Arxiu de la categoria: Grafia de les paraules compostes

1 Condicions per a rectificar normes prèvies: una proposta

A la vista que el treball tractarà variacions en la grafia de les paraules compostes, convindrem que és adequat començar per preguntar-nos quines condicions s’haurien de donar quan una institució normativitzadora modifica una norma. Per a arribar a eixe objectiu, haurem de superar un bon escull, ben conegut dels escriptors reflexius: saber per quines raons les normatives lingüístiques solen ser molt conservadores. La pregunta no té una resposta simple perquè, en l’aclariment, intervenen una pluralitat de factors. N’hi han que són positius (vinculats a les característiques inherents de les civilitzacions). Però n’hi han que són negatius (units als interessos de les persones alfabetitzades). La primera part de l’article (§1.1) descriurà forces que impulsen cap al conservadorisme, i la segona part (§1.2) proposarà mitjans per a solucionar els problemes, de manera que siga factible passar de normatives cegament conservadores a normatives responsablement progressites.

 

1.1    Entre l’espasa i la paret

Abans d’analitzar l’actuació de Fabra i de la Secció Filològica en la grafia de les paraules compostes, és convenient que ens preguntem si una normativa lingüística pot fer canvis. En el tema de les modificacions, sempre hi ha una tensió entre les persones formades (que representen el present) i els escolars (que assenyalen cap al futur). A les persones que que han assimilat una norma i la practiquen, no els interessa que hi hagen variacions, sobretot en l’ortografia (que és a on les modificacions es veuen més). A més, l’escola pública i els mitjans de comunicació han estés molt l’alfabetització (però, entre els valencians, la lectura està cap a un 2%; en els balears, un 12%; en els catalans, un 29%). L’alfabetització dels pobles europeus és un factor que ajuda a comprendre per què la immensa majoria de les normatives són conservadores.

Quan hi ha un canvi, u pot pensar: Tant que m’ha costat aprendre una norma, i ara ¿he de fer l’esforç de desaprendre-la i aprendre’n una altra? Perquè, en efecte, els canvis en la normativa comporten que els parlants alfabetitzats no han de fer un esforç, sinó dos. A més, desaprendre una norma no és fàcil per un motiu psicològic: quan hem assimilat una norma, la ment actua automàticament, com si la norma formara part del nostre instint. Certament, canviar una regla no és modificar un instint; però sí que és costós (i no poc) alterar un saber que es troba en la part inconscient de l’enteniment.

La situació descrita deu explicar que, cada volta que una llengua europea intenta modificar l’ortografia, s’arma un bon guirigall social; i, sovint, la proposta de reforma torna arrere. (Per cert, si no hi ha enrenou és més aïna mal senyal: símptoma d’indiferència social per la pròpia personalitat; indiferència si no és autoodi.)

En els darrers anys, hem vist fracassos de reformes ortogràfiques en el francés i en l’alemany, a pesar que eren canvis suaus i plens de sentit, com ara suprimir l’accent circumflex del francés (fenêtre). Eixe signe indica que, en alguna època del passat, hi havia una s (que nosaltres mantenim: finestra). La dada dita (abans, el francés tenia fenestre) té interés per a qui busca l’origen o etimologia de les paraules; però eixe saber és del tot intranscendent per als francòfons, per als quals l’accent circumflex no és més que una dificultat del tot inútil.

He posat un exemple clar per a plantejar el dilema central dels canvis en la normativa lingüística: el fet que molts francòfons (potser milions) hagen assimilat l’accent circumflex de fenêtre ¿justifica que, generació rere generació, els escolars hagen d’estar patint i patint en centenars de paraules? Podríem dir-ho més clar: l’error comés en el passat (fenêtre) ¿implica que els francesos hauran de pagar les conseqüències eternament? L’adjectiu etern mostra que el camí indicat no pot ser convenient (ni, sobretot, just).

Les normatives lingüístiques deuen mirar els interessos del futur. No fer això comporta un grau baix de responsabilitat social (i pot estar unit a posar els interessos d’alguna minoria elitista per damunt de les necessitats generals). Però hem d’afegir a pressa que el fet d’interessar-se pel futur no significa ignorar el present. Hem de considerar tant els parlants alfabetitzats (que són una part del present) com aquells que encara no ho estan (l’altra part del present); i encara hem de pensar en els qui vindran (que són el futur).

A primera vista, tenim davant un problema insoluble: o guanyen els alfabetitzats, o beneficiem els que pugen (i pujaran) en la vida. He dit a primera vista perquè la deducció anterior només és certa si tenim una visió dogmàtica i fonamentalista de la normativa lingüística. És veritat que les llengües necessiten normes per a evitar la tendència a la dispersió (que actua en tot idioma). A més, les llengües que han patit un procés de marginació en la seua pròpia societat (com la nostra) necessiten recuperar la dignitat, objectiu que demana un cert esforç als parlants. Tot això és cert. Però també ho és que, en una normativa humanista, la llengua és per als parlants; per contra, en les visions essencialistes i elitistes els parlants són per a la llengua.

 

1.2    Com solucionar problemes sense perjudicar a ningú

Si no sacralitzem les normes i partim del principi humaniste que les llengües són per als parlants, ¿quin problema es produïx si, durant unes dècades, qui haja aprés la grafia fenêtre continua practicant-la (si vol), alhora que les institucions públiques, els mitjans de comunicació i les generacions jóvens usen la grafia fenetre? Actuant d’eixa manera, solucionem problemes sense que hi hagen perjudicats; i, alhora, obtenim una infinitat de persones beneficiades: els jóvens i tots els parlants del futur.

Hauríem d’actuar evitant que la normativa lingüística estiga supeditada als interessos d’alguna minoria (com ara els correctors, o els escriptors). L’objectiu és buscar el bé comú (sempre en la direcció de cercar models identificadors, assimilables i practicables per als parlants de cultura mitjana). Actuar d’eixa manera té efectes positius sobre el conjunt de la societat, inclosos els correctors i els escriptors que han assimilat normes, ja que la millora de la llengua és un bé per a tots. Però, al costat d’eixe objectiu fonamental, n’hi ha un altre, que no podem oblidar: hem de procurar perjudicar les persones tan poc com siga possible. En definitiva, hem de beneficiar sense perjudicar.

En les normatives lingüístiques, podem arribar a l’objectiu dit (no perjudicar a ningú) proposant un període transitori llarg (com ara de trenta anys), de manera que els qui han assimilat la norma modificada no hagen de desaprendre i, correlativament, hagen de fer l’esforç d’aprendre una altra volta. El camí proposat esquiva alhora dos efectes negatius: ni condemna eternament els parlants per un error del passat, ni obliga els parlants alfabetitzats a canviar normes que havien assimilat.

Si des de la perspectiva exposada anem a la gramàtica i l’ortografia de la Secció Filològica, trobarem que el període transitori és de quatre anys (el primer any és el 2017), de manera que tots els qui havien assimilat la grafia arítmic (o qualsevol altra de les canviades) hauran de desgravar-se de la memòria visual eixa grafia i gravar-se la nova (arrítmic); i tot això abans del 2021.

Al costat d’eixe efecte negatiu, notaria una absència en l’activitat de les institucions públiques encarregades de la normativa lingüística. Si mirem què fa la institució normativitzadora valenciana (l’Acadèmia Valenciana de la Llengua), trobarem Jornades sobre molts temes: sobre escriptors i sobre sociolingüística, sobre onomàstica i sobre els mitjans de comunicació, sobre cultura popular i sobre terminologia d’especialitat… No cal dir que tot això és positiu (i ben positiu). Però ¿no és sorprenent que la institució dita no haja fet cap Jornada sobre la normativa lingüística (que és la seua primera competència segons la llei de creació i, per tant, és la seua primera obligació)? Cap Jornada i, tampoc, cap revista.

En la modificació de normes, no hem de tindre gens de pressa. Al contrari, convé exposar en públic les raons que pensem que aconsellen una modificació, i esperar les respostes (necessàriament argumentades). En definitiva, quatre ulls veuen més que dos. Correlativament, els qui pensen que hi ha un buit o un error en la normativa deuen tindre llocs a on puguen defendre les seues raons, les quals han de ser accessibles al públic (i, per tant, s’han d’editar). Per contra, si en una llengua no hi han períodes de debat abans d’aprovar una modificació, i si resulta que hi han grups de paraules (arrítmic, 1932; infraestructura, corregnar, 1956) que canvien la grafia en unes dècades (arítmic, infrastructura, 1972; arítmic, coregnar en DIEC, 1995) i la tornen a canviar al cap d’uns anys (infraestructura, 1992; arrítmic, corregnar, 2016), és senyal que alguna cosa no funciona bé.

Els mitjans d’estudi i debat ¿no comporten posar la normativa lingüística dins de la racionalitat? També la posen, socialment, en un marc transparent i respectuós: un  marc humà i democràtic. És molt fàcil parlar pels corredors. Però no ho és tant presentar una investigació amb un objecte d’estudi, una exposició de la causa del treball, i un cos de la investigació, el qual ha de resoldre alguna incògnita (en relació amb la causa dita al principi del treball). En la societat valenciana, el camí descrit ajudaria a demostrar si és objectiu qui afirma que l’Acadèmia Valenciana de la Llengua seria «catalanista»; i també facilitaria mostrar el grau de raó que tenen els qui l’acusen de «particularista» (o de coses pitjors).

He parlat de la institució normativitzadora valenciana, però diria que les paraules dels dos darrers paràgrafs també són aplicables a la Secció Filològica.

Recapitulem. Si no actuem bé, serà factible que, en els modificacions de normes, hi hagen beneficiats i perjudicats, vencedors i vençuts. En canvi, el potenciament de la racionalitat (exposar en públic les causes que aconsellen modificar una norma; i disposar d’àmbits públics en què una persona puga argumentar sobre una limitació en la normativa) i la substitució de la rigidesa (sovint unida al dogmatisme) per la flexibilitat (vinculada al diàleg i el debat) ens ha permés arribar a un camí sense perjudicats: períodes llargs en què la norma antiga va retrocedint i, correlativament, la norma nova va escampant-se.

En canvi, la proposta de la Secció Filològica (al cap de quatre anys, exclusió de arítmic i ús exclusivament de arrítmic) comporta que els parlants alfabetitzats haurien de llevar-se de la memòria la grafia arítmic, coregnar, etc., i gravar-se arrítmic, corregnar, etc. I tot això quan, vint anys abans (en 1995), haurien hagut de fer el canvi invers (passar de arrítmic, corregnar, etc., a arítmic, coregnar, etc.).

Resumim les propostes més importants que hem fet:

 1. Precaucions en el canvi de normes
  1. Convé exposar en públic les raons de la modificació.
   1. En llocs adequats (o publicacions), propostes i respostes (necessàriament argumentades).
   2. Efecte: marc transparent i respectuós, humà, democràtic.
  2. Períodes llargs en què la norma antiga va retrocedint.
   1. Institucions públiques, mitjans de comunicació i escola: la norma nova.
   2. Parlants que havien assimilat la norma antiga: poden seguir practicant-la.
   3. Inadmissible: canviar la grafia de grups de paraules en 1995 i tornar en el 2016 a les grafies inicials.

 

Presentació de la grafia de les paraules compostes

La grafia de les paraules compostes

La proposta de la Secció Filològica (2016, 2017) ¿ha millorat la de Fabra (1956)?

