Pere-Enric Barreda

Coses del Maestrat, de Barcelona, de Roma,... de tot

29 de novembre de 2013
General
0 comentaris

1896, noces d’or de Josep Monferrer (1824-1906) i Antònia Tena (1826-1899)

L’anunciat episodi de les noces d’or dels avis de la meua àvia, fetes un diumenge indeterminat de desembre de 1896, potser per Nadal, quan van reunir a taula 41 descendents i col·laterals, demés d’altres fins arribar als cinquanta. – La fotografia és la còpia gran, emmarcada, de ma tia Matilde Monferrer de Fabregat, la seua néta, i l’original es va fer el 5 de maig de 1897, essent els primers membres de la família dels que queda tal imatge.

Fill d’Ambròs Monferrer de Foies i de Francesca Puig de la Vall d’Ares, Josep va nàixer a Foies de Dalt el 15 d’agost de 1824, dia de la Mare de Déu d’agost, a les deu i mitja de la nit. Fou batejat el dia següent, de sant Roc, per l’ecònom fra Josep Girona, i foren padrins el seu avi Joan Monferrer i la seua germana (Maria-)Francesca Monferrer, després monja, i exclaustrada.

Es va casar a Vilafranca, després d’haver apanyat les noces en dues visites (segons tradició familiar), el 6 de desembre de 1846, amb Antònia Tena, filla de Josep-Vicent Tena i de Antònia Monfort, del Mas de Tena, batejada el 16 de gener de 1826. Els va casar el mateix que l’havia batejat a ell, fra Josep Girona, que regentava la vicaria vilafranquina. L’11 de gener de 1847 van rebre a Benassal les benediccions nupcials per l’ecònom frare Josep Miralles. D’aquest matrimoni, com del del seu germà Ambròs, van sobreviure set fills (però tres germans i quatre germanes): (Maria-Encarnació-)Antònia (1851), Ambròs (1854), Prudència (1858), (Josep-)Vicent (1860), Josepa (1864), Francesca (1866) i Josep (1870). Moriren infants Maria-Lluïsa (1848), Josep-Vicent (1849) i Maria-Vicenta (1869).

