1 – Constitució Catalana (Capítol 1r). 2- Acta de la DUI al Parlament 27 0ct 2017. 3 – Qui la portarà a l’Haia?

Ahir 9N 2019. Vam Reflexionar a Berga, dia previ a les eleccions del 10N:
1 – Constitució Catalana. 2- Acta de la DUI. Qui la portarà a l’Haia.

Berga, 9N 2019, érem multitud “Reflexionant” tota la tarda a la Plaça de Sant Pere, solidaris a una ordre nacional catalana !

Allà on hi ha dos o més catalans,
conscients i lleials al 1r i al 27è d’octubre del 2017,
hi ha la incipient República Catalana Independent
votada el 1r d’octubre i declarada el dia 27 del mateix mes de l’any 2017.

Entre altres reflexions de molts dels presents i compartides per tots, jo mateix en vaig conduir dues:

1a – Constitució Catalana, lectura davant dels assistents del Preàmbul i primers articles fins els apartats del Dret d’integritat Física, del Dret d’inviolabilitat de Domicili i del Dret de Presumpció d’Innocència.

2a- Acta de la DUI, amb la meva petició final de “Qui polític estratègic i coratjós la portarà per a la seva aprovació definitiva davant del Tribunal de Dret Internacional de La Haia.

Ací mateix els adjunto:

1 – Constitució Catalana : Breu, clara, potent … i molt urgent. Tots l’hauríem de saber, a casa i també pels nostres fills, hauria de ser de lectura obligada i al carrer també. Aquesta és una de les tasques importants dels naixents Consells Locals de i per la República Catalana Independent.

CONSTITUCIÓ DE CATALUNYA
Per Francesc Aguilar i Domenjó

Nosaltres, el poble de Catalunya
Volent restablir els nostres drets sobirans, conscients de la nostra responsabilitat
envers les generacions futures i volent bastir una comunitat unida, pròspera, solidària,
oberta i respectuosa amb la dignitat humana i els drets fonamentals, ens donem la
present Constitució.

Preàmbul.

La Constitució que ens donem, s’inspira en els principis continguts en la Declaració
dels Drets de l’Home de 1789, en la Declaració Universal de les Nacions Unides
proclamada el 1948 i en la Convenció Europea dels Drets Humans de 1950.
Els poders públics tenen l’obligació de garantir i respectar aquests principis i els drets
fonamentals que s’estableixen en aquesta Constitució.

Títol I.- Principis Generals. La sobirania.

Art.- 1. L’Estat.
Catalunya és una república independent, democràtica, laica, social i de dret.

Art. 2. Exercici de la sobirania.
La sobirania nacional pertany al poble de Catalunya, que l’exerceix directament o
mitjançant els seus representants.

Art. 3. El territori.
El territori de Catalunya es correspon amb els límits geogràfics actuals de Catalunya,
que podrà establir majors vincles polítics, socials, econòmics, culturals i els que
convinguin amb els territoris de la resta de Països Catalans i de l’Antiga corona
d’Aragó.

Art. 4. La capital.
La capital de Catalunya és la ciutat de Barcelona o aquella decidida pel poder
legislatiu de Catalunya.

Art. 5. Llengua.
El català és la llengua pròpia, nacional i oficial de Catalunya.
L’occità, denominat aranès a l’Aran, és també llengua oficial en aquell territori.

Art. 6. Nacionalitat.
Una llei regularà les condicions d’adquisició, conservació i pèrdua de la condició
nacional de català.

Els ciutadans del País Valencià, les Illes Balears, la Catalunya Nord, la Franja de
Ponent i l’Alguer tenen garantida la condició nacional de catalans, si ho sol·liciten.

Art. 7. Els símbols.
Els símbols de Catalunya són la senyera estelada, la festa nacional, l’himne nacional, i
aquells decidits pel poder legislatiu de Catalunya.

Títol II. Els Drets Fonamentals.

Art. 8. Dignitat humana.
La dignitat humana és inviolable.

Art. 9. Dret a la vida.
Tot ésser humà té dret a la vida.
La pena de mort, la tortura i el tractament inhumà o degradant són prohibits.

Art.10. Igualtat davant la llei.
Les dones i els homes són iguals davant la llei.
Ningú pot ser perjudicat o afavorit per raó del seu origen, la seva raça, el seu
naixement, les seves conviccions, les seves opinions o la seva situació social, o
qualsevol altra condició personal.

Art.11. La llibertat.
La llibertat individual està garantida.

Està especialment garantida:
a) La llibertat personal i la integritat física i moral.
b) El respecte a la vida privada i familiar.
c) El dret a l’honor i a la pròpia imatge.
d) La inviolabilitat del domicili, de la correspondència i de les telecomunicacions.
e) El dret de tenir i educar els fills.
f) La llibertat de pensament, de consciència i de religió.
g) La llibertat de tenir opinions, d’expressar-les i difondre-les.
h) La llibertat de premsa.
i) La llibertat d’associació, reunió i manifestació.
j) El dret de vaga i el dret a la negociació col·lectiva.
k) El dret a rebre educació i la llibertat d’ensenyament.
l) La llibertat a la creació artística i a la recerca.
m) La llibertat d’escollir i exercir una professió.
n) La llibertat d’empresa, comerç i indústria.
o) La llibertat de fixar el propi domicili.
p) La llibertat d’accés als càrrecs públics.
q) La llibertat lingüística.

———————

2  – Acta de la DUI catalana del 27 d’octubre del 2017

ACTA de la Sessió del Parlament
(Ple del Parlament / sessió núm. 44.2 / 27 d’octubre de 2017)
en la que es va votar i aprobar la Declaració d’Independència de Catalunya.

«Anem a votar la proposta de resolució conjunta de Junts pel Sí i la CUP número 2
i després, quan ens arribi l’urna votarem la número 1.
Per tant, anem a votar la proposta de resolució número 2.
Comença la votació.
La proposta de Resolució número 2 ha quedat aprovada per
71 vots a favor, 8 en contra i 3 abstencions.
(Aplaudiments.)

Estem esperant que arribi l’urna.
(Roger Torrent i Ramió demana per parlar.) Senyor Torrent, sí, digui.
Sí, en tot cas, i mentre arriba l’urna, que ara veig que arriba, i que es pugui organitzar la
logística d’aquesta votació, el que li demanaríem és que, atès la transcendència i l’interès
que suscita la proposta de resolució que anem a votar en aquests moments, li demanaríem
que de la part declarativa de la mateixa, és a dir, de la part declarativa d’aquesta proposta
de resolució que votarem, llegeixi la part que va des de «en virtut de» i fins al final d’aquesta
part declarativa, «abans no es pugui votar».
Gràcies, presidenta.

La presidenta diu: D’acord i llegeix la part declarativa, part que segueix al Pròleg o PART EXPOSITIVA.

Llegeix la part DECLARATIVA d’aquesta Declaració):

1 – «En virtut de tot el que s’acaba d’exposar, nosaltres, representants democràtics del poble
de Catalunya, en el lliure exercici del dret d’autodeterminació, i d’acord amb el mandat rebut
de la ciutadania de Catalunya, constituïm la república catalana, com a estat independent i
sobirà, de dret, democràtic i social.

2 – «Disposem l’entrada en vigor de la Llei de transitorietat jurídica i fundacional de la república.

3 – «Iniciem el procés constituent, democràtic, de base ciutadana, transversal, participatiu i
vinculant. Ple del Parlament / sessió núm. 44.2 / 27 d’octubre de 2017

4 – «Afirmem la voluntat d’obrir negociacions amb l’Estat espanyol, sense condicionants previs,
adreçades a establir un règim de col·laboració en benefici de les dues parts. Les
negociacions hauran de ser, necessàriament, en peu d’igualtat.

5 – «Posem en coneixement de la comunitat internacional i les autoritats de la Unió Europea la
constitució de la república catalana i la proposta de negociació amb l’Estat espanyol.

6 – «Instem la comunitat internacional i les autoritats de la Unió Europea a intervenir per aturar
la violació de drets civils i polítics en curs, i a fer el seguiment del procés negociador amb
l’Estat espanyol i ser-ne testimonis.

7 – «Manifestem la voluntat de construcció d’un projecte europeu que reforci els drets socials i
democràtics de la ciutadania, així com el compromís de continuar aplicant, sense solució de
continuïtat i de manera unilateral, les normes d’ordenament jurídic de la Unió Europea i les
d’ordenament de l’Estat espanyol i de l’autonòmic català que transposen aquesta normativa.

8 – «Afirmem que Catalunya té la voluntat inequívoca d’integrar-se tan ràpidament com sigui
possible a la comunitat internacional. El nou estat es compromet a respectar les obligacions
internacionals que s’apliquen actualment en el seu territori i a continuar sent part dels tractats
internacionals dels quals és part el Regne d’Espanya.

9 – «Apel·lem als estats i a les organitzacions internacionals a reconèixer la república catalana
com Estat independent i sobirà.

10 – «Instem el Govern de la Generalitat a adoptar les mesures necessàries per fer possible la
plena efectivitat d’aquesta declaració d’independència i de les previsions de la Llei de
transitorietat jurídica i fundacional de la república.

11 – «Fem una crida a tots i cadascun dels ciutadans i ciutadanes de la república catalana a fer-nos
dignes de la llibertat que ens hem donat i a construir un estat que tradueixi en acció i
conducta les inspiracions col·lectives.

PART RESOLUTIVA:
Paraules Forcadell moments previs:

<«Assumim el mandat del poble de Catalunya, expressat en el referèndum d’autodeterminació de I’1 d’octubre, i declarem que Catalunya esdevé un estat independent en forma de república.»>

I a continuació votarem aquesta < > part resolutiva d’aquesta proposta de resolució.
Fitxer 08
Doncs, ara farem la votació per crida. La secretària primera anirà cridant… (Veus de fons.)
Sí? No cal. No cal fer sorteig, no? Ho fem per ordre alfabètic, si els sembla bé, ho farem…
Si és…, per assentiment ho farem per ordre alfabètic. (Pausa.)
Ple del Parlament / sessió núm. 44.2 / 27 d’octubre de 2017

Per tant, la secretària… (Veus de fons.) Sí.
La secretària primera
Cridaré tots els diputats, els que hi són i els que no.
(La secretària primera crida per ordre alfabètic els diputats, els membres del Govern i, un
per un, els membres de la Mesa perquè dipositin llur papereta a l’urna.)

La presidenta
Anem a procedir al recompte.
Secretari Nuet, pots ajudar-nos en el recompte?
(Es procedeix a l’escrutini.)

La presidenta

La Resolució de la Declaració d’Independència dels i les representants del Parlament queda aprovada per 70 vots a favor, 10 en contra i 2 vots en blanc.

———————

Salvador Molins, Consell Local de la República Catalana Independent, del BIC.
Berguedans per a la Independència de Catalunya.Les següents 3 icones representen 3 de les iniciatives actuals, entre moltes altres del Poble Català, per a intentar fer possible i real la Independència de Catalunya. La del mig correspon a Demòcrates de Catalunya en la seva actual aposta per completar tot el que va faltar a la DUI del 27 dòct. 2017 per a Implementar la nova i incipient República, les altres dues icones parlen per si soles:


 

Afegeix un comentari

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *