Notices from nowhere

Democracy now finds there can be ample for all, but only if the souvereing fences are completely removed.

PAI’s:PRÀCTICA MUNICIPAL.

Ací us mostre el resultat d?un informe pericial que vaig haver d?elaborar fa uns anys a requeriment judicial.

 La darrera pràctica urbanística valenciana s?ha caracteritzat per la implantació de la LRAU (Llei Reguladora de la Activitat Urbanística)  des de 1994.

La figura urbanística (procés urbanitzador) més popular ha estat el programa d?actuació integrada (PAI), a més a més, d?altres que és troben

a la llei -estatal- del sòl, enteses d?una manera diferent. El tema dels estudis de detall mereixeria tot un estudi al respecte.Una llei, nascuda amb bona

intenció, fillola de la llei del sòl, desenvolupa unes característiques d?activació del procés d?urbanització harmònic d?acord al sentit dinàmic de la societat

 valenciana i que pretenia evitar deixar zones de sòl urbà edificades però sense urbanitzar, mitjançant la inclusió del procés urbanitzador com a procés de mercat, teòricament transparent, sota la  pressió del mercat per a reduir preus.

La llei s?ha estimbat contra dos elements que no hi havia previstos:

1. La necessitat imperiosa del finançament de partit polítics.

2. L?eliminació de la font de recursos dels ajuntaments amb supressió de l’I.A.E. en l?època d’Aznar; en que els ajuntaments resten sense recursos per a operar urbanísticament. Incloent-n?hi (als PAI’s)

obres d?infraestructures de sistemes generals que teòricament hi hauria d?abonar la municipalitat.

Aquesta llei plantejada en zones alienes a l?arc mediterrani hagués fet figa a les primeres de canvi. Altrament,ja naixent de la ley del suelo, hom pot suposar que no se?n pot derivar res de bo; ja que n?és, simplement i ximplistament,

una mera llei quantitativa, d?aquí el desplegament en bona mesura per enginyers de camins; extrem aquest que no s?ha explicat suficientment.

L’exemple que us done a llegir estigué, segurament, desenvolupat per enginyers -a l?ombra- i signat, en darrera instància per un arquitecte novell, que difícilment tenia un mínim de coneixement. Ací, als països catalans, ens cal un desenvolupant efectiu de paràmetres qualitatius, i que tímidament s?ha començat a plantejar al Principat, a la resta estem, encara, a les beceroles.

L’exemple que us deixe explica molt bé, la perversió i la marxa enrere que intentava evitar inicialment. Amb sentència ferma podeu, més o menys, fer-se?n una idea de l?esquema seguit en la majoria dels casos.

Sort, que la jurisprudència hi ha anat guanyant terreny al Tribunal Superior de Justícia de la Comoditat Valenciana, mercés la voluntat i perseverança de molta gent hi ha anat posant al seu lloc l’estat de la qüestió.

Bàsicament -i curiosament- per atemptar a la propietat, NO, per motius que ultrapassen aquest tema.

 (l?escrit, que segueix, és una mica feixuc però paga la pena)  

 

Pregunta núm. 1.-

Identificació i descripció de la totalitat dels límits ?Nord, Sud, Est i Oest, de la finca d?aportació núm. 13 del projecte

de reparcel·lació del anomenat Sector SUP PRM X-X de XXXXX aprovat definitivament per Resolució de data

de XX de juny de XXXX ? propietat del demandant-recorrent En .XXXXXXXXXX.

Finca d?aportació núm. XX del projecte de reparcel·lació del Sector SUP PRM-XX de XXXXX:

·          Referència cadastral núm. XXXXXXX

·          Finca registral núm. XXXX

·          Límits:

§ Nord: finca registral núm. XXXX.

§ Sud: finca registral núm. XXXXX. Parcel·la de dos mil cent cinquanta-cinc metres dotze decímetres quadrats que resten fora del àmbit PRMVV.

     Situada en terme de XXXXX, partida d?Alboraia. Limita: nord, parcel·la de la que es segrega; sud, camí dels Molins; est, carrer de Russafa;

     i oest, terres del Marquès de XXXXX. És part que es segrega de la inscrita amb el núm. XXXX, foli XXX, del volum XXX, llibre XX, inscripció 5ª.

     Com a conseqüència del Projecte de Reparcel·lació del Sector SUP PRM-xx del Pla General d?Ordenament Urbà de XXXXXXXXX es procedeix

     a practicar com a operació prèvia la segregació de la finca d?aquest número, que queda exclosa de la reparcel·lació esmentada.

§ Est: antic camí ral de València

§ Oest: finca registral núm. XXXX

Pregunta núm. 2.-

S?identifiquen i descriguen els límits Nord, Est i Oest, de la parcel·la adjudicada a En xxxxxxxxx identificada amb el número 7 del projecte de

reparcel·lació del anomenat Sector SUP PRM X-X de Xxxxxx era aprovat definitivament per Resolució de data de 24 de juny de 200x.

Parcel·la d?adjudicació núm. 7 del projecte de reparcel·lació del Sector SUP PRM-XX de Xxxxxxx:

·          Finca registral núm. xxxxxx

·          Límits confrontants:

§ Nord: parcel·la d?adjudicació núm. 8.

§ Est: zona verda

§ Oest: finca registral núm. xxxx

Pregunta núm. 3.-

S?identifique i es descriga el límit Sud, de la parcel·la adjudicada a En xxxxxxxxx i identificada amb el número 7 del projecte de reparcel·lació,

 aprovat definitivament el 24 de juny de 200x.

