Nous currículums de llengua al Principat de Catalunya

Una primera aproximació als aspectes positius dels nous currículums de llengua a Catalunya

Més enllà del debat sobre l?augment del nombre d?hores de castellà, que, com hem comentat en un altre article d?aquest bloc, no es justifica de cap manera, ja que els resultats que obtenen els nostres alumnes en castellà són idèntics als que obté l?alumnat de la resta de l?Estat, la publicació avui (dia 23 de febrer de 2007) d?una proposta de decret a la pàgina web del Departament d?Educació (http://www.xtec.cat/estudis/primaria/nou_curriculum_pri.htm) obre les portes a unes possibilitats de treball a favor de la llengua catalana que, en justícia, creiem interessants de destacar.

D?una banda, a l?article 4, que duu per títol  La llengua catalana, eix vertebrador d?un projecte educatiu plurilingüe s?especifica que:

1. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, serà utilitzat normalment com a

llengua vehicular d?ensenyament i aprenentatge i en les activitats internes i

externes de la comunitat educativa: activitats orals i escrites de l?alumnat i del

professorat, exposicions del professorat, llibres de text i material didàctic,

activitats d?aprenentatge i d?avaluació, i comunicacions amb les famílies.

(Fixem-nos que ens descriu, pensem que clarament, què vol dir fer del català la llengua vehicular).

2. Els alumnes tenen dret a rebre l’ensenyament en català en l’educació

primària. També tenen el dret i el deure de conèixer amb suficiència oral i

escrita el català i el castellà en finalitzar l’ensenyament obligatori, sigui quina

sigui llur llengua habitual en incorporar-se a l’ensenyament. En qualsevol cas,

es respecten els drets individuals lingüístics de l’alumne o l’alumna, d’acord

amb la legislació vigent.

(Reflecteix escrupolosament la normativa vigent, com no pot ser d?altre manera és un decret, i especifica l?objectiu que s?ha d?assolir en acabar l?ensenyament obligatori).

3. L?objectiu fonamental del projecte educatiu plurilingüe és aconseguir que tot

l?alumnat assoleixi una sòlida competència comunicativa en acabar l?educació

obligatòria, de manera que pugui utilitzar normalment i de manera correcta el

català i el castellà, i pugui comprendre i emetre missatges orals i escrits en una

llengua estrangera decidida pel centre. Durant l?educació primària es farà un

tractament metodològic de les dues llengües oficials, tenint en compte el

context sociolingüístic, per garantir el coneixement de les dues llengües per

part de tot l?alumnat, independentment de les llengües familiars.

(Introdueix legalment per primer cop una idea molt interessant: no s?ha d?ensenyament d?igual manera llengua a, per exemple, el Baix Llobregat que a la Garrotxa, ja que la realitat sociolingüística és molt diferent).

4. Tots els centres han d?elaborar, com a part del projecte educatiu, un projecte

lingüístic propi, que ha de ser autoritzat pel Departament d’Educació, en el qual

s’adaptaran aquests principis generals i la normativa a la realitat

sociolingüística de l?entorn.

(S?estableix per decret l?obligatorietat de tenir un projecte lingüístic i, el que és més important, autoritzat pel Departament d?Educació).

5. El projecte lingüístic establirà pautes d?ús de la llengua catalana per a tots

els membres de la comunitat educativa i garantirà que les comunicacions del

centre siguin en aquesta llengua. Tanmateix, s?arbitraran mesures de traducció

per al període d?acollida de les famílies.

(Fixem-nos en la voluntat de deixar clar el paper del català com a llengua vehicular de tot el centre).

6. El projecte educatiu dels centres preveurà l?acollida personalitzada de

l?alumnat nouvingut. En el projecte lingüístic es fixaran criteris perquè aquest

alumnat pugui continuar, o iniciar si s?escau, el procés d?aprenentatge de la

llengua catalana i de la llengua castellana.

(Es reforça normativament l?acollida de l?alumnat nouvingut. Trobaríem a faltar en aquest punt la idea que la primera llengua d?acollida a Catalunya ha de ser sempre la llengua catalana, en coherència amb el paper que se li atribueix a la llengua catalana en el nostre sistema educatiu).

7. Les estructures lingüístiques comunes de llengua catalana i llengua

castellana s?introduiran en català al cicle inicial. Als cicles mitjà i superior

s?establiran al projecte lingüístic criteris que permetin reforçar i no repetir els

elements comuns entre les llengües.

(Apostaríem en aquest cas que la fórmula per la qual s?opta al cicle inicial també se seguís a la resta de cicles, per coherència pedagògica i pel paper de primera llengua d?escola que té el català).

8. D?acord amb el projecte lingüístic els centres podran impartir continguts

d?àrees no lingüístiques en castellà o en una llengua estrangera. A efectes del

compliment dels horaris mínims aquestes hores comptaran com a curriculars

de les respectives àrees lingüístiques.

(De fet, si el projecte lingüístic ha de ser autoritzat pel Departament d?Educació, això vol dir que una decisió d?aquest tipus només és possible amb el vist-i-plau de l?administració educativa. Creiem que, pel que fa al castellà, una mesura d?aquest tipus només seria possible en contextos en què la presència social del castellà fos molt reduïda i que, per tant, calgués fer un ensenyament molt més significatiu que permetés contextualitzar l?ús de la llengua castellana. La segona afirmació, en canvi, resitua el castellà i l?anglès al mateix nombre d?hores que, en principi, marca el decret (per tant, no augmenten les hores globals de castellà).

9. Els alumnes tenen dret a no ésser separats en centres ni en grups classe

diferents per raó de llur llengua habitual.

(Una mesura que permet que, malgrat es pugui demanar l?atenció individualitzada en castellà, no es poden crear grups classe per raons d?idioma: un bon antídot contra els que voldrien dues Catalunyes)

Pel que fa a l?article 5, que porta per títol Sobre el programa d?immersió (terme que per primer cop és reflectit en un currículum), cal destacar que manifesta la voluntat del Departament de potenciar la immersió lingüística (que cal dir que en els 15 anys darrers ha estat certament força oblidada per pors, per necessitats més urgents, perquè tot anava bé…).

1. En funció de la realitat sociolingüística de l?alumnat, s?implementaran

metodologies d?immersió lingüística en llengua catalana amb la finalitat de

potenciar-ne l?aprenentatge.

2. El programa d?immersió en llengua catalana tindrà en compte la llengua de

l?alumnat i l?ensenyament de la llengua castellana.

3. Els centres que apliquin el programa d?immersió han d?adaptar els horaris a

les característiques d?aquest programa. En tot cas es tindrà en compte el

nombre d?hores de les àrees lingüístiques que s’ha d’impartir al llarg de l?etapa.

(Sens dubte, la lectura d?aquest article, albira una certa esperança que hauria d?anar acompanyada d?una formació inicial diferent dels i de les mestres de Catalunya, d?una formació permanent dirigida a adaptar les metodologies del programa d? immersió lingüística a la nova realitat de la societat catalana del segle XX, d?una elaboració de materials didàctics adaptats també a aquesta realitat…).

Deixa un comentari