Un segle XXI sense humanitats?

«La literatura és una expedició a la veritat»
Franz Kafka

«El coneixement us farà lliures»
Sòcrates

Des que tinc consciència, primer com a alumne, després al llarg de diverses dècades, com a professor, i també com a pare, he vist qüestionat i criticat el sistema educatiu (i avui no penso tirar la primera pedra, perquè no estic lliure de pecat). Tota mentida, a fi que sigui creïble, conté ingredients de veritat, així que les crítiques al sistema són, de vegades justificades, i sovint, més que injustes, contenen elements d’intoxicació per assolir objectius no sempre lícits. Els sistemes educatius són com una biografia de qualsevol de nosaltres: contradictoris, amb capacitat de combinar defectes i virtuts, amb històries de fracassos dolorosos i èxits efímers, farcits de dubtes, amb certa capacitat d’evolució i una estranya inclinació a perseverar en l’error.
Com que sóc historiador de deformació, vaig a fer un breu sumari cronològic de les acusacions a les quals hem sotmès el sistema. A la dècada de 1970 ens queixàvem d’una educació massa autoritària, alienadora, farcida d’obstacles i amb un punt de darwiniana (només sobrevivien aquells que demostraven més capacitat d’adaptació que talent). A la de 1980, el sistema mantenia una desproporcionada taxa de fracàs escolar, una massificació intolerable, i (en una època de crisi econòmica) escassa adaptació a un mercat laboral on sobraven treballadors. La de 1990, vist en perspectiva, prou pacificada, eren les elits empresarials les que qüestionaven la preparació que oferia el sistema: en una època en què se’ls comminava a especular, es queixaven d’una educació que no preparava de manera prou sol·lícita a uns treballadors a qui, d’altra banda tampoc pensaven pagar de manera justa. En les darreres dècades, en què el sistema ha hagut d’improvisar davant una allau de diners (relativament fàcils), de desprestigi global (i induït) de les humanitats, d’onades de víctimes de la globalització a la recerca d’asil econòmic a les societats occidentals, s’està difamant l’educació fent creure l’opinió pública en la seva teòrica obsolescència, criticant la seva pretesa impermeabilitat al canvi i sotmetent-lo a una OPA hostil per part d’organismes transnacionals com l’OCDE. Ara, mitjançant un discurs provinent del món econòmic, es ven “la innovació” com a la dieta miracle que farà millorar l’educació planetària en general, i la del nostre país en particular a còpia d’adoptar receptes neoliberals. Jo afegiria que en els darrers quinze anys, els sistemes educatius estan perdent el seu caràcter d’institució del benestar per tornar a exercir de reproductor de desigualtats en formats semblants als d’abans de la Primera Guerra Mundial.

Resultat d'imatges de innovación educativa
En resum, criticar el sistema educatiu és un esport nacional, que posa de relleu un problema subjacent, i que considero una de les principals causes del malestar profund: l’escassa confiança de l’opinió publicada. I això penso que és un símptoma d’una societat educativament migpartida, segregada, que presenta grans diferències socials que en els darrers anys no fan més que créixer, i que tenen com a una de les seves causes objectives una doble xarxa que avui, es troba en una fase de segmentació i atomització encara més profunda en què cada centre, cada mestre, cada família, cada alumne competeix entre sí amb una deriva nihilista i asocial. Avui reivindicar el paper de l’escola com a engranatge primordial de l’ascensor social és considerat una idea subversiva, especialment quan les autoritats polítiques, al dictat del poder econòmic, han anat sabotejant qualsevol mecanisme d’igualació social.

Quins són els objectius de l’escola? Quines són les finalitats que ens porten a escolaritzar una persona, com a mínim, des dels 3 fins als 18 anys i més enllà?

Una evidència d’aquesta darrera afirmació són els debats actuals sobre educació. Avui sembla que només es parli del què ensenyem (continguts, o la seva simplificació orwelliana, les competències) i del com (les metodologies, les tècniques, les Escoles Noves 21 o innovacions,…). En canvi, s’obvia el que per a mi és l’essencial: el perquè. Quins són els objectius de l’escola? Quines són les finalitats que ens porten a escolaritzar una persona, com a mínim, des dels 3 fins als 18 anys i més enllà?
A veure. El sistema educatiu, tal com el coneixem, es pot considerar una institució lligada a la creació i consolidació dels estats moderns, al llarg dels segles XIX i XX. La funció d’escoles i instituts públics consistia bàsicament a “nacionalitzar els alumnes”. Convertir els camperols bretons en ciutadans francesos, els miners de Gal·les en súbdits britànics i els pescadors genovesos en nous italians. Hi havia una clara voluntat d’homogeneïtzar poblacions heterogènies i alliçonar-les en l’obediència al poder establert. Si convenia, calia que es deixessin matar pels projectes nacionals o colonials de les elits extractives dels propis estats. Hi havia una segona funció no menys important, i lligada al model capitalista. L’escola esdevenia un mecanisme de reproducció social que atorgava una formació diferenciada en funció del rol que pertocava a cadascú en una societat de classes: una formació bàsica (primària) als estrats més baixos de la piràmide social; una formació secundària per a unes classes mitjanes i professionals essencials en societats fonamentades en el progrés tècnic i la sofisticació administrativa, i un ensenyament superior per a les elits, per tal que amb uns coneixements de qualitat, i això volia dir amb un pes important de les humanitats, continuar ostentant els papers dirigents de cada societat. Els sistemes tenien un punt de promoció social per captar el talent dels més modestos (i posar-lo al servei del poder) i, en una societat on imperava una lògica de darwinisme social, per legitimar les desigualtats. Això va començar a canviar a partir de la Segona Guerra Mundial, quan els sistemes educatius adquireixen un nou rol: pilar de l’estat del benestar. Això implica un sistema educatiu que serveix com a igualador social, i que es tradueix en sistemes més ben finançats, una extensió dels anys d’escolarització, uns currículums més homogenis i al servei de la creació de valors democràtics i de ciutadania, i finalment, una estructura administrativa més democràtica i un accés més fàcil de més grups socials als estudis superiors, allò que havia llegit en un mur de l’Autònoma als anys 80: “ els fills dels obrers, a la universitat”. En altres termes, el sistema educatiu, amb les humanitats com a pilar fonamental, esdevenia una institució que posava en pràctica la igualtat d’oportunitats.

Resultat d'imatges de masificación educativa
Com tot, això cal ser matisat. El món socialdemòcrata dels trenta gloriosos de 1945-1975 tenia mancances i incoherències. L’accés més extens de les classes treballadores al coneixement implicava la massificació del sistema. Les elits es resistien a la competència creixent d’altres segments socials. Sovint, hi havia manca de fe entre els responsables polítics. Els sistemes de benestar tenien un punt de despotisme il·lustrat, i finalment, les desigualtats eren massa grans, els grups benestants massa egoistes, i bona part de la base de la piràmide social massa indolent per tal que el projecte d’una societat igualitària tingués èxit. Els guetos, primer socials, després culturals, s’anaven estenent i consolidant. I quan va arribar el moment de la involució social, quan es produeix la rebel·lió dels rics i l’auge del neoliberalisme a partir de l’era Reagan-Thatcher-Tony Blair, les coses no han fet més que empitjorar.
L’ascens del neoliberalisme com a religió oficial de l’imperi, va acabar, no amb les humanitats, sinó amb l’accés universal al seu coneixement. En primer lloc, la globalització, els acords de lliure comerç fa que els estats hagin de cedir davant el capital internacional aquells àmbits que tradicionalment havien estat un monopoli estatal. Els sistemes educatius públics, d’acord amb les directrius de l’OMC i els TTIP (i el seu braç ideològico-educatiu, l’OCDE) per tant, són en vies de privatització. Això implica que les empreses i els lobis empresarials tenen una influència creixent en el disseny i orientació de les polítiques educatives. Tot plegat es tradueix en fets coneguts, com acabar amb un sistema fonamentat en el coneixement per substituir-lo per un sistema de competències. En altres termes, assistim a la materialització dels somnis humits de les elits econòmiques de posar escoles i instituts als seu servei a fi d’anar formant i conformant treballadors sol·lícits i disciplinats, aptes per a un treball canviant i precari, políticament confosos i indefensos, socialment desorientats, i incapaços d’articular un mínim pensament crític.

La primera “innovació” que s’implanta en aquestes reformes educatives és la reducció, supressió o “jivarització” de les humanitats.

Bona part d’aquesta “deformació” de la formació oficial dels sistemes educatius es vehicula mitjançant allò que els pedagogs de moda anomenen “innovació”. Per cert, la “innovació és un sorgit del llenguatge empresarial i tecnològic. Els educadors preferien el terme “renovació”, és a dir, replantejament dels fonaments i les pràctiques educatives a fi de millorar-les. Tanmateix, la “innovació” que apareix amb força als sistemes anglosaxons i nòrdics, i amb un clar protagonisme a Llatinoamèrica, on s’han implantat experiments educatius de greus conseqüències allà on durant les dècades de 1970 les dictadures militars havien privatitzat sistemes educatius exemplars. En fi. La primera “innovació” que s’implanta en aquestes reformes educatives és la reducció, supressió o “jivarització” de les humanitats. L’extinció d’assignatures com les llengües clàssiques o la literatura, la reducció de la filosofia, l’esterilització de la història o la geografia són les primeres “fites” que s’assoleixen un cop aquestes han passat per un procés de difamació o banalització. El terreny abandonat per les humanitats passa a ser ocupat per altres tècniques més “pràctiques”. Silvio Berlusconi, aquest antic ministre italià conegut per la seva peculiar eloqüència, ho va resumir en les “tres i”: inglese, informatica e impresa.
Realment van desaparèixer les humanitats del mapa educatiu? En absolut. Com la riquesa i el poder, en aquestes darreres dècades, aquestes canvien de mans o butxaques. En una era de concentració de recursos a còpia de la despossessió col·lectiva, l’educació de les velles i noves elits mantenen les humanitats i els coneixements als seus currículums. Les competències són massa vulgars per als infants i adolescents encarregats d’heretar els privilegis de l’heràldica i la butxaca. Els nois i noies destinats a manar no cal que aprenguin a treballar. I això només és possible si saben com funciona el món, fet que faciliten la història, la filosofia, la literatura, les llengües clàssiques, la tradició humanística. Només qui coneix com funciona el món té la capacitat d’interpretar-lo, i per tant de transformar-lo d’acord amb els seus interessos.
No m’invento res. Alexandre el Gran i els seus companys aristòcrates destinats a conformar el món antic van ser educats per Aristòtil. La noblesa romana tenia filòsofs grecs com a preceptors. Les universitats medievals reclutaven els savis europeus per formar les elits polítiques i militars. Tanmateix, l’actualitat també ens posa exemples més clars. Eton, el gran institut britànic de prestigi, on ha estudiat la reialesa, la majoria dels primers ministres i alts funcionaris de l’estat, tres quartes parts dels diplomàtics, bona part dels alts executius de les principals companyies de la city, manté un pla d’estudis en què les humanitats són el fonament, les llengües mortes són molt vives, i on els interns memoritzen i interpreten diverses vegades cada curs les obres de Shakespeare. No els cal aprendre informàtica, o competències bàsiques: ja pagaran a algú per fer aquestes feines. El mateix podríem dir amb les universitats nord-americanes de la Ivy League, de l’ENA francesa, el Colegio del Pilar madrileny o l’Aula Europea o el Liceu Francès de Barcelona. Les humanitats formen la columna vertebral del sistema, perquè és el que permet obtenir el poder que implica el coneixement.

Resultat d'imatges de eton college
Altres qüestions menys conegudes són, per exemple, els militars nord-americans. Ens recorda el geògraf i periodista Robert D. Kaplan que els graduats de l’acadèmia militar nord-americana per excel·lència, West Point, són comminats i ajudats a obtenir un grau en alguna matèria d’humanitats. L’elit militar nord-americana no es limita a aprendre estratègies i tècniques de guerra, sinó a pensar com a veritables líders. I això només ho pot donar la filosofia, la literatura o la història. El mateix Kaplan ho explica perquè ell mateix els imparteix classe, així com és habitual la intervenció d’escriptors i pensadors de prestigi en els actes acadèmics dels futurs oficials.
En altres paraules, no és que les humanitats desapareguin del sistema per la seva pretesa inutilitat, sinó precisament perquè són útils i essencials. Les competències bàsiques, aquesta nova fórmula de simplificar el coneixement en una mesura sospitosament coincident amb la “Neollengua” de què parlava Georges Orwell a 1984, són allò que Jaume Aulet ha batejat com “allò bàsic per competir”. La contrarevolució educativa dels darrers anys posa l’èmfasi en la metodologia, en les accions col·lectives, en els tallers, en el treball en equip… tot allò que ja es practica en els centres de l’Opus Dei, que tracta d’evitar l’acte solitari de l’estudi i la reflexió, és a dir, que l’individu pensi per compte propi.

Les competències serveixen per aprendre a treballar i obeir, el coneixement sofisticat i complet que atorguen les humanitats, serveixen per pensar i manar.

Les competències tenen com a objectiu preparar tècnicament els treballadors, i a més promoure un seguit de valors complementaris: ésser sol·lícits, amables, competents, adaptables a les exigències despòtiques del mercat, i… incapaços de comprendre el món. A Anglaterra, paradigma de la degradació educativa, mentre les elits memoritzen Shakespeare i llegeixen Orwell (per cert, exalumne d’Eton), la majoria de la població s’enterboleix el pensament amb The Sun, Daily Mail, i la televisió escombraria de l’imperi Murdoch. Les competències serveixen per aprendre a treballar i obeir, el coneixement sofisticat i complet que atorguen les humanitats, serveixen per pensar i manar.
No voldria acabar aquesta intervenció sense reivindicar el meu paper d’historiador del moviment llibertari. Un fet que desconeix la majoria és que els anarquistes dels Països Catalans eren ben conscients d’aquest paper del segrest del coneixement com a una eina de dominació de classe. Un fet molt significatiu era que el 1936, a la ciutat de Barcelona, que era la capital més moderna de la Península Ibèrica, pràcticament 4 de cada 10 infants no tenien plaça escolar. La classe treballadora era pràcticament exclosa del sistema. L’oferta pública, escassa, mediocre i autoritària, estava més preocupada per ensenyar obediència que per transmetre coneixements significatius. D’aquí que un de les prioritats de la CNT i dels grups d’afinitat fos bastir una xarxa d’escoles llibertàries i unes biblioteques interessants. Tanmateix, i sabedors de la frase socràtica de “El coneixement us farà lliures”, la premsa llibertària esdevenia una mena d’universitat a distància que conferia una formació que era negada per l’estat i els sistema d’explotació capitalista. Revistes com Orto, Iniciales, Estudios, Ética i moltes altres, a banda de discurs polític servien com a espai de divulgació científica, humanística i literària. No és gens estrany que Einstein anés a Barcelona a fer conferències davant la CNT, perquè era conscient que en els ambients llibertaris catalans se’l prenia més seriosament que entre el migrat món acadèmic. Tanmateix, destacaven col·leccions de llibres que sovint editaven (al marge de drets d’autor) i que els lectors consumien de manera voraç.
Us reprodueixo alguns dels autors del catàleg de la revista llibertària valenciana Estudios: Voltaire, Henry Barbusse, Charles Darwin, John Dos Passos, Dostoievski, Hermann Hesse, Shakespeare, Octave Mirbeau, Schiller, Tolstoi, Upton Sinclair, Émile Zola, Erich Maria Remarque,… Els llibertaris catalans eren conscients que el món que els havia tocat viure era injust i calia canviar-lo. I com deia Franz Kafka, la literatura és una expedició a la veritat. I, d’acord amb l’evangeli de Sant Joan 8:32, «la veritat us farà lliures».
En conclusió. No estem assistint a una escola sense humanitats, sinó amb unes humanitats restringides a les elits en un sistema educatiu involutiu. Només amb les humanitats podem bastir un món igualitari. La presència de les humanitats no té res a veure amb l’educació, sinó amb el model social.

 

Nota: Intervenció a l’acte “Un segle XXI sense humanitats?”, organitzat pel Col·lectiu Pere Quart i celebrat a l’Ateneu Barcelonès el 20 de juny de 2017.

Bauman

Aquest dilluns ens deixava el sociòleg i pensador Zymunt Bauman. Vaig tenir el privilegi de conèixer-lo quan la Càtedra Ferrater Mora va tenir l’encert de convidar-lo a fer un cicle sobre  els desafiaments en la modernitat líquida, aviat farà quatre anys. El recordo, ja molt gran, tan gran com la seva energia apujant les escales de la Pujada de Sant Domènec, encalçant la Facultat de Lletres i deixant enrere els seus acompanyants, trenta anys més joves. També el recordo amb la seva eterna pipa fumejant, tot desafiant els més elementals consells mèdics, i el seu anglès amb un terrible accent polonès que animava als qui compartim afició al tabac escandinau i a l’anglès heterodox.

Si hagués de definir Bauman m’inclino per triar el mot de “supervivent”. Polonès d’origen jueu i classe treballadora, va sobreviure a la invasió nazi, va sobreviure a la Segona Guerra Mundial al costat de l’exèrcit soviètic, va sobreviure a la Polònia comunista sense llibertat de pensament i la seva tendència periòdica a les purgues antisemites, i va haver de sobreviure, al seu exili britànic, al menjar anglès i a la Margaret Thatcher. La seva biografia condicionava la seva filosofia de supervivència, de desafiar els entorns hostils d’un segle tan tràgic com antipàtic, de potenciar la supervivència de l’humanisme en una societat deshumanitzada a còpia de desigualtats i materialisme autista.

Si bé és cert que occident és avui més obert, tolerant i flexible, avui els individus habiten el territori de la precarietat, i han perdut les velles seguretats que marcaven la trajectòria professional, la família, les institucions, les ideologies o la religió.

Resumir el seu pensament no és fàcil. Com a fan particular, he llegit més de mitja dotzena de llibres de la seva generosa bibliografia, i no m’és difícil arribar a la conclusió que és un dels pensadors més sòlids de l’actual modernitat. Potser per això, sobta la paradoxa que sigui considerat com a l’autor del concepte de la societat líquida. En un resum simplificador, Bauman considera que les antigues estructures polítiques, socials, familiars, laborals, econòmiques, han estat enderrocades per la globalització. I, si bé és cert que el món globalitzat ens ofereix noves oportunitats, ens obre nous horitzons i camins inexplorats, la contrapartida consisteix a deixar els individus privats dels antics ancoratges col·lectius que marcaven l’existència de la gent. Si bé és cert que occident és avui més obert, tolerant i flexible, avui els individus habiten el territori de la precarietat, i han perdut les velles seguretats que marcaven la trajectòria professional, la família, les institucions, les ideologies o la religió.

Avui podem accedir a coneixements inimaginables fa només tres dècades. La revolució tecnològica permet que puguem viure més bé.  I tanmateix, i la crisi actual ens ho ha deixat ben clar, la majoria d’occidentals veuen erosionar les seves perspectives vitals, i molts viuen pitjor. El món d’ahir, en terme de d’Stefan Zweig, ens aportava una avorrida seguretat. El món d’avui, ens empeny vers la fascinant incertesa de la precarietat. El món d’ahir era sòlid i rocallós, el d’avui és líquid i fràgil.

Resultat d'imatges de bauman vidas desperdiciadas

En certa mesura, Bauman ha fet de notari de la modernitat. Ha constatat que el neoliberalisme ha fet metàstasi en tot el cos social, fins al punt que les relacions interpersonals han acabat reduïdes a una mecànica mercantilista. D’això ens parlava a una petita gran obra, “amor líquid”, en què constatava que la descoberta de la llibertat sexual, anhelada pels anarquistes sota la fórmula d’”amor lliure”, acabava essent l’entrada de la lògica del mercat en un amor cada vegada més banalitzat. Els individus acabaven ells mateixos esdevenint productes de consum, venent-se, explotant el seu atractiu, competint per fer-se un nínxol comercial. El problema, com succeeix amb la lògica de l’obsolescència programada, consisteix en què un cop passada l’efímera il·lusió de l’obtenció, ràpidament esdevenim material de rebuig, car quan la lògica econòmica s’inserta en les relacions humanes és normal que les persones esdevinguin coses, fet que des de la més elemental filosofia humanística, resulta escandalós. Només la força del pensament sòlid i rigorós ens pot evitar caure en els paranys que, en la modernitat, ens posem nosaltres mateixos. Potser per això, la desaparició de Bauman ens ha de fer reflexionar com d’essencials són les humanitats en la formació dels nostres infants i adolescents. Més filosofia i menys il·lusionisme!

Nota: Càpsula de ràdio al Girona Ara, de Fem Ràdio

Maternitat liquidada

Damià Bardera, Nens de llet, El Cep i la Nansa, Vilanova, 2016, 109 pp.

Mentre repassava algunes ressenyes anteriors ja escrites per mi sobre la singular obra de l’empordanès Damià Bardera (Viladamat, 1982), he trobat la referència a una de les primeres vegades que vam coincidir en un acte públic, un curs impartit pel filòsof britànico-polonès Zygmunt Bauman, organitzat per la Càtedra Ferrater Mora fa tres anys. Bardera, potser un dels escriptors catalans amb major bagatge filosòfic, un narrador amb un envejable coneixement sobre el fet literari des de qualsevol perspectiva, impregna els seus relats de sobredosis de pensament contemporani, dissimulat des d’un llenguatge comprimit i precís, una gramàtica de sílex i una enginyeria interna brutalment efectiva, embolcallat des de cert ambient oníric propi de les escenografies surrealistes de Carl Gustav Jung.

I tanmateix, o potser per això, Bardera és un autor difícil, complex, amb un peculiar univers que requereix de certa capacitat hermenèutica, i que si bé el fa ser original, no permet la popularitat o el “fast read” d’una literatura catalana que ressegueix el camí de la banalitat, marcat per les mutacions d’un món editorial previsible i que potser l’aboca a les llibreries d’aeroport. Potser això forma part del seu atractiu, potser això representa la maledicció bíblica d’una literatura que li resulta estreta, tret que algú decideixi traduir-lo, especialment en un anglès sintètic, farcit de monosíl·labs i phrasal verbs capaços de traslladar els matisos, paradoxes i ambigüitats de la seva narrativa. També això obliga a inventar neologismes urgents, com ara la “barderologia” que exigeix certa familiaritat a l’hora d’enfrontar-nos a la seva obra, una obra, d’altra banda, que mereix ésser llegida globalment, en la seva totalitat (i que potser exigiria una edició especial, amb un recull complet). Al cap i a la fi, el seu darrer llibre Nens de Llet és (sembla) el darrer volum (un cabalístic setè) d’un cicle amb coherència interna i evolució tel·lúrica. El seu recull acabat de publicar per l’editorial vilanovina El Cep i la Nansa) sembla la culminació de la sèrie encetada amb Alguns contes per llegir d’amagat, Fauna animal, Els homes del sac, Els nens del sac, Contes de propina i la nouvelle Viladelsac.