Parcel·la d?adjudicació núm. 7 del projecte de reparcel·lació del Sector SUP PRM-XX de Xxxxxxx:

·          Finca registral núm. XXXXX

·          Límits confrontants:

§ Sud: finca registral núm. xxxxxx. Parcel·la de dos mil cent cinquanta-cinc metres dotze decímetres quadrats que resten fora del àmbit PRM3C.

    Situada en terme de XXXXX, partida d?Alboraia. Llinda: nord, parcel·la de la que es segrega; sud, camí dels Molins; est, carrer de Russafa;

    i oest, terres del Marquès de XXXXXt. És part que es segrega de la inscrita amb el núm. XXXX, foli xxx, del volum xx, llibre xx, inscripció 5ª.

    Com a conseqüència del Projecte de Reparcel·lació del Sector SUP PRM-XX del Pla General d?Ordenament Urbà de Xxxxxxx es procedeix

    a practicar com a operació prèvia la segregació de la finca d?aquest número, que queda exclosa de la reparcel·lació esmentada.

Pregunta núm. 4.-

Que d?acord amb la fitxa d?aportació de la finca núm. 13 del projecte de reparcel·lació, s?identifiquen i descriguen els límtis confrontants de la parcel·la segregada,

finca registral núm. xxxxxx del Registre de la Propietat de Xxxxxxx, de la matriu ?finca registral XXXX del mateix Registre- parcialment aportada a la reparcel·lació.

Límits confrontants:

·          Nord: finca registral núm. XXXX.

·          Sud: camí dels Molins.

·          Est: carrer de Russafa.

·          Oest: finca registral núm. XX177, terres del Marquès de Xxxxxxx.

Pregunta núm. 5.-

Si la parcel·la identificada per finca registral núm. xxxxx, formada per segregació de la finca registral núm. xxxxxx parcialment aportada

al projecte de reparcel·lació com a finca núm. 13 es troba o no inclosa o a l?àmbit de la unitat reparcel·lada del Sector SUP PRM-XX.

Finca registral núm. XXXX. <que queda exclosa de la reparcel·lació esmentada.>>

Pregunta núm. 6.-

Atesos els límits confrontants Nord, Sud, Est i Oest, de la finca de resultat núm. 7 adjudicada a En————- en el projecte de reparcel·lació

del Sector SUP PRM-XX de Xxxxxx, i en relació als mateixos, s?informe i s?identifiquen gràficament ? mitjançant plànol ? els vials als què

done front o façana aquesta finca resultat.

D?acord amb el plànols núm. 04 d?estat actual + proposta del Projecte d?Urbanització del Sector SUP PRM-XX, apareix grafiat, al límit Sud

 de la finca de resultat núm. 7 i fora dels límits establerts per a l?esmentat Sector, vial de dos carrils de circulació.

Realitzada inspecció visual a les obres d?execució de la urbanització del esmentat Sector, i atesos els límits confrontants Nord, Sud, Est i Oest

 de la finca adjudicada núm. 7 no existeixen vials als què done front o façana aquesta finca resultant.

Veure plànol núm. 1 (dibuixats plànols amb els arxius guardats a la carpeta de l?expedient i  fotografies aportades)

Pregunta núm. 7.-

Atesos els límits Nord, Sud, Est i Oest, de la finca de resultat núm. 7 adjudicada a En Xxxxxxxx en el projecte de reparcel·lació

del Sector SUP PRM-XX, s?informe i s?identifiquen sobre la concurrència o no a la parcel·la esmentada del servei d?accés rodat per via pavimentada,

i si s?escau, es trasllade i identifique gràficament ?mitjançant plànol- la mateixa.

D?acord amb el plànol núm. 12.1 del Projecte d?Urbanització del Sector SUP PRM-XX, apareix grafiada, en el límit confrontant Sud de la finca de resultat núm. 7

 i fora dels límits establerts per a l?esmentat Sector, via pavimentada preexistent al referenciat Projecte d?Urbanització.

Realitzada inspecció visual a les obres d?execució de la urbanització del esmentat Sector, i atesos els límits Nord, Sud, Est i Oest de la finca adjudicada núm. 7,

 s?ha comprovat que no existeix servei d?accés rodat per via pavimentada en aquesta finca resultant.

Veure plànol núm. 1 (dibuixat plànol amb els arxius guardats a la carpeta de l?expedient  i aportades fotografies)

Pregunta núm. 8.-

Atesos els límits confrontants Nord, Sud, Est i Oest, de la finca de resultat núm. 7 adjudicada a En ————–, en el projecte de reparcel·lació,

i en relació als mateixos, s?informe sobre la concurrència o no a la parcel·la esmentada del servei d?accés peatonal, rastell de voreres i enllumenat públic,

i s?hi s?escau, es trasllade i identifique gràficament ?mitjançant plànol- la concurrència dels esmentats serveis.

D?acord amb el plànol núm. 12.1 de Paviments del Projecte d?Urbanització del Sector SUP PRM-xx, apareix grafiat,

 en el límit Sud de la finca de resultat núm. 7 i fora dels límits establerts per al esmentat Sector, servei d?accés peatonal i rastell

 de voreres preexistent al referenciat Projecte d?Urbanització.

D?acord amb el plànol núm. 01 de xarxa d?enllumenat públic del Projecte d?Urbanització del Sector SUP PRM-xx, apareix grafiat,

 en el límit Sud de la finca de resultat núm. 7 i fora dels límits establerts per a l?esmentat Sector, la projecció de servei d?enllumenat públic

 mitjançant lluminària PHILIPS model MKP 151  de 150 W sobre columna de 9 m. i la corresponent troneta de registre.

