21 de maig de 2015
0 comentaris

EL NOSTRE COMPROMÍS AMB EL MEDI AMBIENT, EL NOSTRE CAMP, UN URBANISME SOSTENIBLE, L’HABITATGE I LA MOBILITAT

EL NOSTRE COMPROMÍS AMB UN URBANISME SOSTENIBLE
I UNA VIVENDA DIGNA I PER A TOTHOM

1- Elaboració d’un Pla de rehabilitació d’edificis amb un cert número d’anys, especialment en el nucli històric del nostre poble. Aquest pla que comptarà amb ajudes i bonificacions fiscals formarà part del Pla de Revitalització del nucli històric.

2- Paralització de noves actuacions urbanístiques. Els excessos d’actuacions urbanístiques realitzades en passades legislatures, van suposar, no sols un greu problema econòmic per al nostre ajuntament, en haver previst ingressos per venda de parcel•les que no es van produir, sinó que en aquests moments hi ha suficient sòl residencial, industrial i de serveis per a cobrir les necessitats reals dels pròxims anys. En aquest sentit Compromís per l’Alcúdia advocarà per continuar la política de l’actual legislatura de no desenvolupar nous projectes urbanístics. Caldrà esperar a que un nou Govern de la Generalitat Valenciana revise les polítiques urbanístiques desenvolupades aquests anys i marque noves polítiques basades en necessitats reals i en la defensa del territori.

3- Revisió del Pla Urbanístic amb la intenció d’estudiar la possible reclassificació de sectors urbanitzables a rústics. El Pla de 2002 es va fer en un context de creixement urbanístic que després s’ha demostrat no responia a la realitat. En aquest pla es contemplen 5 sectors residencials, dels quals, 13 anys després, només s’han executat 2 i amb un percentatge alt de cases buides i solars sense urbanitzar. Això implica que els propietaris de les parcel•les dels sectors que encara no s’han urbanitzat, estan pagant una contribució molt elevada en comparació a la rústica, d’entre 40 i 80 vegades major. Sols el sector 9, situat entre l’Avinguda Ronda Nord i el terme de Carlet, té una superfície de 275.000 m2. La proposta és estudiar quins sectors es preveu que no van a urbanitzar-se en els pròxims anys per a reconvertir-los en rústics, el que suposaria, a més de que els propietaris de les parcel•les pagarien l’IBI de rústica, d’acord amb l’activitat que estan desenvolupant amb una baixada d’impostos justa, impedir en el futur possibles operacions especulatives com les que hem vist aquests últims anys en molts llocs.

4- Les actuacions urbanístiques estaran basades en les necessitats reals de la població i no en projectes especulatius. Participació i transparència màxima en tot el procés relacionat amb l’urbanisme. Tots els projectes han de sotmetre’s a estudi de la ciutadania, el que suposa el lliure accés als documents de planejament i execució. L’Ajuntament garantirà la informació i participació pública, amb la creació de mecanismes de participació real i informació, canalitzant les propostes i suggeriments que s’aporten.

5- Creació del Patrimoni Municipal del Sòl, amb les parcel•les municipals resultants dels diferents plans urbanístics desenvolupats i que hui en dia són propietat de l’Ajuntament. Aquest patrimoni es destinarà a les finalitats assenyalades legalment, revertint de manera directa o indirecta, de manera prioritària en la promoció i edificació d’habitatges subjectes a alguns tipus de protecció pública.

6- Garantir una gestió eficaç del sòl públic i la realització de polítiques actives d’habitatge orientades al foment de la vivenda de protecció pública en propietat o lloguer i a la disminució de costos en el preu final d’habitatge, fent possible el dret constitucional a una vivenda digna. A aquesta finalitat, amb la utilització de distints mecanismes, es destinaria el patrimoni municipal de sòl integrat tant per les parcel•les de propietat municipal com pels ingressos obtinguts per la venda de sòl municipal en els distints sectors industrials, comercials o residencials.

7- Elaborar estudis periòdics sobre les necessitats d’aquest tipus d’habitatge, tant en propietat com de lloguer, dels nostres joves, famílies i en general veïns i veïnes de l’Alcúdia, de manera que l’oferta s’ajuste de la millor manera possible a la demanda.

8- Promoció de vivenda protegida en règim de lloguer a preus assequibles per als seus ocupants. D’aquesta manera una part de les vivendes protegides que es construisquen a l’Alcúdia seran destinades al lloguer.

9- Introduir en les ordenances municipals l’obligació de fer accessibles els habitatges i edificis públics de nova construcció a les persones majors i amb problemes de mobilitat.

10- Promoure l’eliminació de barreres arquitectòniques i la instal•lació d’ascensors, en les vivendes antigues, amb assessorament tècnic i mesures econòmiques i fiscals, per tal de millorar l’accessibilitat de persones majors o amb problemes de mobilitat, especialment per a persones amb dificultats econòmiques. Aprofitar les subvencions d’altres institucions per a la instal•lació d’ascensors en finques que no en disposen.

11- Conservar, mantindre i ampliar les actuacions realitzades al riu Magre. Ampliar les zones enjardinades situades al costat del riu Magre, amb una adequat manteniment, amb l’objectiu de convertir-lo en un autèntic parc.

12- Elaborar un Pla de Revitalització i Dinamització del centre històric de l’Alcúdia en col•laboració amb els veïns i veïnes i amb els comerciants de la zona. L’esmentat Pla, que tindrà com objectiu impulsar i dinamitzar el centre urbà per tal que recupere un paper central en la nostra població, comptarà amb la dotació pressupostària suficient per a la seua realització. Hauria de contindre entre altres aspectes:
– Campanya amb participació ciutadana.
– Enquesta participativa demanant opinions i suggeriments.
– Activitats culturals i d’animació de carrer que apropen la població a la zona.
– Activitats de foment del consum.
– Accessibilitat i mobiliari
– Formació i cursos per a comerciants.
– Fomentar l’ocupació dels habitatges del casc antic.
– Elaboració d’un Pla de Rehabilitació d’edificis.

13- Propiciar l’ús temporal dels solars sense edificar en les zones residencials del nostre poble per a la realització de distintes activitats esportives o lúdiques, arribant a acords amb els propietaris d’aquests solars per a cessió d’aquest ús temporal. S’elaboraria un cens de solars sense edificar, garantint en tot cas el seu tancament i manteniment en condicions de salubritat.

14- Pas de vianants i bicicletes en la travessia de la CV-50 entre l’Institut i el Camí dels Burros. L’Ajuntament haurà de tornar a demanar el pas de vianants junta la redona de l’Institut. Si la Conselleria corresponent continua negant aquest pas, l’Ajuntament estudiarà la urbanització dels 20 metres de vorera que són necessaris per a la instal•lació del pas de vianants.
– Reiterar la petició al Servei de Carreteres de la Generalitat la necessitat d’instal•lar un pas elevat o ressalt abans de la redona d’eixida del nucli urbà de l’Alcúdia cap a Carlet en l’Avinguda de Carlet, donada la perillositat i els accidents registrats en aquest punt.

15- Establir els futurs usos de la Casa de la Solera, seu de l’antiga biblioteca, amb participació ciutadana. L’edifici de la Casa de la Solera, destinat de manera fonamental a ser la seu de l’antiga biblioteca, ha d’establir els usos futurs, dins de les necessitats del nostre poble. La decisió sobre aquesta finalitat ha de ser participativa, per mitjà de les distintes associacions i a través del Consell d’Entitats Ciutadanes que proposem constituir. Entre els diferents usos, es fa necessari la creació d’un Museu de l’Alcúdia, que detallem en l’apartat de Cultura, que estaria conformat per les diverses col•leccions ara existents i el Museu de l’Entrada. Igualment la creació d’una Sala Multiusos, en l’espai de l’antiga biblioteca, que poguera atendre les necessitats de moltes de les associacions de l’Alcúdia. En tot cas la decisió seria una decisió col•lectiva de les associacions i persones del nostre poble.
– Igualment caldria definir els possibles usos de l’Hort Manus, un edifici emblemàtic, hui en dia infrautilitzat.

16- Creació d’una Sala Multiusos en algun dels edificis municipals que done resposta a les necessitats de distintes associacions de l’Alcúdia a l’hora de reunir-se o practicar les seues activitats.

17- Instar als propietaris dels distints solars no urbanitzats existents en el nucli urbà a la seua neteja i tancat dels mateixos.

18- Efectuar un estudi sobre les barreres arquitectòniques existents encara en alguns llocs del nucli urbà, com és el cas de l’accés de la Plaça de la Constitució al carrer Rei en Jaume.

19- Solucionar els problemes d’accessibilitat de la Casa de la Solera a les plantes superiors que en l’actualitat utilitzen distintes associacions.

EL NOSTRE COMPROMÍS AMB EL MEDI AMBIENT

1- Aplicació de la regla de les 3 R, reduir, reutilitzar i reciclar en totes les actuacions municipals.

2- Dinamitzar i omplir de contingut el Consell del Medi Ambient ampliant les seues competències, de manera que fóra consultat preceptivament abans de prendre decisions en matèries urbanístiques i mediambientals i no sols informat amb posterioritat. Hauria d’establir un calendari de reunions trimestrals i de temes a abordar. Aquest organisme hauria de tindre com objectius fonamentals l’assessorament, actuació i denúncia en matèria mediambiental per al nostre municipi.

3- En matèria de residus, Compromís per l’Alcúdia aposta per un altre model en el que prime la reducció en origen, la proximitat i autosuficiència, la recollida selectiva de la matèria orgànica, la gestió pública, la sensibilització i la participació social. Igualment ens oposarem a la incineració de residus per les seues greus conseqüències per a la salut.

4- Des de l’Ajuntament, en col•laboració amb el Consell de Medi Ambient, s’organitzaran campanyes de sensibilització periòdiques sobre els beneficis d’efectuar una separació adequada i del reciclatge dels residus.

5- Treballarem per canviar la gestió del Consorci de Residus basada en la imposició i en la falta d’acord i diàleg per un altra on es prioritze el consens i la participació social. En aquest sentit demanarem la constitució d’un Consell de Participació Social que estiga composat per sindicats, organitzacions ecologistes, comerciants, associacions de veïns, consumidors i altres entitats ciutadanes i socials. Igualment proposarem al Consorci una ampliació de l’horari dels ecoparcs.

6- Oposició frontal a la instal•lació d’un macroabocador al terme de Guadassuar, al costat de la Sèquia Reial, pels impactes negatius que aquesta instal•lació tindria sobre el medi ambient (sèquia reial, ullals del Riu Verd, aqüífers…) i sobre la pròpia població de l’Alcúdia per la seua proximitat. L’Ajuntament continuarà l’oposició mantinguda al llarg de tota la legislatura i treballarà per l’arxiu definitiu del projecte.

7- Respecte a les Plantes de Residus Sòlids Urbans i de Voluminosos de Guadassuar, que tantes molèsties han causat a l’Alcúdia en forma de males olors, vessament de lixiviats a la Sèquia Reial o trànsit perillós pel nostre terme, al llarg dels 26 anys de funcionament, l’Ajuntament de l’Alcúdia portarà un estret seguiment de l’activitat d’aquestes plantes i dels problemes que puguen causar al medi ambient i a les persones del nostre municipi. Compromís per l’Alcúdia aposta per les microplantes pròximes i eficients en lloc de per les macroplantes.

8- En la recollida de residus establirem mesures en les taxes de gestió de residus per a incidir en la reducció i el reciclatge. Els ingressos generats pel reciclatge de vidre i paper i cartó seran destinats a fins ambientals. Estudiar el canvi de sistema de cobrament de la taxa per a vincular-la de manera més ajustada als residus generats en cada llar i no a la quantitat d’aigua consumida que no té relació directa amb la generació de residus. S’informarà periòdicament de les quantitats de paper, vidre i envasos recuperats a l’Alcúdia. Demanarem que la taxa del Consorci es modifique amb un sistema més just per ajustar-la al cost real de la planta i que el seu cobrament siga gestionat pel propi ajuntament.

9- Culminar el trasllat de l’Ecoparc de l’Alcúdia a una nova ubicació, en alguna zona industrial que estiga allunyada de qualsevol zona residencial.

10- Implantació d’unes normes de bones pràctiques en l’ús i el consum de paper per part de l’Ajuntament, amb l’objectiu de reduir sensiblement les despeses destinades a la publicitat per una part i a donar exemple des del punt de vista mediambiental per altra, amb la reducció del consum de paper i la utilització de paper reciclat per a la propaganda i publicacions. Igualment amb les compres i subministrament de material a l’Ajuntament.
– Continuar amb la reducció efectuada aquesta legislatura en publicacions de l’Ajuntament.
– Utilització de paper reciclat, de manera regular, per part de l’Ajuntament tant a nivell intern com en la impressió de tota classe d’avisos, documents i materials públics.

11- Manteniment del llit del Magre i de la senda que discorre pel mateix en les millors condicions impedint les actuacions que suposen la contaminació o el deteriorament del mateix. Promoció d’activitats lúdiques i visites escolars al seu entorn.
– Demanar a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer un cabal ecològic per al riu Magre.

12- Instal•lació de panells solars fotovoltàics en els edificis públics de l’Alcúdia i d’energia solar tèrmica en les instal•lacions esportives de la localitat. La gestió d’aquestes instal•lacions ha de ser pública.

13- Reivindicar i promoure polítiques de subvencions i desgravacions per l’ús d’energies alternatives, com la solar, en empreses, comerços i vivendes particulars, facilitant informació i aplicant subvencions i desgravacions fiscals en impostos de caràcter local.

14- Modificació i adaptació a la legislació actual de l’ordenança contra el soroll i la contaminació acústica amb la finalitat de reduir les molèsties produïdes per vehicles, indústries, tallers, locals de diversió…. amb la presa de mesures oportunes per a la seua vigilància i correcció. L’objectiu de l’esmentada ordenança és la protecció de la salut dels ciutadans i ciutadanes i millorar la qualitat del medi ambient, fent compatible la diversió i esbargiment de la gent amb el respecte al descans dels altres.

15- Pel tancament de Cofrents. Després de l’accident de Fukushima s’ha posat clarament de manifest la perillositat de les centrals nuclears, els riscos inassolibles que suporten les zones i poblacions en què s’ubiquen. L’Alcúdia es troba a tan sols 45 km de Cofrents. Cal reclamar el tancament de la central de Cofrents i la resta de les centrals nuclears i la substitució de l’energia nuclear per les energies renovables.

16- Creació d’un Voluntariat Ecològic que realitzaria funcions de protecció i conscienciació en temes mediambientals.

17- Tolerància zero amb els excrements dels gossos. L’Ajuntament efectuarà campanyes informatives i de sensibilització sobre aquest tema i posarà tots els mitjans per a facilitar la recollida de les deposicions pels amos. Entre altres s’organitzaran xerrades sobre la cura, educació i ensinistrament de gossos i animals domèstics. Una vegada efectuades les campanyes s’aplicarà l’ordenança amb les sancions econòmiques pertinents als infractors.

EL NOSTRE COMPROMÍS AMB L’ACCESSIBILITAT I LA MOBILITAT SOSTENIBLE

1- Remodelació i peatonalització progressiva de l’entorn del nucli urbà, estudiant les alternatives d’aparcament en zones pròximes.

2- Recuperació de la ciutat per al vianant i la bicicleta, pacificant el trànsit i reduint la velocitat dels vehicles i la contaminació acústica.
– Dissenyar i estendre una xarxa d’itineraris per a vianants i de carrils-bici que articule les distintes zones del poble i arribe als llocs principals d’atracció i generació de desplaçaments sota el criteri de la comoditat, la seguretat i l’atractiu per a la marxa a peu o en bicicleta. Aquesta xarxa uniria els distints centres escolars així com els equipaments culturals i esportius més importants de la localitat i possibilitaria la creació d’uns itineraris urbans on només es poguera circular caminant o en bicicleta.
– Habilitar carrils bici en les rondes de circumval•lació amb condicions de seguretat per als ciclistes i col•locar arbres de forma abundant per als vianants.