Resultat d'imatges de Nens de llet damià bardera

Després que Nietzsche matés Déu i Freud assassinés el pare (via relació materna incestuosa estil Edip), Bardera ha mort la mare.

Tornem a Bauman. El filòsof (tècnicament sociòleg) es pot considerar com el forense de les institucions tradicionals que atorgaven estructures més o menys sòlides a les societats occidentals. L’impacte de la globalització ha convertit en béns materials (i peribles) qualsevol element, especialment els espirituals. D’aquí que les relacions interpersonals, l’amor, la família,.. siguin béns immaterials que ja han arribat directament al mercat. Els sentiments es consumeixen i passen a esdevenir prescindibles i refusables; les trajectòries vitals, malaguanyades. El festeig ja forma part d’un espectacle representat per les víctimes propiciatòries de programes estil “First Dates”. El sexe és banal i l’amor ja és sense compromís. El més inquietant de tot plegat és que la maternitat, amb un component instintiu i animal, espai sagrat per a gairebé la unanimitat dels antropòlegs, no es lliura d’aquesta dinàmica trinxadora. Potser l’animalitat primigènia, en el fons també anticipa la seva destrucció. Al cap i a la fi, els propis documentals del National Geographic han matat, fins i tot, el poc misticisme que restava respecte la figura de la mare. Després que Nietzsche matés Déu i Freud assassinés el pare (via relació materna incestuosa estil Edip), Bardera ha mort la mare.

Nens de llet, com el títol indica, es pot llegir com aquesta relació tel·lúrica, via lactància, entre mares i fills. O, en el seu defecte, l’absència total de la maternitat, o que el que és el mateix, l’individu sense lligams ni referències, sense connexió amb cap àncora vital, sense arrels ni passat. Els personatges dels contes durs i foscos del recull exhibeixen criatures orfes, mares mortes (a Viladelsac, el personatge girava a l’entorn d’una mare absent, resident en una mena d’Avern anomenada Barcelona). També hi ha pares, amants, ex que substitueixen la figura per una nina inflable, una nina de drap, una presència invisible. O ens presenta una dona capaç de retenir durant una dècada una criatura a la panxa en un embaràs accidental. O mares mutilades. O mares dissecades, assegudes al sofà contemplant els programes de tele escombraries que fan companyia al que resta de famílies que la correcció política ens obliga a definir com a desestructurades. Perquè, de fet, i això ho podria afirmar Bauman, la família ha estat el darrer baluard conquerit definitivament per un capitalisme triomfant que és el llop ferotge capaç de cruspir-se àvia i caputxeta. I aquí Bardera no ens exposa la versió Disney dels contes populars, sinó que no oculta la cruesa de les versions originals i no censurades de Perrault i els germans Grimm, on no hi solen haver màquines expenedores d’anissos a l’entrada de boscos encantats. Aquí Bardera, amb nombroses referències als contes tradicionals (les set cabretes, Blancaneus, la Ventafocs, la mateixa Caputxeta, els Tres Porquets,…) juga amb plànols temporals i narratius per introduir-nos en el seu univers inquietant, en què les estructures internes fan ballar a uns personatges desnonats de la correcció política i les versions toves amb què hem tractat, debades, d’embolcallar el pertorbador món infantil.

A la baumiana manera, Bardera ens ofereix contes líquids, on s’esfuma qualsevol seguretat, estructura, estabilitat o ancoratge respecte a qualsevol precepte moral o retòrica humanística. I en el que ja representa una evolució des dels primers llibres fins a aquest darrer, ha liquidat la darrera trinxera: la maternitat

En el món capitalista d’avui, la família ha mort. El capitalisme com a sistema d’organització s’ha empeltat de la crueltat predadora de la natura, tal com ens ofereixen els documentals del National Geographic, en què tothom devora tothom i els sentiments –o la projecció que ens entestem a crear des del sofà de casa- resulten circumstancials i efímers. A la baumiana manera, Bardera ens ofereix contes líquids, on s’esfuma qualsevol seguretat, estructura, estabilitat o ancoratge respecte a qualsevol precepte moral o retòrica humanística. I en el que ja representa una evolució des dels primers llibres fins a aquest darrer, ha liquidat la darrera trinxera: la maternitat. D’aquí que l’obra, efectivament coherent i elaborada amb meticulositat com a projecte literari, l’escriptor empordanès sigui capaç d’inspirar sentiments contradictoris. És inqüestionable la seva vàlua literària, i és també inquietant la repulsa i fascinació que inspiren els seus contes als lectors. Quan es tanca el llibre em quedo amb aquella estranya sensació del personatge fílmic de Lawrence d’Aràbia interpretat per Peter O’Toole, que mata a sang freda i a contracor un dels seus companys, i a continuació, en una torturada confessió, afirma que li va agradar fer-ho.

Nota: ressenya publicada al portal dels llibreters Libelista

 

La filla estrangera: literatura d’alt voltatge

No crec que sorprengui ningú si afirmo que Najat El Hachmi és una de les veus literàries més sòlides del moment. Potser seria més provocador si afegís que ultrapassa l’àmbit del nostre país per posar-lo a un merescut nivell continental, perquè amb el debut del seu primerenc Jo també sóc catalana és molt possible que l’etiquetéssim massa aviat com a element exòtic de la nostra literatura. Tanmateix, amb L’últim patriarca ja ens va deixar ben clares les seves intencions, que formen part d’una de les grans narradores europees embriagada de la tradició literària autòctona: una escriptora europea de cognom amazig i accent de la plana de Vic.

La filla estrangera (Edicions 62) aprofundeix en aquesta dinàmica encetada fa alguns anys, que no és altra que la recerca de l’autenticitat, millorada a còpia d’experiència i confiança, major exigència estilística i una desinhibició total. De fet, ens trobem amb més de dues-centes planes d’un monòleg interior extraordinàriament ben bastit en què la protagonista ens porta, conradianament, a les tenebres del cor.

El monòleg interior, des dels primers intents reeixits com els de James Joyce o Virgina Woolf, és una de les tècniques narratives més arriscades, que requereix destresa i, més enllà, veritat literària; un bé que escasseja a les llibreries. La protagonista és una noia nascuda al Marroc i feta catalana a l’aixopluc temporal que representa el sistema educatiu, que tot just surt de l’adolescència (i de la secundària) i es troba escindida. Malgrat que ha estat una alumna brillant (obté una de les millors notes de la selectivitat, fet que la converteix en una mena de mona de fira), ha de decidir entre tirar endavant en la direcció del que marquen les normes no escrites de la societat d’acollida i el que marca el ròssec de la tradició dels seus orígens. Ha de mirar entre la incertesa (i la intempèrie d’un país que exposa bones intencions públiques i ofereix misèries privades) i el destí marcat a les dones del seu gueto (felicitat impostada en la base religiosa de la submissió). Entremig, Vic, que resulta una ciutat també escindida entre universos paral·lels amb pocs vasos comunicants.

La protagonista sense nom viu entre dues llengües; la de l’escola, i la de la seva mare. Un codi escrit i reservat per a les relacions formals i novel·les, i un llenguatge pròxim, oral, íntim, la llengua de la seva mare analfabeta, amb narracions mítiques i lletres de cançons sentimentals. No es tracta només de dues llengües, sinó de dues cosmovisions enfrontades, i amb frases, verbs i conceptes sense traducció. De fet, en la difícil dialèctica entre les dues llengües, caldria parlar d’un Lost in Translation, d’una severa incomunicació entre dos mons que s’allunyen indefectiblement i es resisteixen a reconèixer-se mútuament.

Són dos móns incompatibles, i que en cap cas mereixen una anàlisi maniquea. L’escissió interna serà entre l’aixopluc de la família i el món opressiu que li pren la individualitat, i el món individual que la condemna a una vida de la freda solitud de la societat (paradoxalment) d’acollida.

La protagonista opta inicialment pel camí del “deixar-se arrossegar”, que ens remet a la Mercè Rodoreda, un dels referents d’El Hachmi. Tanmateix, i tot parafrassejant Georges Brassens, aquesta és una “mort lenta a causa de les idees dels altres”. La submissió, amb les seves justificacions espirituals, converteix la protagonista en zombi, amb incursions a mons vedats i a estats anímics que recorden la Mila, de Solitud. No hi manquen descripcions íntimes que ens ofereixen llum a les cambres fosques de la feminitat dels personatges marroquins en aquesta “dictadura de la tradició” denunciada per Fadela Amara, dictadura que es trasllada a les nostres ciutats a còpia de tradicions reinventades pels diners de Qatar i la capacitat d’obediència de les persones. Ara bé, si en un moment determinat l’autora ens explica, a la manera d’un National Geografic, què hi ha al darrere del vel, serà aquesta peça de roba tan polèmica la que impulsarà la protagonista a oblidar Rodoreda i endinsar-se en la poesia dura i heroica de Maria Mercè Marçal. El matrimoni de conveniència, com és obvi, fracassa. I la desolació del silenci i la submissió passarà a la rebel·lió d’aquella enyorada poetessa que es declarà, com ens recorda El Hachmi, “Tres voltes rebel”.

Najat El Hachmi amb Ada castells a La Setmana | Foto La Setmana

Najat El Hachmi amb Ada castells a La Setmana | Foto La Setmana

La incomprensió paternalista d’una inconsistent societat d’acollida, no sabrà oferir altra cosa que bones intencions, tot eternitzant el gueto, tot folkloritzant l’alteritat i sense capacitat i/o voluntat de fer alguna cosa que eviti que la protagonista, l’adolescent envellida prematurament, pateixi en silenci. En aquest sentit, la crítica social de la novel·lista, cada vegada amb una dimensió política més sòlida, estableix unes quantes lliçons morals i culturals que han fet créixer la dimensió pública que El Hachmi es mereix.

En aquesta època en què, com afirma Jordi Martí i Font “les paraules són punys”, l’escissió interna de la protagonista genera una deriva autodestructiva, una deriva que pot ampliar-se col·lectivament a aquests dos universos tan coexistents com incomunicats. La identitat, el gran tema contemporani, pren aquí una dimensió al·legòrica. L’automedicació, la depressió, la incapacitat d’expressar-se, de controlar la pròpia vida, d’elaborar perspectives de futur més o menys creïbles lliga als protagonistes, els condemna a la infelicitat. Només la rebel·lió (com totes, poc espectacular, més individual que èpica, més solitària que efectiva) és capaç de deslliurar l’individu de l’opressió, ni que sigui momentàniament. I això, malgrat que calgui lliurar a canvi part de la pròpia vida, en un final difícil de qualificar. Tanmateix, la convenció literària és el que propicia que hi hagi un desenllaç, malgrat que la millor part de tot plegat és aquest sòlid i inoblidable monòleg interior, un dels millors de la literatura europea de la dècada.

Si cal buscar algun adjectiu que qualifiqui aquesta història és el de brutal. Malgrat l’absència de violència física, és obvi que manté un nivell de cruesa que el fa atractiu. De fet, tenint en compte la mediocritat de les lectures que es fa als instituts, considero que La filla estrangerahauria de ser una de les lectures obligatòries a la secundària, amb fragments que apareguessin a la selectivitat. Caldria que hi fos, perquè conté aquells elements que agraden als adolescents: veritat literària, incorrecció política, temes incòmodes, autenticitat, patiment, emoció primigènia, sexe, identitat, polèmica, crítica a les convencions. En resum, la lectura deLa filla estrangera, de tan gran intensitat que pot ser llegida d’una o dues tirades, és literatura d’alt voltatge, incorporable per la via exprés al cànon literari.

Nota: Article publicat a Núvol

En aquesta gran època… les paraules són punys

Aquest estiu, el meu col·lega Jordi Martí Font em va demanar l’honor de poder prologar el seu darrer llibre En aquesta gran època… les paraules són punys, una gran reflexió sobre la privatització del llenguatge en aquests anys d’opressions invisibilitzades. Certament, penso que és un gran treball que incita i invoca, i que val la pena tenir entre les mans en tant que aparell subversiu.

Tot just fa unes setmanes, ha estat publicat per una editorial de culte, Edicions del 1979, amb un catàleg que comença a inspirar enveja en el competitiu món del llibre d’assaig.

Reprodueixo aquí un fragment del meu pròleg, que es reprodueix a la contraportada, i que en bona mesura (crec) que capta l’essència les intencions de l’historiador llibertari i professor de català.

“L’obra a què s’enfronten els lectors és una reflexió imprescindible al voltant de com la privatització del llenguatge ha implicat, en termes de Susan George, un pensament segrestat: una impotència social a l’hora de resistir-se a l’opressió del capitalisme despietat que hegemonitza el nostre entorn. Es tractaria d’una reflexió oberta sobre com el poder s’ha apropiat de la matèria primera del pensament, és a dir, els mots, als quals se’ls subverteix del seu significat primigeni i es reomple d’una nova semiòtica al servei del poder, de manera que així, com ja vaticinava George Orwell, tota dissidència resulta impossible, i la impotència esdevé el sentiment generalitzat enfront de la injustícia política.

En aquest sentit, la dimensió intel·lectual i acadèmica de l’autor, prou familiaritzat amb els grans debats d’idees del moment, consisteix a abordar dues parts clarament diferenciades. Una primera, el segon capítol del llibre, on s’exhibeix una panoràmica filosòfica al voltant de la dialèctica entre paraula i pensament, on el Jordi Martí i Font filòleg i professor de català exhibeix els seus coneixements més científics. I una segona part, el tercer capítol del llibre, amb un caràcter més heterogeni, en combinació d’estils i registres, on no li reca barrejar poesia, prosa, teatre i cançó: on combina formalitat i informalitat: on construeix, sota l’aparença de caos, una enciclopèdia de mots apropiats i privatitzats pels diversos poders que frisen per bastir mordasses invisibles, alhora que efectives”.