800 Anys del rei Jaume I.

Tot per la nostra història.
Els avantpassats del Mont també eren amb el rei Jaume.

L’actual Govern de Catalunya ja no s’en recorda del Rei Jaume.
……………….

53. E en tant leuas en peus lo bisbe de Barçalona per nom en Bñ·G· de Palou, e dix: De uos pot hom dir la semblança quel Pare enuia a nostre Senyor Ihesuchrist fiyl de Deu qui hauia nom excelsis, car hi era nostre Senyor fiyl de Deu, e Moysen, e Elies, e sent Pere. E dix sent Pere: Ben seria couinent que faessem aqui ·III· lochs de tabernacle: lo primer a nostre Senyor Ihesuchrist, e laltre a Moysen, e a Elies altre. E en tant uench gran tro del cel, e caegren tots en terra, e quant foren tots cauts leuarense espauentablament. E uench la nuu del cel, e baxas contra els, e dix: Ecce Filius meus dilectus qui in corde meo placuit. E aytal semblança pot hom fer de uos qui sots fiyl de nostre Senyor quan522 uolets perseguir los enemichs de la fe e de la creu. E yo he fiança en el, que per aquest bon proposit que uos hauets haurets lo Regne celestial. E yo profir uos per mi e per la Esglesia de Barçalona ·C· cauallers o pus a ma messio entro que Deus uos do a conquerir aqueles illes de Maylorques: e quem donets ma part per. los homens que joy menare, aytanbe per los marines con per los caualers. E sobre aço dix lo bisbe de Gerona: A nostre Senyor graesch jo la bona uoluntat que Deu ha   -88-   donada a uos e a uostra cort, e poria molt dir en laor daquesta bona obra si dir hi uolia: mas lo nostre arquibisbe, el bisbe de Barçelona, e en ·G· de Muntcada, e don Nuno, e el Comte Dampuries uos hi han tan dit que compliment ha a aço que dir uolia. Mas profir uos per mi, e per la Esglesia de Gerona, que ire ab uos ab ·XXX· cauallers, e uos quem donets aquela part segons que darets als altres.

Afegeix un comentari