3- L’Alcúdia ciutat 30: Mantindre la limitació de velocitat en tot el casc urbà a 30 km/hora. Vigilància i control del nivell de velocitat dels vehicles pel casc urbà per tal de garantir el compliment de la limitació de velocitat.

4- Proposar com a model alternatiu a la construcció indiscriminada de noves autovies:
– Fomentar el transport públic. Demanant la millora de les línies de Metro i Renfe per la nostra comarca. Augmentat la freqüència i reducció del temps de viatge i eliminant els passos a nivell encara existents. Millorar el servei d’autobusos i estudiar la creació de noves línies per connectar tots els municipis de la comarca.

5- Senyalitzar adequadament la circumval•lació que connecta l’entrada a l’Alcúdia des d’Alzira fins l’eixida cap a Carlet, per tal de desviar la circulació, especialment el trànsit de camions, dels vehicles de pas que circulen per la CV-50 en direcció a Carlet.

6- Exigir la modernització integral de la línia 1 de metro començant per garantir la seguretat dels usuaris, però també demanant la reducció del temps de viatge per tal d’arribar a València en poc més de 30 minuts, incloent la duplicació de les actuals vies fins a l’Alcúdia, i l’augment de la freqüència per a fer el tren realment competitiu amb l’automòbil.

7- Demanar a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana la reforma dels passos a nivell per a millorar la seguretat de les persones que travessen a peu les vies, en el sentit dels projectes estudiats. Reforma i modernització dels passos subterranis que travessen les vies del metro, fent-los accessibles a tota classe de persones, especialment el de l’estació. Aquests passos no tenen cap rampa ni sistema d’accessibilitat, pel que fa impossible que persones amb dificultats de mobilitat puguen utilitzar-lo. Cal exigir a la Generalitat, que és la que té les competències, la seua urgent actuació. Igualment caldria suprimir el pas de vianants que travessa les vies en superfície per la mateixa estació sense cap tipus de barrera, pel que resulta extremadament perillós.

8- Millorar la qualitat i freqüència de la línia d’autobusos de transport públic cap a València, per tal de garantir, com a mínim la freqüència establerta en la concessió i que fa anys que no es compleix. Oposar-se a qualsevol reestructuració de la concessió que supose una reducció de la freqüència establerta.

9- Promoure la creació d’una xarxa de transport públic que comunique les localitats més importants de la nostra comarca. Instar a les Mancomunitats de la Ribera Alta i Baixa a que efectuen un estudi conjunt, a través del Consorci de la Ribera, de la situació del transport públic interurbà a la Ribera, per tal de demanar la millora de les línies existents i la creació de noves línies de transport col•lectiu interurbà que donen comunicació i servei als habitants dels distints pobles de la Ribera.

10- Exigir a la Generalitat transport públic i gratuït a l’Hospital de la Ribera, sense que siga el nostre ajuntament el que haja de cobrir les despeses.

11- Fomentar la conducció eficient, responsable i segura. Efectuar campanyes i cursos sobre la conducció eficient i segura.
– Realització de campanyes de conscienciació ciutadana i civisme dirigides a la població tant de majors com de menuts, amb la col•laboració especial de la policia municipal.

12- Recuperar les classes d’educació vial per a tots els alumnes de Primària. Aquestes classes es desenvoluparien durant unes sessions i en el tercer cicle s’utilitzaria la bicicleta per a les classes pràctiques, donada la seua idoneïtat per als alumnes d’aquesta edat, a més de fomentar la seua utilització com a vehicle alternatiu a l’automòbil.

EL NOSTRE COMPROMÍS AMB EL CAMP

1- Defensa de l’agricultura: com a sector estratègic per la seua importància econòmica, social i mediambiental, conservant el medi rural, proporcionant qualitat i seguretat alimentària al temps que conserva el paisatge. Potenciació dels mercats locals i comarcals. Acostar el productor al consumidor per disminuir el nombre d’intermediaris. Reivindicar uns preus justos per al camp garantint que els preus de venda no estiguen mai per baix dels costos de producció per aconseguir el manteniment d’una renda agrària digna i unes jubilacions més justes.
– Fomentar una nova cultura alimentària que tinga en compte la múltiple funció de l’activitat agrària, és a dir, l’alimentària, l’ambiental, paisatgística, econòmica i social.
– Mesures de suport a l’agricultura ecològica, i la inversió en modernització i promoció dels productes agrícoles valencians en els mercats internacionals.
– Cal adoptar mesures polítiques, fiscals, jurídiques i legislatives que garantisquen els drets d’aquest sector, el seu desenvolupament i protecció.

2- Potenciació del Consell Local Agrari com a element de participació dels agricultors a nivell municipal, amb una periodicitat trimestral. Cal fomentar el seu funcionament, com el millor sistema de participació dels propis implicats en la política i gestió de l’Ajuntament respecte al camp.

3- Potenciar el Servei d’Assessorament per als Llauradors que subministraria una informació puntual al voltant de diverses matèries. Aquest servei ha d’actuar en col•laboració amb les diverses entitats relacionades amb l’agricultura al nostre poble i especialment amb el Consell Local Agrari. Entre altres temes hauria d’assessorar amb conferències i edició de fulls explicatius sobre temes legals i jurídics, segurs, règim de la seguretat social…
– Potenciar, des de l’Ajuntament cursos per a formar a persones sense treball i joves agricultors en assumptes agraris amb futur laboral com el viverisme, l’agricultura biològica, el turisme rural, la ramaderia i apicultura, la jardineria o treballs forestals.

4- Foment de l’agricultura ecològica com a alternativa de futur a l’agricultura tradicional. Ajudar a projectes de reconversió a l’agricultura ecològica o als que utilitzen tècniques respectuoses amb el medi ambient i la salut de les persones. Assessorar i informar als llauradors i llauradores tant sobre aquests cultius com sobre els canals de comercialització dels productes.

5- Informar i sensibilitzar als llauradors i llauradores sobre la necessitat d’utilitzar productes menys agressius amb la terra, ja que l’excés de nitrats, herbicides, plaguicides i altres abonaments químics, danyen la terra i l’aigua i posen en perill la salut del llaurador i la llauradora i del consumidor i la consumidora ;oferint solucions adequades més respectuoses amb el medi ambient.

6- Promoció del consum dels nostres productes agraris: Cal promoure els productes i les iniciatives locals que eviten intermediaris i milloren la confiança entre els llaurador i llauradores i els consumidors i consumidores.

7- Recolzar les reivindicacions del camp, davant l’administració autonòmica, estatal i europea, per tal d’aconseguir que els llauradors i llauradores tinguen una solució justa i digna als seus problemes. Les ajudes agrícoles de les distintes institucions haurien d’anar dirigides a la gent que viu del camp, potenciant la professionalitat d’aquestes persones.

8- Millora, conservació i neteja del camins rurals del terme, barrancs, etc. a través de la planificació i els suggeriments efectuats pel Consell Local Agrari. Elaboració d’un Pla anual de millora dels camins i de neteja dels mateixos. Coordinació amb els pobles veïns en matèria de camins rurals.

9- Intensificar el control i vigilància del terme, tant directe com indirecte, per evitar els robatoris de fruita i productes agrícoles o danys en les infraestructures agràries.

10- Catalogar i preservar el patrimoni cultural format per l’arquitectura de l’aigua existent en el nostre terme realitzant una guia que permeta la realització d’itineraris per tal de conèixer els sistemes i instal•lacions de rec tradicional.

11- Fomentar en els menjadors escolars la presència d’aliments més sans, més segurs, de proximitat i de temporada, amb la introducció de productes de l’agricultura ecològica.
– Organitzar xerrades i activitats en les escoles per a fomentar la importància d’una alimentació sana i natural amb el consum d’aliments d’aquestes característiques.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i s’apliquen la política de privadesa i les condicions del servei de Google.

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!