Esperanto*Cat

El bloc de l’Associació Catalana d’Esperanto

Simposi de Justícia Lingüística

Els passats 2-3 de març va tenir lloc a Berlin un simposi sobre justícia lingüística, organitzar pel grup d’investigació en economia i llengües de la Humboldt Universität de Berlin, que està format per Bengt-Arne Wickström, Michele Gazzola i Torsten Templin.

L’esdeveniment va aplegar una setentena d’especialistes vinguts dels cinc continents. Les diferents presentacions van mostrar que la justícia lingüística és un camp de recerca emergent on conflueixen diverses disciplines acadèmiques. En aquest sentit, per copsar la varietat de perspectives presentades,  alguns exemples dels treballs exposats són els següents: una anàlisi del (desigual) coneixement de l’anglès a l’Unió Europea i com afecta això a la qualitat democràtica de les institucions europees quan treballen exclusivament en aquesta llengua; una defensa de la diversitat lingüística com a complement indispensable de les falles del mercat lingüístic basat en l’oferta i la demanda;  una anàlisi de les polítiques lingüístiques del Regne de Hawai derivades de la colonització; un estudi estadístic dels efectes de la llei d’immersió en l’augment de la cohesió social a Catalunya; un altre estudi estadístic sobre la relació (positiva) entre l’aprenentatge del català i el salari de les persones; una recerca sobre el paper de la llengua com a element de poder tou, però també de poder dur dels estats; una comparació del diferents rols dels parlants natius d’esperanto respecte als parlants d’altres llengües nacionals; diverses anàlisis dels reptes que suposa la immigració en matèria de justícia lingüística; també es van presentar investigacions sociolingüístiques sobre la situació a diferents països, com Sudan, India, Finlàndia, Romania, Croàcia, diferents repúbliques russes i alguns països de l’Àfrica Subsahariana. Fins i tot hi va haver lloc per una anàlisi històrica del règim lingüístic de la Societat de Nacions.

Pel que fa a la representativitat catalana, cal destacar la presència dels economistes Ramon Caminal del CSIC i Antonio di Paolo de la UB, del professor de lingüística de la UB Ruben Fernández o del politòleg Xavier Alcalde. Tot i que la llengua principal de treball era l’anglès, una de les particularitats d’aquest acte acadèmic era la possibilitat que tenien els ponents de presentar en altres cinc llengües: alemany, castellà, italià, francès i esperanto. Es preveu que aquesta iniciativa tingui una continuitat binannual.

El simposi va comptar amb el suport de, entre d’altres,  l’Esperantic Studies Foundation.

—–

Simpozio pri lingva justeco

La pasintajn 2an kaj 3an de marto okazis en Berlino simpozio pri lingva justeco, organizita de la esplorgrupo pri ekonomio kaj lingvoj de la Humboldt-universitato, kies anoj estas Bengt-Arne Wickström, Michele Gazzola kaj Torsten Templin.

La aranĝo kunigis sepdekon da spertuloj el la kvin kontinentoj. La diversaj prelegoj montris, ke lingva justeco estas emerĝa esplorkampo kie renkontiĝas diversaj akademiaj fakoj. Tiusence, por kapti la diversajn prezentitajn perspektivojn, sekvas kelkaj ekzemploj pri la prezentitaj laboroj : analizo de la (malegala) scipovo de la angla en Eŭropa Unio kaj kiel ĝi koncernas la demokratian kvaliton de la eŭropaj institucioj kiam ili laboras nur tiulingve ; defendo de la lingva diverseco kiel nedisigebla komplemento de la mankoj en la lingva merkato bazita sur la leĝo pri ofertado kaj mendado ; analizo de la lingvaj politikoj de la regno de Havajo konsekvence de koloniigo ; statistika studo pri la efikoj de la lingvomerĝa leĝo en la kreskado de la socia kohereco en Katalunio ; alia statistika studo pri la (pozitiva) rilato inter la lernado de la kataluna kaj la salajro de la homoj ; esploro pri la rolo de lingvo kiel elemento de povo de la ŝatoj, mola sed ankaŭ malmola ; komparo de la malsimilaj roloj de la denaskaj esperantistoj rilate al denaskaj parolanto de naciaj lingvoj ; diversaj analizoj pri la defioj kiujn alportas inmigrado rilate al la lingva justeco ; oni ankaŭ prezentis socilingvajn esplorojn pri la situacioj en diversaj landoj, kiel ekzemple Sudano, Barato, Finnlando, Rumanio, Kroatio, diversaj rusiaj respublikoj kaj kelkaj landoj el la sudsahara Afriko. Eĉ estis programero pri historia analizo de la lingva reĝimo ĉe Ligo de Nacioj.

Koncerne al la katalunaj reprezentantoj, elstaras la ĉeesto de ekonomiistoj kiel Ramon Caminal de la scienca esplorcentro CSIC kaj Antonio di Paolo de la Universitato de Barcelono, de la profesoro pri lingvistiko Rubeno Fernández kaj de la politikologo Xavier Alcalde. Eĉ se la laborlingvo estis la angla, unu el la aparteco de tiu akademia aranĝo estis, ke la podiuloj havis la eblecon prelegi en aliaj kvin lingvoj : germana, hispana, itala, franca kaj Esperanto. Oni antaŭvidas ke tiu evento okazos ĉiun duan jaron.

La simpozio havis la subtenon, i.a., de Esperantic Studies Foundation.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i s’apliquen la política de privadesa i les condicions del servei de Google.