Abelard Saragossà (Universitat de València i Acadèmia Valenciana de la llengua)

 

«Cal pensar que l’ortografia no ha d’esser una cosa d’uns quants –erudits, literats– ha d’esser per a tothom.» (Pompeu Fabra 1906: 214 [66])

 

Índex

Introducció

 • Objectiu del treball
 • De dotze articles a un llibre
 • Contingut del treball
 1. Condicions per a rectificar normes prèvies
  • Entre l’espasa i la paret
  • Com solucionar problemes sense perjudicar a ningú

Part primera. Aportacions de Fabra (§2-§6)

 1. Primera separació de Fabra (1956): l’estructura de la gramàtica
  • Una estructura gramatical simple i coherent: Fabra (1956)
  • Estructura de la gramàtica de la Secció Filològica (2016)
 2. ¿Per què Fabra escrivia assaonar?
  • Primer: la teoria. La derivació: justificació de assaonar
  • Derivació secundària
  • El concepte radical
  • Teoria de la composició: ull de poll, aiguamoll i desfer. Visió panoràmica
  • Delimitació entre la composició i la sintaxi
  • Paraules compostes sintàcticament irregulars
  • Paraules compostes per prefixació
 3. ¿Quines regles determinen la grafia de les paraules compostes?
  • Dos regles simples: ull de poll i {aiguamoll, desfer}
  • Justificació de les regles fonamentals de la composició
  • Excepcions que, paradoxalment, són positives
  • Un principi important: separar per a facilitar la lectura
  • Més factors que aconsellen la separació
 4. El guionet. ¿Per què Fabra escrivia antireumàtic (no antirreumàtic) i asimètric (no assimètric)?
  • Introducció al guionet (despús-demà): convé justificar cada ús
  • Les grafies antireumàtic i asimètric: plantejament de la qüestió
 5. Un marc atractiu per a les paraules compostes: Fabra (1956)
  • Set aportacions a la derivació i la composició
  • Limitacions de les aportacions de Fabra
  • Valoració de Fabra (1956)

Part segona. Separacions de Fabra (§7-§13)

 1. Separació de Fabra (en 1972) i retorn (en 1992) sense mostrar les raons de Fabra
  • Mirar altres llengües sense considerar la pròpia
  • La proposta de Fabra és substituïda per propietats vagues
 2. Emmarcament de l’Ortografia (2017) de la Filològica
  • Modificacions ortogràfiques (1992 / 1995 / 1996 / 2017)
  • L’ortografia (2017): separada de la gramàtica
  • ¿A on cal estudiar la grafia de les paraules compostes?
 3. Més separacions de Fabra (1956): teoria derivativa i compositiva
  • Ortografia: no delimita les nocions de la formació de paraules
  • Gramàtica: indefinició de conceptes «morfològics» bàsics
  • Classificacions heterogènies
 4. D’una teoria pobra i incoherent (§9) a un retrocés en la normativa: la grafia de les paraules compostes segons la Secció Filològica
  • Aportacions i limitacions centrals de Fabra
  • Canvis de la Filològica en la normativa: de regles «per a tothom», ¿a regles per a qui?
  • Contrast entre els canvis de la Filològica (§10.2) i els objectius
  • D’una proposta estructural a normes planes
  • Trivialitats i més constatacions presentades com a normes
  • Fabra: lloança i desconsideració
 5. El guionet en les paraules compostes: Fabra i la SF
  • La intervenció de la Secció Filològica era necessària
  • Anàlisi de l’actuació de la Secció Filològica
  • Marc internacional de l’ús del guionet
  • Interpretació de l’actuació de la Secció Filològica
  • Deducció estructural de la primera utilitat bàsica del guionet
  • Deducció de la segona utilitat bàsica del guionet
  • Síntesi final
 6. OIEC (2017): els altres canvis en les paraules compostes
  • Les set regles del segon paràgraf
  • El tercer paràgraf de les modificacions: autorectificacions
 7. ¿Com ha actuat l’Acadèmia Valenciana de la Llengua davant dels canvis ortogràfics de la Secció Filològica?
  • AVL i SF: una coordinació necessària
  • Principis de «l’acord normatiu» de l’Acadèmia
  • Anàlisi dels principis de «l’acord normatiu» de l’Acadèmia
  • El canvi laïcal > laïcal
  • El canvi a corre-cuita > a correcuita
  • ¿En què es fonamenten les grafies nord-est i Nord-amèrica?
  • El canvi nordestejar > nordestejar
  • Valoració de «l’acord normatiu» de l’Acadèmia

Part tercera. Conclusions (§14-§15)

 1. Grafia de les paraules compostes: síntesi
  • Justificació
  • Una visió global des de les aportacions de Fabra
  • Anomalies de la Secció Filològica
 2. Apèndix 1. Resum de cada capítol
  • Emmarcament (1). Perspectiva de Fabra sobre les paraules compostes (2-6)
  • Les paraules compostes: la GEC i la Secció Filològica (7-11)
 3. Apèndix 2. El darrer treball de Fabra sobre la grafia de les paraules compostes
  • Valoració dels editors
  • Estructura de la proposta de Fabra
  • Part primera: desapareixen les generalitats de la gramàtica
  • Part segona: aglutinació (d’una regla a set)
  • Parts tercera i quarta: separació i ús del guionet
  • Parts cinquena i sisena: seguixen faltant les regles generals
  • Conclusions sobre el treball de 1946

Bibliografia

 

Introducció

Objectiu del treball

L’objectiu del treball és estudiar la proposta que ha fet la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans sobre la grafia de paraules compostes en dos obres recents (Gramàtica de la llengua catalana, 2016; i Ortografia de la llengua catalana, 2017). La finalitat de l’estudi és mostrar que, en relació a la darrera proposta de Fabra (continguda en el Diccionari General de la Llengua Catalana, 1932; i en la seua gramàtica pòstuma, 1956), les reformes de la Secció Filològica no han millorat la llengua com a regla general, de manera que, globalment, no faciliten el domini de les normes ni incrementen la capacitat de comunicació dels parlants.

En el paràgraf anterior, he unit la llengua i els parlants perquè entenc que una exigència d’una normativa lingüística humanista és possibilitar que la puguen comprendre, assimilar i practicar els parlants de cultura mitjana (com diu Fabra en les paraules que encapçalen el treball). A més, una normativa humanista ha de buscar l’enriquiment dels parlants: facilitar que puguen elaborar i expressar valors comunicatius necessaris (o positius) en la vida quotidiana.

Ben mirat, una llengua i els seus parlants són (fora de l’essencialisme i l’elitisme) realitats inseparables. Els idiomes només existixen en la ment dels seus parlants (i, encara, quan els usen). Una llengua sense usuaris és un idioma que els seus parlants han substituït per un altre, de manera que el seu idioma ha desaparegut. La inseparabilitat entre una llengua i els seus parlants comporta que beneficiar la llengua és, també, beneficiar els parlants; i viceversa. Convindrem que eixe resultat està dins d’un humanisme clar, lluminós, contundent. Per eixe motiu he parlat en el paràfrag precedent de normativa lingüística humanista (en oposició a les propostes elitistes, que deriven en general de visions essencialistes).

 

De dotze articles a un llibre

La reflexió anterior és un senyal de com seran les parts del treball. Inicialment, vaig elaborar dotze articles per al diari digital VilaWeb;  va ser durant febrer i març del 2018. Mentres els redactava, la meua voluntat era que els entengueren els lectors amb interés per la normativa lingüística. No pensava en els professionals de la llengua, sinó en persones compromeses amb el seu país i la seua llengua. Això no obstant, els escrits no eren, en la versió inicial, superficials o lleugers. Demanaven als lectors tranquil·litat, reflexió i assimilació (si convenia, amb paper i llapis per a fer-se resums).

Però, entre la redacció inicial i la versió final, hi han hagut moltes reelaboracions. En la primera versió, ja no eren articles d’opinió, sinó escrits densos de dos o tres pàgines d’extensió cada u. Quan els vaig enviar a VilaWeb (en abril del 2018), el director (Vicent Partal) em va proposar editar-los com a peces d’un bloc de VilaWeb. I així ho vaig fer. Entre maig i juliol del 2018, publiquí un total de 15 escrits, al voltant d’u cada setmana. El ritme lent d’edició permetia reelaborar cada escrit. A més, els blocs de VilaWeb possibiliten que l’autor modifique les entrades ja publicades.

El resultat final ha sigut passar, des d’una quarantena de fulls a un espai, a un centenar llarg. En el procés, els articles han anat convertint-se en capítols d’un llibre. És probable que la voluntat divulgadora que tenia en la versió inicial haja acabat diluint-se. Si hi han persones que poden llegir el llibre i no són professionals de la llengua, els agrairé molt que m’ho diguen (Abelard.Saragossa@uv.es). A més, a  mi m’agrada dialogar amb els lectors, de manera que, com a mínim fins ara, he contestat a tots els escrits que m’han enviat.

 

Contingut del treball

Mirem quin és el contingut del llibre. Per a arribar a una visió global i adequada, primer que res ens preguntarem quines condicions s’haurien de donar per a rectificar normes prèvies (capítol primer, §1).

Tot seguit, analitzaré l’actuació que tingué Fabra en la seua darrera gramàtica (1956). Faré eixa operació abans de parlar sobre la Secció Filològica perquè la proposta del 2016 no millora qualitativament la de Fabra, i no és possible demostrar-ho sense haver analitzat la primera actuació en el temps (feta pública en 1956).

L’estudi de Fabra comportarà quatre objectius. El primer és descriure i justificar l’estructura de la seua gramàtica (capítol segon, §2). També cal explicar les classes principals de paraules derivades i paraules compostes (§3). Eixe marc teòric permet passar a la grafia: quines són les regles bàsiques de les paraules compostes (§4-§5), i de quina manera les va exposar Fabra (§6).

En haver descrit l’actuació del gramàtic de Barcelona, estudiarem les modificacions que va fer la Gran Enciclopèdia Catalana cap a 1972, i com va reaccionar la Secció Filològica en 1992 (§7). L’anàlisi d’eixes dos propostes és necessària per a comprendre més bé el camí ortogràfic desplegat en la gramàtica i l’ortografia de la Secció Filològica. La seua proposta serà tractada en la segona part del llibre (§8-§12). També estudiaré com ha introduït l’Acadèmia Valenciana de la Llengua les variacions ortogràfiques de la Secció Filològica (§13).

Partint de la perspectiva de Fabra, el penúltim capítol donarà una visió estructurada general de l’ortografia de les paraules derivades i les paraules compostes (§14.2). També exposaré les característiques centrals de la Secció Filològica que l’estudi haurà trobat en la normativa i en la teoria (§14.3). Al final, hi haurà un apèndix que contindrà un resum de cada capítol (§15).

Dels 15 capítols, 8 estan dividits en dos parts (com mostra el que ve a continuació, §1). Eixa era l’estructura inicial. Però, a mesura que el treball creixia, una bona part adquirien més parts, sobretot els que expliquen els factors fonamentals de la grafia de les paraules compostes (§4), el que descriu les aportacions de Fabra (§6) i els que analitzen l’actuació de la Secció Filològica i l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (§8, §9, §10, §11 i §13).

Com diu una dita valenciana, Qui no és agraït no és ben parit. Per tant, hauré d’acabar la introducció donant les gràcies a VilaWeb pels mitjans que posà a disposició meua per a que estes indagacions arribaren a la llum pública. Sense això, difícilment s’hauria interessat una editorial per publicar el treball.