ARCHILETTERS

NOT TO BE A NUISANCE, BUT NOT TO GIVE FREE SERVICE

ALBERG A QUESA

Deixa un comentari

MEMÒRIA EXPLICATIVA.

En el present avantprojecte es condensa la nova edificació en un medi rural d’alt valor col·lectiu.

Concreció espacial d’un hàbitat per a tot tipus de persona quina sia sa Mobilitat, en un medi natural a respectar i compartir.

Tot pensant en sa viabilitat econòmica futura.

Cost de manteniment baix.


SITUACIÓ:

La parcel·la d’emplaçament se situa a un poliesportiu de  Quesa (La Canal de Navarrés).

Entre la falda de la muntanya i les instal·lacions de frontó, tennis i camp de futbol. La topografia de la parcel·la és plana, està situada en una espècie de terrassa abancalada del pendís de la serralada. Enbolcallada d’arbres mediterranis que matisen les vistes panoràmiques quedant amagades entre llurs capçades, el trasdós del frontis del frontó té tallades les visions en planta baixa. Els arbres de la costera del nordoest impideixen les vistes envers el POBLE I EL PAISATGE DE LA VALL. El costat est té les vistes cap a la muntanya i sa esplèndida visió natural.

Existeix un pronunciat desnivell entre els diversos elements del complex.

A la parcel·la s’ accedeix  des dels nivells inferiors d’accés al poliesportiu, per una zona atasconada que separa el camp de futbol proper.

URBANITZACIÓ EXTERIOR A LA PARCEL·LA.

La intervenció és aprofitada per a fer-la accessible a tothom, àdhuc als minusvàlids, que en aquest moment és innaccessible. Per això s’hi proposa un desmuntatge i inserció de rampes suaus d’accés i escales fins el nou alberg i camps de jocs. En acompliment de la llei vigent. Els diversos paviments, voreres i zones enjardinades ens condueixen cap a la recepció de l’alberg-hotel. 

EMPLAÇAMENT:

La parcel·la de l’antic camp de bàsquet té forma romboïdal.

Hem fraccionat els usos del programa.

  1. Trapezi petit de recepció i direcció junt a l’accés. Cos

en dues plantes.

  1. Trapezi gran extrem de recolzament logístic amb dos dormitoris, 1 i 2, dedicats a disminuïts. Cos d’una planta baixa.
  2. Un paral·lelepíped de vida comunitària amb dues plantes. La baixa oberta visualment sobre l’espai d’encontre anterior a l’oest. I una posterior a est a la què s’accedeix per sengles espais oberts. En planta baixa tenim cuina, menjador-i-estar amb possibilitat de modificar llurs límits o unir-los. Endemés de 2 lavabos de recolzament. La planta superior s’hi dedica a situar 8 habitacions dobles i un xicotet magatzem logístic.

 El paral·lelepíped genera dues terrasses. Una davantera vers ponent junt al menjador i l’estar. I una posterior vers llevant més arrecerada amb paeller, barbacoa, etc. Inserció paisatgista amb materials propis de la  comarca i terme.


Entre el paral·lelepíped i la recepció s’ha creat un corredor deambulatori que recull els elements de comunicació vertical. Una escala i un ascensor exterior que desembarquen ambdós a un corredor-balcó de distribució d’accés a les habitacions i a una “passera” sobre el trapezi de l’extrem per a generar el manteniment dels sostres vegetals incloent-hi l’evacuació ràpida en cas d’ incendi. Per tal d’evitar aglomeracions en cas de perill.


A partir dels seus extrems hem regularitzat mitjançant dos romboïdes que ens deixen un ‘rectangle’ central més net i profitós. Nos separem dels obstacles com el frontó i els murs de contenció de terres de la falda muntanyenca. Sobre el trapezi nord sobre muntem un paral·lelepíped d’hostes. On diferenciem les funcions de la intervenció.


S’hi aconsegueix la regularització de la superfície de la parcel·la plana i la incorporació de les preexistècies topogràfiques.  Mitjançant buidats de pendents excessives actualment.

 

TIPOLOGIA EDIFICATÒRIA:

Es genera a partir de l’aprofitament màxim de l’espai i mínim de construcció per a regularitzar la peculiar forma.

Tipologia edilícia típica d’hotel-motel amb dormitoris encadellats pels banys en sèrie. Ventilats directament a l’exterior

Tot distribuïnbt funcions. Comunitàries a planta baixa. Zona de dia. Privades en superior. Zona de nit. Tret de les dues habitacions de disminuïts físics en planta baix.

Programa

Recepció. Despatx de gerència i apartament-estar en planta alta.

– 8 dormitoris dobles.

2 dormitoris en planta baixa de minusvàlids.

  10 dormitoris totals

El cos de recepció i direcció és fàcilment adaptable a apartament-habitatge. La planta baix del cos central dedicat a cuina, lavabos, menjador i sala d’estar oberta tota envers la terrassa de ponent, protegida per l’arbreda. Existeix una terrassa posterior que serveix de lloc de trobada arecerada per a reunions, dinars camperols, etc. habilitada amb graelleres, piques, cadires i bancs.

Construcció semi-autosuficient d’energia i residus.

Zona d’instal·lació de plaques fotovoltaiques a cobertes futures.

Instal·lació de col·lectors solars tèrmics per llei per a funcionament d’Aigua Calenta Sanitària i en part de la calefacció.

Recollida i acumulació d’aigües de pluja per a reús en recs, neteja, etc.

Reciclatge d’aigües grises i grogues.

Il·luminació pública de captadors de bateries solars i eòliques previstes en un futur proper.

Cobertes vegetals que augmenten la inèrcia tèrmica considerablement i el manteniment de la construcció.     

 

 

SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES

Urbanització……………………………………………………. 525’00 m2

 

ÚS DIRECCIÓ

Recepció, despatx, lavabo…………………………………… 66’50 m2c

ZONA Estar en planta superior………………………………. 26’50 m2c

                                                                                                                                                                                                                 TOTAL  93’00 m2c

 

ÚS SERVEIS+INSTAL·LACIONS

CUINA…………………………………………………………… 27’00 m2c

ASEOS………………………………………………………….. 29’00 m2c

SERVEIS I INSTAL·LACIONS………………………………….. 34’80 m2c

MAGATZEMATGE………………………………………………. 13’20 m2c

                                                                                                                                                                                                              TOTAL  104’00 m2c

 

ÚS ZONA COMUNITÀRIA

MENJADOR……………………………………………………… 43’25 m2c

SALA ESTAR……………………………………………………. 46’55 m2c

                                                                                                                                                                                                                  TOTAL  89’80 m2c

 

ÚS DORMITORIS

DORMITORI 1 (adaptat)………………………………………………………. 24’00 m2c

DORMITORI 2 (adaptat)………………………………………………………. 26’00 m2c

DORMITORIS 3-10 (8 uts – 21’90 m2c)…………………… 175’20 m2c

                                                                                                                                                                                                              TOTAL  225’20 m2c

 

total construcció alberg                                                                                                                           512’00 m2c

 

Urbanització interior de parcel·la:

Incluu ambdues terrasses, dos passos entre elles, l’obert i el túnel. A més del triangle vegetal de la zona d’ccés front la recepció


 

Urbanització exterior de parcel·la:

Incluo la ‘falca’ d’accés  des de la platja d’aparcaments inferior, el seu  desmuntatge i la construcció de la nova escala i la rampa d’anada i tornada per a minusvàlids. I la nova escala que salva el desnivell creat junt al frontó.

 

AVANÇ GLOBAL DE PRESSUPOSTOS DE LA INTERVENCIÓ

Les valoracions inclouen tots els factors i l’IVA del 18 %

  1. OBRA CIVIL……………………………………………….…261.960,00 €
  2. EQUIPAMENT I URBANITZACIÓ EXTERIOR…..48.140,00 €
  3. HONORARIS TÈCNICS…………………………………..18.880,00 €
  4.                                               TOTAL…..330.340’00 €

Especificacions:

L’obra civil consisteix en l’edificació de l’alberg però no inclou el sistema de la instal·lació de plaques fotovoltaiques.

L’equipament i urbanització inclou la rampa d’accés des dels aparcaments de cotxes i buidatge de dita ‘falca’ fins el nivell de la parcel·la d’emplaçament.

Es honoraris tècnics inclouen la intervenció d’arquitecte superior (projectes i direcció d’obra), arquitecte tècnic (direcció d’ execució i seguretat i salut), enginyer de C.C.C com assessorament estructural,  la intervención d’engenyer agrònom en assistència en jardineria i paisatg i una engenyera tècnica industrial per a control d’obra d’instal·lacions diverses.

  

CAPITUL RESUM EUROS D’OBRA CIVIL

 

CAP1. MOVIMENT DE TIERRAS………………………………..1.500,00 €

CAP2 FONAMENTS…………………………………………….10.000,00 €

CAP3  ESTRUCTURA…………………………………………..75.000,00 €

CAP4 REVESTIMENT EN FAÇANA I COBERTES……………100.500,00 €

CAP5 REVESTIMENT INTERIOR……………………………...35.000,00 €

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL..……….…………………222.000,00 €

18,00 % I.V.A………………………………………………….39.960,00 €

TOTAL PRESSUPOST GENERAL OBRA CIVIL………..261.960,00 €


SOLUCIONS TÈCNIQUES

SEGUEIXEN EN EL VULL LLEGIR MÉS..

Tots els fonaments estaran confeccionats amb formigó armat in situ amb sabates aïllades i corregudes. Àdhuc el fossat de l’ascensor.

L’estructura volada: pilars, bigues seran totalment prefabricats.

Els forjats seran de F.A. amb plaques alveolars i puntualment in situ  unidireccional. Hom realitzarà una capa acústica a impacte en forjat de ssotre de planta baixa en zona comunitària.

En els trapezis de recepció i el de fondo d’una planta seran de pedruscall escairat pres amb argamassa o/i morter de calç, s’intentarà que alguna escola d’oficis tradicionals pogueren realitzar-la per a preservar la dita tènica constructiva.

En façanes ventilada d’estructura ‘steel framing’ de murs de perfils d’ acer galvanitzat de c-200 u-200 i omegues.  Aïllamento isover 18 cm, tauler osb de 12 m/m. Amb film impermeable en façana. Trasdós amb placa de cartó-guix tipus pladur o similar i exterior resolt com a façana ventilada a base de posts encadellades en vertical d’iroko amb mà d’ imprimació de fondo, anticorc i antihumitat cargolades sobre llates o cabirons de 45×25 cada 30 cm.

 

Envans divisoris amb subestructura de perfils d’acer galvanitzat de c-100 u-100 i omegues steel framing similars a les anteriors farcides amb aïllament i acabat amb placa de cartó-guix tipo pladur, tot diferenciant el tipus per a les zones humides i les eixutes.

Cada element portarà sa capa de morter autonivellant.

Les cobertes vegetals són les definides en plànols i les referides en qualsevol manual de fabricants, com ara, Asfalts Chova, etc, seran invertides amb graves preparades per al seu emmagatzenatge i re-ús.  

Hi haurà fls sostres prefabricats bicapa d’escaiola-aïllant. A la zona de planta baixa del paral·lelepíped serà amb inclinació per a dur les conduccions i col·lectors penjats de sostre sobre la façana de fondo per a desaiguar els banys de la planta superior. En ella s’hi troba l’eixida del tir de la xemeneia  que surt per ella vora la porta del quarto de logística entre els dormitoris superiors.

Existiran portes abatibles de DM cantejades i xapades amb iroko igualment tal i com mostren els plànols amb brise-soleils verticals per ser la incidècia solar de ponent en la dita zona.

Parets d’estància i dormitoris pintades amb acríliques o plàstiques segons els casos.

Banys i cuina entaulellats amb placa ceràmica 60×30 cm.

Paviments d’interior d’alcoves ceràmics.

Paviments d’exterior, si pot ser en pedra escantellada i farcida de macadams, o de gres simulant pedra c-m antilliscants de roques.

Portam interior i exterior d’alumini d’alta qualitat.

Vidreria de doble fulla o lluna,  càmera aïllant deshidratada.

PRECÀLCUL DE NECESSITATS CALORÍFIQUES

 

 

 

 

 

 

          m2

persones

       Cal__

     W/m2

        W

Planta Baixa

 

 

 

 

Hab 1

12,12

2

100

1212

Bany 1

4,66

2

70

326,2

Hab 2

14,00

2

100

1400

Bany 2

5,37

2

70

375,9

Cuina

20,88

2

70

1461,6

Menjador

38,65

20

120

4638

Sala estar

41,60

20

120

4992

Planta Primera

 

 

 

 

Hab 3

13,92

2

100

1392

Bany3

3,51

2

70

245,7

Hab 4

13,92

2

100

1392

Bany 4

3,51

2

70

245,7

Hab 5

13,92

2

100

1392

Bany 5

3,51

2

70

245,7

Hab 6

13,92

2

100

1392

Bany 6

3,51

2

70

245,7

Hab 7

13,92

2

100

1392

Bany 7

3,51

2

70

245,7

Hab 8

13,92

2

100

1392

Bany 8

3,51

2

70

245,7

Hab 9

13,92

2

100

1392

Bany 9

3,51

2

70

245,7

Hab 10

13,92

2

100

1392

Bany 10

3,51

2

70

245,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27507,3

 

 

 

 

 

 

Aquesta entrada s'ha publicat en ARCHITECTURES el 25 d'octubre de 2011 per josep_blesa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i s’apliquen la política de privadesa i les condicions del servei de Google.