Realitzada inspecció visual a les obres d?execució de la urbanització de l?esmentat Sector, i atesos els límits Nord, Sud, Est i Oest

de la finca adjudicada núm. 7, s?ha comprovat que no existeix servei d?accés peatonal, rastell de voreres i enllumenat públic en aquesta finca resultant.

Veure plànols núm. 01 i 12.1 del Projecte d?Urbanització

Pregunta núm. 9.-

Atesos els límits Nord, Sud, Est i Oest, de la finca de resultat núm. 7 adjudicada a En XXXXXXX,

en el projecte de reparcel·lació, i en relació als mateixos, s?informe sobre la existència o no de connexió d?evacuació de les seues aigües residuals

a la xarxa de clavegueram projectada, i si s?escau, es trasllade i identifique gràficament ?mitjançant plànol- la concurrència del esmentats servei.

D?acord amb el plànol núm. 01 de xarxa d?aigües residuals del Projecte d?Urbanització del Sector SUP PRM-XX, no apareix grafiat, en cap dels límits

de la finca de resultat núm. 7, connexió d?evacuació de les aigües residuals a la xarxa de clavegueram projectada i tampoc apareix grafiat cap col·lector

 preexistent en cap dels llindars de la finca resultant.

Realitzada inspecció visual a les obres d?execució de la urbanització del esmentat Sector, i atesos els llindars Nord, Sud, Est i Oest de la finca adjudicada

 núm. 7, s?ha comprovat que no existeix cap tipus de connexió d?evacuació de les seues aigües residuals a la xarxa de clavegueram en aquesta finca resultant.

Veure plànol núm. 01 del Projecte d?Urbanització

Pregunta núm. 10.-

Atesos els límits Nord, Sud, Est i Oest, de la finca de resultat núm. 7 adjudicada a En XXXXXXXXXX, en el projecte de reparcel·lació,

i en relació als mateixos, s?informe sobre la concurrència o no en aquesta parcel·la del servei de subministrament d?aigua potable, i si s?escau,

es trasllade i identifique gràficament ?mitjançant plànol- la concurrència del esmentats servei.

D?acord amb el plànol núm. 01 de xarxa de subministrament d?aigua potable del Projecte d?Urbanització del Sector SUP PRM-XX, apareix grafiada,

en el límit Sud de la finca de resultat núm. 7 i fora dels límits establerts per a l?esmentat Sector, la projecció de xarxa de subministrament d?aigua potable

de fundició dúctil de 150 mm de diàmetre, així com una escomesa identificada amb el detall núm. 14.

Realitzada inspecció visual a les obres d?execució de la urbanització del esmentat Sector, i atesos els límits Nord, Sud, Est i Oest de la finca resultat núm. 7,

s?ha comprovat la inexistència de la xarxa de subministrament d?aigua potable que apareix grafiada al plànol núm. 01 del Projecte d?Urbanització i que d?acord

amb aquest es troba fora del límits del esmentat Sector.

Veure plànol núm. 01 del Projecte d?Urbanització i fotografies.

Pregunta núm. 11.-

Atesos els límits Nord, Sud, Est i Oest, de la finca de resultat núm. 7 adjudicada a En XXXX, en el projecte de reparcel·lació, i en relació als mateixos,

s?informe sobre la concurrència o no en l?esmentada parcel·la de servei de subministrament d?energia elèctrica, i si s?escau, es trasllade i identifique

gràficament ?mitjançant plànol- la concurrència del esmentat servei.

D?acord amb el plànol núm. 01 de xarxa de baixa tensió del Projecte d?Urbanització del Sector SUP PRM-XX, no apareix grafiada, en cap dels límits

de la finca de resultat núm. 7, xarxa de baixa tensió ni cap caixa de tipus esquema 10 on poder realitzar la connexió al servei de subministrament d?energia elèctrica.

Realitzada inspecció visual a les obres d?execució de la urbanització del esmentat Sector, i atesos els límits Nord, Sud, Est i Oest de la finca resultat núm. 7,

s?ha comprovat la inexistència de la xarxa de baixa tensió ni cap caixa de tipus esquema 10 on poder realitzar la connexió al servei de subministrament d?energia elèctrica.

Veure plànol núm. 01 del Projecte d?Urbanització i fotografies.

Pregunta núm. 12.-

Atesos els llindars Nord, Sud, Est i Oest, de la finca de resultat núm. 7 adjudicada a En XXXX, en el projecte de reparcel·lació,

i en relació als mateixos, s?informe sobre la concurrència o no en l?esmentada parcel·la de servei de telecomunicacions, i si s?escau,

es trasllade i identifique gràficament ?mitjançant plànol- la concurrència del esmentat servei.

D?acord amb el plànol núm. 10 de telecomunicacions del Projecte d?Urbanització del Sector SUP PRM-XX, no apareix grafiada, en cap dels límits

de la finca de resultat núm. 7, xarxa de telecomunicacions ni cap arqueta on poder realitzar la connexió al servei de telecomunicacions.

Realitzada inspecció visual a les obres d?execució de la urbanització del esmentat Sector, i atesos els llindars Nord, Sud, Est i Oest de la finca

resultat núm. 7, s?ha comprovat la inexistència de la xarxa de telecomunicacions ni cap arqueta on poder realitzar la connexió al servei de

subministrament d?energia elèctrica.

Veure plànol núm. 10 del Projecte d?Urbanització i fotografies.

Pregunta núm. 13.-

Sobre si la parcel·la de resultat núm. 7 del projecte de reparcel·lació conforme al projecte d?urbanització aprovat i una volta executat

mancarà de les infrastructures necessàries per a ser considerada com a solar.

D?acord amb l?article 3.14 del capítol 2 del Títol 3 del Pla General d?Ordenació Urbana una parcel·la reuneix la condició jurídica de solar quan

 compte amb els següents serveis d?urbanització:

a) Accés rodat pavimentat des de les xarxes existents.

b) Tindre pavimentada i oberta a trànsit públic, almenys fins al eix del carrer, la via o vies a les que done front la parcel·la amb un ample mínim,  

    en qualsevol cas, de 8 m. Quan una parcel·la done front a una via de sistema general hi haurà prou en que tinga pavimentada les altres vies a

    les que done de front. Si sols dona front a la de sistema general haurà d?estar urbanitzada almenys amb una amplitud suficient per a donar

   servei a la parcel·la amb un ample mínim, en qualsevol cas, de 8 m. Si té enfront jardins públics, aquests hauran d?estar executats en una banda

  d?ample mínim de 8 m. El paviment per al trànsit rodat com a mínim haurà de contar amb una base de 30 cm. de matxuca artificial, i doble tractament

  superficial amb dotació mínima de lligant de 3,5 kg./m2, així com capa de rodadura de formigó asfàltic de 6 cm d?espessor, amb caixejat corresponent

  a les rasants i espessors indicats.

c)  Comptar amb rastell de voreres i enllumenat públic a la via o vies a les que done front a la parcel·la. En qualsevol cas s?assegurarà un nivell mínim

     de lluminària de 2 cd/m2 amb fanals que siguen, com a mínim, de les mateixes característiques presents ens les zones més pròximes. L?accés i connexió

     de la parcel·la des de l?àrea urbanitzada més propera haurà de disposar, així mateix, d?enllumenat públic en les mateixes condicions que es prescriuen per la pròpia parcel·la.

d)  La parcel·la disposarà d?evacuació d?aigües residuals per sistema executat d?acord amb les ordenances i connectat a la xarxa de clavegueram

     prevista en el Projecte d?Urbanització.

Com a mínim s?assegurarà la connexió a la xarxa d?evacuació d?aigües residuals existents d?acord amb les normes i prescripcions oficials.

Quan la parcel·la es trobe a un àmbit de redacció obligatòria de Projecte de Urbanització (AU), aquesta condició es trobarà complida, si no existeix xarxa de sanejament en servei pròxima o contigua a la parcel·la, mitjançant el pagament de la quota d?urbanització per a xarxes generals prevista de l?art. 2.15.2.

e)       La parcel·la disposarà de subministrament directe d?aigua potable en quantitat suficient per a l?activitat a desenvolupar en l?edificació d?acord als usos i intensitats permeses. Si es tracta d?habitatges la dotació mínima serà l?establerta en les Normes HD-91, o norma de rang equivalent que la substituïsca.

f)        Les parcel·les disposaran de connexió directa amb la xarxa general de distribució d?energia elèctrica, amb o sense centre de transformació, en funció de la normativa especifica aplicable, i amb potencial suficient per a les necessitats de l?edificació. Per al cas d?habitatges, la potència mínima disponible per habitatge serà de 3,0 kW. La connexió i escomesa complirà la normativa sectorial d?aplicació i, si s?escau, la municipal regulada mitjançant ordenança, així com les indicacions estipulades al tràmit de concessió de llicència per concretar les seues característiques tècniques.

g)       L?existència de ramals de servei d?altres xarxes de subministrament, diferents a les esmentades, sols serà preceptiva, per als efectes de la consideració de solar, quan així ho estipule un instrument de planejament formulat en el desenvolupament del present Pla. També podrà establir-se aquest requisit, amb caràcter general per al la resta d?efecte, mitjançant Ordenança municipal.

D?acord amb els plànols del Projecte d?Urbanització del Sector SUP PRM-XX la parcel·la resultant del projecte de reparcel·lació amb el núm. 7 no compta amb la totalitat dels serveis d?urbanització necessaris per tindre, d?acord amb l?article 3.14 del capítol 2 del Títol 3 del Pla General d?Ordenació Urbana, la condició jurídica de solar.

Realitzada inspecció visual a les obres d?execució de la urbanització del esmentat Sector, i atesos els llindars Nord, Sud, Est i Oest de la finca resultat núm. 7, s?ha comprovat que la esmentada parcel·la no compta amb la totalitat de serveis d?urbanització que d?acord amb l?article 3.14 del capítol 2 del Títol 3 del Pla General d?Ordenació Urbana son necessaris per a que la parcel·la tinga la condició jurídica de solar.

Pregunta núm. 14.-

Sobre si conclosa la urbanització del Sector PRM-XX, conforme al projecte aprovat, la parcel·la de resultat núm. 7 reunirà o no la condició de parcel·la edificable.

D?acord amb el apartat b) de l?article 5.1 del capítol 1 del Títol 5 del Pla General d?Ordenació Urbana per a que siga possible l?edificació d?una parcel·la hauran de concórrer, sempre, les condicions d?execució regulades al Títol Tercer per a cada classe de sol, tant les de caràcter subjectiu (la prèvia reparcel·lació o compensació i haver sufragat o estar sufragant el cost d?urbanització) com les de caràcter objectiu (que la parcel·la reunisca o estiga en condicions de reunir la consideració de solar i que es respecten els edificis protegits)

D?acord amb els plànols del Projecte d?Urbanització del Sector SUP PRM-XX la parcel·la resultant del projecte de reparcel·lació amb el núm. 7 no compta amb la totalitat dels serveis d?urbanització necessaris per tindre, d?acord amb l?article 3.14 del capítol 2 del Títol 3 del Pla General d?Ordenació Urbana, la condició jurídica de solar.

Realitzada inspecció visual a les obres d?execució de la urbanització del esmentat Sector, i atesos els llindars Nord, Sud, Est i Oest de la finca resultat núm. 7, s?ha comprovat que la esmentada parcel·la no compta amb la totalitat de serveis d?urbanització que d?acord amb l?article 3.14 del capítol 2 del Títol 3 del Pla General d?Ordenació Urbana son necessaris per a que la parcel·la tinga la condició jurídica de solar.

D?acord amb el b) de l?article 5.1 del capítol 1 del Títol 5 del Pla General d?Ordenació Urbana de XXXXXXX la parcel·la de resultat núm. 7 no reunirà la condició de parcel·la edificable al no poder obtindre l?esmentada parcel·la la condició jurídica de solar d?acord amb l?article 3.14 del capítol 2 del Títol 3 del Pla General d?Ordenació Urbana.

Pregunta núm. 15.-

Sobre si la programació dels terrenys i execució de les obres d?urbanització va a dotar a la parcel·la núm. 7 del projecte de reparcel·lació aprovat de les condicions necessàries per a ser considerada solar.

D?acord amb els plànols del Projecte d?Urbanització del Sector SUP PRM-XX la parcel·la resultant del projecte de reparcel·lació amb el núm. 7 no compta amb la totalitat dels serveis d?urbanització necessaris per tindre, d?acord amb l?article 3.14 del capítol 2 del Títol 3 del Pla General d?Ordenació Urbana, la condició jurídica de solar.

Realitzada inspecció visual a les obres d?execució de la urbanització del esmentat Sector, i atesos els límits Nord, Sud, Est i Oest de la finca resultat núm. 7, s?ha comprovat que la esmentada parcel·la no compta amb la totalitat de serveis d?urbanització que d?acord amb l?article 3.14 del capítol 2 del Títol 3 del Pla General d?Ordenació Urbana son necessaris per a que la parcel·la tinga la condició jurídica de solar.

Pregunta núm. 16.-

Sobre si conclosa la urbanització del Sector SUP PRM-XX d?acord amb el projecte aprovat i en execució, la parcel·la de resultat núm. 7 del projecte de reparcel·lació, atesos els serveis amb els que comptarà, reunirà els requisits urbanístics necessaris exigibles per les ordenances del Pla Parcial aprovat per al Sector SUP PRM-XX i la legislació urbanística aplicable per a la concessió de la llicència d?obres, sense que siguen exigibles obres d?urbanització.

D?acord amb l?apartat 1 de l?article 1.10 de la Secció 2ª del Capítol 2 del Títol 1 del Pla General d?Ordenació Urbana de xxxxxx estaran subjectes a prèvia llicència l?establiment de nova edificació, d?acord amb l?article 242 del Text Refòs de la Llei sobre Règim del Sol i Ordenació Urbana i de l?article 1 del Reglament de Disciplina Urbanística per al desenvolupament de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana.

D?acord amb el apartat b) de l?article 5.1 del capítol 1 del Títol 5 del Pla General d?Ordenació Urbana per a que siga possible l?edificació d?una parcel·la hauran de concórrer, sempre, les condicions d?execució regulades al Títol Tercer per a cada classe de sol, tant les de caràcter subjectiu (la prèvia reparcel·lació o compensació i haver sufragat o estar sufragant el cost d?urbanització) com les de caràcter objectiu (que la parcel·la reunisca o estiga en condicions de reunir la consideració de solar i que es respecten els edificis protegits).

D?acord amb l?article 3.14 del capítol 2 del Títol 3 del Pla General d?Ordenació Urbana una parcel·la reuneix la condició jurídica de solar quan compte amb els següents serveis d?urbanització:

h)       Accés rodat pavimentat des de les xarxes existents.

i)         Tindre pavimentada i oberta a trànsit públic, almenys fins al eix del carrer, la via o vies a les que done front la parcel·la amb un ample mínim, en qualsevol cas, de 8 m. Quan una parcel·la done front a una via de sistema general hi haurà prou en que tinga pavimentada les atres vies a les que done de front. Si sols dona front a la de sistema general haurà d?estar urbanitzada almenys amb una amplitud suficient per a donar servei a la parcel·la amb un ample mínim, en qualsevol cas, de 8 m. Si té enfront jardins públics, aquests hauran d?estar executats en una banda d?ample mínim de 8 m. El paviment per al trànsit rodat com a mínim haurà de contar amb una base de 30 cm. de matxuca artificial, i doble tractament superficial amb dotació mínima de lligant de 3,5 kg./m2, així com capa de rodadura de formigó asfàltic de 6 cm d?espessor, amb caixejat corresponent a les rasants i espessors indicats.

j)         Comptar amb rastell de voreres i enllumenat públic a la via o vies a les que done front a la parcel·la. En qualsevol cas s?assegurarà un nivell mínim de lluminària de 2 cd/m2 amb fanals que siguen, com a mínim, d eles mateixes característiques presents ens les zones més pròximes.

