22 de maig de 2015
0 comentaris

EL NOSTRE COMPROMÍS AMB LA PARTICIPACIÓ, LA TRANSPARÈNCIA, ELS SERVEIS PÚBLICS, L’OCUPACIÓ I UN FINANÇAMENT JUST,

EL NOSTRE COMPROMÍS AMB ELS SERVEIS PÚBLICS DE QUALITAT

1- Defensa i manteniment dels serveis públics amb criteris d’eficàcia i qualitat. Davant les polítiques de privatització de serveis públics essencials en els pobles i ciutats, es defensarà la titularitat pública d’aquests serveis com a garantia d’igualtat entre els ciutadans i les ciutadanes.

La gestió dels serveis prestats als veïns i veïnes de l’Alcúdia serà de manera prioritària de gestió pública. L’Ajuntament realitzarà un estudi a principi de legislatura sobre quins contractes es realitzen actualment per empreses privades i, tots aquells que siguen susceptibles de passar a ser gestionats públicament, ho seran a la finalització del seu contracte, sempre que no suposen un prejudici per al municipi.

Tant la gestió de la recaptació tributària com de la piscina coberta, passaran a ser de gestió pública en finalitzar els seus contractes, si una vegada realitzat l’estudi abans esmentat, aquesta opció fora possible sense resultat lesiva per als interessos del municipi. El personal laboral no quedarà afectat al ser subrogat a la nova situació.

2- Respecte a l’aigua potable, l’auditoria realitzada aquesta legislatura sobre el contracte en vigor amb “Aguas de Valencia”, va posar de manifest que la gestió realitzada per l’empresa concessionària no s’ajustava als compromisos adquirits en el seu moment i que l’estat de la xarxa potable no permet tindre una pressió adequada, amb el perjudici per als usuaris que han de mantindre bombes de pressió, amb la conseqüent despesa econòmica.

Considerem una prioritat la millora de la xarxa d’aigua potable de l’Alcúdia que permeta una pressió adequada per obtindre un servei de qualitat, del que hui en dia no disposem.

És voluntat de Compromís per l’Alcúdia la remunicipalització del servei d’aigua potable de manera que la gestió d’aquest servei bàsic siga pública. En aquest sentit s’avaluarà la possibilitat de rescatar la concessió, des del punt de vista tècnic i econòmic. La decisió final, si l’estudi resultara positiu, seria sotmesa a referèndum entre tots els veïns i veïnes de l’Alcúdia.

En tot cas, l’Ajuntament de l’Alcúdia, exigirà a l’empresa concessionària el compliment estricte dels seus compromisos contractuals.

3- Exigir uns serveis municipals de qualitat, vigilant escrupolosament el compliment de les condicions de contractació en els serveis privatitzats i efectuant un seguiment de la qualitat dels serveis prestats.

4- Establiment d’un codi de bones pràctiques que haurà de complir tant l’Ajuntament com les empreses per ell contractades. Aquestes bones pràctiques inclouran el respecte al drets laborals, la conciliació familiar, la gestió ambiental, les relacions laborals, la responsabilitat social…

5- Establir un Registre de Suggeriments i Queixes que es puguen produir pels diferents serveis municipals, incloent en aquest cas a les empreses privatitzades. Aquestes queixes es traslladaran a les empreses responsables i, en tot cas, l’Ajuntament prendrà les mesures oportunes.

6- Realitzar un estudi en profunditat sobre les necessitats de serveis públics actuals i futurs del nostre poble així com l’adequació dels edificis municipals dels que disposa l’Ajuntament. Dins aquest estudi s’avaluarà la funcionalitat i utilització dels distints edificis i s’estimaran els costs de personal i manteniment dels mateixos de manera que el seu ús siga el més racional i econòmic possible.

EL NOSTRE COMPROMÍS AMB L’ OCUPACIÓ

1- Destinar anualment, mentre la situació de desocupació continue, una partida del pressupost municipal a la lluita contra la desocupació i la crisi econòmica, amb l’aplicació de distintes mesures que tinguen efectes directes sobre l’atur i els sectors que travessen problemes derivats de la crisi.

2- Elaboració d’un Pla d’Ocupació, que donarà continuïtat i actualitzarà el posat en marxa en aquesta legislatura. Aquest pla s’elaboraria amb la participació tant dels agents de desenvolupament local com dels distints agents socials: treballadors, comerciants i empresaris a través de les seues respectives organitzacions, representades a la Mesa d’Ocupació. Una part important d’aquest pla s’aplicarà en les èpoques de l’any en el que el número de desocupats és més elevat, fora de la temporada agrícola.

3- Transparència màxima en l’assignació de llocs de treball dependents de l’Ajuntament, així com de les bases tant dels llocs de treball que es creen com de les distintes beques que es posen en marxa. Tots i totes tenen el dret d’accedir i tothom ha de conèixer els criteris pels que es regeix la contractació de treballadors i treballadores, ja siga temporal o permanent; o les beques que s’atorguen. Al respecte es tindran en compte el següents punts:
– Publicació amb suficient antelació i en els mitjans a l’abast de l’Ajuntament de les places o beques convocades.
– Comunicació als possibles interessats si es tracta de col•lectius reduïts.
– Valorar adequadament, sempre que es puga, la residència en el nostre poble a l’hora d’assignar llocs de treball dependents de l’Ajuntament o les beques que s’atorguen.

4- Suport decidit a les empreses d’economia social, com les cooperatives o les societats laborals. L’Ajuntament contemplarà en el seus plans d’ocupació mesures i partides econòmiques destinades al foment de les empreses d’economia social i el treball associat en general.

5- Es crearà una Mesa d’Ocupació de la que hauran de formar part representants dels grups municipals, de l’Oficina d’ADL, dels sindicats i associacions d’empresaris, per a temes relacionats amb la contractació de personal o l’assignació de beques. Aquesta mesa que es reunirà, com a mínim, una vegada a l’any, assessorarà a l’Ajuntament sobre el plans d’ocupació generals o específics, així sobre la convocatòria de places amb caràcter indefinit.
En la reunió anual es presentarà un informe sobre les places i beques convocades, així com de l’evolució dels plans d’ocupació posats en marxa.
– De manera permanent funcionarà, com aquesta legislatura, la Junta de Portaveus, assumint entre altres la funció de ser consultada prèviament a l’aprovació municipal de qualsevol base de contractació de personal, les normes que regulen la creació de beques dirigides a personal que haja de prestar serveis a l’Ajuntament o les normes que regulen la constitució de borses de treball, així com els esborranys de plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que hauran de regir el contractes administratius d’obres, serveis i subministres, en la tramitació dels quals la Mesa de Contractació haja d’emetre proposta.

6- Potenciar la instal•lació i manteniment d’empreses a la nostra localitat mitjançant l’aplicació de distintes mesures com posar a disposició de les empreses sòl industrial, vivers d’empreses o ajudes de caràcter econòmic o fiscal.
.
7- Donar suport a les persones emprenedores que aposten per establir-se com autònoms i obrir els seu propi negoci, amb diverses mesures, com una ajuda a la seua instal•lació i posta en marxa o la subvenció de la quota d’autònom durant un període de temps.

8- Foment de l’ocupació a través d’Escoles Taller, Tallers d’Ocupació, Tallers de Formació per a l’Ocupació i altres programes similars, dirigits a persones desocupades.

9- En la política de lluita contra la desocupació juvenil tindran un lloc rellevant els següents aspectes:
– Exigir la implantació immediata dels Cicle Formatius ja aprovats per a l’Alcúdia.
– Foment de l’ocupació a través d’Escoles Taller, Tallers d’Ocupació, Tallers de Formació per a l’Ocupació i altres programes similars, dirigits a joves.
– Recolzar la creació de cooperatives de joves treballadors i treballadores.

10- Recolzament i potenciació de l’Agència de Desenvolupament Local per continuar facilitant tot tipus d’assessorament, orientació i informació sobre les possibilitats de treball al nostre poble, comarca i país. L’assessorament comprendrà igualment la creació de cooperatives com a mitjà generador de llocs de treball.

11- Reducció al mínim necessari de les hores extraordinàries de funcionaris i personal de l’Ajuntament, en el sentit fet durant aquesta legislatura, amb la finalitat de crear i repartir ocupació, a temps parcial, entre altres veïns i veïnes del poble.

12- Creació d’una nova plaça de treballador/a social i d’una plaça de tècnic de biblioteca, condicionada a la seua possibilitat legal i econòmica. Igualment s’estudiarà l’augment de la plantilla de policia local, adequant-la a les necessitats de la població.

13- Transparència absoluta i utilització d’elements objectius per a la promoció i provisió de llocs de treballs. Primar la capacitat professional dels empleats públics, establint sistemes de promoció i provisió de llocs de treball que limiten la discrecionalitat dels gestors i primen els mèrits i la capacitat de cada treballador i, per tant, generalitze el sistema de concurs com instrument de provisió dels llocs de treball que han de ser coberts per treballadors públics.

14- Establiment de sistemes d’accés en els que es respecten els principis d’igualtat, mèrit i capacitat, convocatòria pública i actuació dels òrgans de selecció sota els principis d’objectivitat, imparcialitat, transparència i aptitud tècnica.

EL NOSTRE COMPROMÍS AMB LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA I LA INFORMACIÓ TRANSPARENT

1- Establiment de mecanismes de participació directa del veïns i veïnes de l’Alcúdia en les decisions més importants de l’Ajuntament. Es posarà en marxa un sistema que possibilitarà la consulta directa telemàtica dels veïns i veïnes de l’Alcúdia sobre projectes i propostes municipals.

2- Potenciació de la Regidoria d’Informació i Participació Ciutadana que serà l’encarregada de portar a la pràctica tot allò contemplat en el Reglament de Participació, així com d’impulsar i dinamitzar la participació dels veïns i veïnes i les seues associacions en tots els àmbits de la vida municipal. Aquesta regidoria seria l’encarregada de posar en marxa el Consell d’Entitats Ciutadanes i l’Assembla Ciutadana.

3- Posar en marxa mecanismes que possibiliten una vertadera participació ampliant els drets i els canals existents.
– Establir un Registre de Suggeriments i Queixes on els veïns i veïnes podran deixar constància per escrit de les seues propostes i queixes en relació a temes municipals. Aquest servei inclourà les queixes i reclamacions respecte als diferents serveis municipals i a les empreses privatitzades del nostre poble. S’haurà de realitzar periòdicament un informe sobre aquest registre amb el número de suggeriments o queixes presentades, els temes relacionats i les solucions i contestacions aportades des de l’Ajuntament. La Bústia de Suggeriments actual de la pàgina web de l’Ajuntament, serà un dels mitjans principals per fer arribar els suggeriments i queixes dels alcudians.
– Establiment i regulació de la Iniciativa Ciutadana com a possibilitat de que els veïns i veïnes, tant a nivell individual com col•lectiu, puguen demanar a l’Ajuntament l’execució d’una determinada activitat de competència i interès públic municipal.
– Regulació de la consulta municipal per aquells assumptes que siguen d’especial rellevància per als interessos dels veïns i veïnes; contemplant la neutralitat de l’Ajuntament respecte a les alternatives presentades i garantint la participació de la ciutadania en la seua formulació.
– Regulació de la participació ciutadana en els òrgans municipals, en especial del Ple de l’Ajuntament.
– Contestació per escrit, en el mínim temps possible, no superant els 15 dies, excepte situació justificada, a totes les sol•licituds efectuades pels veïns i veïnes de la població.
– Establiment d’uns criteris transparents de distribució de subvencions econòmiques a les diverses associacions.
– Potenciació dels òrgans sectorials de participació ciutadana: Educació, Esports, Cultura, Joventut, Benestar Social, Agricultura, Medi Ambient i Igualtat. En la composició dels mateixos s’ha d’incloure a representants dels grups polítics i de les associacions del mateix àmbit sectorial.
– Creació del Consell de Barri de Montortal com a òrgan de participació d’aquest nucli de població, amb representació directa dels veïns i veïnes d’aquest barri i als que es dotarà dels mitjans humans i materials necessaris.

4- Difusió dels Plens i actes Municipals. Retransmissió dels Plens per la Televisió per Internet. Publicació en la plana web de l’Ajuntament de les actes dels Plens i de les convocatòries de sessions plenàries amb el corresponent ordre del dia.

5- Col•laboració amb els mitjans de comunicació de l’Alcúdia, com l’Alcúdia 752, baix el criteris d’austeritat, pluralisme, participació, i impuls de les activitats educatives i culturals, en especial el del pluralisme informatiu i polític.
– Es revisarà el funcionament de l’Alcúdia TV, tant pel que fa al seu cost com al seu contingut. En tot cas el seu funcionament estarà regit pels principis anteriors.

6- Pressuposts participatius: Establiment de mecanismes de participació en l’elaboració dels pressuposts municipals. Les inversions municipals seran fruit d’un procés de participació, en el que la decisió final serà col•lectiva. Possibilitar que els Consells Locals, el Consell d’Entitats Ciutadanes, les distintes associacions i entitats del poble, a l’igual que la ciutadania en general, puguen participar en l’elaboració i control dels pressuposts. Aquest procés haurà de començar al mes de setembre per tal que el pressupost incorpore les distintes propostes.

7- Aplicar el principi d’austeritat en les despeses destinades a les comunicacions, informacions i publicitat dirigides al conjunt de la població, a un nivell similar al de l’actual legislatura. Els distints sistemes de comunicació i publicitat -principalment d’impremta- tals com revistes, fulls, avisos, cartells, insercions publicitàries, etc. suposen un elevadíssim cost econòmic pel que haurien de tindre unes característiques més senzilles i reduir de manera substancial el seu cost.

8- Potenciar i dinamitzar els Consells Sectorials municipals existents en l’actualitat: Consell Municipal d’Educació, Medi Ambient, Agricultura, Igualtat, Esports i Benestar Social. Les reunions d’aquests consells tindran caràcter trimestral i s’inclouran en l’ordre del dia els punts proposats pels seus components. Constitució dels Consells Municipal de Cultura i de Joventut, les funcions dels quals es tracten en els apartats corresponents.

9- Informació i participació veïnal en els projectes realitzats per l’Ajuntament. Tots els projectes han de sotmetre’s a estudi de la ciutadania, el que suposa el lliure accés als documents de planejament i execució. L’Ajuntament garantirà la informació i participació pública, posant en marxa mecanismes que possibiliten la participació real i canalitzar les propostes i suggeriments que s’aporten.
– Participació i transparència màxima en tot el procés relacionat amb l’urbanisme.

10- Assemblea Ciutadana. Realitzar anualment una Assemblea Ciutadana en la que l’Ajuntament i els diferents regidors presenten un balanç de la seua gestió amb la finalitat de recollir propostes i opinions que puguen servir per a millorar aquesta gestió.

11- Constitució del Consell d’Entitats Ciutadanes. Aquest consell que es reunirà com a mínim anualment, serà l’òrgan de participació d’aquestes entitats en la vida pública municipal, amb excepció de les entitats esportives que ja compten amb el seu òrgan de participació, que és el Consell d’Esports. Entre altres funcions elaborarà els criteris de distribució de les subvencions econòmiques, participarà en l’elaboració dels pressuposts i proposarà la realització d’inversions. Les subvencions es faran efectives en funció de les necessitats de les distintes associacions. No obstant, de manera general, el 50% d’aquesta subvenció hauria de fer-se efectiva en el primer semestre de cada any. El restant 50% abans de l’acabament del mateix. L’Ajuntament es posarà al dia amb el pagament de les subvencions, en el cas de que estiguen endarrerides.

12- Potenciar la pàgina web de l’Ajuntament, de manera que estiguen disponibles tant els continguts actuals com els anteriors i que centralitzarà tota la informació referent al poble.

EL NOSTRE COMPROMÍS AMB UN FINANÇAMENT JUST I TRANSPARENT

1- Participació ciutadana en la gestió econòmica a través dels Consells Sectorials i òrgans de participació ciutadana, com figura en l’apartat de participació.

2- Austeritat en les despeses municipals prioritzant les despeses socials i eliminant o reduint totes aquelles innecessàries o supèrflues.
– Aplicar el principi d’austeritat en la contractació de càrrecs polítics, amb el manteniment de les despeses actuals destinades als regidors alliberats i assessors polítics.
– Aplicar el principi d’austeritat en les despeses destinades a les comunicacions, informacions i publicitat dirigides al conjunt de la població, a un nivell similar al de l’actual legislatura. (Veure apartat de Participació ciutadana i Informació transparent)
– Aplicar el principi d’austeritat en les despeses dels grans esdeveniments que se celebren a l’Alcúdia. Amb el manteniment de les despeses actuals.
– Aplicar la regla de les tres erres a l’Ajuntament i els seus edificis: reduir, reutilitzar i reciclar. Implantació d’unes normes de bones pràctiques en tots aquells aspectes que puguen incidir en l’estalvi: d’energia, aigua, paper, materials…

3- Compliment del Pla d’Ajust aprovat en 2012 i reducció del deute actual amb l’aplicació de polítiques d’austeritat. La reducció d’aquest deute, que encara es manté per damunt del 8 milions d’euros, malgrat els esforços de la present legislatura, serà una prioritat per a l’Ajuntament de l’Alcúdia.

4- Efectuar un estudi sobre les diferents taxes amb la finalitat d’adequar les despeses i ingressos pels serveis emprats, sense oblidar que la prestació de serveis públics i el seu finançament no poden deslligar-se de conceptes com discriminacions positives a col•lectius i persones amb situacions econòmiques precàries, estímuls positius o negatius a certs consums, progressivitat i reflex de la capacitat econòmica del contribuent. En aquest sentit si els ingressos d’una taxa foren manifestament superiors a les despeses, al següent exercici es reduirà la taxa per compensar el desviament que s’haja efectuat.
– Respecte a la taxa de recollida de fem, som partidaris d’adequar la taxa al preu real del servei, de manera que l’excés de recaptació en un any es compense en el posterior amb una disminució de la taxa.
– Estudiar fórmules, més justes, que facen que l’usuari pague la taxa de fem en funció del fem que genera, de manera que el que menys fem genere pague menys per aquesta taxa i a l’inrevés.

5- No augmentar, durant tota la legislatura, la contribució urbana, l’IBI. Estudiar la seua reducció en funció de la devaluació del preu de la vivenda així com de la situació econòmica i social. Mantindre en el mínim actual l’IBI de rústica.

6- Demanarem que la taxa del Consorci es modifique amb un sistema més just per ajustar-la al cost real de la planta i que el seu cobrament siga gestionat pel propi ajuntament. Proposarem que, si es produeix un canvi polític en el Consorci de Residus es realitze una auditoria econòmica.

7- Ajustar les taxes i imposts de manera que es mantinguen en els seus nivells o, en tot cas, que no superen l’increment de l’IPC anual. Sols de manera extraordinària i justificada documentalment es podrà aplicar increments mitjans superiors a aquest índex.

9- Transparència en la gestió econòmica amb una informació puntual tant al veïnat a través del Butlletí d’Informació Municipal com als diversos Consells Sectorials de les matèries que afecten als seus respectius àmbits.

10- Fer efectiva una tributació encaminada a aconseguir una redistribució de la riquesa més justa. Propiciar que les persones (jubilats i jubilades, aturats i aturades, famílies amb necessitats. joves…) amb dificultats econòmiques tinguen una substancial reducció dels impostos municipals, amb el manteniment i ampliació de bonificacions en els impostos i taxes municipals als col•lectius més necessitats i desfavorits, com s’ha fet en la present legislatura.

11- Reivindicar un model de Finançament Local més just i solidari, que garantisca un equilibri pressupostari i una convergència territorial que culmine una vertadera autonomia municipal i una estabilitat en les hisendes locals. Això implica l’augment dels recursos econòmics de l’Ajuntament amb l’objectiu d’arribar al 25% de les despeses públiques estatals. Exigir la creació i dotació d’un fons autonòmic de cooperació municipal on es compense als ajuntaments les despeses realitzades en activitats pròpies d’altres estaments.

EL NOSTRE COMPROMÍS AMB UN AJUNTAMENT DEMOCRÀTIC I TRANSPARENT

1- Cal impulsar una participació sense exclusions de tots els grups municipals així com la presència de les associacions en els distints òrgans municipals on es contemple la seus presència, en especial en els consells sectorials.

2- Posar en marxa mecanismes que possibiliten una vertadera participació ampliant els drets i els canals existents. (Veure l’apartat de Participació Ciutadana).

3- Garantir l’efectiu exercici dels drets democràtics dels regidors i regidores i grups municipals.
– Facilitar a tots els grups polítics quantes informacions i antecedents obren en poder de l’Ajuntament com una forma d’afavorir la seua tasca i garantir la màxima transparència.
– Representació dels grups municipals en les diverses estructures administratives dependents de l’ajuntament.
– Funcionament efectiu de la Mesa de Contractació, de la que formen part els distints grups municipals, per als contractes administratius. A aquesta Mesa s’incorporaran representants de col•lectius relacionats amb el contracte a realitzar. Per exemple en un contracte de neteja d’una escola, participaran en la Mesa de Contractació representants dels professors i de els AMPA.
– Funcionament de la Junta de Portaveus, assumint entre altres la funció de ser consultada prèviament a l’aprovació municipal de qualsevol base de contractació de personal, les normes que regulen la creació de beques dirigides a personal que haja de prestar serveis a l’Ajuntament o les normes que regulen la constitució de borses de treball, així com els esborranys de plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que hauran de regir el contractes administratius d’obres, serveis i subministres, en la tramitació dels quals la Mesa de Contractació haja d’emetre proposta.
– Funcionament de la Mesa d’Ocupació de la que hauran de formar part representants dels grups municipals, de l’Oficina d’ADL, dels sindicats i empresaris. (Veure apartat d’Ocupació).
– Garantir l’accés de tots els grups als mitjans de comunicació municipals.

4- Compromís d’actuar amb transparència i honestedat en la gestió, fomentant la participació i comptant amb l’opinió de les organitzacions socials i de la ciutadania, en el desenvolupament de l’activitat pública.

5- Manteniment de mecanismes de control, per a garantitzar la transparència en les contractacions, com la Mesa de Contractació creada la present legislatura, on participen tots els grups polítics, per a contractes administratius d’obres, subministraments o serveis.
– Respecte als subministraments, establiment de criteris objectius, de caràcter tècnic i econòmic, per a l’elecció dels proveïdors habituals. Aquesta llista hauria de ser pública i transparent. En tot cas, sempre que siga possible, els subministraments estaran efectuats per proveïdors locals.
– Respectant les previsions de la legislació en la contractació, la regla general serà el concurs i la subhasta.

6- Transparència i participació en les subvencions atorgades per l’Ajuntament a les distintes entitats ciutadanes. Les diverses entitats ciutadanes que desenvolupen activitats al nostre poble -culturals, socials, esportives, ciutadanes…- gaudiran d’una subvenció per al desenvolupament de les seues activitats. Aquesta subvenció es basarà en criteris objectius i públics que seran establerts amb la participació i el consens de les pròpies entitats, de manera similar a com es distribueixen les subvencions entre les entitats esportives, en el Consell d’Esports.

7- Informació i participació veïnal en els projectes realitzats per l’Ajuntament. L’Ajuntament garantirà la informació i participació pública. (Veure apartat de Participació ciutadana i Informació transparent)

8- Participació i transparència màxima en tot el procés relacionat amb l’urbanisme. L’Ajuntament garantirà la informació i participació pública, amb la creació de mecanismes de participació real i informació. (Veure apartat d’Urbanisme)

9- Difusió dels Plens i actes Municipals. Retransmissió dels Plens per la Televisió per Internet. Publicació en la plana web de l’Ajuntament de les actes dels Plens i de les convocatòries de sessions plenàries amb el corresponent ordre del dia.

10- Transparència absoluta i utilització d’elements objectius per a la promoció i provisió de llocs de treballs. Primar la capacitat professional dels empleats públics, establint sistemes de promoció i provisió de llocs de treball que limiten la discrecionalitat dels gestors i primen els mèrits i la capacitat de cada treballador i, per tant, generalitze el sistema de concurs com instrument de provisió dels llocs de treball que han de ser coberts per treballadors públics.

11- Establiment de sistemes d’accés en els que es respecten els principis d’igualtat, mèrit i capacitat, convocatòria pública i actuació dels òrgans de selecció sota els principis d’objectivitat, imparcialitat, transparència i aptitud tècnica.

12- Revisió i integració dels plans d’evacuació i emergència, entre els distints sectors interessats: policia civil, protecció civil i creu roja especialment.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i s’apliquen la política de privadesa i les condicions del servei de Google.

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!