Cas Llarena. L’estat espanyol fa malversació de fons públics.

 

El Govern espanyol incompleix la llei per sufragar l’astronòmica minuta de la defensa del “Juez Llarena”.
12 setembre 2018  per Carlos Enrique Bayo / Patricia Lopez

En afrontar la provisió de fons de mig milió d’euros contractada amb el bufet belga d’advocats Liederkeke Wolters Waelbroeck Kirpatrick, l’Executiu s’ha saltat diversos articles de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic i ha incomplert la Llei de Transparència, segons diferents fonts lletrades consultades.

Per a això al·lega la urgència d’una emergència inexistent i accepta un pressupost desmesurat que reflecteix el seu temor al futur escenari judicial a Europa.

El procés judicial contra l’Procés independentista català es fonamenta en el fet que la democràcia requereix l’estricte compliment de la llei, però el Govern de Pedro Sánchez ha incomplert diverses lleis, i s’ha saltat normes judicials establertes, per acceptar precipitadament la fabulosa minuta del bufet belga encarregat ara de defensar al jutge Pablo Llarena enfront d’una demanda civil per dret a l’honor que li van presentar al juny a Bèlgica l’expresident Carles Puigdemont i altres dirigents polítics catalans encausats.

Per començar, Llarena va presentar la seva petició d’empara fora de termini, el 14 d’agost, ia més els juristes de l’Estat van aconsellar a l’Executiu que no actués en aquesta causa civil privada, ja que la demanda responia a unes declaracions efectuades a títol particular pel jutge en un fòrum públic, una cosa que cap magistrat ha ni pot fer referint-se als justiciables d’una causa que està instruyendo.pero totes les fonts jurídiques consultades coincideixen que “un magistrat no pot parlar en públic d’una causa que està instruint, ja que en fer aquestes declaracions està prejutjant el que ha d’estar investigant imparcialment “.

“Els imputats poden al·legar que tota la instrucció va ser nul·la i acabar el Tribunal Europeu de Drets Humans sentenciant que no el jutge no va ser imparcial”

Un dels lletrats, amb llarga experiència en aquest tipus d’assumptes, subratlla que “els imputats podrien al·legar que tota la instrucció va ser nul·la i acabar el Tribunal Europeu de Drets Humans sentenciant que no han tingut un jutge imparcial.Porque, segons la doctrina establerta pel Tribunal d’Estrasburg, l’important no és que el jutge ho sigui, sinó que sembli imparcial pel que fa al justiciable “.

És per això que pràcticament la totalitat dels magistrats, si són preguntats per processos que s’estan instruint, subratllen: “Jo em limito als meus resolucions, perquè un jutge s’expressa mitjançant les seves resolucions”.

Aquest principi és respectat escrupolosament pels jutges belgues i potser Llarena va trigar a adonar-se’n, en no sol·licitar empara fins que només faltaven vint dies per a la data en què l’havia citat a declarar la primera sala del Jutjat de Primera Instància francòfon de Brussel·les.

Perquè al principi la Justícia espanyola va semblar menysprear la de Bèlgica: l’exjutge degà de Madrid, Antonio Vell, a través del qual es va canalitzar la citació, va tornar el exhort al jutge belga sense emplenar.

L’al·legació de Vell era que es tractava de jutjar “la responsabilitat de l’Estat per accions o omissions en l’exercici de la seva autoritat (acta iure imperii o actes de sobirania estatal)”, sense prendre en consideració que Llarena havia parlat a títol personal i no mitjançant un acte o resolució judicial.

La gran sorpresa va ser després que s’anunciés una provisió de fons astronòmica en el contracte signat amb el bufet d’advocats belga Liederkerke Wolters Waelbroeck Kirpatrick: 450.413,22 euros, més altres 94.568,78 en concepte d’impostos. En total, 544.982 euros.

És doctrina a la Sala Segona del Suprem, en la qual està Llarena, que com molt les costes judicials es taxen en 3.000 euros

“La quantia de la minuta és veritablement salvatge”, afirma un altre dels advocats consultats.

“Jo vaig defensar a un imputat en l’11-M precisament davant aquesta mateixa Sala Segona del Suprem [a la qual pertany Llarena] i al meu defensat l’acusaven d’haver participat en l’assassinat de més de 190 persones …

Vaig guanyar el cas en cassació i quan vaig passar la minuta per cobrar les costes em van dir:

“És doctrina a la Sala Segona del Suprem que com a molt les costes judicials es taxen en 3.000 euros”.

O sigui, la meva llarguíssima defensa d’un cas penal tan greu no mereixia més pagament que aquest, mentre que en una demanda civil de dret a l’honor en el qual només es reclama una indemnització simbòlica d’un euro s’accepta que el bufet que defensa a 1 dels seus magistrats facturi mig milió “.

En això coincideix plenament un altre dels lletrats, que subratlla que “només es facturen costes elevades quan les indemnitzacions per responsabilitat civil són també elevadíssimes … per exemple davant les d’una asseguradora després d’una catàstrofe o les d’un morós que ha milions.

En aquest cas, el bufet pot pressupostar un percentatge del indemnitzat que pot ascendir a bastants diners. Però per un sol euro! ”

En qualsevol cas, tan gran quantitat pressupostada hauria d’haver estat adjudicada després d’un concurs públic, en compliment de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

I en el seu veloç selecció, adjudicació i signatura a l’Ambaixada d’Espanya a Brussel·les, el Govern s’estava saltant-segons valoren fonts jurídiques- els requisits dels articles 119 i 120 d’aquesta llei, referents a la “tramitació urgent” dels ” expedients corresponents als contractes la celebració respongui a una necessitat inajornable o l’adjudicació calgui accelerar per raons d’interès públic “.

En l’Article 120 s’estableix el règim excepcional en el cas que la “Administració hagi d’actuar de manera immediata a causa d’esdeveniments catastròfics, de situacions que suposin greu perill o de necessitats que afectin la defensa nacional”.

“El Govern s’acull a raons d’urgència quan hi va haver inacció voluntària en actuar fora de termini”

Però el Govern no es pot acollir a aquests casos excepcionals, ja que “la urgència provenir que es va sol·licitar l’empara fora de termini ia causa d’una inacció voluntària, ja que ni un jutge ni un Estat poden al·legar ignorància”, sostenen aquestes fonts jurídiques.

En això coincideix un altre prestigiós advocat barceloní que també demana guardar l’anonimat -alguna cosa que han sol·licitat totes les fonts consultades, el que revela com de delicada és aquesta situació judicial per a tots els que fan declaracions públiques-. “El que passa és que aquí han al·legat urgència … no perquè sigui una emergència sinó perquè ja no els quedava temps per a la primera vista … però no era més que una vista preliminar, de conciliació, i no era necessari contractar semblant pressupost” .

“A aquest bufet belga li ha tocat la Loteria”, continua el lletrat. “Encara que també és cert que el plantejament que els ha fet aquest bufet demostra que aquest procediment no serà tan senzill. Han d’haver posat aquí tots els previsibles escenaris en els que això pot acabar derivant (recursos, incidències, etc.) i per això ho han quantificat amb semblants imports “, estima.

És a dir, l’astronòmica minuta dels advocats belgues és una proposta que “ha d’haver quantificat totes aquestes actuacions i les ha d’haver descrit mínimament, fins a arribar fins al final, fins i tot fins al Tribunal Europeu de Drets Humans.

Una altra cosa és: ¿cal cobrar anticipadament per tots aquests previsibles recursos?

Perquè tot això portarà temps.

És necessari pagar-ho ja?

Aquí pot haver-hi molts matisos que no s’han explicitat, encara que ho haurien de fer per la Llei de Transparència.

Exactament: una altra llei que incompleix l’executiu (en el seu Article 70) en no mostrar públicament tot el detall d’una minuta tan elevada.

I per què ho amaga, arriscant-se a una nova demanda en el contenciós-administratiu?

“Si expliciten el plantejament del bufet belga, encara seria més escandalós, perquè es veurien les grans possibilitats que té de prosperar l’acció judicial”

Un altre dels lletrats consultats aventura: “Han decidit donar la dada de quant pot costar-nos aquesta pel·lícula perquè no es digui que s’han ocultat l’import, però no volen donar els detalls de l’oferta perquè si els donen és gairebé com descriure quina és la estratègia de defensa de l’Estat espanyol davant d’aquesta acció. a més, si expliciten el plantejament i l’oferta que els ha fet el bufet belga, encara seria més escandalós, perquè es veurien les grans possibilitats que té de prosperar l’acció judicial “.

“Una demanda de protecció a l’honor no té una complexitat especial”, insisteix aquest advocat, que ha portat moltes causes similars.

Així que crec que el Govern, el Consell del Poder Judicial i la ministra de sobte s’han espantat davant la possibilitat que Llarena perdi en successives instàncies de la Justícia europea, ja que quan un jutge té una causa en marxa no pot anar a unes jornades a parlar sobre aquest procés obert.

No pot fer el més mínim comentari ni tan sols en exercicis hipotètics o condicionals …

Això ho sap qualsevol jutge.

I això els dóna arguments als imputats per quan recorrin al Tribunal Europeu de Drets Humans.

Així que el Govern no només s’està saltant la llei i gastant-se una fortuna, sinó que té moltes possibilitats de perdre el cas Llarena.

Això sembla explicar els comptes del Gran Capità presentades pel bufet Liederkeke per defensar el jutge flagell de l’independentisme català.

Però això és encara més preocupant per a l’Estat espanyol.

Carlos Enrique Bayo / Patricia Lopez

———————–

Original en llengua espanyola:

El Gobierno español incumple la ley para sufragar la astronómica minuta de la defensa del Juez Llarena

septiembre 12, 2018

Al afrontar la provisión de fondos de medio millón de euros contratada con el bufete belga de abogados Liederkeke Wolters Waelbroeck Kirpatrick, el Ejecutivo se ha saltado varios artículos de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y ha incumplido la Ley de Transparencia, según distintas fuentes letradas consultadas.

Para ello alega la urgencia de una emergencia inexistente y acepta un presupuesto desaforado que refleja su temor al futuro escenario judicial en Europa.

El proceso judicial contra el procés independentista catalán se fundamenta en que la democracia requiere el estricto cumplimiento de la Ley, pero el Gobierno de Pedro Sánchez ha incumplido diversas leyes, y se ha saltado normas judiciales establecidas, para aceptar precipitadamente la fabulosa minuta del bufete belga encargado ahora de defender al juez Pablo Llarena frente a una demanda civil por derecho al honor que le presentaron en junio en Bélgica el expresident Carles Puigdemont y otros dirigentes políticos catalanes encausados.

Para empezar, Llarena presentó su petición de amparo fuera de plazo, el 14 de agosto, y además los juristas del Estado aconsejaron al Ejecutivo que no actuase en esa causa civil privada, puesto que la demanda respondía a unas declaraciones efectuadas a título particular por el juez en un foro público, algo que ningún magistrado debe ni puede hacer refiriéndose a los justiciables de una causa que está instruyendo.pero todas las fuentes jurídicas consultadas coinciden en que “un magistrado no puede hablar en público de una causa que está instruyendo, puesto que al hacer esas declaraciones está prejuzgando lo que tiene que estar investigando imparcialmente”.

“Los imputados pueden alegar que toda la instrucción fue nula y acabar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sentenciando que no el juez no fue imparcial”

Uno de los letrados, con larga experiencia en este tipo de asuntos, subraya que “los imputados podrían alegar que toda la instrucción fue nula y acabar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sentenciando que no han tenido un juez imparcial.Porque, según la doctrina establecida por el Tribunal de Estrasburgo, lo importante no es que el juez lo sea, sino que parezca imparcial con respecto al justiciable”.

Es por ello que prácticamente la totalidad de los magistrados, si son preguntados por procesos que están instruyendo, subrayan: “Yo me limito a mis resoluciones, porque un juez se expresa mediante sus resoluciones“.

Ese principio es respetado escrupulosamente por los jueces belgas y quizá Llarena tardó en darse cuenta de ello, al no solicitar amparo hasta que sólo faltaban veinte días para la fecha en la que le había citado a declarar la primera sala del Juzgado de Primera Instancia francófono de Bruselas.

Porque en un principio la Justicia española pareció despreciar a la de Bélgica: el ex juez decano de Madrid, Antonio Viejo, a través del cual se canalizó la citación, devolvió el exhorto al juez belga sin cumplimentar.

La alegación de Viejo era que se trataba de juzgar “la responsabilidad del Estado por acciones u omisiones en el ejercicio de su autoridad (acta iure imperii o actos de soberanía estatal)”, sin tomar en consideración que Llarena había hablado a título personal y no mediante un auto o resolución judicial.

La gran sorpresa fue después que se anunciara una provisión de fondos astronómica en el contrato firmado con el bufete de abogados belga Liederkerke Wolters Waelbroeck Kirpatrick: 450.413,22 euros, más otros 94.568,78 en concepto de impuestos. En total, 544.982 euros.

Es doctrina en la Sala Segunda del Supremo, en la que está Llarena, que como mucho las costas judiciales se tasan en 3.000 euros

“La cuantía de la minuta es verdaderamente salvaje”, afirma otro de los abogados consultados.

“Yo defendí a un imputado en el 11-M precisamente ante esa misma Sala Segunda del Supremo [a la que pertenece Llarena] y a mi defendido le acusaban de haber participado en el asesinato de más de 190 personas…

Gané el caso en casación y cuando pasé la minuta para cobrar las costas me dijeron:

Es doctrina en la Sala Segunda del Supremo que como mucho las costas judiciales se tasan en 3.000 euros“.

O sea, mi larguísima defensa de un caso penal tan grave no merecía más pago que ése, mientras que en una demanda civil de derecho al honor en el que sólo se reclama una indemnización simbólica de un euro se acepta que el bufete que defiende a uno de sus magistrados facture medio millón”.

En eso coincide plenamente otro de los letrados, quien subraya que “sólo se facturan costas elevadas cuando las indemnizaciones por responsabilidad civil son también elevadísimas… por ejemplo ante las de una aseguradora tras una catástrofe o las de un moroso que debe millones.

En ese caso, el bufete puede presupuestar un porcentaje de lo indemnizado que puede ascender a bastante dinero. ¡Pero por un solo euro!”

En cualquier caso, tamaña cantidad presupuestada debería haber sido adjudicada tras un concurso público, en cumplimiento de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Y en su celérica selección, adjudicación y firma en la Embajada de España en Bruselas, el Gobierno se estaba saltando –según valoran fuentes jurídicas– los requisitos de los artículos 119 y 120 de esa ley, referentes a la “tramitación urgente” de “los expedientes correspondientes a los contratos cuya celebración responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público“.

En el Artículo 120 se establece el régimen excepcional en el caso de que la “Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional“.

“El Gobierno se acoge a razones de urgencia cuando hubo inacción voluntaria al actuar fuera de plazo”

Pero el Gobierno no se puede acoger a esos casos excepcionales, puesto que “la urgencia provino de que se solicitó el amparo fuera de plazo y a causa de una inacción voluntaria, ya que ni un juez ni un Estado pueden alegar ignorancia“, sostienen dichas fuentes jurídicas.

En eso coincide otro prestigioso abogado barcelonés que también pide guardar el anonimato –algo que han solicitado todas las fuentes consultadas, lo que revela cuán delicada es esta situación judicial para todos los que hacen declaraciones públicas–. “Lo que pasa es que aquí han alegado urgencia… no porque sea una emergencia sino porque ya no les quedaba tiempo para la primera vista… pero no era más que una vista preliminar, de conciliación, y no era necesario contratar semejante presupuesto“.

A este bufete belga le ha tocado la Lotería“, continúa el letrado. “Aunque también es cierto que el planteamiento que les ha hecho este bufete demuestra que este procedimiento no va a ser tan sencillo. Deben haber puesto ahí todos los previsibles escenarios en los que esto puede acabar derivando (recursos, incidencias, etc.) y por eso lo han cuantificado con semejantes importes“, estima.

Es decir, la astronómica minuta de los abogados belgas es una propuesta que “tiene que haber cuantificado todas esas actuaciones y las debe haber descrito mínimamente, hasta llegar hasta el final, incluso hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Otra cosa es: ¿hay que cobrar anticipadamente por todos esos previsibles recursos?

Porque todo ello llevará tiempo.

¿Es necesario pagarlo ya?

Ahí puede haber muchos matices que no se han explicitado, aunque deberían hacerlo por la Ley de Transparencia.

Exactamente: otra ley que incumple el Ejecutivo (en su Artículo 70) al no mostrar públicamente todo el detalle de una minuta tan elevada.

Y ¿por qué lo esconde, arriesgándose a una nueva demanda en lo contencioso-administrativo?

Si explicitan el planteamiento del bufete belga, aún sería más escandaloso, porque se verían las grandes posibilidades que tiene de prosperar la acción judicial

Otro de los letrados consultados aventura: “Han decidido dar el dato de cuánto puede costarnos esta película para que no se diga que han ocultado el importe, pero no quieren dar los detalles de la oferta porque si los dan es casi como describir cuál es la estrategia de defensa del Estado español frente a esta acción. Además, si explicitan el planteamiento y la oferta que les ha hecho el bufete belga, aún sería más escandaloso, porque se verían las grandes posibilidades que tiene de prosperar la acción judicial”.

Una demanda de protección al honor no tiene una complejidad especial“, insiste ese abogado, que ha llevado muchas causas similares.

Así que creo que el Gobierno, el Consejo del Poder Judicial y la ministra de pronto se han asustado ante la posibilidad de que Llarena pierda en sucesivas instancias de la Justicia europea, puesto que cuando un juez tiene una causa en marcha no puede ir a unas jornadas a hablar sobre ese proceso abierto.

No puede hacer el más mínimo comentario ni siquiera en ejercicios hipotéticos o condicionales…

Eso lo sabe cualquier juez.

Y eso les da argumentos a los imputados para cuando recurran al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Así que el Gobierno no sólo se está saltando la Ley y gastándose una fortuna, sino que tiene muchas posibilidades de perder el caso Llarena.

Eso parece explicar las cuentas del Gran Capitán presentadas por el bufete Liederkeke para defender al juez azote del independentismo catalán.

Pero eso es todavía más preocupante para el Estado español.

Carlos Enrique Bayo/ Patricia Lopez


Afegeix un comentari

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *