Castell de somnis de Francesc Aguilar

//*// En l'era de la plaga dels set mil milions d'humans //*//

8 de novembre de 2015
0 comentaris

Esmenes d’addició a una proposta de resolució històrica i comentari final.

Esmenes d’adició a la proposta de resolució que aprovarà el Parlament de Catalunya el dilluns 9 de novembre de 2015, a l’apartat vuitè i incorporació del seu annex :

Esmena 1 d’addició al punt vuitè

«VUITÈ.- Insta el futur govern a complir exclusivament aquelles normes o mandats emanats d’aquesta Cambra, legítima i democràtica, a fi de blindar els drets fonamentals que puguin estar afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol, entre d’altres els descrits en l’annex d’aquesta resolució.»

Esmena 2 d’addició d’un annex

ANNEX A LA DECLARACIÓ D’INICI DEL PROCÉS SEGONS EL SEU APARTAT VUITÈ. MESURES A APLICAR PER PART DEL FUTUR GOVERN DESTINADESA BLINDAR DRETS FONAMENTALS AFECTATS PER DECISIONS DE LES INSTITUCIONS DE L’ESTAT.

1. Pobresa energètica

Per tal de garantir que cap persona es vegi privada de l’accés als subministraments bàsics, el futur Govern desplegarà les mesures per evitar la pobresa energètica aprovades a la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, de manera que es garanteixi el dret d’accés als subministraments bàsics d’aigua potable, de gas i d’electricitat a les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial, mentre duri aquesta situació.

2. Habitatge

Per tal de garantir que cap persona es vegi privada de l’accés a un habitatge digne, el futur Govern treballarà en l’aplicació del nou marc normatiu que regula la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. En aquest marc, el futur Govern es compromet a garantir el principi de reallotjament adequat de les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial que estiguin en procés d’ésser desnonades de llur habitatge habitual, per a poder fer efectiu el desnonament.
Així mateix, de forma urgent, es realitzaran modificacions normatives per tal de fer efectives les previsions de la Llei 24/2015, com és el cas del reglament de funcionament de les Meses de valoració per l’adjudicació d’habitatges per a situacions d’emergències econòmiques, socials i altres casos amb necessitats especials de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

3. Sanitat

En l’àmbit de les polítiques de salut per a tota la ciutadania, el futur Govern garantirà l’accés universal a l’atenció sanitària pública i de qualitat, mitjançant el CatSalut, a totes les persones que viuen a Catalunya.
Cap persona en podrà quedar exclosa per raons d’origen, tinguin o no la condició d’assegurats o beneficiaris del Sistema Nacional de Salut, i amb independència de si consten o no al padró. Així mateix, cap ciutadà no es veurà privat d’assistència farmacèutica per motius econòmics.
D’acord amb les diferents resolucions aprovades per aquest parlament, no es realitzaran nous concursos per a la gestió de Centres d’Atenció Primària.

4. Educació

El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra bona part de l’articulat de la LO 8/2013 de 9 de desembre de Millora de la Qualitat Educativa, recurs que va ser admès a tràmit el passat 3 d’abril del 2014. En aquesta impugnació, avalada pel dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, s’argumentava com els preceptes indicats de la LO 8/2013 són contraris a les competències establertes en favor de la Generalitat de Catalunya, al model educatiu català determinat per la LEC i als consensos obtinguts per la comunitat educativa en el seu conjunt. En coherència amb aquest recurs, el futur Govern vetllarà en la seva actuació en matèria d’educació per la plena vigència i respecte de les competències establertes en favor de les administracions catalanes i per mantenir-hi els consensos obtinguts per la comunitat educativa en el seu conjunt.

5. Garantia de les llibertats públiques

El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra alguns articles de la LO 4/2015 de Seguretat Ciutadana, recurs que va ser admès a tràmit el passat 21 de juliol de 2015. En aquesta impugnació, avalada pel dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, s’argumentava com els preceptes indicats de la LO 4/2015 són contraris a drets fonamentals previstos en els textos internacionals com la Declaració Universal de Drets Humans, el Conveni Europeu dels Drets Humans i la jurisprudència del Tribunal Europeu dels Drets Humans. En coherència amb aquest recurs, el futur Govern vetllarà en la seva actuació en matèria de seguretat ciutadana per la plena vigència i respecte dels drets fonamentals esmentats.

6. Administracions locals

Amb l’afany de garantir les plenes competències de les Administracions Locals catalanes per servir l’interès general, el futur Govern proporcionarà les eines de suport necessàries per deixar sense efecte els preceptes de la LRSAL (Llei orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’estabilitat pressupostaria dictada en desenvolupament del article 135 de la Constitució Espanyola) relatius a la limitació de competències als ens locals, els de control del cost dels serveis i l’obligació de la priorització de l’activitat econòmica privada.

7. Persones refugiades

A fi de poder donar resposta a la greu situació humanitària que viuen les persones refugiades, el futur Govern generarà un marc de relacions amb l’Alt Comissionat de Nacions Unides pels Refugiats (ACNUR) amb l’objectiu de donar acollida i asil al màxim nombre de persones més enllà de les decisions adoptades al respecte pel Govern espanyol.

8. Avortament

En matèria de dret a l’avortament, el futur govern es regirà pel que estipula la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.

9. Finançament d’un pla de xoc social i gestió del deute.

Per tal d’alliberar recursos per a dotar financerament un pla de xoc social, el futur Govern, entre altres mesures, establirà vies de negociació per tal de reduir la càrrega del deute en el conjunt de la despesa. Prioritàriament, el futur Govern impulsarà la renegociació de tots els finançaments estructurats, separant els pagaments que compensen un servei (inversió i manteniment) d’aquells que constitueixen un pagament excessiu respecte als tipus d’interès i a les taxes d’inflació actuals. Així mateix, el futur Govern instarà els concessionaris o superficiaris a redefinir els contractes estructurats, transformant l’amortització de les inversions en finançament ordinari mitjançant deute públic i eliminant el cost excessiu del capital.

Aquesta transformació, que ha de permetre una rebaixa de costos per a la Generalitat que es pugui apro$tar per finançar un pla de xoc social, ha d’anar acompanyada d’una revisió a fons dels programes pressupostaris de despesa que permeti avaluar i contrastar la seva utilitat en moments on atendre la urgència social ha esdevingut la màxima prioritat de la despesa de la Generalitat, expressada en l’esmentat pla de xoc.

Els estalvis que s’obtinguin de la revisió de programes aniran íntegrament dedicats a un pla de xoc social.

Per tal de fer un seguiment de l’efectivitat d’aquest objectiu i compromís, el futur govern crearà un grup de treball obert als grups parlamentaris.

Així mateix, el futur govern establirà un calendari de reunions amb els responsables de la banca resident per estudiar la possibilitat de renegociació del pagament dels interessos amb finalitats socials.»

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2015
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu, GP JS. Antonio Baños Boncompain, president; Anna Gabriel i Sabaté, portaveu, GP CUP-CC

Comentari final.

Comentari d’addicció al càrrec.

Al número 4 de Junts pel Mas li demanaria que faci un miracle, si és que pot. També seria bó per la seva salut. El miracle és que faci un pas al costat. El número 4 de Junts pel Mas no hauria de ser tant addicte al càrrec. Ni al davant ni al darrera ni l’Hara-Kiri, només un pas al costat. Que doni espai de participació al govern del país a tota la Catalunya decent, sense sospita de corrupció ni motxilles de polítiques antisocials.

Com és fa un pas al costat.
Com es  pot fer un pas al costat. N’hi ha moltes més.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i s’apliquen la política de privadesa i les condicions del servei de Google.

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!