonc, 2000.
 18. Podeu trobar informació sobre el FOCDA al web www.focda.catalunyaonline.com
 19. Philpott, D, “Self-determination in practice”, dins Moore, M “National Self-determination and Secession”, Oxford University Press, 1998.
 20. Jaume Renyer, “Anticatalanisme i catalanofobia: simptomes d’un conflicte”, L’Espill número 24, hivern 2007.
 1. Autodeterminación: la vía catalana

  Hace diez años, publiqué ese artículo en la revista ‘Idees’, número 30, editada por el Centro de Estudios de Temas Contemporáneos de la Generalitat de Cataluña, correspondiente al trimestre julio-septiembre de 2006. A pesar del tiempo transcurrido, los planteamientos de fondo me parecen todavía vigentes.

  Cuando se inició el proceso de reforma estatutaria en Cataluña, justo después de las elecciones al Parlamento de 2003, se divulgó desde la clase política autóctona la tesis de que se ponía en marcha un cambio institucional que se basaría en el consenso entre todas las fuerzas políticas, la estricta observancia de la legalidad constitucional y, consecuentemente, estas premisas conducirían a que las Cortes españolas aceptarían, quizás con leves retoques, lo que hubiera decidido la cámara catalana.

  Entre los promotores de la autodenominada vía catalana (todos los partidos salvo el PP) existía la explícita voluntad de desmarcarse, cuanto más mejor, de la forma y el fondo del plan Ibarretxe. Finalmente no ha habido especificidad catalana, ni en el procedimiento seguido ni en el resultado obtenido, sino un texto armonizado según los parámetros del común de las autonomías españolas sin avances reales ni reconocimiento nacional, recortado a placer por las Cortes generales con la complicidad expresa los principales partidos catalanes, y que aún está pendiente de sentencia, en el sentido más amplio del término, por parte del Tribunal Constitucional.

  De esta experiencia reciente, de la que no se han extraído todavía todas las lecciones posibles, se deriva la constatación de la fragilidad de los discursos de construcción de poder político elaborados desde una perspectiva nacional catalana y el vacío post-estatutario en que se encuentra inmersa la vida pública del país. Una sentencia del Tribunal Constitucional que desvirtúe el estatuto refrendado por el pueblo de Cataluña será interpretada por todos como el punto y final a un proceso autonómico estructuralmente abierto y susceptible de progresivas ampliaciones competenciales a favor de la Generalitat. Llegados a este punto se vislumbran dos actitudes políticas: el acatamiento de la sentencia y la supeditación de nuevos cambios institucionales a la reforma de la Constitución o el planteamiento efectivo de un proceso de autodeterminación.

  Este es un trabajo de prospectiva, no de análisis jurídico, sobre un hipotético proceso de autodeterminación por si, llegado el caso, políticamente se propone, esta vez sí, una vía catalana teniendo en cuenta tanto la vertiente externa (relativa a las condiciones de ejercicio y reconocimiento internacional), como la interna (enfocada a delimitar el ámbito territorial y la configuración del sujeto colectivo que aspira a decidir su futuro) de su ejercicio.

  El aspecto externo: los referentes internacionales

  En cuanto a los referentes internacionales hay que tener en cuenta que el derecho a la autodeterminación, cuando lo formularon el presidente estadounidense Wilson, desde la óptica liberal, y el dirigente soviético Lenin, desde la óptica comunista, ambos pensaban que era el principio apto para resolver las aspiraciones de las naciones sin Estado y las minorías nacionales que desestabilizaban la Europa de los imperios a comienzos del siglo XX. No pensaban en los pueblos colonizados de Asia y África, esto vino más tarde, tras la Segunda Guerra Mundial. La Carta fundacional de la ONU de 1945 reconoce explícitamente el derecho a la autodeterminación de los pueblos y generaliza su alcance. En cambio sólo tres años más tarde, la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1948, ya en plena guerra fría entre los bloques occidental y soviético, obvió hacer una referencia explícita a la misma. Las dos potencias victoriosas, tanto la URSS como EEUU, congelaron las fronteras de los estados europeos mientras que tutelaban la descolonización del tercer mundo, proceso respecto del cual las Naciones Unidas se pronunciaron con resoluciones específicas varias veces, lo que ha sido utilizado como argumento para los que quieren reducir el derecho de autodeterminación a esta etapa histórica.

  Los Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, ratificados expresamente por el Estado español en 1977, no dejan lugar a dudas sobre el significado universal y el carácter imprescriptible del derecho de autodeterminación. El problema pendiente es cómo y quién identifica un grupo humano como pueblo o nación, y por tanto titular del derecho a la autodeterminación y qué procedimiento se articula para hacerlo efectivo. Las Naciones Unidas han sido incapaces de resolver estas carencias y convertirse en un poder arbitral con autoridad suficiente para hacer respetar las resoluciones destinadas a prevenir y solucionar los conflictos entre minorías nacionales y estados. Sólo basta con comprobar la falta de autoridad y de eficacia que han demostrado en el caso del Sahara Occidental (para vergüenza de España) a la hora de hacer realidad el ejercicio del derecho a la autodeterminación que le ha sido reconocido al pueblo saharaui en varias resoluciones. El informe Ahtisaari (marzo de 2007) proponiendo al Consejo de Seguridad la independencia de Kosovo bajo tutela internacional puede suponer un cambio en la actuación de la ONU.

  Durante el siglo veinte el continente europeo ha sido una de las partes del mundo en la que de forma más reiterada se ha podido ejercer el derecho de autodeterminación en forma de consultas populares (1) y donde se han producido procesos de creación de nuevos estados apelando precisamente a este derecho. Los estados de la órbita soviética y yugoslava que lo habían constitucionalizado, si bien no lo dejaron aplicar más que en el momento de su descomposición, hoy han desaparecido y ya no pueden aportar referentes jurídicos y políticos a los pueblos que todavía están pendientes de poder decidir su futuro por ellos mismos.

  Dentro del mundo occidental el caso de Quebec, que por dos veces (años 1980 y 1995) ha celebrado referendos para acceder a la soberanía, que destaca por la modernidad y la singularidad de su planteamiento para acceder a la soberanía nacional, a raíz del cual se ha generado la doctrina del derecho a decidir, que no es exactamente lo mismo que el derecho de autodeterminación. Se trata de una emanación del principio general democrático formulado por la Corte Suprema de Canadá mediante resolución interpretativa de fecha 20 de agosto de 1998 (2), por el momento no traducida en derecho positivo, que abre la posibilidad de ser aplicada a otras cuestiones nacionales pendientes en Europa. Esta resolución, dictada a instancia del gobierno federal, reafirma la legitimidad de Quebec para tomar la iniciativa unilateral de convocar un referéndum para acceder a la soberanía y exige que el resultado positivo de la consulta obtenga una mayoría suficientemente cualificada, obligando al Estado a negociar la aplicación del resultado y a Quebec a respetar los derechos de las minorías discrepantes. Esta construcción jurídica pensada para resolver un conflicto político sobre el que no hay antecedentes jurisprudenciales ni internos de Canadá ni internacionales ha sido menospreciada por los constitucionalistas españoles (3). En cambio, el proyecto para un Nuevo Estatuto para Euskadi (4), conocido popularmente como plan Ibarretxe, se inspira en muchos puntos de su articulado, sobre todo en cuanto a la iniciativa unilateral de alteración de relaciones Euskadi-España, también en la necesidad de negociación posterior a la consulta popular sobre el régimen de libre asociación y en recurrir al principio democrático cuando no hay otra fuente argumental para resolver una situación no prevista por la Constitución vigente.

  La Unión Europea (5), una vez pasada la ola de declaraciones de independencia de las ex-repúblicas soviéticas en el período 1989-1991 y los conflictos de la ex-Yugoslavia, ha priorizado la integridad de los estados por encima de las reivindicaciones de las naciones sin estado que reclaman ejercerlo. Los casos de Alemania, que ha hecho uso del derecho de autodeterminación para reunificarse y Chequia y Eslovaquia para separarse pacíficamente, han sido considerados asuntos internos estatales sobre los que las autoridades comunitarias no se han pronunciado más que para aceptar sus resultados.

  Con el proyecto de Constitución europea se pretende consolidar la inmutabilidad de las fronteras interestatales que tan solo siguen vigentes a efectos administrativos y políticos pero ya no existen en términos económicos. El artículo 1.5 trata como una cuestión de orden público interno lo que realmente es un conflicto político y prevé medidas de apoyo, en términos de “seguridad nacional” al orden estatal. La influencia de las tesis del PP se percibe nítidamente en este redactado cuya interpretación, si llega el caso, no puede consistir en permitir en el seno de la Unión regímenes de excepción en los territorios que planteen por procedimientos democráticos la voluntad de secesión respecto de un Estado miembro, como sería una eventual supresión de la autonomía de Euskadi o Cataluña.

  La actitud de la Unión Europea varía según las situaciones: así ha aceptado el ejercicio del derecho de autodeterminación en la periferia de su territorio (estableciendo requisitos de validación del resultado -50% participación y 55% votos favorables- en el caso de Montenegro el 21 de mayo de 2006) y ha tutelado la propuesta de estatus definitivo de Kosovo presentada por el enviado especial de la ONU, mientras que en otras situaciones ha apostado decididamente por una de las partes (caso de Chipre a favor de los greco-chipriotas). A los estados candidatos a la integración les impone condiciones democráticas y de implantación de la economía de mercado, que se concretan en el caso de Turquía en medidas protectoras de la minoría kurda, y en cambio no hace lo mismo con los Estados miembros que no respetan estos mínimos como es el caso de Francia. Cara al interior de la Unión la regla general es el mantenimiento de la integridad de los estados, no disponiendo los organismos comunitarios de facultades para tomar decisiones por iniciativa propia al margen de un Estado miembro implicado en un conflicto interior con una minoría nacional. Las soluciones que se puedan dar en estos casos (secesión, federación, estado libre asociado) sólo serán aceptadas a nivel comunitario como emanaciones de una cesión de soberanía adoptada en el marco institucional de un Estado miembro.

  En el contexto europeo actual se pueden observar tres vías a través de las cuales los pueblos sin Estado propio pueden plantear sus reivindicaciones nacionales. En primer lugar, está la vía de la devolución, el restablecimiento de las instituciones propias de autogobierno a las naciones que ya en el pasado dispusieron de Estado y que perdieron esta condición por causa de guerras o de acuerdos de integración, más o menos pactados, en un Estado unificado (caso de Escocia). La devolución consiste en apelar a los denominados derechos históricos para recuperar la soberanía perdida. En los países anglosajones, en los que no hay texto constitucional codificado y se rigen por la soberanía del parlamento, con una ley del parlamento británico se ha devuelto la autonomía a Escocia y se podrá aceptar una consulta de autodeterminación si triunfan las tesis del Partido Nacionalista Escocés. En el sistema jurídico-político anglosajón es habitual acudir a los principios democráticos inspiradores del ordenamiento jurídico para resolver problemas no previstos por la legislación vigente. La apelación a la voluntad de los ciudadanos para decidir el futuro de un territorio también se ha llevado a la práctica recientemente en el caso de Gibraltar que el 30 de noviembre de 2006 ha aprobado un texto constitucional (con el 66% de los votos favorables) basado en el derecho a la autodeterminación que mantiene la soberanía británica, pero no avanza en la descolonización del territorio ni modifica el estatuto internacional del Peñón. En los países escandinavos también prospera esta vía de la devolución como lo prueban los acuerdos adoptados el pasado 2005 por los parlamentos sueco, noruego y finlandés (no así el ruso) reconociendo el pueblo sami y su derecho a la autodeterminación que se concreta en el otorgamiento de derechos culturales y de protección de su territorio.

  Una segunda vía para aplicar el derecho de autodeterminación se abre cuando existe un conflicto armado y las partes aceptan recurrir a este procedimiento para la resolución final del mismo. Este ha sido el caso de los acuerdos de paz de Irlanda del Norte suscritos en 1998 que prevén la celebración de un referéndum sobre la reunificación de Irlanda, todavía sin fecha. También en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha invocado esporádicamente esta vía en el caso de la sentencia de 9 de abril de 2002, cuando el Tribunal de Estrasburgo afirma que un partido (en este caso el kurdo HEP, Partido del Trabajo del Pueblo) no se sitúa fuera del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales por el solo hecho de compartir postulados con una organización armada. El TEDH acepta que los principios defendidos por el HEP, como el derecho de autodeterminación, no son contrarios a los principios fundamentales de la democracia y se debe posibilitar que se traten en un marco democrático evitando que su defensa sea monopolizada por los movimientos armados. Con base en estos razonamientos el citado Tribunal revocó la decisión de Turquía de ilegalizar el HEP. Y podría perfectamente ser invocada para resolver el contencioso pendiente sobre la ilegalización de Batasuna.

  En tercer lugar, se ha abierto también la vía de la protección de las minorías nacionales, que es sustantivamente diferente de las anteriores ya que en estos casos lo que se protege no es tanto el derecho de autodeterminarse de un sujeto colectivo sino el respeto de sus derechos individuales por parte de el Estado en el que están integrados. En 1994 se aprobó la Convención Marco para la Protección de las Minorías Nacionales por parte del Consejo de Ministros del Consejo de Europa, tratando por esta vía de transformar los acuerdos políticos de la Organización de Seguridad y Cooperación Europea en un tratado internacional con la voluntad de establecer un estándar mínimo de garantías para las minorías nacionales, sin perjuicio de la soberanía y la integridad de los estados. La Resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de 26 de septiembre de 2002, otorgando la protección a la minoría francófona en territorio flamenco, supone que por primera vez se aplica la doctrina proteccionista de las minorías nacionales en el ámbito territorial de Europa Occidental, abriendo las puertas para que este precedente sea invocado por los catalanohablantes de la Cataluña Norte, por ejemplo.

  En resumen, las naciones sin Estado dentro del territorio UE pueden construir fórmulas de poder político propio, de geometría variable, aprovechando las posibilidades de gobernanza multinivel (comunitario, estatal, regional y local) y transfronteriza que ofrece el sistema comunitario. Estas potenciales expresiones de autodeterminación interna pueden en el futuro completarse con el ejercicio de referendos de autodeterminación externa, es decir, con reconocimiento internacional si los criterios para resolver conflictos nacionales en la periferia de la Unión se trasladan a su seno. Para que esto sea posible será necesario el acuerdo del Estado afectado por la consulta.

  Aspecto interno: los antecedentes nacionales

  El aspecto interno de un proceso de autodeterminación tiene, a su vez, también dos vertientes. Por un lado, cómo se plantea su ejercicio en el marco político institucional y, por otra parte, cómo se inserta en la construcción social de la nación emergente. En cuanto a los antecedentes históricos de la reivindicación del derecho de autodeterminación hay que insistir en que ha sido una constante en la política catalana del primer tercio del siglo pasado (6). Este principio fue incorporado al ideario de los partidos republicanos de la época como es el caso de Estat Català, Esquerra Republicana de Catalunya, y de los grupos marxistas como el Partit Comunista Català y la Unió Socialista de Catalunya (7). El preámbulo del Estatuto de Núria ya lo recogía cuando fue sometido a referéndum en agosto de 1931, aprobando el proyecto de Estatuto antes de enviarlo a las Cortes Generales para su tramitación definitiva, siendo esto lo más parecido a un acto de soberanía hecho desde el Gobierno de la Generalitat en condiciones de normalidad democrática de todo el periodo republicano (8). Las Cortes republicanas no aceptaron este referencia, a pesar de la legitimación popular que llevaba incorporada, y desapareció del texto que finalmente entró en vigor. El golpe de estado militar y la guerra liquidaron la legalidad republicana y el intento del Consell Nacional Català de presentar el caso catalán en la conferencia de San Francisco, en abril de 1945, preparatoria de la constitución de las Naciones Unidas, no prosperó. El franquismo rompió la cultura política del país autocentrada en la búsqueda de una fórmula de poder político propio y bajo la dictadura se produjo un proceso de sustitución del catalanismo por el estatismo como ámbito de referencia política que supuso la postergación de la reivindicación del derecho de autodeterminación (9). La Assemblea de Catalunya reivindicaba el restablecimiento del Estatuto de Autonomía de 1932 como paso previo al ejercicio del derecho a la autodeterminación, pero no era un movimiento centrado en este objetivo.

  La transición diluyó las referencias al derecho de autodeterminación que figuraban en los idearios de la mayoría de partidos de izquierdas catalanes y ni la Constitución ni los estatutos recogieron este derecho. Únicamente Esquerra Republicana de Catalunya, con Heribert Barrera, y el senador independiente Lluís Maria Xirinacs defendió la aplicación de este derecho al pueblo catalán. La cuestión de la autodeterminación se enterró hasta que Josep Lluís Carod-Rovira en nombre de ERC, presentó con motivo del décimo aniversario de la aprobación en referéndum del estatuto de 1979 una propuesta para reactualizar el derecho legítimo del pueblo catalán al ejercicio de la autodeterminación nacional. La resolución adoptada por la Comisión de Organización y Administración de la Generalitat y Gobierno Local del Parlamento de Cataluña, de 12 de noviembre de 1989, (fue consensuada con CIU e IC, que votaron a su favor, mientras el PSC lo hacía en contra, y el PP no participó en la sesión), declara que “el acatamiento del marco institucional vigente, resultado del proceso de transición política desde la dictadura a la democracia, no significa la renuncia del pueblo catalán al derecho a la autodeterminación, tal y como establecen los principios de los organismos internacionales y se deduce del preámbulo del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1979. Afirma, como consecuencia, que en el momento que quiera, y a través de las actuaciones previstas en el mismo ordenamiento constitucional, podrá incrementar las cotas de autogobierno hasta donde crea conveniente y, en general, adecuar la regulación de los derechos nacionales a las circunstancias de cada momento histórico”.

  Este pronunciamiento no ha tenido repercusiones posteriores ni ha sido empleado como precedente de ningún proyecto de superación del marco estatutario vigente que realmente se haya puesto sobre la mesa en el momento de revisar el Estatuto de 1979. Esquerra, que elaboró ​​en 1999 un Anteproyecto de Estatuto Nacional de Cataluña (10) incorporando como novedad un régimen de Estado libre asociado renunció a este planteamiento a la hora de iniciar realmente la reforma estatutaria. Del nuevo estatuto ha desaparecido la referencia indirecta que en el preámbulo se hacía al derecho de autodeterminación en el texto aprobado por el Parlamento de Cataluña el 30 de septiembre de 2005. En la última fase de debate estatutario en el Principado también se había introducido el apelación a los derechos históricos como fundamento de las reivindicaciones nacionales catalanas (11), mención que desapareció en la redacción final.

  Desde los años sesenta la hegemonía ideológica ha estado en manos de los núcleos intelectuales que, combinando marxismo abstracto, elitismo social y estatismo político, han postergado la cuestión nacional. Salvo excepciones (Montserrat Guibernau por ejemplo), ha predominado el apriorismo y la desvinculación respecto del análisis de la realidad catalana. Revistas como “Autonomies” o fundaciones como la Pi i Sunyer, monopolizadas por la ‘nomenclatura’ adicta al estatismo político, publican reiteradamente estudios dedicados a refutar el derecho de autodeterminación y se desentienden de las reflexiones que buscan analogías en el derecho comparado. El derecho de autodeterminación ha sido objeto de estudio por parte de estudiosos del nacionalismo catalán como Félix Cucurull (12) o Albert Malaret (13). Desde las entidades cívicas se han organizado numerosos simposios sobre su contenido y forma de aplicación como la conferencia internacional de expertos organizada por el Centro UNESCO de Cataluña en el año 1998 (14), la Conferencia de Naciones sin Estado de Europa (CONSEU) que aprobó en 1998 la Declaración Universal de los Derechos Colectivos de los Pueblos (15), las Jornadas por la Autodeterminación del Pueblo Catalán organizadas en 1999 (16) y el Tercer Congreso de Cultura Catalana (17) de cuyas conclusiones nació el Foro Catalán por el Derecho a la Autodeterminación (18). Todo este potencial teórico y argumental constituye un bagaje suficiente para que los partidos centren el discurso político en el derecho a la autodeterminación.

  El derecho de autodeterminación como proceso social de construcción de la nación

  Agotado el debate estatutario en la escena política catalana se empiezan a plantear propuestas de carácter soberanista. Por un lado, entidades cívicas como “Soberanía y Progreso” y la “Plataforma por el Derecho a Decidir” ponen en marcha una campaña de recogida de firmas solicitando la transferencia a la Generalitat de Cataluña de la competencia para convocar consultas populares para poder, llegado el momento, celebrar una a fin de que el pueblo catalán decida su futuro político. Esta es una reivindicación que, antes que nada, debe ser aceptada por el Parlamento de Cataluña y, en segundo lugar, solicitada a las Cortes españolas, que difícilmente se avendrán a ceder la competencia. Un referéndum en este sentido será, en todo caso, el final de un proceso de cambio institucional más que su inicio. Por otra parte, se prepara un proyecto de reforma constitucional en sentido federal por parte de ERC. Dada la correlación de fuerzas a nivel estatal no hay ninguna posibilidad de que prospere una reforma constitucional que introduzca la plurinacionalidad del Estado y, en cambio, supone desde un punto de vista independentista centrar los esfuerzos en la transformación del conjunto estatal. El Estado español ya ha alcanzado su máximo descentralizador con las reformas estatutarias puestas en marcha en 2006, en ninguna de cuales se reconoce la existencia del pueblo catalán como sujeto de derechos colectivos y ni siquiera se ha consolidado la unidad lingüística del catalán.

  La campaña para la transferencia de la competencia para convocar referendos y propuesta de reforma constitucional son, pues, dos iniciativas de carácter esencialmente jurídico que por sí mismas no dan consistencia a un proyecto de autodeterminación. Fundamentalmente consiste en un proceso de formación de una voluntad colectiva mediante la generación de vínculos de solidaridad interna en el seno de la comunidad que debe decidir su futuro político. Es un proceso evolutivo de autodecisión y a la vez un proceso político en el sentido de enfrentado al orden establecido que el Estado representa. La sociedad catalana es de una complejidad desconocida hasta ahora: vive un intenso cruce de identidades, relaciones de superposición y de colisión, tanto a nivel colectivo como individual, que provoca reacciones diversas que van desde la asimilación al patrón dominante español a la integración consciente en la catalanidad, pasando por los sentimientos de identidad complementaria que manifiestan muchos ciudadanos. Los Países Catalanes viven una transformación social acelerada en la que los cambios demográficos, económicos y culturales se producen en una situación de dependencia respecto a un orden estatal que dificulta la capacidad de cohesión social e integración nacional que se pueda desarrollar desde las entidades locales y las instituciones autonómicas.

  Ante el reto de la sociedad multicultural un proyecto de autodeterminación necesariamente debe ser un proceso de articulación nacional socialmente inclusivo a base de ir construyendo unos consensos sociales compartidos sobre dos pilares: prosperidad y libertad. En contraposición a esto, la idea de España se fundamenta básicamente en la defensa del orden establecido, y muestra poca capacidad de innovación y convivencia con las otras identidades presentes en territorio estatal, ya sean catalanas, vascas o recién llegadas. La reordenación del poder económico, político y mediático operada por el Estado español en los últimos treinta años ha devaluado en todos los órdenes el peso político y económico de los Países Catalanes. Entre la población hay una percepción muy extendida de este retroceso que se expresa de diversas maneras: desde la angustia por el futuro de la lengua a las revueltas ciudadanas contra el mal funcionamiento de los servicios públicos de titularidad estatal (Renfe, aeropuertos, autopistas). La arbitrariedad y el unilateralismo con los que el Estado trata a la población residente en tierras catalanas, tengan o no conciencia de formar parte de una comunidad nacional diferenciada, puede crear vínculos sociales en defensa de unos intereses compartidos que vinculen el derecho de autodeterminación con la idea de la causa justa. A los partidos que se reclaman del catalanismo, los intelectuales con compromiso nacional y los agentes socioeconómicos que ligan su prosperidad a la del país corresponde encontrar los intereses comunes de una sociedad catalana autocentrada y contraponerlos a las formas de continuidad de la dependencia económica y la dominación política estatal que sólo conducen a la desestructuración social permanente. Para que esto sea factible se necesitan espacios sindicales, culturales y comunicativos que respondan a una lógica y a unos intereses no sucursalizados en clave española.

  A diferencia de lo que sucede en Euskalherria o Galicia los sindicatos nacionales catalanes son minoritarios, entre otras cosas porque los partidos nacionalistas no han apostado decididamente a favor de ellos y han preferido contemporizar con los sindicatos de obediencia estatal. Un ejemplo es el caso de Avalot-Joventuts de UGT que se creó hace diez años a partir de miembros de las JERC. Tampoco existen medios favorables a las tesis independentistas catalanas y en cambio hay cientos de suscriptores catalanes solidarios con el diario en euskera “Berria”. Las organizaciones empresariales catalanas pese a la actitud adversa a los intereses catalanes que ostensiblemente manifiesta la CEOE no se han desvinculado de ella. En el terreno de la vida asociativa local no existe ningún organismo, (Salvo la asamblea de concejales de los Países Catalanes que se reúne esporádicamente, la Institución Joan Fuster), que agrupa a electos independentistas con voluntad de ir más allá de las funciones corporativas de la Asociación Catalana de Municipios o la Federación de Municipios de Cataluña a diferencia de Euskalherria donde se ha creado Udalbilitza como institución nacional vasca. También en Euskalherria funciona desde 2004 una Asamblea para el Desarrollo Nacional (Nazio Garapen Biltzarra) que es una entidad específicamente orientada a preparar proyectos sectoriales concretos en ámbitos como la lengua, la agricultura, la defensa del territorio y el desarrollo local. En tierras catalanas no existe nada similar y las iniciativas surgidas desde la sociedad civil como la Fundación Punt.CAT, la Comisión de la Dignidad o la Plataforma de Defensa del Ebro que han alcanzados logros concretos en sus reivindicaciones han actuado desvinculadas de planteamientos de construcción nacional más amplios. La superación de estos déficits de creación y articulación de espacios alternativos al orden estatal requiere una voluntad política impulsora sin la cual las propuestas autodeterministas estarán carentes de arraigo social.

  La construcción social de la nación comienza mucho antes de que haya condiciones para ejercer el derecho a decidir e implica un cambio de mentalidad política en sus promotores. Un proceso de estas características va acompañado necesariamente de un debate sobre el modelo de sociedad, el papel del Estado y los derechos de las personas y de los colectivos. El contenido y el procedimiento del proceso de autodeterminación dependerá de cómo se resuelva la conexión entre las diferentes corrientes del pensamiento político (liberalismo, comunitarismo, socialismo y republicanismo) y la construcción nacional. En todo caso, cualquier planteamiento relativo al derecho de autodeterminación pasa por un primer paso ineludible: reintroducirlo en el centro del debate político como el eje de un proceso de construcción nacional que dé sentido tanto a la gestión desde las instituciones como la creación de espacios sociales nacionalmente autocentrados en el mundo económico, cultural o deportivo.

  La experiencia del proyecto de estatuto del 30 de septiembre de 2005 aprobado por las cúpulas del cuatripartito a ultima hora, en un acuerdo coyuntural sin consistencia para ser defendido ante el Estado, demuestra que sin construir consensos básicos entre partidos y agentes sociales no puede haber proyectos de cambio político sobre bases sólidas. El texto de 1989 aprobado por el Parlamento de Cataluña declarando la no renuncia del pueblo catalán al ejercicio del derecho de autodeterminación puede ser el punto de partida para el replanteamiento de esta reivindicación. Casi veinte años después el reto convirtió aquella declaración, que no tuvo traducción política práctica, en un planteamiento positivo compartido entre partidos, agentes socioeconómicos y movimientos sociales. Este espacio no está estructurado ni movilizado (el 18 de febrero del año pasado fue la excepción) y se desaprovechan las potencialidades de una dinámica social participativa como vía para favorecer la aparición de una mayoría política coherente con este planteamientos. En Valencia y Mallorca se han suscrito en 2007 pactos entre agentes sociales y políticos en defensa de la lengua y el territorio que pueden servir de referentes para el Principado donde la dispersión y las contradicciones entre los partidos políticos catalanistas son más acentuadas. La configuración progresiva de un polo por la autodeterminación precisa un acto fundacional, una especie de “Compromiso por la soberanía”, que señale el inicio de una nueva etapa política.

  La nación catalana es la mayor de Europa sin Estado propio (salvo Occitania) y tiene unas características específicas que no encajan con ninguno de los procesos de autodeterminación que se formulan por parte de otros pueblos: ni se puede plantear como solución de un conflicto armado, ni como devolución de unos derechos históricos, ni como fórmula de protección de una minoría nacional. La aspiración catalana al ejercicio del derecho de autodeterminación sólo puede basarse en el principio democrático de la voluntad de los ciudadanos de una nación que no es reconocida por el Estado del que forma parte (19), acreditando que las autonomías españolas no son fórmulas aptas para esta función, y que esta voluntad no tiene la posibilidad legal de expresarse democráticamente a través de una consulta popular, dando una dimensión europea a un conflicto político que precisa de un arbitraje comunitario entre el Estado y la comunidad nacional.

  La vía catalana a la autodeterminación no puede partir de un modelo preestablecido ni son asumibles automáticamente las experiencias quebequense, irlandesa o escocesa. En el caso catalán está la dificultad añadida de compatibilizar la formación de un consenso social sobre la catalanidad con la necesidad de autoafirmarse como comunidad nacional respecto del orden social y político español. Es previsible por completo que la voluntad de construcción nacional no alcanzará a todos los grupos sociales y habrá una sustancial franja de población adicta a la identidad española en términos exclusivos (20). En estos momentos es una incógnita si será posible un acuerdo basado en mutuas concesiones entre los sectores favorables a la autodeterminación y los partidarios del orden estatal. Y todavía hay una segunda diferencia con los casos de otras naciones citados anteriormente: si en aquellos territorios es posible un proceso consensuado entre el Estado y la comunidad que quiere decidir su futuro a través de la autodeterminación, en el caso catalán el planteamiento efectivo de esta opción conllevará previsiblemente un conflicto político y jurídico con el Estado español que niega tanto la existencia del derecho como la condición nacional del pueblo catalán. Hoy por hoy es difícil prever en qué términos se desarrollará este contencioso y si la parte catalana tendrá la coherencia y la capacidad para sostener un pulso de largo alcance. En definitiva si prevalecerá la mentalidad de orden o el deseo de libertad.

  La cuestión del ámbito nacional: Países Catalanes

  En el caso de los Países Catalanes, además, la reivindicación del derecho de autodeterminación no puede dar el paso conjunta y simultáneamente para toda la nación sino por territorios históricos, ya que los puntos de partida son diversos así como los ritmos políticos. Los Países Catalanes son el punto de llegada para una comunidad nacional que ha vivido desde hace siglos un proceso de escisión interna y de dominación estatal francesa y española. No se puede hacer un planteamiento uniforme y apriorístico de la nación común ya que si bien la unidad cultural y lingüística es aceptada por las autoridades académicas y en general también socialmente, la unidad política pasa necesariamente por fórmulas de articulación diversas que hoy por hoy son difíciles de prever. La beligerancia del nacionalismo español hegemónico tanto en el País Valenciano como en las Islas Baleares contra toda muestra de catalanidad subyacente en estos territorios sólo se debe a que a pesar de los siglos de dominación estatal perviven elementos de identidad común que se quieren negar de la forma más brutal y acelerada posible desde los mismos gobiernos autónomos. Las dinámicas políticas, aunque aparentemente no lo parezca, están interrelacionadas y el aumento del independentismo político en el Principado en los últimos años ha reactivado la conciencia nacional en el conjunto de los Países Catalanes y también la reacción de carácter españolista. A pesar de todas las carencias del nacionalismo político lo evidente es que no hay proyecto viable de alternancia política, ni en Valencia ni en Mallorca, sin el componente de reconstrucción de la identidad autóctona.

  La negación del ámbito nacional de los Países Catalanes ha sido un objetivo de Estado desde la reforma política. Así mientras la realidad socioeconómica del eje mediterráneo tiene una renovada vitalidad, a pesar de la planificación radial de las infraestructuras y las telecomunicaciones pensadas para imponer un marco estatal arbitrario, el orden político no ahorra esfuerzos para separar estos territorios. Antes de poder formular un planteamiento en términos de autodeterminación la prioridad inmediata pasa por restablecer la posibilidad de un futuro económico y cultural autónomo frente al intervencionismo estatal y la provincialización que sea socialmente mayoritario. Tanto en las Islas como en el País Valenciano hay un sentimiento de lealtad inmediata a la identidad autóctona que la política españolizadora intenta volver contra la catalanidad cultural común y que las propuestas del nacionalismo político local no han encontrado la formula en los últimos treinta años de presentar como compatible con un marco de referencias más amplio como es el de los Países Catalanes. En todo caso, si las fuerzas políticas autóctonas consiguen invertir a corto plazo la dinámica asimiladora del nacionalismo español, todo proyecto de convergencia entre los territorios de la comunidad nacional catalana pasa necesariamente por la libre decisión de sus ciudadanos.

  NOTAS

  1. Raimon Escudé ha documentado todos los casos en los que se ha aplicado una consulta popular de autodeterminación en una contribución a la obra colectiva “El derecho de autodeterminación, hoy”, editada por Proa, Barcelona, ​​2005.
  2. Ver de José Woerhling, “El juicio del Tribunal Supremo de Canadá sobre la eventual secesión de Quebec”, en la Revista Vasca de Administración Pública nº 54, 1999.
  3. Ver, entre otros, los textos de Carmen Chacón “El dictamen sobre la secesión de Quebec: un comentario”, Barcelona, ​​Fundación Pi i Sunyer, 1999 y también Pablo Perez-Tremps “El marco (a)constitucional del debate sobre la secesión de Quebec”, Barcelona, ​​Fundación Pi i Sunyer, 2004.
  4. Ver los comentarios sobre el plan Ibarretxe en la obra de Xabier Ezeizabarrena, “La ciaboga infinita: una visión política y jurídica del conflicto vasco”, Donostia, Aberdania, 2005.
  5. Francisco Letamendia, “La intervención de la Unión Europea en conflictos nacionales internos de caracter transfronterizo: dimensiones normativas”, comunicación presentada en la conferencia internacional “Democracia, ciudadanía y territorialidad en las Sociedades plurinacionales”, organizada por el Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati, marzo de 2007.
  6. Esta influencia se puede percibir en la constitución separatista de La Habana comentada en la obra de Joan Ferran Oliva “La Constitución catalana de La Habana”, Lleida, Editorial Milenio, 2005.
  7. Ver la obra hoy agotada de Josep Benet, (publicada con el seudónimo de Roger Arnau), “Marxismo catalán y cuestión nacional catalana (1930-1936)”. Ediciones Catalanas de Paris. 1974.
  8. Ver de Francisco Maspons i Anglasell el dictamen “La Generalitat de Cataluña y la República española” fechado en 1932 y reeditado en 2006 por la Generalitat de Cataluña, con comentarios de Ferran Armengol y Héctor López Bofill, en la colección Historia y Pensamiento.
  9. Ver de Jaume Renyer “El exilio catalán de 1939: las actitudes de los partidos de izquierda ante la reivindicación nacional”, dentro de la obra colectiva “El exilio catalán del 1936-1939. Nuevas aportaciones”, coordinada por Enric Pujol y editada por el Círculo de Estudios Históricos y Sociales de Girona, 2006.
  10. Jaume Renyer y Josep Lluís Carod-Rovira, “Anteproyecto de Estatuto Nacional de Cataluña”, Barcelona, ​​Editorial Mediterráneo, 2000.
  11. En el artículo “Mentiras y derechos”, aparecido el periódico digital “Racó català” el 22 de agosto de 2005, Francesc Ferrer Gironès hacía una razonada defensa de la vigencia y el significado de los derechos históricos cuyo núcleo era la noción de libertad que latía en las “Constituciones y otros derechos de los catalanes”.
  12. Fèlix Cucurull, “La autodeterminación de Cataluña”, Barcelona, ​​editorial Tibidabo, 1991.
  13. Albert Malaret, “Supervivencia nacional y derecho a la autodeterminación”, Barcelona, ​​Columna, 1998.
  14. Ver el informe de la reunión internacional de expertos celebrada en Barcelona en 1998 sobre “The implementation of the right to self-determination as a contribution to conflict prevention”, editado por el Centro Unesco de Cataluña en 1999.
  15. La Declaración Universal de los Derechos Colectivos de los Pueblos se puede encontrar en la obra de Jaume Renyer “El derecho de autodeterminación del pueblo catalán”, Barcelona, ​​Editorial Mediterráneo, 2004.
  16. Las ponencias presentadas en las Jornadas se pueden encontrar en la obra colectiva “Ejercer la autodeterminación. Perspectivas para el pueblo catalán en el siglo XXI”, Lleida, Editorial Milenio, 2002.
  17. “Países catalanes, siglo XXI. Propuestas y resoluciones del Tercer Congreso de Cultura Catalana”, Lleida, Ediciones El Jonc, 2000.
  18. Se puede encontrar información sobre el FOCDA en la web http://www.focda.catalunyaonline.com
  19. Philpott, D, “Self-determination in practice”, dentro de Moore M. “National Self-determination and Secession”, Oxford University Press, 1998.
  20. Jaume Renyer, “Anticatalanisme i catalanofobia: simptomes d’un conflicte”, L’Espill número 24, invierno 2007.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i s’apliquen la política de privadesa i les condicions del servei de Google.

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!