Notices from nowhere

Democracy now finds there can be ample for all, but only if the souvereing fences are completely removed.

LLOTJA DE VALÈNCIA-07. QUELCOM PUT.

L’associació de veïns la Boatella de Velluters criticà ahir la restauració realitzada per l’Ajuntament en la Llotja, a més d’anunciar una denúncia per aquest treball davant la Unesco. Fonts de l’entitat asseguraren que en algunes zones de la façana s’ha utilitzat l’escarpre i, fins i tot una serra radial? a l’hora d’executar la neteja aprovada pel Consistori.

La primera fase d’aquest treball, coordinat per un equip de la Universitat Politècnica,  està pràticament acabada. La passada setmana començaren les tasques prèvies per a la restauració de la torre i d’altres estances interiors del monument, catalogat com a Patrimoni de la Humanitat. L’associació veïnal i comercial ha denunciat també la col·locació de casetes d’obra al carrer de Cordellats.
CENTRE UNESCO DEL PATRIMONI MUNDIAL
COMITÉ INTERGUVERNAMENTAL DE PROTECCIÓ
DEL PATRIMONI MUNDIAL CULTURAL I NATURAL

7, Place de Fontenoy
75352 Paris 07 SP
France

(…) Som davant del monument gòtic civil més important de tot Europa, l’apoteosi de la corrua de llotges mercantils que baixa des de Perpinyà fins a València que produeix el model paradigmàtic per decantació de les experiències i solucions anteriors… 

fa uns mesos ja barrinava que quelcom no anava bé amb aquestes intervencions…..( llegiu-ho i deseu el vostre parer, podeu fer un passeig virtual per l’entorn amb l’enllaç que us he posat a disposició…..

Juan Sanchis, en nom i representació de l’Associació de veïns i comerciants " La Boatella", davant l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura, Centre del Patrimoni Mundial, presenta la següent
DENÚNCIA
Contra Na Rita Barberà i Nolla, Alcaldessa de València; En Francesc Camps i Ortiz, Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana; En Manuel Muñoz i Ibànyez, Director General de Patrimoni de la Generalitat Valenciana; Na Maria José Alcón i Miquel, Regidora de cultura de l’Ajuntament de València i En Manuel-Jesús Ramírez i Blanco, contractat per a la neteja de la Llotja de València, declarada Patrimoni de la Humanitat en 1996.
PER:Incompliment de les Directrius per a l’aplicació de la Convenció de París per a la Protecció del Patrimoni Mundial, donat com a resultat de llurs accions i omissions, la degradació del Monument i l’entorn amb la pèrdua de les condicions d’autenticitat i integritat (Paràgraf 24 i 44 de les Directrius); pèrdua del valor universal excepcional (Art. 1 i 2 de la Convenció) i de les característiques que determinaren la seua declaració. Amb el perill de que hom s’aplique el procediment relatiu a l’exclusió eventual del Bé del Llistat (Paràgrafs 46 a 54) o bé s’inscriga en la Llistat del Patrimoni Mundial en Perill (Parágrafs 86 a 93).
FETS:Totes i cadascuna de les Línies Directrius per a l’aplicació del Conveni de París que hom detalla tot seguit, són incomplides per les autoritats valencianes, a NOU (9) anys de la Declaració de la Llotja i a SET anys de l’última revisió de les Línies Directrius aprovades pel Comité de Patrimoni Mundial en la seua 22 Reunió de 1998, sent-n’hi d’obligat acompliment des de la presentació del propi expedient.

1.- Zona Tampó: ?… hi haurà preveure-s’hi al voltant del bé una zona tampó que haurà d’ésser objecte de tota mena de mesures de protecció que calguen, com a una zona d’embolcall del b, l’ús del qual, siga restringit a fi de reforçar llur protecció (….) hi haurà contindre detalls sobre l’extensió, les característiques i la utilització autoritzada de dita zona tampó, així com un mapa on s’indiquen llurs límits exactes.?
No hi existeix la dita zona tampó que la UNESCO estableix en 500 m. de radi, al voltant del bé, ni mesures de protecció. El comerç està desapareixent entre solars abandonats i locals d’oci i esbarjo que impossibiliten el manteniment i salvaguarda de l’ambient residencial i comercial d’aquesta zona protegida. Ambient comercial que motivà la declaració com a Patrimoni de la Humanitat.
2.- Protecció Jurídica: ? …. gaudir d’una protecció jurídica i/o contractual adequades i de mecanismes de gestió, a fi i efecte, de garantir la conservació dels béns (…) l’ existència d’una legislació en matèria de protecció a nivell nacional, provincial i municipal (…). Hom demana, igualment, garanties d’una aplicació eficaç d’aqueixes  lleies, així com d’aqueixos mecanismes de gestió.?
La ilegalitat de les Administracions Valencianes és, a més a més, evident: S’hi incompleix la llei de Patrimoni Cultural Valencià, segueix sense redactar-se el Pla Especial de Protecció (Art. 34.2 i 34.4), sens regular les activitats que afecten l’ entorn (Art. 39.1) i s’autoritzen intervencions que pertorben la contemplació del bé (Art. 39.3.b). S’hi incompleix la Llei Reguladora d’Activitats Urbanístiques, Registre de Solars, … . fins i tot s’incompleixen les Ordenances Locals tant d’activitats, urbanístiques com  de trànsit, 14 mil vehicles segueixen passant-hi diariàment front al Monument, autobusos i cotxes aparquen davant els muros de la Llotja, …
3.- Autenticitat: ? …respondre al criteri d’autenticitat en allò relatiu al …. seu entorn (…) el seu entorn que caldrà protegir-se imperativament (….) tractament adient a llur entorn immediat (….) la part històrica, netament delimitada, preval sobre l’entorn contemporani?
El perill no sols el tenim en quant a l’abandonament i  pèrdua del valor universal excepcional de l’entorn comercial de la Llotja dels Mercaders, que és precisament el comerç. Àdhuc més, les modificacions de la Llei de Patrimoni Cultural Valencià, no sols modifiquen la protecció dels Béns declarats d’Interés Cultural com ara són els Centres Històrics, per a intervenir amb lucratius projectes urbanístics; sinó que a més introdueixen el concepte ?d’ús social dels monuments? amb el què volen intervenir en els mateixos per a ?donar vida? amb l’autorització d’activitats d’oci. Conselleria i Ajuntament són capaços d’autoritzar hamburgueseries als nostres monuments, doncs, i discoteques a les esglésies si amb açò beneficien el lucre de llurs amics i coneguts. Tal i com ja autoritzaren Ximo Lara, arquitecte adscrit a la Conselleria de Cultura, amb grans beneficis en lloguer i venda de llurs locals al carrer d’en Pere Compte com a bars i restaurants.
La realitat és que els criteris d’autenticitat i ambient comercial desapareixen a l’entorn de la Llotja del Comerç, en benefici de les activitats d’oci que degraden l’ambient monumental i indueixen a perdre el seu significat.
4.- Obres de restauració: ?… informar sobre els seus propòsits d’iniciar o autoritzar, en una zona protegida de la Convenció, considerables obres de restauració o de noves edificacions que pogueren modificar el valor del bé com a part del patrimoni mundial. En tal cas, la notificació s’haurà  d’efectuar el més aviat possible (per exemple, abans de la redacció dels documents bàsics per a projectes específics) i abans de que es prenguen decisions difícilment reversibles, a fi i efecte de que el Comité puga participar-hi en la cerca de solucions adients per a garantir la plena conservació del valor que poseeix el siti en qualitat de patrimoni mundial.?
Aquesta Associació denuncià ja la destrucció de les llosanes medievals del carrer Escalons de la Llotja, actual carrer d’En Pere Compte i llur substitució per noves, de trinca, en les obres d’urbanització de l’entorn de la Llotja sense que hom s’informara a la Secretaria del Comité de Patrimoni Mundial.. L’arquitecte municipal fou amonestat pel Jutjat i el cas continua obert.
Actualmente denunciem l’arquitecte Manuel-Jesús Ramírez per les obres que s’estan portant a cap de neteja i futura ?restauració?. Aquest Senyor està enganyant l’ opinió publica amb propostes falses que incumpleix: respectar la pàtina històrica del Monument, utilització de làser, envers la història i els criteris d’autenticitat, …… etc., etc.
La realitat és que ha destruït la pàtina històrica amb la pèrdua de volum de les ornamentacions, escuts, gàrgoles i dibuixos que a través de lustres conformaven una proporció excepcional i única (prevista ja en el seu projecte d’edificació original), ha utilitzat radial, malls i escarpres davant l’astorament del veïnat que contemplava com , a base de martellades embotien i falsejaven amb nous morters els junts dels carreus, ha deixat gran part dels morters que inadequadament s’aplicaren en anteriors intervencions; amb total menyspreu cap als veïns i comerciants ha col·locat les casetes d’obra al carrer de Cordellats, tot  anul·lant el carrer que està recuperant el comerç amb l’obertura de noves botigues i contra els veïns que han de suportar aquestos anys la brutícia i fems a les portes de llurs vivendes i comerços, beneficiant el tràsit en la Plaça del Mercat i els bars i restaurants en el carrer Pere Compte; volen tancar al públic l’escala de caragol per comptes d’adoptar les mesures necessàries per a evitar actes vandàlics, etc. etc. etc. Més greu, si cap encara, és pretendre passar a la posteritat no com a netejador sinó amb enèrgiques intervencions com al canvi del paviment de marbre en planta primera; intervenció perillosa havent en comprte els antecedents del carrer dels escalons, intervenció innecessària quan era més urgent i primordial les obres de sanejament,  i abans que res el Pla de Protecció de l’entorn, així com la recuperació dels espais amb voltes, el vall i d’altres elements patrimonials en referència a la Llotja (primitiva) de l’Oli.
Per tot això posem en antecedents el Centre de Patrimoni Mundial i demanem un peritatge d’ICOMOS sobre les obres per a evitar mals majors. Així com alhora denunciem que aquest senyor està utilitzant el nom de la UNESCO en benefici personal per a aconseguir els contractes de l’Ajuntament i aparençar que hi ha un reconociment de l’Organisme de Nacions Unides, quan res no té a veure; també denunciem què és General Constructor S.A. (agent urbanitzador en les finques de la Plaça del doctor Collado amb el carrer d’en Pere Compte) qui l’hi ha facilitat o li  facilitarà un estudi professional a l’entorn de la Llotja. Tot açò amb independència de les denúcies que hom realitzaran a partir dels informes sobre les obres escomeses a l’ interior del Monument i davant de les comissions deontològiques de depuració professional.
5.- Informes periòdics: ?… presentar cada ses anys al Comité del Patrimoni Mundial, un informe periòdic sobre l’aplicació de la Convenció ….on hi conste: Adopció d’ una política general, situació dels servicis de protecció, conservació i revalorització; estudis i investigacions científiques i tècnique , mesures per a la identificació, protecció, conservació, revalorització i rehabilitació, formació, educació, informació i reforç de sensibilització, propostes d’activitats, ….
La qüestió no és que no s’hi haja enviat l’informe, ans que, hom no es puga remetre perquè no s’hi acompleix cap de les mesures que hom requereix. La Llotja de València està completament abandonada.
Davant les denúncies de fa 6 anys, l’Ajuntament tan sols ha contractat Manuel-Jesús Ramírez que compleix fidelment amb les exigències de la seua client Rita Barberà, sien o no ètiques, per a aparençar i embaucar l’opinió publica. La realitat és evident: ni política general, ni servicis de protecció, ni mesures, ni estudis; tan sols falses propostes; inadequades, quan no destructives, intervencions i tractar de negar la realitat amb tendenciosos informes..
6.- Amenaça de Perill: ?El Comité pot incloure-la en el Llistat del Patrimoni Mundial en Perill si la situación del bé correspon almenys un dels criteris esmentats en els casos que s’exposen a continuació: alteració greu de l’espai urbà, pèrdua significativa de l’autenticitat històrica, greu adulteració del seu significat cultural, modificació de la condició jurídica del bé, que pot disminuir el grau de protecció, carència d’una política de conservació, peerills causats per plans urbanístics, …?
En la Lloja no sols s’acompleix un, sinó diversos criteris: manca d’una política de conservació, existeix una alteració de l’espai urbà amb pèrdua significativa de la seua autenticitat històrica i una greu adulteració del seu significat cultural. Endemés les modificacions de la Llei de Patrimoni comporta la modificació jurídica minvant-hi el grau de protecció (ús social dels monuments) i els perills de nous plans urbanístics.
Per a Francesc Camps, President de la Generalitat Valenciana, no existeix la Llotja de València com a bé declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Avantçant-se als esdeveniments ha eliminat la Llotja dels bens declarats, citant exclusivament el Palmerar i el Misteri d´Elx i l’Art Rupestre de la Mediterrània en la Llei 7/2004 de 19 d’Octubre (2° paràgraf del Preàmbul).

