La llengua a Catalunya Nord: pas endavant

El Consell General dels Pirineus Orientals, organisme equivalent a una Diputació Provincial a la Catalunya Nord, ha aprovat una norma de reconeixement del català. Es contra del que han dit els ploramiques habituals, es tracta d’un text altament significatiu, si tenim en compte el tarannà de l’estat francès en matèria lingüística:

– reconeix oficialment el català com a llengua del departament (art. 1)
– reconeix l’Institut d’Estudis Catalans com a autoritat lingüística (art. 2)
– fixa els principals objectius: garantir la supervivència i transmissió, permetre la utilització, etc. (art. 3)
– fixa uns primers criteris d’ús o de promoció en els diferents camps de l’actuació pública: administració, ensenyament, retolació i mitjans de comunicació (arts. 4 a 8)

Recordem que l’estat francès no ha signat encara la Carta Europea de Llengües Regionals i Minoritàries, i que la seva constitució declara, taxativa, que la llengua de la república és el francès. Amb aquests antecedents, l’aprovació del document per part d’un òrgan institucional cobra una especial significació. Es tracta, de totes totes, d’un petit pas endavant. Un dels molts que ha fet i haurà de continuar fent la nostra llengua.