L?accés i connexió de la parcel·la des de l?àrea urbanitzada més propera haurà de disposar, així mateix, d?enllumenat públic en les mateixes condicions que es prescriuen per la pròpia parcel·la.

k)        La parcel·la disposarà d?evacuació d?aigües residuals per sistema executat d?acord amb les ordenances i connectat a la xarxa de clavegueram prevista en el Projecte d?Urbanització.

Com a mínim s?assegurarà la connexió a la xarxa d?evacuació d?aigües residuals existents d?acord amb les normes i prescripcions oficials.

Quan la parcel·la es trobe a un àmbit de redacció obligatòria de Projecte de Urbanització (AU), aquesta condició es trobarà complida, si no existeix xarxa de sanejament en servei pròxima o contigua a la parcel·la, mitjançant el pagament d el quota d?urbanització per a xarxes generals prevista e l?art. 2.15.2.

l)         La parcel·la disposarà de subministrament directe d?aigua potable en quantitat suficient per a l?activitat a desenvolupar en l?edificació d?acord als usos i intensitats permeses. Si es tracta d?habitatges la dotació mínima serà l?establerta en les Normes HD-91, o norma de rang equivalent que la substituïsca.

m)      Les parcel·les disposaran de connexió directa amb la xarxa general de distribució d?energia elèctrica, amb o sense centre de transformació, en funció de la normativa especifica aplicable, i amb potencial suficient per a les necessitats de l?edificació. Per al cas d?habitatges, la potència mínima disponible per habitatge serà de 3,0 Kw. La connexió i escomesa complirà la normativa sectorial d?aplicació i, si s?escau, la municipal regulada mitjançant ordenança, així com les indicacions estipulades al tràmit de concessió de llicència per concretar les seues característiques tècniques.

n)       L?existència de ramals de servei d?altres xarxes de subministrament, diferents a les esmentades, sols serà preceptiva, per als efectes de la consideració de solar, quan així ho estipule un instrument de planejament formulat en el desenvolupament del present Pla. També podrà establir-se aquest requisit, amb caràcter general per al la resta d?efecte, mitjançant Ordenança municipal.

D?acord amb els plànols del Projecte d?Urbanització del Sector SUP PRM-3C la parcel·la resultant del projecte de reparcel·lació amb el núm. 7 no compta amb la totalitat dels serveis d?urbanització necessaris per tindre, d?acord amb l?article 3.14 del capítol 2 del Títol 3 del Pla General d?Ordenació Urbana, la condició jurídica de solar.

Realitzada inspecció visual a les obres d?execució de la urbanització del esmentat Sector, i atesos els límits Nord, Sud, Est i Oest de la finca resultat núm. 7, s?ha comprovat que la esmentada parcel·la no compta amb la totalitat de serveis d?urbanització que d?acord amb l?article 3.14 del capítol 2 del Títol 3 del Pla General d?Ordenació Urbana son necessaris per a que la parcel·la tinga la condició jurídica de solar.

D?acord amb l?apartat b) de l?article 5.1 del capítol 1 del Títol 5 del Pla General d?Ordenació Urbana de XXXXXX la parcel·la de resultat núm. 7 no reunirà la condició de parcel·la edificable al no poder obtindre l?esmentada parcel·la la condició jurídica de solar d?acord amb l?article 3.14 del capítol 2 del Títol 3 del Pla General d?Ordenació Urbana de XXXXXXX, i per tant, en tant no obtinga la condició jurídica de solar l?esmentada parcel·la no podrà ser edificable i conseqüentment no podrà obtindre llicència d?obres.

La parcel·la resultat del projecte de reparcel·lació del Sector SUP PRM-XX amb el núm. 7 podrà obtenir llicència municipal per a l?edificació d?obres quan, d?acord amb l?apartat b) de l?article 5.1 del capítol 1 del Títol 5 del Pla General d?Ordenació Urbana de XXXX, tinga la condició d?edificable.

La parcel·la resultat del projecte de reparcel·lació del Sector SUP PRM-3C amb el núm. 7 tindrà la condició d?edificable quan, d?acord amb l?apartat b) de l?article 5.1 del capítol 1 del Títol 5 del Pla General d?Ordenació Urbana de XXXXX, tinga la condició jurídica de solar, d?acord amb l?article 3.14 del capítol 2 del Títol 3 del Pla General d?Ordenació Urbana de XXXXX.

D?acord amb el Projecte d?Urbanització i amb la inspecció visual realitzada a les obres d?execució, la referènciada parcel·la tindrà la condició jurídica de solar quan s?executen les obres necessàries per garantir l?existència dels serveis d?urbanització detallats a l?article 3.14 del capítol 2 del Títol 3 del Pla General d?Ordenació Urbana de XXXXXXXXX.

Pregunta núm. 17.-

Sobre si a la vista dels projectes d?urbanització i reparcel·lació aprovats per al Sector SUP PRM-XX pot afirmar-se que conclosa la urbanització del Sector SUP PRM-XX, d?acord amb el projecte aprovat i en execució, En XXXXXXXXXXX, amb l?adjudicació efectuada al mateix en el projecte de reparcel·lació aprovat de la parcel·la de resultat núm. 7, obtindrà o no un solar urbanitzat i edificable.

D?acord amb l?article 3.14 del capítol 2 del Títol 3 del Pla General d?Ordenació Urbana una parcel·la reuneix la condició jurídica de solar quan compte amb els següents serveis d?urbanització:

o)       Accés rodat pavimentat des de les xarxes existents.

p)       Tindre pavimentada i oberta a trànsit públic, almenys fins al eix del carrer, la via o vies a les que done front la parcel·la amb un ample mínim, en qualsevol cas, de 8 m. Quan una parcel·la done front a una via de sistema general hi haurà prou en que tinga pavimentada les atres vies a les que done de front. Si sols dona front a la de sistema general haurà d?estar urbanitzada almenys amb una amplitud suficient per a donar servei a la parcel·la amb un ample mínim, en qualsevol cas, de 8 m. Si té enfront jardins públics, aquests hauran d?estar executats en una banda d?ample mínim de 8 m. El paviment per al trànsit rodat com a mínim haurà de contar amb una base de 30 cm. de matxuca artificial, i doble tractament superficial amb dotació mínima de lligant de 3,5 kg./m2, així com capa de rodadura de formigó asfàltic de 6 cm d?espessor, amb caixejat corresponent a les rasants i espessors indicats.

q)       Comptar amb rastell de voreres i enllumenat públic a la via o vies a les que done front a la parcel·la. En qualsevol cas s?assegurarà un nivell mínim de lluminària de 2 cd/m2 amb fanals que siguen, com a mínim, de les mateixes característiques presents ens les zones més pròximes.

L?accés i connexió de la parcel·la des de l?àrea urbanitzada més propera haurà de disposar, així mateix, d?enllumenat públic en les mateixes condicions que es prescriuen per la pròpia parcel·la.

r)        La parcel·la disposarà d?evacuació d?aigües residuals per sistema executat d?acord amb les ordenances i connectat a la xarxa de clavegueram prevista en el Projecte d?Urbanització.

Com a mínim s?assegurarà la connexió a la xarxa d?evacuació d?aigües residuals existents d?acord amb les normes i prescripcions oficials.

Quan la parcel·la es trobe a un àmbit de redacció obligatòria de Projecte de Urbanització (AU), aquesta condició es trobarà complida, si no existeix xarxa de sanejament en servei pròxima o contigua a la parcel·la, mitjançant el pagament d el quota d?urbanització per a xarxes generals prevista e l?art. 2.15.2.

s)       La parcel·la disposarà de subministrament directe d?aigua potable en quantitat suficient per a l?activitat a desenvolupar en l?edificació d?acord als usos i intensitats permeses. Si es tracta d?habitatges la dotació mínima serà l?establerta en les Normes HD-91, o norma de rang equivalent que la substituïsca.

t)         Les parcel·les disposaran de connexió directa amb la xarxa general de distribució d?energia elèctrica, amb o sense centre de transformació, en funció d ela normativa especifica aplicable, i amb potencial suficient per a les necessitats de l?edificació. Per al cas d?habitatges, la potència mínima disponible per habitatge serà de 3,0 kW. La connexió i escomesa complirà la normativa sectorial d?aplicació i, si s?escau, la municipal regulada mitjançant ordenança, així com les indicacions estipulades al tràmit de concessió de llicència per concretar les seues característiques tècniques.

u)       L?existència de ramals de servei d?altres xarxes de subministrament, diferents a les esmentades, sols serà preceptiva, per als efectes de la consideració de solar, quan així ho estipule un instrument de planejament formulat en el desenvolupament del present Pla. També podrà establir-se aquest requisit, amb caràcter general per al la resta d?efecte, mitjançant Ordenança municipal.

D?acord amb els plànols del Projecte d?Urbanització del Sector SUP PRM-XX la parcel·la resultant del projecte de reparcel·lació amb el núm. 7 no compta amb la totalitat dels serveis d?urbanització necessaris per tindre, d?acord amb l?article 3.14 del capítol 2 del Títol 3 del Pla General d?Ordenació Urbana, la condició jurídica de solar.

Realitzada inspecció visual a les obres d?execució de la urbanització del esmentat Sector, i atesos els límits Nord, Sud, Est i Oest de la finca resultat núm. 7, s?ha comprovat que la esmentada parcel·la no compta amb la totalitat de serveis d?urbanització que d?acord amb l?article 3.14 del capítol 2 del Títol 3 del Pla General d?Ordenació Urbana son necessaris per a que la parcel·la tinga la condició jurídica de solar.

Pregunta núm. 18.-

Sobre la superfície total del Sector SUP PRM-XX conforme al projecte de reparcel·lació aprovat el 24.06.200X i el aprovat en data de 20.05.200X.

La superfície total del Sector SUP PRM-XX conforme al projecte de reparcel·lació aprovat en data de 24.06.200X és de 91.568,25 m2.

La superfície total del Sector SUP PRM-XX conforme al projecte de reparcel·lació aprovat en data de 20.05.200X és de 91.568,25 m2.

Pregunta núm. 19.-

Sobre si al projecte de reparcel·lació que fou objecte d?exposició pública, projecte presentat en data de 24.01.200X, figurava la Comunitat de Regants de Bonyicau  com a propietari amb dret d?adjudicació per raó de les séquies, finques d?aportació núm. 3 i 7.

En el projecte de reparcel·lació objecte d?exposició pública presentat en data de XX.01.200X figura la Comunitat de Regants de Bonyicau com a propietari amb dret d?adjudicació per un total de 178,82 m2t que corresponen a un aprofitament subjectiu total de 444,06 m2t per les finques d?aportació núm. 3 i 7, respectivament d?acord amb les següents dades:

Finca d?aportació

SUP (m2)

Coef. Aport.