SOL·LICITEM:La immediata intervenció del Centre de Patrimoni Mundial, que a través de la seua Secretaria, demanem a l’Organisme Consultiu competent (ICOMOS), que formule comentaris sobre aquesta denúcia i que la Mesa del Comité adopte les mesures oportunes. Amb tot i amb això per a evitar el procediment d’exclusió per la pèrdua dels valors que motivaren la declaració de la Llotja de la Seda, Llotja dels Mercaders com a patrimoni de la Humanitat.

València a 16 de gener de 2005

Signat: Juan Sanchis com a President

ADj: Es remeten còpies en castellà, francés i anglés (adjuntant-hi dossier de premsa) a un total de 1437 adreces de correu electrònic de representants i comités internacionals d’ICOMOS, UICN i ICCROM, amb l’objectiu de que tinguen constància de la situació de degradació de l’únic Monument declarat Patrimoni de la Humanitat a la Comunitat Valenciana.

En successius e-mails es remeten fotografies de la intervenció de neteja de la Llotja.
Els comentaris són informatius. Disculpen el to irònic i fins i tot un pèl sarcàstic en aquestos comentaris. La situació que s’acosta no és per a menys.

FOTO 1.- Carrer de Cordellats. Amb les tanques i casetes de les obres. El Passatge de la Immundíia, projectat per Manuel Ramírez, utilitzat com a urinari públic, no sols ha generat innombrables pèrdues a les botigues del carrer, sinó que ha portat a l’exhasperació els residents. Davant les reiterades queixes d’aquesta Associació, el ?manolito? de Barberà ha contestat que, en aquestos moments, que ja té els contractes de l’Ajuntament, en absolut l’importen els veïns i quatre "botiguetes". Això sí, en tot moment ha facilitat el trànsit i l’oci que degraden l’ambient monumental.

FOTO 2.- Manteniment de la ?pàtina històrica?, làser i mètodes no abrasius. La utilització de la radial (en aquest cas per a eliminar elements ?impropis?), escarpre i mall, ha estat la tònica general i tortura per als veïns que haavien de suportar, endemés, el compressor que situaren al carrer de la Llotja sens mesures d’ insonorització.
Al fondo, edifici abandonat i en ruïna,  ?l’agent urbanitzador? del qual, ha demanat Ramírez que l’oferesca un local a l’entorn de la Llotja. Descononeixem si el pagament serà amb minutes professionals de projectes amb augment d’ edificabilitat, plantes i sobreelevats; o bé, serà adquirit per l’Ajuntament, amb grans beneficis per a l’empresa, i utilitzat per a vendr einsignies i camises de la Llotja.
Desconeixem, també, si s’ha reunit Lladro-General Constructor S.A., Barrachina i el circ hostaler de l’entorn monumental per a proposar un Projecte d’oci amb un restaurant de ?luxe? a les Sitges de la Llotja (espais voltats, no recuperats). Tantost, en Camps ja ha introduït l’Oci com a Bé d’Enorme Interés Cultural en la Llei 7/2004 de Modificació de la Llei de Patrimoni 4/98, eliminant-hi la Llotja com a Bé declarat per la UNESCO, en el Preàmbul de dita Llei (no sia que els italians de París l’hi creen problemes). El que sí coneixem és que una, molt ?influent, apreciada i coneguda militant socialista?, aceptà l’oferiment de formar part de la societat d’un conegut restaurant tot junt a la Llotja. Estos xics i xiques ja preveuen el canvi de la Generalitat a les properes eleccions i no se’ls escapa cap ni una.

FOTO 3.- Nova policromia de la Llotja. Els escolars que podan visitar la Llotja entre cadires i taules de restaurants i bars, podran realitzar exercicis de càlcul i plàstica comptabilitzant la quantitat i  diversitat de morters i colors després de la ?neteja? del Monument.

Associació de veïns i comerciants ?LA BOATELLA? Apartat de Correus 602 46080 València.
TEL. 00.34.96.391.61.19 N.I.F. G 96595590 laboatella@ono.com

Publicat dins de General | Deixa un comentari

  1. Això que dius és brutal. Qué s’ha de fer. No n’havia sentit dir res. S’han d’enviar cartes?. En teniu alguna de preparada?
    A.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i s’apliquen la política de privadesa i les condicions del servei de Google.