COVID:19: ELS RESULTATS DE MARSELLA: Cap ”Torsade de Pointe” ni cap mort sobtada entre més 3000 pacients tractats amb Hidroxicloroquina.

L’INSTITUT D’ INFECTOLOGIA DE MARSELLA. HOSPITAL DE LA TIMONA .FACULTAT DE MEDICINA. HA PUBLICAT EL RESUM DEL SEU ESTUDI D’ UN  TRACTAMENT MÈDIC REAL DE 3737 MALALTS QUE HAN ATÉS A LA SEVA INSTITUCIÓ, AFECTATS PEL COVID-19, EN EL PUNT MÉS ÀLGID DE LA PANDÈMIA.

COVID IHU =15              VERSIÓ 1 DEL 27 DE MAIG DE 2020

DIAGNOSTIC PRECOÇ I GESTIÓ DE PACIENTS COVID-19: UN ESTUDI DE COHORT DE VIDA REAL DE 3.737 PACIENTS, MARSELLA, FRANÇA.

ABSTRACT

Antecedents:
Al nostre Institut de Marsella, França, vam proposar un cribatge precoç i massiu de la malaltia coronavirus 2019 (COVID-19). Es va proposar hospitalització i tractament precoç amb hidroxicloroquina i azitromicina (HCQ-AZ) per als casos positius.

Mètodes:
Informem retrospectivament sobre la gestió clínica de 3.737 pacients, inclosos 3.054 (81,7%) tractats amb HCQ-AZ durant almenys tres dies i 683 (18,3%) pacients tractats amb altres mètodes (“altres”). Els resultats van ser la mort, el trasllat a la unitat de cures intensives (UCI), ≥ 10 dies d’hospitalització i l’abocament víric.

RESULTATS:

Es van fer tests a 101.522 mostres per reacció en cadena de la polimerasa (PCR) de 65.993 individus, vàrem diagnosticar 6.836 pacients (10,4%), 3.737 inclosos a la nostra cohort. L’edat mitjana era de 45 anys (17 anys sd), el 45% eren homes i la taxa de mortalitat del 0,9%. Hem realitzat 2.065 tomografies computaritzades  a dosis baixes, destacant lesions pulmonars en 581 dels 933 (62%) pacients amb símptomes clínics mínims (puntuació NEWS = 0). Es va observar una discrepància entre dispnea espontània, hipoxèmia i lesions pulmonars. Factors clínics (edat, comorbiditats, puntuació de NEWS-2), factors biològics (limfopènia; eosinopènia; disminució de zinc sanguini; augment de dimers D, lactat deshidrogenasa (LDH), creatinina fosfocinasa (CPK) i proteïna c-reactiva ( CRP)) i les lesions moderades i severes detectades en les tomografies de dosis baixes es van associar amb un mal resultat clínic. El tractament amb HCQ-AZ es va associar amb una disminució del risc de transferència a la UCI o mort (HR 0,19 0,12-0,29), disminució del risc d’hospitalització ≥10 dies (ràtios de probabilitat IC 95% 0,37 0,26-0,51) i una durada menor de vessament viral. (temps a PCR negativa: HR 1,27 1,16-1,39). La prolongació del QTc (> 60 ms) es va observar en 25 pacients (0,67%) i va provocar la cessació del tractament en 3 casos. No es van observar casos de torsade de pointe o mort sobtada

Conclusió
El diagnòstic precoç, l’aïllament precoç i el tractament precoç amb almenys 3 dies de HCQ-AZ donen lloc a un resultat clínic i a una contagiositat significativament millors en pacients amb COVID-19 que altres tractaments. El seguiment a llarg termini per a la detecció de fibrosi serà el pròxim repte en la gestió de COVID-19.

VERSIÓ ORIGINAL:

https://www.mediterranee-infection.com/early-diagnosis-and-management-of-covid-19-patients-a-real-life-cohort-study-of-3737-patients-marseille-france/

 

Afegeix un comentari

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *