NO A LA FI DE CAFEBABEL.COM EN CATALÀ

Hola, ja sé que fa molt de temps que no escric…però acabo de rebre aquest correu informant sobre la fi de cafebabel.com en català, i m’en vull fer ressò:
Cafè Babel deixa de parlar català

Estimats amics i amigues,

 

L’associació Cafe Babel International, que edita el portal d’informació europea www.cafebabel.com en set idiomes des de París, ha decidit suprimir la versió catalana de la seva web (www.cafebabel.com/ca ). Diuen que aquesta decisió és provisional, per a sis mesos inicialment, però segurament serà definitiva. També diuen que perden diners amb aquesta versió -o almenys que en deixen de guanyar-, perquè no rep anuncis ni subvencions.

 

Aquest projecte transnacional, nascut com una associació, camina cap a la professionalització gràcies a la feina de voluntaris d’arreu d’Europa. En el cas de la versió catalana, aproximadament unes 250 persones han col·laborat de forma voluntària en la redacció i traducció de textos al llarg dels darrers 3 anys. Ara, els esforços voluntaris de totes aquestes persones s’esborraran, a finals d’any, per una decisió purament econòmica que contrasta paradoxalment amb l’esperit associatiu dels promotors.. Igualment, milers de lectors es quedaran sense la possibilitat de llegir en català un portal únic dins del món mediàtic català.

 

Què podem fer ara? Podem seguir invertint el nostre temps buscant els diners que, diuen, salvarien la versió. Podem resignar-nos a utilitzar l’apartat de blogs per mantenir la presència del català a la web. O simplement podem plegar?

 

En tot cas, en el que no tenim dubtes és en mostrar el nostre rebuig al tancament de la versió catalana de www.cafebabel.com. Us demanem doncs que us adheriu a dir no a la fi arbitrària de la feina voluntària de més de 200 persones que col·laboren per portar la perspectiva catalana a Europa. Us demanem que dieu no a la pèrdua d’un mitjà de comunicació en català que segueixen mensualment milers de persones. Us demanem que ens doneu suport tot enviant un email a Noalafidecafebabelencatala@hotmail.com i a info@cafebabel.com assenyalant les vostres dades (EDAT I LLOC DE RESIDÈNCIA). Igualment reenvieu si us plau aquest mail a tot els vostres contactes mantenint el títol d’aquesta campanya:

 

JO TAMBÉ DIC NO A LA FI DE CAFEBABEL.COM EN CATALÀ

 

Moltes gràcies

Say “no” to the end of cafebabel.com in Catalan

I know it’s been a while…but I just got an email informing me that the Catalan version of cafebabel.com was going to be no more. They say it doesn’t have enough visits. It’s a pitty that, after all, they rely so heavily on economy. There’s a campaign going on against this decision, so you can write en email to noalafidecafebabelencatala@hotmail.com and info@cafebabel.com , stating your age and where you live.

It’s Christmas!!

…Or is it? It looks like it: the showcases of the stores, the street lights…The retailers do all they can to make us start the shopping as soon as possible! I don’t quite understand it: one would think that, no matter when you start the seasonal shopping, the amount of money you spend depends on the number of gifts you have to make and your budget, but not on when you start to shop. That is to say, if you start early you should be done early. But I suppose my reasoning is wrong, and that by putting lights on the street a lot of people will buy more things. People are weird. At any rate, since at home we’re one of the strange ones that only give presents for King’s Day (we’re probably just a few!) I have a few extra days to go shopping, and so I won’t start to worry about gifts until Christmas Day is over!

Just to make it clear: I like Christmas! I like to give and be given presents; I like family gatherings around a table (even if there isn’t always peace and harmony!); I like to eat neules and torrons; I like that my niece and nephews sing to the Tió and that they say the traditional Christmas poem; and to go and watch the Kings’ Cavalcade and Els Pastorets. But I find it annoying that for some people it has become a mere excuse in order to make money.
Versió catalana

Ja és Nadal!!

…O potser no? Ben bé ho sembla: els aparadors de les botigues, les llums del carrer…Els comerciants fan tot el que poden per fer-nos començar a comprar com més aviat millor! Jo no ho acabo d’entendre massa bé: semblaria normal de pensar que, independentment de quan comencis a comprar, la quantitat de diners que et gastis depèn del nombre de regals que hagis de fer i del teu presupost, però no pas de quan comencis a comprar. És a dir, que si comences abans també hauries d’acabar abans. Però segurament que el meu raonament és erroni, i que posant llums al carrer molta gent deu comprar més. Coses més estranyes s’han vist. En qualsevol cas, com que a casa meva som dels estranys que només fem regals per Reis (en devem quedar pocs, ja!) tinc uns dies extres per comprar, i per tant no penso començar a preocupar-me pels regals fins passat el dia de Nadal!

Que quedi clara una cosa: a mi m’agrada el Nadal! M’agrada fer regals i que m’en facin; m’agrada reunir-me amb la família al voltant d’una taula (encara que no sempre hi hagi pau i harmonia!); m’agrada menjar neules i torrons; m’agrada que els meus nebots facin cagar el Tió i diguin el vers de Nadal; i anar a veure la Cavalcada de Reis i els Pastorets. Però em molesta que per alguns s’hagi convertit en una simple excusa per fer diners. A aquest pas, potser haurem de cantar "El Vint-i-Cinc de Novembre, fum fum fum…"
English version

Llibertat d’expressió? No, gràcies / Freedom of speech? No, thanks

Ara resulta que no es permet fer manifestacions durant la campanya electoral. És a dir, que els polítics poden dir totes les bajanades que vulguin, però en canvi als ciutadans se’ls prohibeix el seu (legítim) dret d’expressar-se. A on anirem a parar…
Now it turns out that there can’t be demonstrations during the elections campaign. That is to say, politicians can say all the nonsense they want, but citizens are denied their (legitimate) right to express themselves. What’s next…