Com els seus avantpassats, va ocupar càrrecs de la vila: fou jutge de pau suplent el 1865, regidor entre 1872-73, síndic de la Setena el 1873, alcalde tercer amb el seu nebot Ferran Monferrer entre 1881 i 1883. El 1866 pagava 440’36 quinzets de contribució, i el 1877 211’68 pessetes. Va fer testament el 18 d’agost de 1873 davant el notari Miquel Miralles. Després, el 29 de juny de 1885, davant el notari Josep Falomir, Josep i Antònia fan donació condicional anticipada de legítima i lloguer de propietats als fills (simulen la partició en set parts iguals de la seua meitat de Foies de Dalt, més altres propietats soltes). L’any 1896 el trobem pagant contribució de dues cases a la vila, al carrer de Sant Domingo o les Eres Tancades, números 34 i 48, on vivia fins llavors també amb el fill menor, Josep Monferrer. Vidu el 1899, va quedar ceg els quatre darrers anys de vida. El seu peloriar (= peroliar) o extremaunció, pel vilafranquí Dr. En Frederic Guardiola, que acabava de guanyar una canongia a Sogorb, i futur bisbe (renuncià), així com el soterrar, acompanyat per la majoria de capellans de la comarca, va ésser una sentidíssima manifestació de dol.
Llistat dels fills i nores, filles i gendres, i néts i nétes assistents al dinar del cinquantenari:
A. Antònia Monferrer (1851-1898). Casà amb Guillem Miralles el 1872, amb cartes de noces dades el 26 de gener davant Miquel Miralles, ell rep de sa mare Lluïsa Fandos 300 duros, i ella 150 duros. Cinc fills:
1. Lluïsa Miralles (1875), casada amb Antoni Ferrando “de fogassa” el 1896.
2. (Maria-)Assumpció Miralles (1878), que casaria amb Absalom Celades, mestre i músic, fill de l’organista Ramon, el 1900, i viurien a Reus i a Barcelona.
3. Francesc Miralles (1881), sense informació.
4. Angela Miralles (1884), que casaria amb Guillem Dualdo el 1905, i viurien a Barcelona.
5. (Maria-)Josepa Miralles (1887), marxà a Barcelona.
6. (Maria-)Clotilde Miralles (1893), que casaria amb en Casalta de Vila-real, i viurien a Barcelona
En total, 9 assistents.
B. Ambròs Monferrer (1854-1923), “el sastre”. Casà amb Magdalena Porcar “malena”, de la Torre dels Beltrans d’Ares, filla de Francesc Porcar i de Josepa Barreda, el 1876 (després la seua germana Antònia es va casar amb Vicent, germà d’ell). Les cartes de noces les va rebre Miquel Miralles el 16 de maig, i ell rep 225 duros, i ella 115. Van sobreviure tres fills:
1. Virtuts Monferrer, batejada Maria-Gertrudis (1877-1908), que casaria amb Francesc Santmartí Fabregat “tripa” el 1898.
2. Maria-Isabel Monferrer (1884), “Guisabet”, que casaria amb Màxim Monterde Beltran el 1906.
3. (Josep-)Ambròs Monferrer (1890) “del sastre”, que casaria amb Matilde Vidal Roig de Culla el 1917.
4. Josepa-Maria Monferrer (1896), morí.
En total, 6 assistents.
C. Prudència Monferrer (1858-1907). Casà en primeres noces amb Vicent Pitarc del mas de Bulc el 1876. Les cartes de noces les signaren davant Miquel Miralles el 30 d’abril, amb una dotació de 150 duros a cadascun. Ell morí aviat, i llavors casà en segones núpcies amb Ramon Miralles “canta” el 1880. Cinc fills, tots del segon marit:
1. Josep-Vicent Miralles (1881), casat amb Carme Saragossà el 1905.
2. Teresa Miralles (1886), casada amb Pasqual Sales de l’Hostal Nou d’Ares.
3. Antònia Miralles (1890), casada amb Josep Monfort.
4. Guillem Miralles (1896), casat amb Presentació Tena el 1920.
5. Matilde Miralles (1900), casada amb Joaquim Garcia.
En total, 6 assistents.
D. (Josep-)Vicent Monferrer (1860-1935). Casà amb Antònia Porcar de la Torre dels Beltrans d’Ares el 1881. Van sobreviure deu fills (8 germans i 2 germanes), dels que només el major restà a Benassal, car tots els altres set pararen al mas de Patiràs de Vilafranca. Hi ha una fotografia dels set junts, ja sexagenaris.
1. Josep-Manuel Monferrer (1882+1965), casat amb Francesca Sales del mas de la Foia. D’ell descén Baudilio Martínez, actual alcalde de Benassal des de 2007.
2. Joan(-Baptista) Monferrer (1884), casat amb Maria Tena de Vilafranca el 1915. Mas de la Marina.
3. Maria-Vicenta Monferrer (1887), casada amb Silvestre Miralles del mas de Monserrat el 1912.
4. Gilbert Monferrer (1894), casat amb Vicenta Monfort el 1917. Mas de la Marina.
5. Germà Monferrer (1894), casat amb Agustina Monfort el 1919. Mas de Faio.
5 bis. Maria-Antònia Monferrer (1896-1898), morí xiqueta. Els altres germans són posteriors:
6. Josep-Francesc Monferrer (1897), casat amb Beneta Roig el 1924. A Arriello.
7. Antoni Monferrer (1899), casat amb Angels ?Conejos?. A Castellfort.
8. Maria-Purificació Monferrer (1901), casat amb 1 Carles Ripollés el 1925, 2 Josep-Maria Bellés de la Torre el 1952.
9. Enric Monferrer (1902), panader, casat amb 1 Dolors Tena el 1923, 2 na Garcia abans de 1932.
10. Joaquim Monferrer (1905), sastre, casat amb Sofia Andrés el 1931.
En total, 8 assistents.
E. Josepa(-Maria) Monferrer (1864-1966). Casà amb Miquel Barreda de Culla el 1884, i marxaren a Barcelona el 1897. Ella arribà als 102 anys, i el centenari el van celebrar a Barcelona amb una gran festa, amb notícies a la premsa. Sis fills:
1. Josep-Miquel Barreda (1885), a Barcelona.
2. Benjamí-Ferran Barreda (1887), a Barcelona.
3. Maria-Antònia Barreda (1890), casada amb Antoni Fabregat “cucales”, a Barcelona.
4. Eliseu Barreda (1894), casat amb Roser “guitarra”, neta de Toni “denteta”, a Barcelona.
5. Ricard Barreda (1896), casada amb Maria, a Barcelona.
6. Carme Barreda, l’única naixcuda a Barcelona, casada amb Mateu Edo.
En total, 7 assistents.
F. Francesca Monferrer (1866-1945). Casà amb Josep Monfort “d’Ascènsia” el 1889. Quatre fills:
1. (Maria-)Júlia Monfort (1893), casada amb Arcadi Sales el 1921. Són els pares de la tia Caridad.
2. Josep-Francesc Monfort (1898-1969), fadrí.
3. Consol Monfort (1901), casada amb Josep-Maria Badal del Riu de la Solana.
4. Josep-Maria Monfort, el més jove, casat amb Angels Puig el 1946. Al Cabanyal.
En total, 3 assistents.
G. Josep Monferrer (1870-1936). El meu besavi. Casà amb Josefina Beltran (1873-1956), filla de Ferran Beltran i d’Isidra Centelles, de les Comes de Foies, l’any 1896. De fadrí, vivia a les Eres de Sant Domingo, núm 34 i 48 (algun dia parlarem del seu mocador de “pita” o de seda, de 1894). Després de casat, residí al carrer dels Bous, primer a la casa de la capelleta de Sant Domingo i després al número 9, la central del pany de cara a l’est. Com a segon del cap Joan-Baptista Vives, dels “Contents”, ocupà nombroses vegades càrrecs municipals: regidor el 1912-13 amb el content Baptista Vives, i el 1916-17 amb el carlí Josep-Maria Saragossà (quan es van fer els llavadors de l’Ombria, dels que estava molt pagat), segon alcalde al 1918-19 amb el content Amadeu Vives, regidor el 1924 amb el content Letanci Monterde, però ho deixa el mateix any en ésser nomenat fiscal del jutge de pau, el 1924 i de nou el 1930, però es retirà en arribar la República. Emmalaltí per Nadal de 1935, i ja no va poder votar a les decisives eleccions de febrer (i a favor d’Enric Miralles, el candidat d’Esquerra, per ordre dels caps Baptiste i Quintín). Va morir a Benassal el 10 de març de 1936 bronquitis crònica. Cinc fills:
1. Ferran Monferrer (1897-1983), botiguer de teixits, casat amb Maria Celades l’any 1928.
2. Matilde Monferrer (1901-1969), casada amb Pere Fabregat, fariner, l’any 1930.
3. Antoni Monferrer (1904-1986), botiguer de teixits, casat amb Pilar Guardiola l’any 1934 a Vilafranca.
4. Benjamí Monferrer (1908-1995), botiguer de teixits.
5. Josefa Monferrer (1910-1985), la meua àvia, casada amb Quintín Edo l’11 de juliol del 1936.
En total, 2 assistents.
Trobada 2012.- Penjo aquí la fotografia feta per Gabriel Barreda de la trobada familiar de descendents de Josep Monferrer i Josefina Beltran feta a Vilafranca dels Ports el 5 d’agost de 2012. Els noms de tots, d’esquerra a dreta i de dalt a baix (encara que alguns estan en grup):
Juan Pablo, David, Mònica, Fernando, Josep Maria, Pere-Enric, Antonio, Juan-Fran

Mar, Neus – Marta, Rafa i Maria – Antonio, Laura i Begonya – Matilde, Ximo, Pepe – Guillem, Rosario i Núria
Plas i Lola, Pepa i Lola
Laia, Lola i Marc – Mar, Lola i Chloe – Bernat, Miquel, Antoni, Jordi, Judit – Laia, Alícia, Adrià i Gabriel – Ferran i Arnau
 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i s’apliquen la política de privadesa i les condicions del servei de Google.

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!