20 de maig de 2015
0 comentaris

EL NOSTRE COMPROMÍS AMB LA SOLIDARITAT, LA INTEGRACIÓ SOCIAL, LA SANITAT, EL CONSUM, EL COMERÇ LOCAL, LA DONA, LA GENT MAJOR, ELS JOVES I LA PAU

EL NOSTRE COMPROMÍS AMB LA PLENA INTEGRACIÓ SOCIAL

1- Defensar el manteniment de la gestió pública en els serveis socials front a la nova llei d’administració local. La gestió pública és la que millor garanteix els principis d’igualtat i justícia social.

2- Exigir el compliment de la Llei de Dependència. L’Ajuntament posarà els mitjans al seu abast: assessorament, tramitació de documents, suport jurídic, etc., així com demanarà la retroactivitat dels serveis no prestats des del moment de la concessió de la condició de persona dependent.

3- Dinamització del Consell de Benestar Social possibilitant la màxima participació dels professionals i de les associacions i entitats relacionades amb els Serveis Socials.
– Suport als grups i moviments socials del sector: convenis de col•laboració en programes, subvenció d’activitats, formes estables de finançament i ajuda pública, etc.

4- Priotitzar la dotació dels recursos humans necessaris, amb la creació d’una plaça de treballador/a social per atendre la creixent demanda de serveis i programes socials, per tal de: reforçar la coordinació dels serveis socials, potenciar la realització de programes integradors i actuar com a agent mediador per a la igualtat i la integració.

5- Elaboració de programes per a l’atenció, prevenció, promoció i inserció social de col•lectius en situació de marginació o risc social.

6- Protecció a les famílies amb necessitats especials: famílies amb majors a casa, menors amb dificultats, menors en acolliment, malalts, persones amb reinserció, famílies nombroses, menjar a casa etc.
– Prestar ajuda de tot tipus a les famílies necessitades de la població amb la finalitat d’aconseguir la seua integració en el món laboral i social de la localitat.
– Protecció a la desocupació mantenint les bonificacions en serveis municipals.
– Prestar ajuda en situacions de desdonament, pobresa energètica, tractaments sanitaris…
– Elaborar i dur a terme un pla d’intervenció a mitjà – llarg termini per a la integració dels habitants amb risc d’exclusió en la vida social de L’Alcúdia.

7- Davant les situacions de dificultat econòmica, l’Ajuntament garantirà els subministraments bàsics de llum i aigua a totes les famílies que no puguen pagar-los, previ informe dels serveis socials. Igualment farà totes les gestions i esforços necessaris per a que cap família es quede sense casa per dificultats econòmiques.

8- Crear la figura de l’Agent Mediador per a la Igualtat i la Integració, amb l’objectiu de reforçar l’itinerari d’integració dels nouvinguts en la vida local i amb capacitat per a intervindre, solucionant i desactivant la possibilitat de l’aparició de contenciosos, especialment en l’espai veïnal i educatiu.

9- Difondre entre la població el Reglament de Cerimònies Civils, aprovat aquesta legislatura, per possibilitar la realització d’acollides ciutadanes, el matrimonis o acomiadaments civils.

10- Compliment de la normativa vigent en matèria de percentatge de reserva de llocs de treball en l’ocupació pública destinats a persones amb discapacitats. Aquest percentatge haurà d’aplicar-se en primer lloc pel propi Ajuntament.
– Sensibilitzar a les empreses de L’Alcúdia cap a la reserva d’aquest percentatge de places per a persones amb dificultats físiques o psíquiques.
– Treballar des d’Ajuntament amb les associacions implicades per aconseguir per a l’Alcúdia un Taller Ocupacional per a persones discapacitades que podria funcionar igualment com a Centre de Dia.

11- Establiment de criteris objectius i equànimes en la concessió d’ajudes regulars a persones amb necessitats especials.

12- Les situacions de desigualtat econòmica o social dels veïns i veïnes de l’Alcúdia, han de ser tractades de manera prioritària i l’Ajuntament destinarà a pal•liar aquesta desigualtat tots els recursos necessaris, essent prioritària aquesta actuació per damunt d’altres consideracions o esdeveniments. La mateixa prioritat tindrà l’educació.

13- Recolzament decidit de l’Ajuntament, tant de suport institucional, com de mitjans materials i subvencions, a totes les entitats de l’Alcúdia de caràcter social que presten els seus serveis sense ànim de lucre, com és el cas de Senad, Abraç, Creu Roja, Som Visibles, Banc d’Aliments, Cáritas, Amel, Gent del Poble, Associació contra el Càncer…

EL NOSTRE COMPROMÍS AMB UNA SANITAT PÚBLICA I UN CONSUM RESPONSABLE

1- Defensa del model de sanitat pública. Defensa de les infrastructures sanitàries públiques, com elements fonamentals per a garantir la gratuïtat, equitat i solidaritat en la prestació de salut, apostant pel manteniment d’una titolaritat pública de les institucions, amb personal i serveis propis organitzats i gestionats per les administracions. En aquest sentit la gestió de l’Hospital de la Ribera i de l’àrea d’atenció primària de la Ribera haurien de revertir-se al sistema públic.

2- Exigir la participació dels ajuntaments, sindicats i usuaris de la sanitat pública en la gestió de l’Hospital de la Ribera.

3- Efectuar un seguiment continu des de l’Ajuntament dels problemes de salut de la població i el funcionament del centre de salut en coordinació amb els serveis de salut.. L’Ajuntament ha de ser un portaveu dels problemes de salut dels ciutadans i ciutadanes davant el sistema públic de salut.

4- Realització d’activitats dirigides a la promoció de la salut: educació sobre formes de vida sanes, educació sexual, política de nutrició i obesitat, alimentació saludable, foment de l’exercici físic, programes de rehabilitació per a drogoaddictes, salut bucodental –exigint la seua cobertura pública -, etc.

5- Efectuar campanyes sobre l’atenció a la primera infància i d’informació de medicina preventiva, incloent la detecció de càncer genital i de mama en la dona i de pròstata en l’home; primant als sectors de la població més desfavorits.

6- Dinamització de l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor. La seua missió es basarà tant en la informació i canalització de denúncies com en la sensibilització i educació dels consumidors i consumidores.

7- Recuperar l’ ordenança sobre les antenes de telefonia mòbil en el moment que la legislació general ho permeta.

EL NOSTRE COMPROMÍS AMB EL COMERÇ LOCAL

1- Col•laboració i recolzament a l’associació de comerciants, l’Alcúdia Qualitat, que serà l’interlocutora de l’Ajuntament per a temes de consum i de comerç local.
– Potenciar el comerç local mitjançant campanyes i diverses mesures en col•laboració amb els propis comerciants del nostre poble a través de la seua pròpia associació.

2- Promoure l’adquisició de productes valencians així com la compra en establiments locals:
– Promocionar el consum dels nostres productes agraris: Cal promoure els productes i les iniciatives locals que eviten intermediaris i milloren la confiança entre els llaurador i llauradores i els consumidors i consumidores.

3- Oposar-se a la implantació al nostre municipi de grans superfícies comercials pel que suposen de pèrdua del nostre comerç local i tradicional. Els projectes, en aquest sentit, que arriben a l’Ajuntament hauran de ser consultats amb l’associació de comerciants.

4- Elaborar un Pla de Revitalització i Dinamització del centre històric de l’Alcúdia en col•laboració amb els veïns i veïnes i amb els comerciants de la zona. L’esmentat Pla, que tindrà com a objectiu impulsar i dinamitzar el centre urbà per tal que recupere un paper central en la nostra població, comptarà amb la dotació pressupostària suficient per a la seua realització. Hauria de contindre entre altres aspectes:
– Campanya amb participació ciutadana.
– Enquesta participativa demanant opinions i suggeriments.
– Activitats culturals i d’animació de carrer que apropen la població a la zona.
– Activitats de foment del consum.
– Accessibilitat i mobiliari
– Formació i cursos per a comerciants.
– Fomentar l’ocupació dels habitatges del casc antic.
– Elaboració d’un Pla de Rehabilitació d’edificis.

EL NOSTRE COMPROMÍS AMB LA DONA

1- Fer el seguiment del Pla d’Igualtat de la Dona, posant en pràctica tots els aspectes contemplats i renovar-lo de forma continua perquè que afavorisca la participació, promoga la igualtat efectiva i previnga contra la violència de gènere.

2- Dinamitzar el Consell Municipal de la Dona, com a òrgan de participació de les dones a l’Ajuntament de l’Alcúdia per a que faça una programació d’activitats al llarg de l’any i no sols en dates assenyalades.

3- Oferir a les dones programes específics que donen resposta a problemàtiques concretes que venen donades, generalment, per situacions d’abandonament, separació, divorci o mort del cònjuge i que solen comportar la presència de carregues familiars no compartides. Aquests programes hauran d’abordar, entre d’altres, els següents aspectes: assessorament jurídic, suport psicològic, ajudes a domicili, tramitació d’ajudes, formació per a l’ocupació, etc.

4- Lluitar per la eradicació de la violència contra les dones. Elaboració de programes integrals contra els maltractaments, implicant a les àrees municipals amb competències en aquest tema: serveis socials, dona, salut, policia local, etc. Realització de campanyes de conscienciació ciutadana sobre aquest problema, especialment als joves.
– Prestar una assessoria psíquica i jurídica a les dones maltractades.

5- Implementar el Pla municipal contra la violència de gènere, a partir de l’estudi i avaluació de la situació i necessitats reals i en coordinació amb les altres administracions implicades. Dins aquest pla s’inclourà la prevenció i educació.

6- Prioritzar polítiques dirigides a previndre la violència de gènere, amb un pla específic per a l’alumnat dels últims cursos de Primària i especialment d’ESO dels distints centres escolars, amb la realització de tallers i altres activitats.

7- Fomentar una cultura basada en la igualtat entre els sexes. Apostar per la responsabilitat compartida en l’àmbit familiar i domèstic.
– Implicar el conjunt de la ciutadania en l’objectiu perseguit, la igualtat entre tots i totes. La participació social com a element bàsic en el desenvolupament de polítiques d’igualtat.
– Fomentar, mitjançant campanyes institucionals, el canvi de valors per afavorir el repartiment del treball domèstic i la corresponsabilitat en l’educació dels fills i filles, iniciant campanyes i cursos dirigits als pares i a les mares. Combatre els missatges de caràcter sexista.

8- No existirà discriminació per raó del sexe en l’accés de qualsevol persona a llocs de treball dependents de l’Ajuntament.

9- Prioritzar les actuacions municipals en el camp de la formació i ocupació per a la inserció laboral i professional de la dona.

10- Suport i col•laboració amb les associacions de dones de l’Alcúdia, Ames de Casa Tyrius i Associació Democràtica de la Dona.

EL NOSTRE COMPROMÍS AMB LA GENT MAJOR

1- Garantir la participació dels majors, a través dels seus propis representants en la vida municipal, especialment en aquells temes que els afecten. Establir mecanismes per a possibilitar aquesta participació.

2- Involucrar la gent major en diverses activitats organitzades i gestionades per ells mateixos, així com la realització d’activitats de voluntariat cultural intergeneracional.

3- Treballar per aconseguir que el Centre de dia funcione també com una Residència de 24 hores, com ja existeix en altres pobles de la comarca.

4- Convertir la Llar del Jubilat en un centre d’activitats culturals, recreatives i artístiques gestionades per ells mateixos. S’organitzarien periòdicament tertúlies, meses rodones, conferències, etc. sobre temes del seu interès.

5- Organització de tallers i cursos dirigits als majors en base a les seues preferències i interessos.
– Activitats de temps lliure, tals com excursions, visites culturals i de relació amb la natura.
– Classes de gimnàstica específiques per a la gent major.
– Foment de les les activitats intergeneracionals.

6- Promoure l’associacionisme entre els majors. Recolzament i col•laboració amb les associacions de jubilats i pensionistes, i de gent major de l’Alcúdia.

7- Promoure la rehabilitació i adaptació dels habitatges dels majors amb rendes baixes, eliminant les barreres arquitectòniques dins i fora dels mateixos. Supressió de la taxa i establiment d’ajudes econòmiques per aquesta finalitat amb la creació d’una partida corresponent al pressupost amb aquesta finalitat

8- Mantindre les bonificacions en les taxes i impostos dels serveis bàsics als majors amb rendes baixes.
– Bonificacions dels actes esportius, lúdics o culturals organitzats o patrocinats per l’Ajuntament per a pensionistes amb pocs recursos.

10- Recolzar el Servei de Tele-assistència, en col•laboració amb altres organismes, a totes aquelles persones majors o discapacitades que viuen soles i que pel seu estat físic no puguen moure’s o desplaçar-se fóra del seu domicili.

EL NOSTRE COMPROMÍS COMPROMÍS AMB ELS JOVES

1- Dotar a l’Àgora Jove d’una programació estable d’activitats amb l’objectiu d’oferir una alternativa d’oci i socialització als joves del nostre poble. Dins aquesta programació s’hauran de contemplar la realització, en principi, d’activitats els caps de setmana o coincidint amb els períodes festius.
– Especial consideració es prestarà als nostres adolescents amb edat compreses entres els 14 i els 18 anys per als que programaran alguns dies, funcionant l’Àgora Jove com a discoteca o centre d’activitats sense alcohol.
– Especial atenció es posarà al control dels decibels en l’interior de l’Àgora.

2- Creació de l’Assemblea de la Joventut com a òrgan de participació i proposta sobre la política juvenil municipal. Aquest organisme participatiu s’encarregaria d’assessorar, planificar i recolzar activitats dirigides als joves.

3- Recuperar l’Oficina d’Informació Juvenil.
– Fomentar i difondre a través de l’Oficina d’Informació Juvenil activitats de temps lliure per a joves: Camps de treball, intercanvis, viatges a l’estranger, campaments, excursionisme, etc.
– Fomentar la realització d’activitats culturals, artístiques, esportives, musicals i recreatives dirigides al joves.
– Foment de l’associacionisme juvenil.

4- Manteniment de les ajudes per al transport als joves estudiants i universitaris

5- En la política de lluita contra la desocupació juvenil tindran un lloc rellevant els següents aspectes que es tracten en els apartats d’educació i treball:
– Exigir la implantació immediata dels Cicle Formatius ja aprovats per a l’Alcúdia.
– Foment de l’ocupació a través d’Escoles Taller, Tallers d’Ocupació, Tallers de Formació per a l’Ocupació i altres programes similars, dirigits a joves.
– Recolzar la creació de cooperatives de joves treballadors i treballadores.

6- Subvencionar als joves autònoms, establerts a l’Alcúdia, la Seguritat Social del regim d’autònoms durant el primer any, com una ajuda a la seua instal•lació i posta en marxa.

7- Promoure entre la joventut els valors de la solidaritat, la tolerància, el pacifisme i la no violència, la participació democràtica, la igualtat entre els sexes i el respecte al medi ambient,

EL NOSTRE COMPROMÍS COMPROMÍS AMB LA PAU I LA SOLIDARITAT

1- Col•laborar amb la mobilització social i l’associacionisme en torn a objectius solidaris i de defensa de la pau.

2- Destinar de manera efectiva un 0’7%, dels pressuposts municipals a la cooperació internacional, com una manera de contribuir a la igualtat entre els pobles del món; fent sempre explícit que, a més a més, són necessaris canvis estructurals cap a un nou ordre econòmic internacional més just i solidari.
– La major part d’aquesta quantitat es destinarà a projectes de cooperació dels que s’informarà puntualment a la població. Una part, no superior al 10% del total, es podrà dedicar a la realització d’activitats de sensibilització i educació per al desenvolupament.
– S’establiran uns criteris per al finançament d’aquestes projectes.

3- L’Ajuntament fomentarà, a través de diversos mitjans el comerç just i responsable, entre altres convidant a les ONGs de comerç just a participar amb un estand en la Fira Gastronòmica amb productes de comerç just.

4- Fomentar una cultura basada en els valors d’igualtat, solidaritat, democràcia, tolerància, etc. que mostre els avantatges de la multiculturalitat i la interculturalitat. La política cultural ha de ser, a l’igual que l’educativa, un instrument per a la superació del racisme, la xenofòbia o la simple ignorància de la riquesa i complexitat cultural existent en el món.

5- Recolzament al poble sahrauí i al seu dret d’autodeterminació. Recolzament i col•laboració amb les entitats de solidaritat amb el poble sahrauí.

6- L’Ajuntament promourà la col•laboració amb les Organitzacions No Governamentals (ONG) tant a nivell intern, per mitjà d’acords i convenis, com a nivell extern, informant a la població de les distintes organitzacions existents i animant a la seua afiliació. Anualment i coincidint amb el Dia Internacional per a l’Eradicació de la Pobresa, s’organitzarà un acte dins de la campanya de “Pobresa Zero”.

7- Memòria històrica: Retirada de les plaques del franquisme de l’Institut de la Vivenda, en compliment d’un acord plenari, adoptat en l’anterior legislatura.

Respecte als nouvinguts:

1- Promoure i defensar la integració, en pla d’igualtat, dels nouvinguts, amb mesures que garantisquen l’accés a l’escolarització, a la sanitat, a les prestacions socials i l’habitatge. Cal promoure mecanismes de participació d’aquests col•lectius i lluitar especialment contra qualsevol brot de racisme i xenofòbia.
– Igualment caldrà l’accés a la llengua i cultura pròpies, amb l’organització de cursos de llengua i cultura dirigits a la població adulta nouvinguda.

2- Elaborar un Pla Municipal per la Igualtat i la Integració dels nouvinguts, a partir de l’estudi i avaluació de la situació i necessitats reals i en coordinació, en la mesura del possible, amb les altres administracions implicades.
– Posar en marxa trobades destinades als països amb immigrants a l’Alcúdia, per tal de donar a conèixer els valors i la cultura d’aquests països entre els veïns del nostre poble.
– Establir mesures per afavorir la integració del nouvinguts en els Consells Sectorials municipals i associacions del nostre poble.
– Crear la figura de l’Agent Mediador per a la Igualtat, la Integració i altres conflictes socials.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i s’apliquen la política de privadesa i les condicions del servei de Google.

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!