Aprof. Obj. (m2t)

Aprof. Subj. (m2t)

Coef. Dret

3

154,19 m2

0,002218

106,46 m2t

95,82 m2t

0,001996

7

560,41 m2

0,008061

386,94 m2t

348,25 m2t

0,007255

Total Aprofitament Subjectiu (m2t)

 444,06 m2t

 

Total Aprofitament Adjudicable (m2t)

178,82 m2t

 

Pregunta núm. 20.-

Sobre si en la tramitació del projecte de reparcel·lació aprovat el XX.05.200X s?incrementà la superfície d?aportació de la Comunitat de Regants de Bonyicau, per les finques 3 i 7.

Durant la tramitació del projecte de reparcel·lació la superfície d?aportació de la Comunitat de Regants de Bonyicau corresponent a la finca núm. 3 passa dels 154,19 m2, d?acord amb el projecte de reparcel·lació que fou objecte d?exposició pública en data de XX.01.200X, als 360,00 m2, d?acord amb el projecte de reparcel·lació aprovat en data de XX.05.200X.

Durant la tramitació del projecte de reparcel·lació la superfície d?aportació de la Comunitat de Regants de Bonyicau corresponent a la finca núm. 7 passa dels 560,41 m2, d?acord amb el projecte de reparcel·lació que fou objecte d?exposició pública en data de XX.01.200X, als 1.050,00 m2, d?acord amb el projecte de reparcel·lació aprovat en data de XX.05.200X.

Pregunta núm. 21.-

Sobre si en el projecte de reparcel·lació aprovat el 24.0X.200X es produeix una modificació del projecte de reparcel·lació aprovat per Resolució de XX.05.200X, incrementant-se la superfície aportada per la Comunitat de Regants, respecte de la reconeguda a l?anterior projecte aprovat.

La superfície d?aportació de la Comunitat de Regants de Bonyicau corresponent a la finca núm. 3, d?acord amb el projecte de reparcel·lació aprovat en data de 24.06.200X, és de 825 m2, incrementant-se en un superfície 465,00 m2 respecte dels 360,00 m2 que apareix al projecte de reparcel·lació aprovat en data de 20.05.2003.

La superfície d?aportació de la Comunitat de Regants de Bonyicau meravellau corresponent a la finca núm. 7, d?acord amb el projecte de reparcel·lació aprovat en data de 24.06.200X, és de 2.100,00 m2, incrementant-se en un superfície 1.050,00 m2 respecte dels 1.050,00 m2 que apareix al projecte de reparcel·lació aprovat en data de 20.05.2003.

Pregunta núm. 22.-

Sobre si la major superfície de la sèquia Bonyicola (finca d?aportació núm. 7) i de la xarxa de recs (finca núm. 3), atesos que la superfície total del Sector no ha estat modificada als projectes de reparcel·lació aprovats en data de XX.05.200X i XX.06.200X, necessàriament hauria d?haver implicat una disminució en la superfície de les parcel·les confrontants.

El reconeixement de major superfície de la sèquia Bonyicola i de la xarxa de recs implica necessàriament una disminució de la superfície de totes aquelles parcel·les i espais de domini públic confrontants, més si tenim en compte, que atesos els projectes de reparcel·lació del Sector SUP PRM-XX de Bunyicola aprovats provisionalment en data de XX.05.X00X i definitivament en data de 14.06.2004 la superfície total del esmentat Sector no ha sofert cap tipus de variació.

Pregunta núm. 23.-

Sobre si el increment de la superfície d?aportació a favor de la Comunitat de Regants de Bonyicau en el projecte aprovat en data de 24.06.200X es traduí en una disminució de les superfícies de les finques d?aportació de la resta de propietaris.

L?increment de la superfície d?aportació a favor de la Comunitat de Regants de Bunyicola en el projecte aprovat en data de 24.06.200X no es tradueix en cap tipus de disminució de les superfícies d?aportació de la resta de propietaris, sols es redueix la superfície de domini públic en idèntic valor.

Pregunta núm. 24.-

Sobre si el reconeixement d?una major superfície a la séquia Bunyicola i de la xarxa de recs 3.1, 3.2 i 3.3 podia influir en el percentatge d?aportació de la parcel·la núm. 13 propietat d?en XXXXXXXXXXX..

El reconeixement d?una major superfície de la Séquia Bunyicola i de la xarxa de recs 3.1, 3.2 i 3.3, a càrrec de la superfície de domini públic i sense que es produesca una disminució de les parcel·les confrontants, implica necessàriament una major superfície amb dret de participació sobre la superfície total del sector que és manté invariable. Això significa un increment del percentatge de participació de la Comunitat de Regants de Bunyicola en detriment de la resta de parcel·les amb dret de participació, i en aquest cas, també sobre el percentatge d?aportació de la parcel·la núm. 13, propietat d?en XXXXXXXXXXXXXX.

Pregunta núm. 25.-

Sobre si hi ha constància en el projecte de reparcel·lació aprovat en data de 24.06.200X d?on ha resultat físicament disminuït el domini públic com a conseqüència de la major superfície reconeguda a la xarxa de recs.

De la documentació examinada no existeix constància d?on ha resultat físicament disminuït el domini públic com a conseqüència de la major superfície reconeguda a la xarxa de recs en el projecte de reparcel·lació aprovat en data de 24.06.200X.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicat dins de General | Deixa un comentari

  1. Reconec la meva ignorància, però ¿per què els enginyers de camins han d’optar pels "quantitatius"?  ¿Realment, al fons del fons, on és la diferència?

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i s’apliquen la política de privadesa i les condicions del servei de Google.