19 de maig de 2015
0 comentaris

EL NOSTRE COMPROMÍS AMB L’EDUCACIÓ, L’ESPORT, LA CULTURA I LA NOSTRA LLENGUA

EL NOSTRE COMPROMÍS AMB UNA EDUCACIÓ PÚBLICA, VALENCIANA I DE QUALITAT

1- Defensa del sistema públic de l’ensenyament, de qualitat i en valencià. Per a Compromís per l’Alcúdia, la millor manera de garantir l’exercici del dret a l’educació, passa per defensar un sistema públic d’ensenyament que, des de l’Educació Infantil fins a la Universitat, estiga al servei de les necessitats socials, de la igualtat d’oportunitats i dels valors democràtics.
– Cal revertir les retallades i reformes efectuades aquests anys pel Govern del Partit Popular i que de manera tan negativa han afectat a l’escola pública. Les ràtios d’alumnes per aula han de tornar a les que hi havia anteriorment, amb un màxim de 20 alumnes en infantil de 3 anys, 25 en la resta d’Infantil i Primària i 30 en Secundària davant els 30 alumnes fixats actualment en Infantil i Primària o 36 en Secundària.
– Aquesta reversió ha de tindre el seu reflex en la recuperació del professorat suprimit aquests cursos, -especialment el professor tutor suprimit en el Col•legi Heretats- i en les beques de menjador i de transport. Igualment en la recuperació de les ajudes per a llibres de text i material escolar.

2- Exigir la implantació dels Cicles Formatius en l’Institut d’Ensenyament Secundari. En l’actualitat no hi ha possibilitat de realitzar cap Cicle Formatiu a la nostra localitat, havent de desplaçar-se a altres poblacions els joves que volen cursar aquesta opció. De fet l’Alcúdia sembla que siga l’única localitat superior als 10.000 habitants que no disposa d’aquesta alternativa.

3- Exigir la construcció d’un nou centre d’Educació Primària en el sòl reservat per aquesta finalitat junt a l’Escola Infantil de 0 a 3 anys. L’augment de la població escolar els últims anys està portant a una saturació de les aules, amb moltes classes al límit o superant les ràtios recomanades. En aquest moment hi ha 2 barracons i 6 aules duplicades a l’Alcúdia per l’excessiu nombre d’alumnes. S’ha de recuperar el número d’alumnes per aula previ a les retallades amb un màxim de 20 alumnes en infantil de 3 anys, 25 en la resta d’Infantil i Primària i 30 en Secundària davant els 30 alumnes fixats actualment en Infantil i Primària o 36 en Secundària.

4- Exigir a la Conselleria d’Educació la dotació de mitjans materials i humans a les escoles per tal d’atendre adequadament a l’alumnat nouvingut, de compensatòria educativa i en general a totes les necessitats educatives.
– Cal exigir igualment a la Conselleria el pagament puntual de les beques i ajudes, com les del menjador, així com les despeses de funcionament dels menjadors escolars i dels centres.

5- Defensa del model actual de gestió pública de l’Escola Municipal Infantil de 0 a 3 anys. Manteniment i ampliació de les actuals bonificacions en funció de la renta, per tal de facilitar l’accés a aquesta etapa educativa a les famílies amb pocs recursos.

6- Exigir una Xarxa d’Escoles Públiques i Gratuïtes de 0 a 3 anys a la Generalitat Valenciana, on s’integrarien les actuals escoletes municipals. Creació de més places per a menors de 3 anys per tal de cobrir el 100% de la demanda d’aquest cicle educatiu i que garantisquen un nivell pedagògic adequat.

7- Dinamitzar el Consell Municipal Escolar. Participació del Consell Municipal Escolar en l’elaboració i seguiment dels pressuposts municipals en matèria educativa.

8- Elaborar un pla d’integració de menors amb problemes amb seguiment dels casos que es produïsquen i l’aplicació del programa d’actuació contra l’absentisme.
– Potenciar el Centre Obert (Ludoteca) com espai educatiu i de socialització. Funcionament durant tot el curs d’octubre a juny.

9- Programació d’activitats continuada per a l’Espai Jove.

10- Elaborar ofertes educatives diverses dirigides a la població d’adults de manera que es complemente l’ensenyament reglat de l’Escola Permanent d’Adults (EPA), concebent l’educació d’aquest sector com a formació continua.
– Promoció de cursos i tallers intergeneracionals.
– Organització, en col•laboració amb les escoles, de conferències, cursos, debats i altres activitats dirigides als pares i mares sobre temes educatius i de formació.
– Organització igualment de campanyes informatives i de sensibilització dirigides a la població infantil i jove sobre temes diversos: drogodependències, ecologia, educació vial, salut, consum…
– Desenvolupament de models d’educació no sexista amb l’objectiu d’eliminar les pràctiques de violència de gènere.
– Promoció de campanyes de sensibilització i educació ambiental.

11- Manteniment de actuals Beques de Música i ampliació a altres modalitats artístiques i culturals.

12- Facilitar l’accés a Internet de la població. Per a això cal:
– Preveure un mapa suficient de punts públics d’accés a Internet.
– Augmentar la dotació d’ordinadors amb connexió a Internet en distints edificis municipals per facilitar l’accés de la població a les noves tecnologies. Creació de punts públics de connexió a Internet fora de la biblioteca.

13- Recolzament dels Banc de Llibres de les escoles, d’acord amb allò acordat, per part de l’Ajuntament i la comunitat escolar.
– Posta en marxa el pròxim curs del Banc de Llibres per als alumnes de Secundària dels centres de l’Alcúdia, en coordinació amb els professors i AMPAs corresponents.

14- Avaluar, a través del Consell Municipal d’Educació, la rendibilitat del lliurament d’ordinadors als alumnes de 5é de primària. Cal valorar quina és la manera més eficient de contribuir a la formació en informàtica i les necessitats dels alumnes. Estudiar la posta en marxa o viabilitat, d’un Banc de tablets/portàtils en les escoles de l’Alcúdia. De manera similar al Banc de Llibres s’estudiarà posar en marxa, d’acord amb la comunitat educativa, un banc de tablets/portàtils per a que de manera gradual s’equipe a les diverses classes d’aquest material. De la mateixa manera que els bancs de llibres, aquestes tablets serien propietat de les escoles. En tot cas la decisió serà presa pel conjunt de la comunitat educativa.

15- Recolzament al Congrés d’Educació, amb la introducció d’una enquesta entre els participants que proposaran els temes a debatre en el congrés.

16- – Prestar una atenció especial a la programació d’activitats culturals dirigides específicament als xiquets, xiquetes i joves, diversificant l’oferta cultural i lúdica.
– Recuperar la projecció de cine infantil destinat als nostres infants, com una part del seu oci i educació.
– Cinema escolar en valencià. De la mateixa manera que es fa amb el teatre, projecció de pel•lícules en valencià a través del programa d’Escola Valenciana, Cinema a l’Escola.

17- Exigir a la Conselleria la retirada i substitució de la coberta de fibrociment del porxe del Col•legi Públic Les Comes a l’igual que altra coberta del Col•legi Batallar el més prompte possible.

18- Donar solució, d’acord amb la comunitat educativa, a l’accés dels dies de pluja, dins del Col•legi Heretats als edificis de Primària i Infantil, que hui en dia presenta dificultats.
– Aportar solucions, amb els centres educatius i les AMPA de les escoles per a resoldre de la manera més convenient i eficient el problema de les altes temperatures en les aules, col•laborant l’Ajuntament en la seua implantació.

19- Col•laboració i recolzament amb les AMPA del col•legis de l’Alcúdia: Heretats, Batallar, Les Comes, Sant Andreu i Els Évols.

20- Potenciar, amb l’acord i consens amb els distints sectors implicats, la participació de pares i mares, professors, equip directiu i Filharmònica en el Centre Professional de Música.

EL NOSTRE COMPROMÍS AMB UN ESPORT PER TOTHOM

1- Potenciar el Consell Municipal d’Esports per a poder planificar de manera participativa l’esport al nostre poble en tots els àmbits.

2- Les subvencions a les entitats esportives es faran amb el sistema consensuat durant aquesta legislatura, que conté criteris objectius i transparents. Els canvis que es puguen efectuar ho seran en funció de la pràctica esportiva i consensuades pels distints clubs, a través del Consell d’Esports. Aquestes subvencions han de ser sempre prioritàries a qualsevol altra manifestació esportiva. La distribució anual de la subvenció ho serà en funció de les necessitats de cada club. No obstant, de manera general, el 50% d’aquesta subvenció hauria de fer-se efectiva en el primer semestre de cada any. El restant 50% abans de la finalització del mateix. L’Ajuntament es posarà al dia amb el pagament de les subvencions, que actualment queden endarrerides.

3- Promoció i recolzament de tots els esports, afavorint la diversificació esportiva. Pel que fa als actuals torneigs i esdeveniments esportius, l’Ajuntament continuarà prestant tot el recolzament necessari, material per una part, amb les instal•lacions i persones adients i econòmic, dins de la disponibilitat pressupostària i la distribució entre les diverses manifestacions esportives.

4- Adequació i aprofitament de la superfície central del velòdrom. Efectuar un estudi, en el Consell d’Esports per a decidir quina és la utilitat esportiva que se li dona a aquest espai, hui en dia no utilitzat.

5- Remodelació/Ampliació de les dutxes del camp de futbol.
– Dutxes per a dones en el camp de futbol. Actualment no hi ha unes dutxes específiques per a les dones en el camp de futbol. Caldria efectuar una separació adequada en les actualment existents, que pogueren ser utilitzades indistintament segons l’activitat esportiva, però que possibilitara així mateix el seu ús per dones.
– Igualment s’efectuaria un estudi sobre les necessitats actuals de les distintes categories i modalitats esportives, amb l’ampliació de les dutxes actuals com a conclusió d’aquest estudi.

6.- Promoció dels esports autòctons, en especial la pilota valenciana, facilitant la seua pràctica en alguna instal•lació o carrer adequat. Manteniment i potenciació del Trofeu Bausset de raspall a les festes. En aquest sentit s’estudiaria l’habilitació d’alguna instal•lació per tal de promocionar aquest esport en la nostra població.

7- Utilització de les instal•lacions esportives dels centres escolars fora de les hores lectives, amb responsabilitat adequada, per part dels clubs esportius o de les Escoles Municipals d’Esports en activitats dirigides als xiquets i xiquetes i d’acord amb els propis centres.

8- Posar a disposició dels esportistes del nostre poble, d’un Servei d’Assessorament Mèdic, que, entre altres actuacions, impartira xerrades i formació als esportistes del nostre poble.

9- Potenciar l’esport escolar en col•laboració amb els centres educatius del poble i especialment amb el professorat d’Educació Física dels mateixos, amb plantejaments professionals i educatius que eviten la violència.

10- Efectuar un estudi de remodelació del pavelló cobert, en col•laboració amb els clubs que l’utilitzen per tal d’evitar les possibles interferències que es produïsquen entre les distintes pistes.

11- Protegir les instal•lacions esportives com la pista d’atletisme del deteriorament que puga rebre per la pràctica d’altres esports. En aquest sentit es posaran en pràctica procediments per evitar aquest deteriorament.
– Igualment l’accés a les instal•lacions esportives estarà controlat pels encarregats de les mateixes, amb les normes que s’acorden en el Consell d’Esports per evitar interferències i problemes.

12- Elaborar un estudi sobre el cost que suposaria l’homologació de la piscina coberta per a la celebració de proves federades. En funció de l’estudi l’Ajuntament decidiria sobre la realització de les obres necessàries. De la mateixa manera es dotaria de grades apilables a les instal•lacions de la piscina coberta.

13- Ajudar mitjançant subvencions als esportistes del nostre poble, especialment als més menuts, que per motius econòmics no poden fer front a les quotes i despeses dels clubs en la seua activitat esportiva. Igualment creació d’una línia d’ajudes econòmiques per a esportistes d’elit, o d’alt nivell, que no reben altres subvencions o aquestes siguen insuficient.

EL NOSTRE COMPROMÍS AMB UNA CULTURA POPULAR, OBERTA I VALENCIANA

1- Creació del Consell Municipal de Cultura amb representants d’associacions i persones interessades en el món de la cultura, junt a tècnics i Ajuntament. Aquest seria un organisme dinamitzador, participatiu i de gestió dels recursos municipals. Establiria un Pla d’Acció Cultural replegant les opinions diverses de les persones interessades, efectuant enquestes per conèixer l’opinió dels diversos sectors socials.
– Elaboració del Pla d’Acció Cultural per satisfer els drets culturals de la ciutadania i definir un model cultural local: serà participatiu i concretarà les línies estratègiques i les accions amb els seus recursos infraestructurals, d’equipaments i serveis.

2- Diversificar l’oferta cultural tant pel que fa a les diverses manifestacions com a les edats a les que aquestes van dirigides.
– Oferir una programació diversificada de cine, amb la possible creació d’un cinefòrum. Cinema per a totes les edats. Una part important de les pel•lícules projectades hauran de ser-ho en valencià. Posar en marxa el Cinema d’Estiu en llocs a l’aire lliure, a ser possible en el nucli històric com la Plaça Cervantes o la Plaça del País Valencià.
– Recuperació i foment de tradicions, costums i senyes d’identitat dins una promoció de la cultura autòctona.
– Promoció i recolzament de la música i dels músics locals, que ocuparan un lloc central en la programació musical de l’Ajuntament.
– Elaborar una programació de l’Àgora Jove, amb l’objectiu d’oferir una alternativa d’oci i socialització als joves del nostre poble. Dins aquesta programació s’haurà de contemplar la realització d’activitats els caps de setmana o coincidint amb els períodes festius.
– Organització anual d’un festival de rock, amb participació dels grups de rock de l’Alcúdia.

3- Diversificació de l’oferta cultural i lúdica en les distintes zones del poble. Els actes culturals i artístics, han de realitzar-se en diferents zones del poble, de manera que l’oferta cultural no es concentre sempre en la mateixa zona. D’aquesta manera s’han d’aprofitar els distints elements com parcs, places, etc. existents en el poble.

4- Promoure la solidaritat i el coneixement d’altres cultures (música, cine, literatura, cultura oral, art, etc.) amb especial atenció a aquelles més pròximes al nostre poble i que conviuen amb nosaltres com les procedents d’altres cultures de l’Estat Espanyol o estrangeres. Utilització dels mitjans de la cultura per aquesta finalitat amb la participació dels propis implicats.

5- Recuperació i foment de tradicions, costums i elements d’identitat dins una promoció de la cultura autòctona
– Donar un sentit més popular, cultural i participatiu a les festes de la nostra localitat, de manera que es puga compatibilitzar el sentit lúdic propi de les festes amb manifestacions culturals i artístiques de qualitat.
– Mantindre el concert de rock en festes, fent-lo coincidir amb divendres o dissabtes, per tal d’afavorir l’assistència.

6- Creació d’una Comissió de Festes, sempre que no hi haja festers, integrada per les distintes entitats amb relació directa o indirecta amb les mateixes. Aquesta comissió es reunirà en el segon trimestre de l’any, de manera que puga programar amb suficient antelació les festes patronals.
– Establir mecanismes de participació per a que els veïns i veïnes puguen donar la seua opinió o manifestar les seues preferències o suggeriments respecte al programa de festes.

7- Protecció, catalogació i difusió del Patrimoni històric, bibliogràfic i documental, artístic i cultural del nostre poble amb la recuperació, conservació i restauració del mateix.
– Actuació, des de la Comissió de Patrimoni, sobre aquells edificis catalogats que es troben deteriorats o en deficients condicions, segons l’estudi efectuat fa alguns anys. Es tracta d’evitar que edificis protegits que formen part del nostre patrimoni urbanístic es deterioren de manera irreversible.
– Creació de nous itineraris culturals i mediambientals a nivell de poble i comarca i difusió dels itineraris que ja existeixen.
– Elaboració d’un registre en el que es catalogue i documente la totalitat del patrimoni cultura i artístic de l’Alcúdia.

8- Recolzar decididament els diversos grups culturals i musicals del poble i la comarca que acompleixen un paper fonamental en la nostra vida cultural. En especial del Grup de Dansa l’Alcúdia, El Bolero, Els Negrets, Els Dimonis Enroscats, La Colla la Rosca, Bloc Jaume I, Coral Nova Creació i Falla Tirant lo Blanc.
– Recolzament decidit a la Banda de Música la Filharmònica Alcudiana amb el conveni de col•laboració anual de l’Ajuntament amb la Banda i la Escola de Música.

9- Dinamització de la Biblioteca Municipal, amb un programa de foment i animació lectora, organitzant activitats al seu voltant: conferències, tertúlies, revistes, presentació de llibres, etc. al llarg de tot l’any.
– Potenciació de la Biblioteca Infantil, amb activitats d’animació i foment lector al llarg de tot l’any.
– Creació d’un fons musical, documental i cinematogràfic de contingut cultural i divulgatiu a la Biblioteca.
– Estudiar la creació d’una plaça de Tècnic de Biblioteca com a responsable del programa de foment i animació lectora i per poder cobrir l’horari de biblioteca, que ha de ser suficientment ampli.

10- Organització de cursos i tallers dins una programació continua i distribuïda al llarg de l’any. Aquests tallers s’organitzarien en funció de la preferència dels diferents sectors de la població i abastarien diferents activitats: cine, fotografia, teatre, literatura, artesania, tradicions, gastronomia, etc.

11- No s’introduirà, ni s’informarà favorablement des de l’Ajuntament, a cap espectacle que supose maltractament dels animals.

12- Rehabilitació, restauració i conservació preventiva dels bens culturals i artístics del nostre poble. Actuant de manera urgent en aquells que presenten un estat de deteriorament avançat, a fi d’evitar danys irreversibles al nostre legat.
– Restauració i conservació de l’Aqüeducte de la sènia de Santa Bàrbara, la Mota, catalogat com element amb protecció integral en el Pla General d’Ordenació Urbana de l’Alcúdia, davant el deteriorament que presenta. Es restauraran els morters desapareguts i s’aplicarà un tractament fungicida per eliminar els fongs i plantes existents. Igualment s’adequarà l’entorn i es col•locarà en les immediacions un panel o cartell explicatiu.
– Preservar les ruïnes del Convent que presenten signes de deteriorament greus. L’Ajuntament buscarà els mitjans i subvencions necessàries per tal de restaurar i millorar aquest monument. A més les plantes, fongs i altres elements externs han de ser eliminats. Conservar i restaurar els murs existents, evitant penjar tot tipus d’elements. L’Ajuntament buscarà un expert que proposarà actuacions al respecte.

13- Creació del Museu Municipal de l’Alcúdia. l’esmentat museu estaria conformat per les diverses col•leccions amb els que hui compta l’Alcúdia: instruments musicals, etnològic, arqueològic… Es posarien en valor tot aquest patrimoni, per a ser visitat tant pels escolars de l’Alcúdia com per persones adultes dels nostre poble o fora d’ell.
– El museu comptaria amb una divulgació adequada i la seua visita es completaria amb la realització d’un itinerari històric i artístic del nostre poble.

14- Creació d’una ruta cultural al nostre poble, posant en valor els principals elements patrimonials i artístics de l’Alcúdia. Dins aquesta ruta es visitaria el Museu Municipal, l’Ésglèsia, les ruïnes de l’antic Convent, l’Hort de Manus, restes arquitectònics de la Plaça del País Valencià, la Sènia de Santa Bàrbara, l’Aqüeducte de Santa Bàrbara i la Casa de la Cultura; així com distints elements arquitectònics catalogats en el casc antic. Tant la ruta cultural com el Museu de l’Alcúdia comptaran amb fullets i un audiovisual explicatiu.

15- Col•locació de plaques informatives o fullets explicatius dels personatges que donen nom als nostres carrers, per tal que els veïns i veïnes coneguen l’obra d’ eixe personatge.
– Col•locació de plaques informatives en els principals monuments del nostre poble.

16- Organitzar, en col•laboració amb els grups de dansa de l’Alcúdia una Trobada anual de Balladors i Cantadors a l’aire lliure durant la primavera o l’estiu.

17- Posar en marxa del Patronat de l’Entrà per tal de mantenir, de manera consensuada, els elements tradicionals com una part del nostre patrimoni immaterial que mereix ser conservat i protegit. En dit Patronat participaran els distints grups de l’Alcúdia que formen part de l’Entrà, així com els grups municipals i aquells tècnics que de manera consensuada es proposen. Les seues normes i funcionament seran igualment consensuats entre tots els participants.

EL NOSTRE COMPROMÍS AMB EL VALENCIÀ

1 – La totalitat dels avisos, les publicacions i les activitats de l’Ajuntament estaran escrites en valencià. Totes les retolacions de senyalització de trànsit o informatives hauran d’estar en valencià.

2- Determinar el perfil lingüístic en tots els llocs de treball de l’Ajuntament, és a dir, el nivell de competència lingüística necessària.
– Tots els funcionaris i treballadors de l’Ajuntament hauran de conèixer la nostra llengua a nivell oral. Tots els llocs de treball que requerisquen una atenció o contacte directe amb el públic hauran de tindre un coneixement suficient del valencià per tal de poder atendre degudament. Aquells llocs de treball que necessiten un domini escrit de la nostra llengua hauran d’establir-lo en el seu perfil lingüístic.
– Oferir, amb finançament públic i en un horari adequat, el nombre suficient de cursos de formació per a tots els treballadors i treballadores de l’Ajuntament.

3- Potenciació i difusió de l’Oficina de Normalització del Valencià, dotada dels mitjans materials i humans necessaris per al compliment de totes les funcions que contempla el Reglament de Normalització.
– Aquesta oficina funcionaria igualment com a servei de traducció per als ciutadans i ciutadanes que ho desitjaren en les seues comunicacions oficials.

4- Incentivar l’ús del valencià en el comerç, en entitats bancàries i d’estalvi, en organitzacions socioeconòmiques i esportives. Convocar subvencions, concedir bonificacions i establir acords de col•laboració amb empreses, establiments i associacions professionals, culturals, festives, esportives i cíviques que fomenten el valencià en les seues activitats (retolacions, publicitat, impresos, cursos, activitats, etc.)

5- Defensar la creació d’una televisió valenciana pública, plural, de qualitat, en valencià i sense corrupció.
– Defensar la lliure emissió de la TV3 a tot el territori valencià, oposant-se a la persecució a la llibertat d’expressió del Govern de la Generalitat Valenciana.

6- Defensar la unitat del valencià amb la resta de varietats de la llengua catalana i que les decisions sobre la llengua responguen a criteris científics, tenint la Universitat un paper fonamental.

7- Acordar la utilització del valencià en la publicitat d’activitats on l’Ajuntament participe com organitzador, patrocinador o col•laborador.

8- Promoció i recolzament de la música i cultura en valencià.
– En aquest sentit es crearà un premi al millor disc de música en valencià, triat per un jurat qualificat.
– Igualment es recolzarà els nostres músics locals.

9- Creació d’un premi de còmic en valencià, amb periodicitat bianual, amb la possibilitat de la seua publicació, bé per l’Ajuntament o per alguna editorial valenciana.
– Convocar un concurs de curts en valencià amb motiu d’algun esdeveniment determinat.

10- Efectuar campanyes informatives i divulgatives sobre:
– Canvi de nom en valencià. Es distribuirà una publicació d’onomàstica valenciana.
– Comerç en valencià. Establint una línia d’ajudes per als comerços que retolen el seu comerç en valencià i que utilitzen aquesta llengua en les seues activitats comercials.
– Utilització del valencià en les notaries com a llengua de redacció dels documents notarials.

11- Acollida lingüística als nouvinguts, facilitant-los l’accés a la llengua i cultura pròpies, amb l’organització de cursos de llengua i cultura dirigits a la població adulta nouvinguda.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i s’apliquen la política de privadesa i les condicions del servei de Google.

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!