#01 Programa polític de la CUP-Alternativa d?Esquerres

Programa polític de la CUP-Alternativad’Esquerres
Eleccions al Parlament de Catalunya, 25 de novembre de 2012

Aquest document és el resultat del treball intens dut a terme a l’octubre per les i els militants de la CUP, com també d’altres organitzacions, col·lectius i associacions de l’Esquerra Independentista i de moviments socials i populars.

En si mateix, no es tracta ni de bon tros ni d’un punt d’arribada ni d’una proposta tancada. Per contra, entenem que aquest programa polític amb el qual la CUP-Alternativa d’Esquerres ens presentem a les eleccions del 25 de novembre al Parlament de Catalunya és un document en construcció, que anirà evolucionant, ja que fa de punt de partida sobre la base del qual continuarem treballant totes les persones que apostem per la construcció de la Unitat Popular al llarg dels mesos i els anys vinents.

 

PER LA CONSTRUCCIÓ NACIONAL

1. Independència nacional per als Països Catalans.

Forçarem la ruptura amb els estats ocupants a través de l’exercici del dret a l’Autodeterminació del poble català, i apostarem per una república catalana que abraci el conjunt del territori nacional, de Fraga a Maó i de Salses a Guardamar. Obertura d’un procés constituent que integri els diferents territoris dels Països Catalans i que estableixi les bases d’una república basada en els principis de confederació, de democràcia directa, activa, participativa i inclusiva, i de socialisme.

Més enllà de la supervivència del català i d’una cultura perpètuament dinàmica i transformadora –com ho són totes les cultures, d’acord amb la multiplicitat de realitats socials canviants que s’hi reflecteixen–, la CUP-Alternativa d’Esquerres defensa que només junt amb la consecució de l’emancipació social serà possible reeixir en el procés per construir la independència nacional.

L’arbitrària diferenciació entre alliberament social i alliberament nacional ha d’obrir el pas a la comprensió que el dret d’autodeterminació per realitzar la independència política, econòmica i cultural dels Països Catalans no es pot dur a terme d’una manera plena sense la superació del model capitalista-patriarcal de relacions socials. Es tracta de dos processos inseparables l’un de l’altre.

2. Una república dels Països Catalans per una democràcia real i directa

La CUP-Alternativa d’Esquerres fomentarà i facilitarà la creació dels mecanismes que permetin generar un procés constituent per establir les institucions polítiques comunes que siguin útils i efectives per a l’exercici del govern per part de la societat catalana. Garantirem no només l’exercici dels drets democràtics formals, sinó

que treballarem per l’establiment dels mecanismes que permetin la construcció d’una societat plenament democràtica a partir de l’exercici de la democràcia real, popular, horitzontal, participativa, directa, activa i inclusiva.

Des de la CUP-Alternativa d’Esquerres defensem que l’evolució de tota societat plenament democràtica és el Socialisme. Per aquest motiu volem construir aquesta societat on el poble ha d’exercir totalment l’acció de governar mitjançant els mecanismes de poder popular i control públic efectiu. La democràcia només pot existir si es desenvolupen unes polítiques públiques al servei dels interessos de la majoria, de les classes populars. Promourem unes polítiques públiques que serveixin, doncs, per eliminar les desigualtats socials, els privilegis i les exclusions. La democràcia socialista que defensem vol anar més enllà del sistema representatiu actual, per aquest motiu promourem, entre altres mesures, l’obligatorietat de convocar referèndums per aprovar totes aquelles lleis que afectin qüestions i àmbits d’interès general.

La CUP-Alternativa d’Esquerres treballarem per la constitució de l’Assemblea de regidores i regidors electes dels Països Catalans. També propulsarem la creació de les institucions polítiques necessàries que permetin al conjunt de la societat establir els processos de presa de decisions –tot descentralitzant d’una manera efectiva l’acció política als municipis i als ajuntaments i garantint-ne el finançament, establint els mecanismes de coordinació col·lectiva necessaris d’àmbit supramunicipal i nacional– que permetin definir i concretar el marc legal i les lleis bàsiques, com també les accions polítiques que cal dur a terme per garantir el benestar col·lectiu de la nostra societat.

Des de la CUP-Alternativa d’Esquerres defensem que les i els electes són delegats del poble, per això han de retre-hi comptes de les seves actuacions al llarg i al final del seu mandat. Aquest és el motiu pel qual impulsarem la creació de la Iniciativa Popular Revocatòria que permeti al poble revocar aquelles i aquells càrrecs electes que no compleixin el mandat popular. Proposarem una llei electoral adequada a les necessitats i realitats del país. Com es va establir a les consultes sobre la independència, defensarem que han de gaudir de tots els drets polítics aquelles persones majors de 16 anys que estiguin empadronades en totes les poblacions catalanes, així com totes i tots els catalans residents fora del territori nacional.

3. Per l’Europa i la Mediterrània Solidàries dels pobles lliures. Per una societat desmilitaritzada, solidària i oberta al món: ni UE ni Euro ni OTAN ni Euroexèrcit

La CUP-Alternativa d’Esquerres rebutja formar part de la Unió Europea, l’Euro, l’OTAN i l’Euroexèrcit. Promourem el tancament de totes les bases militars, i la construcció d’una societat que potenciï la cultura de la pau, la cooperació i la solidaritat internacionalista. Combatrem el feixisme, el racisme i la xenofòbia. Treballarem per enfortir la cooperació amb aquells pobles que lluiten per la seva dignitat i independència, especialment aquells processos que plantegin alternatives socials i econòmiques diferents a les polítiques imperialistes.

No reconeixem l’actual Unió Europea, que només serveix per a garantir els privilegis del gran capital i que no representa els interessos de les classes populars europees. Treballarem per un marc de relacions euromediterrànies de pobles lliures.

4. Pel català com a llengua comuna i preferent arreu dels Països Catalans

El model lingüístic dels nous Països Catalans que des de la CUP-Alternativa d’Esquerres propugnem s’ha de bastir en un nou context sociolingüístic i sociocultural, en el qual, a més del català, del castellà, i del francès a la Catalunya Nord, hi conviuen moltes altres llengües.

En primer lloc, fem una aposta clara perquè el català, la llengua pròpia i històrica d’aquestes terres, sigui la llengua de cohesió social, la llengua comuna de les persones que convivim en aquest territori i, per justícia –com fan tots els estats que volen garantir la continuïtat històrica de la seva llengua–, llengua oficial. Aquests arguments són també vàlids per a l’occità a la Val d’Aran i la Fenolleda, i per a les variants que es parlen a les zones castellanoparlants del País Valencià.

Aquesta oficialitat del català no impedeix, però, que considerem que en aquests nous Països Catalans uns dels objectius com a país consisteixi a treballar pel plurilingüisme, per aquest motiu haurem de tenir en consideració el castellà –i en els territoris de la Catalunya Nord el francès–, com una de les realitats lingüístiques del nostre país. En aquest sentit, impulsarem un debat social sobre quin haurà de ser el estatus jurídic del francès a la Catalunya Nord, i del castellà a la resta dels Països Catalans.

Des de la CUP-Alternativa d’Esquerres valorem la diversitat lingüística com una riquesa inherent a tota societat i no pas com un problema; aquest ha de ser un dels arguments que, com a societat, hem de saber explicar, practicar i difondre. Aquesta és una de les aportacions que les i els catalans podem fer a un món que massa vegades tendeix a la grisor de la uniformització.

Per tant, els nostres objectius com a país –que principalment s’haurien de vehicular mitjançant el sistema educatiu–, són els següents: transmetre la llengua històrica del país, tant a les persones que la tenen com a primera llengua, com a les que la tenen com a segona, tercera o quarta; potenciar pautes d’ús lingüístic favorables al català; treballar socialment amb la màxima fermesa per superar els guetos lingüístics, l’existència del qual respon a la lògica de la desigualtat social allà on la gent empobrida vinguda de fora s’agrupa d’uns manera homogènia; garantir un òptim coneixement del castellà, llengua d’ús de moltes i molts catalans; garantir el coneixement de, com a mínim, una llengua diguem-ne internacional; dur a terme polítiques de manteniment actiu de les llengües procedents de les persones nouvingudes; afavorir una educació intercultural que ens permeti valorar allò que ens aporta la persona que ve de fora; tractar la llengua com una eina que facilita la cohesió social; i entendre-la també com l’element clau que permet a les persones accedir críticament a la informació i el coneixement. En qualsevol cas, garantirem que el nostre espai social serà rigorosament garantista dels drets lingüístics de tota la societat.

   

PER UN NOU MODEL SOCIAL, ECONÒMIC I CULTURAL

5. Una economia al servei del poble. Aturem les retallades

La CUP-Alternativa d’Esquerres defensa un model socioeconòmic socialista i ecològic enfront del model capitalista. Davant l’economia de rapinya i l’economia financera i especulativa, nosaltres advoquem per:

 1. Situar al centre de l’economia les necessitats humanes i l’entorn que possibilita la vida. De la mateixa manera, portarem a terme accions que permetin el reconeixement social del treball domèstic i la cura.
 2. Treballar pel desenvolupament d’una economia planificada i solidària que tingui com a objectiu bastir les necessitats del poble.
 3. Apostar per revitalitzar aquells sectors econòmics públics i de propietat col·lectiva.
 4. Promoure propostes que permetin suspendre les privatitzacions encobertes a través de la política de l’austeritat i les tisorades ordenades per la UE, i aprovades pel conjunt dels governs catalans i espanyols. Treballarem per recuperar la gestió directa i pública del conjunt dels Serveis Públics.
 5. Apostarem per l’autogestió i el cooperativisme com a formes d’economia social al servei dels interessos de les classes populars. Propugnarem que les concessions i contractacions que s’atorguin des de les Administracions públiques s’atorguin prioritàriament a cooperatives.
 6. Fomentarem una estratègia de decreixement i de reforç de l’economia ecològica, com a base d’un nou cicle que permeti garantir les necessitats bàsiques sense hipotecar el futur del planeta.

La CUP-Alternativa d’Esquerres lluitarà per establir els mecanismes legals, polítics i socials que permetin dur a terme les mesures següents:

6. Nacionalització de la banca, una banca pública al servei de la societat

Treballarem per recuperar allò que és del poble català. La transferència de diners públics al sector financer de la mà dels governs de la Comunitat Autònoma de Catalunya, de l’Estat espanyol i de la UE ha dilapidat el nostre capital públic. Per aquest motiu:

 1. Promourem la nacionalització d’aquelles entitats financeres sustentades pel capital públic. Les entitats nacionalitzades i/o intervingudes seran propietat del poble i estaran gestionades democràticament.
 2. Propugnarem la intervenció dels consells d’administració de totes aquelles entitats financeres que hagin rebut, d’una manera o una altra, diners públics, amb l’objectiu de facilitar el crèdit a l’economia productiva i a les unitats familiars.

Nacionalitzar significa incautar sense indemnització tots els béns i propietats dels bancs i dels seus gestors, establint-hi les mesures legals a l’abast per encausar i jutjar els responsables econòmics i polítics de l’actual situació econòmica i social.

7. Sobirania econòmica i no pagament del deute il·legítim

La CUP-Alternativa d’Esquerres defensa que la nostra política econòmica s’ha de fixar en funció de les necessitats socials i econòmiques de la majoria de la societat, mai en funció d’unes demandes externes. El primer pas en la construcció de la sobirania econòmica passa per declarar nul i suspendre el pagament del deute públic il·legítim als fons d’inversió i la banca internacional. Ni un euro més de diners públics per als interessos dels banquers: defensem la realització d’una auditoria popular, la suspensió del pagament del deute i el impagament definitiu de la usura legalitzada. No acceptem les polítiques econòmiques demencials imposades pel Fons Monetari Internacional, el Banc Mundial i el Banc Central Europeu.   

8. Nacionalització i autogestió dels sectors estratègics: energia, aigua, transports i comunicacions

L’energia i els recursos naturals són un patrimoni col·lectiu de tot el poble. Per aquest motiu, la CUP-Alternativa d’Esquerres es compromet a acabar amb la despossessió dels recursos naturals que hem patit els catalans i catalanes a les mans de les elits dominants del país. La propietat i la gestió de les diverses fonts d’energia, l’aigua i altres recursos naturals seran declarats de titularitat i gestió pública i col·lectiva.

Les infraestructures i les xarxes de comunicació, pel seu caràcter estratègic, també han de retornar als seus legítims posseïdors: el conjunt de la societat catalana. Per tant, treballarem per suspendrem els processos de privatització d’infraestructures en marxa i recuperar aquelles altres de privatitzades.

Ens comprometem a impedir qualsevol mena d’operació especulativa relacionada amb la producció, la distribució i el consum de l’energia, l’aigua i les comunicacions.

9. La cultura com a eina de transformació social

Des de la CUP-Alternativa d’Esquerres entenem la cultura en el seu sentit més ampli: són cultura tant aquells elements i fenòmens expressius lligats a les idees i les ideologies, els símbols i les representacions, com aquells altres lligats a la producció material i els models empírics de relacions socials.

La cultura, com a fruit sempre dinàmic dels processos de creació individuals i col·lectius, és potencialment un mitjà per a l’emancipació social enfront d’un sistema capitalista que mercantilitza la relació entre “productor d’art” per un cantó i “espectador passiu” per l’altre, aquest darrer convertit al capdavall en un agent merament consumidor. Des d’aquesta perspectiva, defensem l’única transgressió o ruptura possible com aquella que contribueix i possibilita la superació de l’ordre capitalista establert.

Cal impulsar una cultura popular creativa, crítica i dinàmica, que emfatitzi els processos col·lectius emancipadors. Per això, des de la CUP-Alternativa d’Esquerres ens comprometem a situar els equipaments i infraestructures culturals al servei de les noves relacions col·lectives que volem promoure. Són aquestes les que han d’esdevenir protagonistes dels processos de creació i reflexió crítica, de manera que serveixin d’element dinamitzador del procés transformador que defensem. Per això, la CUP-Alternativa d’Esquerres entenem tota l’heterogeneïtat de manifestacions de la cultura popular catalana no solament com un àmbit dinàmic cenyit a pràctiques tan tradicionals com canviants, sinó com l’articulació de noves formes de relacions col·lectives alliberadores.

Impedirem les subcontractacions d’equipaments culturals basades en criteris econòmics que només cerquen de precaritzar les condicions laborals dels treballadors i treballadores. A més, exigirem una transparència absoluta dels pressupostos. La CUP-Alternativa d’Esquerres es compromet a prendre qualsevol tipus de decisió comptant amb la participació de tots els agents socials de manera col·lectiva, ja sigui en les formes d’organització, gestió i administració, com en l’elaboració dels pressupostos d’acord amb la planificació establerta col·lectivament.

10. Per un espai comunicatiu dels Països Catalans

Promourem uns mitjans de comunicació que reflecteixin la realitat social i nacional sense filtres partidistes ni interessos conjunturals, i treballarem per un espai comunicatiu d’àmbit de Països Catalans.

Pel que fa als mitjans de comunicació públics treballarem per reformular els òrgans de control dels mitjans de comunicació públics, traient-los de les mans dels partits polítics majoritaris. Cal crear òrgans de control d’aquests mitjans que siguin independents del govern i dels partits, en què tots els sectors socials hi siguin representats.

Impulsarem la creació i la consolidació d’una agència de notícies internacional pública i d’àmbit dels Països Catalans, la qual doni servei a tots els mitjans de comunicació, sense que el cost dels serveis sigui un obstacle per als mitjans més modestos.

Pel que fa als mitjans privats, se’ls ha d’exigir l’ús de la llengua pròpia dels Països Catalans en les informacions que publiquen o emeten. Combatrem l’ús de fons públics per afavorir mitjans amb finalitats partidistes.

   
PER LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS, LES LLIBERTATS, I ELS DRETS SOCIALS I LABORALS

11. Repartiment dels treballs i de la riquesa, i en contra de les discriminacions salarials. Per una fiscalitat igualadora al servei del treball, l’economia real i per la implantació de la renda bàsica

Des de la CUP-Alternativa d’Esquerres impulsarem la defensa activa dels interessos dels i les treballadores, que es concreta a: repartir el treball productiu, domèstic i de cura, impulsar la reducció de la jornada laboral, derogar les reformes laborals i establir un nou marc laboral, garantir l’estabilitat en l’ocupació, tancar les Empreses de Treball Temporal (ETT), establir els mecanismes per impedir l’acomiadament sense causa, posar fi a la precarització laboral, i assolir la dignificació del treball. Alhora, propulsarem iniciatives i politiques que permetin assolir la plena ocupació. Promourem uns Serveis Públics adreçats a tota la població, sense exclusions ni discriminacions per raons d’origen, activitat professional o període de cotització laboral. Defensarem un augment substancial de l’import del Salari Mínim Interprofessional.

Els dictats de la UE fixen la devaluació econòmica a través de la reducció dels salaris dels treballadors i les treballadores. El sistema fiscal que imposen els governs de CiU i el PP es basa a incrementar els impostos sobre les rendes d’aquells que només tenen el seu treball com a mitjà de subsistència, sense tenir-hi en compte que el treball és l’únic factor que crea riquesa i valor. Apostem per aplicar un sistema fiscal progressiu que gravi les rendes del capital –grans, mitjanes i petites– mentre avancem cap a una economia al servei de les classes populars. Treballarem per eliminar les SICAV, reforçar els impostos sobre transaccions, patrimoni i successions.

Una major pressió fiscal sobre els capitals és la millor garantia per a una economia productiva sòlida. En comprometem a aplicar una política sistemàtica de persecució del frau fiscal. Així mateix, reclamarem la creació d’un Impost sobre les Transaccions Financeres (Taxa Tobin) que permeti combatre l’especulació i controlar els mercats.

Finalment, en una societat que no garanteix el treball quan es generen excedents productius, i on els beneficis de les grans empreses són enormes, cal implantar-hi els mecanismes que permetin establir una renda bàsica per a totes les persones, de manera que es garanteixin les necessitats bàsiques que tota persona ha de tenir per poder gaudir d’una vida digna.

12. Pels drets i les llibertats

La CUP-Alternativa d’Esquerres defensa que l’accés als drets civils i polítics atorgats a les persones ha de ser per al conjunt de la població resident al país. Per aquesta raó, treballarem per derogar lleis discriminatòries com ara la d’estrangeria i els efectes segregadors que en deriven: racisme institucional, desprotecció laboral i assetjament policíac entre d’altres. Alhora, combatrem activament els discursos i les pràctiques feixistes i racistes que estigmatitzen i criminalitzen la immigració, especialment la més pobra, que és la que pateix un grau important de marginació i segregació social, i que està en perill d’exclusió social.

Promourem programes i protocols per prevenir la violència masclista, la discriminació, la segregació i la marginació de les persones nouvingudes, el tràfic de persones i per acabar amb l’estigmatització i la persecució del treball sexual, l’odi racista i la discriminació per raó d’orientació sexual, l’origen o la condició socioeconòmica.

La CUP-Alternativa d’Esquerres defensa els drets civils, els drets socials i llibertats per a totes les persones residents en territori català. Defensem el dret a vot –en tots els processos electorals– per a totes les persones majors de 16 anys empadronades a les poblacions a què es refereixi el procés electoral, així com el de totes i tots els catalans que resideixin fora del territori nacional.

La CUP-Alternativa d’Esquerres vetllarà pel respecte de les cultures dels catalans arribats d’altres societats: treballant per la diversitat i la integració, pel respecte als elements identitaris dels nouvinguts, com també per la seva participació activa dins la societat.

La CUP-Alternativa d’Esquerres defensa que s’estableixi el caràcter civil de tots els cossos policials, com també un control exhaustiu i una regulació per als òrgans externs d’aquests. Promourem la creació d’un codi ètic bàsic i real per al control i la prevenció dels cossos policíacs. Impulsarem la desmilitarització dels cossos dependents de l’Administració pública i una depuració de les unitats implicades directament en la repressió política. Defensarem la dissolució dels cossos de la Policia Nacional espanyola i de la Guàrdia Civil en el territori dels Països Catalans. Finalment, impulsarem la creació d’un d’òrgan institucional-popular de control dels cossos de seguretat, de l’Escola de Policia i de les diligències judicials.

Denunciem els 300 anys d’ocupació i submissió patida per part dels Estat espanyol i francès i dels seus col·laboradors, i d’una manera especial els crims impunes del franquisme i la repressió que les classes populars han patit per defensar els seus drets. La recuperació de la nostra memòria col·lectiva està lligada, forçosament, a la depuració dels crims de la dictadura franquista i a la restauració dels danys comesos: només sobre la base de la veritat i la justícia podrem construir una societat lliure.

13. Per uns serveis públics i un sistema de salut, educatiu i de pensions públic, universal, de qualitat i únic

La CUP-Alternativa d’Esquerres defensa l’existència d’una única xarxa pública amb prestacions universals i gratuïtes, i amb criteris d’alta qualitat i eficiència. Per fer-ho, promourem la derogació de tot acord o concert amb entitats privades en l’àmbit dels serveis públics i les pensions. Impulsarem l’assumpció i gestió de la propietat per part del sector públic de les actuals escoles i hospitals concertats.

Treballarem per assolir uns serveis públics adreçats al conjunt de la població sense exclusions ni discriminacions per raons de gènere, lloc de naixement, activitat professional o període de cotització laboral.

Defensem el paper actiu dels poders públics i de la salut pública a l’hora de donar suport i de responsabilitzar-se dels processos de cura de les persones malaltes, bandejant-hi els interessos merament econòmics de les indústries farmacèutiques i els models de medicalització sistemàtica de la malaltia que en resulten.

Potenciarem el desenvolupament dels grups d’ajuda mútua i d’una educació emancipadora de l’autocura més enllà dels marcs jerarquitzadors de la relació metge-pacient.

Promourem la medicina preventiva basada en els bons hàbits i l’alimentació ecològica les teràpies naturals i la utilització dels recurs públic i gratuït format per les plantes medicinals.

Defensem un model educatiu públic i de qualitat, coeducatiu, laic i inclusiu. Treballarem per derogar la Llei d’Educació de Catalunya, i s’iniciï un procés de diàleg participatiu i des de la base en el marc de tota la comunitat educativa que permeti redactar una nova llei d’educació. D’altra banda, a partir d’un procés de debat obert amb la societat ens comprometem a definir el model de govern i de gestió col·lectius de les escoles i les universitats catalanes que representi i satisfaci els interessos i les necessitats de les classes populars.

Apostem per aturar el procés d’implantació de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (Pla Bolonya) i obrir un procés participatiu en el marc de la comunitat universitària i la societat civil per definir un model per a les universitats dels Països Catalans a fi de reeixir que aquestes estiguin al servei de la societat catalana mateixa i no pas de l’Europa del capital. Cal aturar la mercantilització del coneixement, fet que passa per limitar i regular el paper de les empreses a les universitats.

Advoquem per garantir l’accés a tots els estudis mitjançant la seva gratuïtat i l’establiment d’un sistema de beques-salari (en l’àmbit universitari) vinculats al rendiment acadèmic –partint sempre de la igualtat real d’oportunitats– i la renda personal.

La CUP-Alternativa d’Esquerres defensa que la investigació científica i general és una eina fonamental per desenvolupar processos d’emancipació que condueixin a l’equilibri social i natural. Els resultats i nous coneixements que en deriven són patrimoni de la societat. La investigació com a motor de millora en àmbits com ara la salut, l’educació, el medi ambient, la cultura, l’equilibri ecosocial i les relacions socials en definitiva, s’ha de potenciar amb un major finançament i, alhora, cal alliberar-la de la lògica economicista del capitalisme a fi d’impedir-ne no sols la mercantilització sinó la possibilitat que els seus fruits mai no arribin als seus destinataris: la societat mateixa.

Proposarem la readmissió de totes les persones acomiadades arran de l’aplicació de les polítiques de desbaratament i tisorades dels serveis públics, i treballarem per establir un sistema d’ingrés als cossos de l’Administració pública que sigui democràtic, transparent i consensuat amb les persones professionals del sector.

Així mateix, apostem per augmentar el finançament dels serveis públics i les pensions, i l’establiment del marc legal necessari per impedir qualsevol tipus de disminució d’aquestes partides pressupostàries en el futur.

14. Garantir el dret a l’habitatge i a la terra, combatre l’especulació

La CUP-Alternativa d’Esquerres defensem una moratòria dels desnonaments: prohibició immediata de tots els desnonaments per raons econòmiques. Advoquem per crear un mercat públic de lloguer, en el qual no es pugui fixar un preu dels lloguers superior al 30% de la renda del llogater. Apostem per a que aquest mercat públic de lloguer es nodreixi de l’expropiació dels habitatges desocupats que siguin propietat de societats i entitats financeres, grans constructores, immobiliàries i especuladors. Alhora, impulsarem les mesures necessàries per limitar les propietats que una persona pot posseir. Així mateix, advocarem perquè es despenalitzi l’ocupació d’aquests mateixos habitatges desocupats. D’altra banda, treballarem per crear un cens que permeti censar i gravar fiscalment la tinença d’habitatges desocupats. Promourem l’establiment de l’obligatorietat de la dació en pagament amb caràcter retroactiu en els casos d’impagament de la hipoteca.

Advoquem per evitar la tinença especulativa de solars sense usos específics i de terrenys rústics sense activitat productiva, amb un augment d’impostos i, si cal, amb expropiacions que garanteixin un ús social i públic d’aquests béns.

15. Cap a una societat no patriarcal: polítiques feministes i d’alliberament lèsbic, gai, trans i intersexual

Davant de l’actual ofensiva neoconservadora, integrista catòlica, homòfoba, transfòbica, sexista i d’unes polítiques de dretes que estan desmantellant els drets i els serveis socials, i que afecten directament les classes populars i els col·lectius més marginats, perpetuant així el sistema patriarcal i capitalista, la nostra proposta situa la dona i la diversitat d’opció sexual i d’identitat de gènere al centre del nostre projecte transformador com a subjecte col·lectiu.

Promourem polítiques públiques que facin efectiu: l’avortament lliure i gratuït dins del sistema sanitari públic, la lluita contra la violència de gènere amb els mitjans necessaris per desenvolupar-la, el reconeixement social del treball productiu, domèstic i de cures, la perspectiva de gènere en totes les polítiques públiques, el dret de lesbianes, gais, bisexuals, trans i intersexuals de viure amb llibertat la seva sexualitat, eliminant qualsevol discriminació per opció sexual o identitat de gènere, la penalització de la publicitat sexista, l’empoderament de les dones com a eina essencial per a la seva autonomia, els drets de les treballadores sexuals, l’educació pública no sexista, la finalització de la discriminació salarial i laboral per motius de gènere, la lliure elecció d’identitat sexual i la lluita contra el sexisme, l’homofòbia i la transfòbia.

La nostra independència implica una independència feminista i sexualment lliure cap a la construcció d’una societat no patriarcal amb una igualtat d’oportunitats real.

 

PER LA DEFENSA DEL TERRITORI

16. Per un model territorial al servei de les persones i respectuós amb el medi i els animals

La CUP-Alternativa d’Esquerres defensa la redefinició del model territorial amb un canvi radical en la política d’infraestructures, acabant amb les obres de destrucció massiva i les socialment i econòmicament deficitàries (aeroports comarcals i trens d’alta velocitat), apostant per la promoció del transport públic en detriment del vehicle privat. Advoquem per la nacionalització dels peatges que hi ha en totes les vies de comunicació, i que els imports d’aquests s’adeqüin a les necessitats socials, de manera que els guanys que en derivin s’esmercin a mantenir les vies de comunicació en optimes condicions i a desenvolupar programes per reduir el seu impacte en el medi.

Igualment, la CUP-Alternativa d’Esquerres promourà la reducció de residus derivats de la intensa activitat humana, i també la reutilització i el reciclatge. Assumim l’estratègia “Residu Zero” en tots els àmbits. Apostem per replantejar de cap a peus les polítiques de residus en grans complexos per establir un model de petites plantes de tractament properes als municipis en què es generen els residus, a fi de reduir els costos i la contaminació en el procés d’eliminació dels grans volums.

Treballarem pel desenvolupament d’una xarxa ferroviària que relligui el territori dels Països Catalans, tant a nivell de passatgers com de mercaderies, i unes xarxes telemàtiques, de transports i comunicacions que garanteixin la igualtat i l’equilibri territorial.

Defensem la redefinició de l’actual model turístic, a fi d’aturar una tendència que està convertint els Països Catalans en un immens parc temàtic. Ens oposem a la construcció de projectes com fou el d’Eurovegas o ara el de Barcelona World, alhora que replantejarem en la seva totalitat la continuïtat i la viabilitat de projectes com Terra Mítica o Port Aventura. Promourem que s’implanti una moratòria hotelera i urbanística que impedeixi urbanitzar la costa i els terrenys agrícoles i forestals.

Promourem plans de protecció integral del medi ambient contra tota mena d’activitats que no el respectin, entenent com a medi ambient no tan sols el medi natural, sinó les àrees agrícoles, muntanyoses, forestals, costaneres, i d’aiguamolls, on només es permetrà un ús tradicional, racional i respectuós amb el medi. Treballarem per garantir un accés lliure a la natura que superi tots els processos d’elitització i privatització que es produeixen en el marc capitalista de relació i explotació del medi ambient.

La CUP-Alternativa d’Esquerres advoca per un model territorial en què la base sigui als municipis i a les comarques, atenent-hi les relacions històriques i geogràfiques del país. Apostem per un desenvolupament urbanístic basat en un model de relacions socials igualitaristes que eviti la dispersió en el territori, afavoreixi la cohesió social, consideri la rehabilitació i la renovació en sòl urbà, atengui la preservació i la millora dels sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals i consolidi un model de territori globalment eficient. Treballarem per uns carrers, viles i ciutats lliures de por.

La CUP-Alternativa d’Esquerres potenciarà la conscienciació i la sensibilització respecte a la cura i el benestar dels animals. Propulsarem l’establiment de sancions enfront les situacions de maltractament i abandonament que aquests puguin patir. Promourem alternatives a l’ús d’animals en l’experimentació científica, alhora que procurarem que aquells que són utilitzats en l’alimentació humana tinguin unes condicions de vida digna i una mort no dolorosa. Igualment, promourem el debat respecte a la conveniència o no de limitar i/o prohibir la utilització d’animals en espectacles i altres tipus de celebracions al territori dels Països Catalans.

17. Uns Països Catalans sense nuclears amb un model energètic ecològic

La CUP-Alternativa d’Esquerres defensa uns Països Catalans sense nuclears amb un model ecològic que sigui energèticament eficient, socialment i territorialment just i equilibrat, que impedeixi els monopolis de les grans empreses energètiques, la dependència dels combustibles fòssils i la destrucció del territori, i que fomenti com a primera mesura l’estalvi energètic real. Per aquest motiu, promourem la desnuclearització de tot el territori català i l’elaboració d’un pla integral energètic econòmicament viable basat a:

 1. Desplegar i intensificar l’ús d’energies alternatives i renovables sota el model de la generació distribuïda, tot advocant per una reducció gradual del consum energètic.
 2. Desenvolupar un model energètic ecològic, local i equilibrat. Garantirem un preu de consum energètic adequat a les necessitats reals de la societat.
 3. Avaluar l’impacte ecològic de la producció sobre el medi.

Al mateix temps, la CUP-Alternativa d’Esquerres considerem que cal aturar i desmantellar les grans infraestructures energètiques que només beneficien el capital, com ara les línies de Molt Alta Tensió (MAT).

18. Per la sobirania alimentària i per una nova cultura de l’aigua i de la terra

L’alimentació és una necessitat bàsica per la salut i el desenvolupament de les persones i no una simple mercaderia. Els Països Catalans contenen una gran diversitat d’espais agraris, ramaders i pesquers que permeten la producció d’aliments diversificada. La CUP-Alternativa d’Esquerres treballarà pel desenvolupament de polítiques destinades a garantir l’autonomia alimentària del país, tant en termes quantitatius com qualitatius, per damunt de processos de mercantilització de l’aliment impulsats per l’Organització Mundial del Comerç.

Es necessari superar l’actual model de producció socialment i econòmicament insostenible, subordinat i insolidari promogut per les polítiques agràries definides per la Unió Europea. Per això des de la CUP–Alternativa d’Esquerres treballarem per promoure la pagesia ecològica com a sector estratègic per a la seguretat alimentària, l’equilibri socio-ambiental a l’entorn rural i la creació d’ocupació dins d’un nou paradigma d’economia ecològica.

El nou model haurà de garantir la funció social de la terra i l’accés de totes aquelles persones que vulguin iniciar seriosament l’activitat agrària i ramadera; haurà de garantir els béns comuns del nostre territori; i s’haurà d’acompanyar amb la promoció del consum de productes i aliments ecològics, els circuits de comercialització i facilitar l’artesania alimentària.

La CUP–Alternativa d’Esquerres treballarem per prohibir els cultius transgènics i preservar les races i varietats tradicionals, així com per defensar la conservació de la Biodiversitat Cultivada i els coneixements agraris tradicionals.

La CUP-Alternativa d’Esquerres defensa la gestió pública, directa i transparent de tot el cicle de l’aigua, garantint-hi el manteniment dels cabals ecològics, l’optimització dels recursos hídrics, i la qualitat ecològica de les reserves naturals. Impulsarem polítiques decidides de foment de la reutilització d’aigües i de reducció dràstica del consum, especialment d’aquell que es destina a l’oci privat i elitista (camps de golf, piscines, etc.).

Defensem i alhora promourem d’una manera activa una pagesia respectuosa amb el medi ambient, amb una gestió i un manteniment conjunt dels boscos del país. Garantirem una massa i uns recursos forestal nets entre tots i totes per a les generacions futures. Impulsaren un sectors ramader i pesquer viable i socialment integrat, i alhora respectuós amb el medi natural.
   

Document aprovat pel Consell Polític del 27 d’Octubre de 2012
Candidatura d’Unitat Popular

Afegeix un comentari

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *