Renda Garantida Ciutadana


ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA 2006: Article 24.3. Les persones o les famílies que es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda garantida de ciutadania que els asseguri els mínims d’una vida digna, d’acord amb les condicions que legalment s’estableixen.


La Renda Garantida de Ciutadania té per objecte garantir que ningú estigui per sota del llindar de la pobresa i consisteix en:

 1. Un dret universal de tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, no condicionat a disponibilitats pressupostàries ni a l’obligació de participar en accions d’inserció social i laboral.
 2. Un dret subjectiu de caràcter individual però vinculat a la situació econòmica de la persona i, en el seu cas, del nucli familiar o de convivència.
 3. El dret a percebre una prestació econòmica de, com a màxim, 664 euros mensuals per dotze pagues.
 4. La prestació econòmica de la RGC té caràcter suplementari; és el dret a percebre la quantitat necessària a fi que, sumada als ingressos econòmics que es tinguin per qualsevol concepte, es disposi d’uns ingressos econòmics iguals a 664 euros mensuals per dotze pagues.
 5. Els requisits per accedir al dret a cobrar la prestació econòmica de la RGC són:
  • Tenir 18 o més anys, o ser menor emancipat.
  • Estar vivint legalment a Catalunya.
  • Tenir residència continuada a Catalunya durant un mínim de 12 mesos.
  • No disposar d’ingressos econòmics superiors als mínims garantits equivalents a la quantia de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (per l’any 2012, 664 euros mensuals per dotze pagues), durant com a mínim els 4 mesos anteriors a la sol·licitud.
 6. El projecte de Llei per la RGC regula també les obligacions de les persones perceptores de la prestació econòmica; l’incompliment de les obligacions pot comportar la suspensió o la pèrdua del dret a percebre la RGC.
 7. El finançament de la RGC és a càrrec dels Pressupostos de la Generalitat de Catalunya, i serà gestionada per l’Administració de la Generalitat de Catalunya, les administracions locals, i amb la participació de les entitats del tercer sector, degudament acreditades.
 8. La no-resposta de l’administració pública competent a la sol·licitud feta pel ciutadà o ciutadana comportarà el reconeixement del dret a percebre la prestació econòmica.

Més informació: www.rendagarantidaciutadana.net

Des d’aquest bloc donem suport a la ILP per la Renda Garantida Ciutadana. Jo ja hi he signat, i tu?

Afegeix un comentari

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *