DADES CONTRASTADES

Dades => Informació => Conclusions

SOBRE LA JUSTÍCIA EN EL FUTBOL (2A) (ON JUSTICE IN ASSOCIATION FOOTBALL (2A))

Publicat el 10 de maig de 2022 per Capdret

INCIDÈNCIES POTENCIAL I REAL EN EL RESULTAT PROVISIONAL DELS PARTITS DE LES 90 TEMPORADES DE LA LLIGA ESPANYOLA ORIGINADES PELS PENALS ASSENYALATS PELS ÀRBITRES (POTENTIAL AND ACTUAL EFFECTS ON THE TEMPORARY RESULT OF THE MATCHES OF ALL-TIME “LA LIGA” CAUSED BY THE PENALTIES AWARDED BY REFEREES)

ABSTRACT:

En un article anterior, el primer de la sèrie “Sobre la justícia en el futbol”, es va formular un model que correlacionava la quantitat merescuda de qualsevol indicador disciplinari, ja fos positiu o negatiu, amb variables fàcilment disponibles que representen l’atzar (normalment #Partits) i l’habilitat (generalment #Punts). S’esperava que l’exactitud de la llei d’AMSY augmentaria amb el nombre de temporades considerades, a mesura que altres efectes objectius a curt termini s’anirien anivellant. Per tant, després d’exposar el dit model a la seva validació en les 5 principals lligues de futbol, ​​es va aplicar als Penals (+/-) de totes les 89 temporades de la Lliga Espanyola (els únics DI a llarg termini disponibles). Les principals conclusions van ser la sospita d’un biaix de penals (+) contra el Barcelona i l’existència d’un clar doble biaix de penals (-) (a favor del Reial Madrid i contra el Barcelona), que superava el llindar del 95% en diversos tests. La manca de dades no va permetre avançar més, de manera que bàsicament es van proposar dos temes que requerien una extracció de dades més profunda:

 1. Es van aventurar algunes especulacions sobre la possible traducció d’aquestes desviacions en Punts+/- i, finalment, en títols de lliga, però cap d’elles podia considerar-se concloent sense evidències.
 2. Per molt rellevants en el resultat que fossin els Penals (+/-), en comparació amb altres DI, un biaix general i sistèmic només es podia demostrar sense dubte, si la majoria d’ells, per no dir tots, en lloc de tendir a cancel·lar-se mútuament les influències, mostressin una tendència coherent.

El present article comença a abordar el número 1. L’accés de forma organitzada a un nou conjunt complet de dades ha permès el càlcul exacte de l’impacte potencial i real de tots el Penals (+/-). Els resultats obtinguts només s’enumeren aquí, sense prejudicis, declaracions de cap tipus, ni cap intent d’avaluació estadística.

Algunes definicions, al voltant de l’impacte dels Penals (+/-) en el moment ser xiulats i tot just executats, independentment del resultat final del partit:

 • Rellevància d’un Penal (+): un PEN+ és INÚTIL quan l’equip està guanyant temporalment el partit.
 • Rellevància d’un Penal (-): un PEN- és INNOCU quan l’equip està guanyant temporalment el partit per més d’un gol.
 • PUNTS POTENCIALS: Punts (+/-) guanyats/perduts si tots els PEN+/- es convertissin en Gols+/-.
 • PUNTS REALS: Punts (+/-) guanyats/perduts amb els PEN+/- un cop executats i només alguns s’han convertit en Gols+/-.

Tots els indicadors d’impacte dels PEN+ i dels PEN- són favorables al Reial Madrid, en comparació amb el FC Barcelona (o amb qualsevol altre equip). Per mor de la brevetat, doncs, ambdós es poden agregar en el balanç global : el RM té 84 PEN+/- més que el FCB. Tanmateix, un cop eliminats els irrellevants, la diferència augmenta fins a 99 PEN+/- RELLEVANTS, la qual cosa es tradueix en Punts amb una diferència de 94 PUNTS POTENCIALS. De nou, un cop eliminats els Penals fallats o aturats, la diferència entre els dos equips se substancia en 113 PUNTS REALS, gairebé de 4 Punts cada 100 partits, ò de 1,3 Punts/Temporada. No sembla gaire, però considereu com són de semblants els indicadors de qualitat per a tots dos: 97 punts de diferència per a RM i 47 gols (+/-) per al FCB, fet que ha suposat una diferència de 8 Títols de Lliga entre tots dos. La significació estadística d’aquestes diferències s’està analitzant i es publicarà en breu.

ABSTRACT:

In a previous paper, the first of the series “On justice in Association Football”, a model was formulated correlating the deserved amount of any Disciplinary Indicator of either sign with readily available variables standing for chance (usually #Matches) and skill (usually #Points). AMSY’s Law accuracy was expected to increase with the number of seasons considered, as other shorter-term effects would even out. Therefore, after being validated in the top 5 football Leagues, it was applied to All-time Penalties +/- Spanish Liga (the only long-term DIs available). The main conclusions were that a Penalties (+) bias against Barcelona could be suspected and a clear Penalties (-) double bias (in favour of Real Madrid and against Barcelona) could be shown through several tests to be beyond the 95% threshold. The lack of data did not allow further progress, so basically two topics requiring deeper data-mining were proposed:

 1. Some speculations about the potential translation of these deviations into Points+/- and, ultimately, into League Titles were initiated, but none of them could be sustained without evidence.
 2. However important Penalties (+/-) are, compared to other DIs, a general, systemic bias can only be proven beyond doubt if the majority, if not all DIs, instead of cancelling each other’s influence, would show a consistent trend.

The present paper begins to tackle #1. Access to a new complete set of data has enabled the exact calculation of both the potential and the actual impact of all Penalties (+/-). The outcoming results are just listed here, without prejudgements, statements of any kind, nor any attempt to their statistical evaluation.

Some definitions, around the impact of Penalties (+/-) at that moment, regardless of the match’s final outcome:

 • Relevance of a Penalty (+): a PEN+ is USELESS when the team is temporarily winning the match.
 • Relevance of a Penalty (-): a PEN- is HARMLESS when the team is temporarily winning the match by more than one goal.
 • POTENTIAL POINTS: Points (+/-) won/lost if 100% of the PEN+/- would be converted into Goals+/-.
 • ACTUAL POINTS: Points (+/-) won/lost through the PEN+/- when they have actually been converted into Goals+/-.

All indicators for the impact of PEN+ as well as PEN- are favourable to Real Madrid, when compared with FC Barcelona (or with any other team). To keep this summary short, then, both can be aggregated into the global balance: RM has 84 PEN+/- more than FCB. Once the irrelevant have been removed, though, the difference increases to 99 PEN+/- RELEVANT, which impact into POTENTIAL POINTS difference is 94. Again, once the missed or saved have been removed, the difference between RM and FCB accounts to 113 ACTUAL POINTS, roughly close to 4 Points every 100 matches, or 1,3 Points/Season. It does not seem much, but consider how even the Quality Indicators are for both: 97 Points of difference for RM and 47 Goals(+/-) for FCB, which has led to a difference of 8 League Titles between the two of them. Statistical significance of these differences is being analysed and will follow shortly.

https://capdret.blogspot.com/2022/05/sobre-la-justicia-en-el-futbol-2a-on.html


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i s’apliquen la política de privadesa i les condicions del servei de Google.