Raül Romeva i Rueda

REFLEXIONS PERISCÒPIQUES

Arxiu de la categoria: Dret Sanitat Universal (SIDA, genèrics, H1N1, ...)

Manifest Dona i VIH SIDA / Manifiesto Mujer y VIH SIDA

0
Publicat el 1 d'abril de 2014

Invitació a adherir-se al manifest i activitat / Invitación a adherirse al manifiesto y actividad

CAT.:
Des de DONES DEL MON, ACATHI, i CREACIÓ POSITIVA, volem fer-li arribar còpia del Manifest sobre “Dones i VIH” que adjuntem al peu. Com veurà, pretenem cridar l’atenció sobre la greu situació en què les dones del món ens trobem enfront de l’HIV. Aprofitarem l’últim dia del mes de març -un mes dedicat a promoure els drets de les dones- per a fer públic aquest manifest amb una xarrada en el Centre Cultural Albareda, el 31 de març a les 20 h, en la que parlaran una metgessa i una psicòloga especialitzades en el tema, i també un altre psicòleg representant de la societat civil, amb l’objectiu de sensibilitzar a la opinió pública sobre esta pandèmia. Però, perquè esta preocupació comuna estigui millor reflectida, també li demanem que ens acompanyi firmant el Manifest, ja sigui a nom personal o associatiu; per a també fer-ho arribar als mitjans de premsa, els consolats, i les associacions internacionals que s’ocupen de la temàtica . Si aquesta activitat és del seu interès , preguem la faci circular , també, entre els seves relacions . Esperem , llavors , tant la seva signatura en el Manifest , com la seva presència en la xerrada.

 

CAST.:
En nombre de DONES DEL MÓN, y de ACATHI, así como de CREACION POSITIVA, nos dirigimos a Ud a fin de hacerle llegar copia del Manifiesto sobre Las Mujeres y el HIV + que adjuntamos al pie. Como verá allí, pretendemos llamar la atención sobre la grave situación en que las mujeres del mundo nos encontramos frente al HIV. Aprovecharemos el último día del mes de marzo -un mes normalmente dedicado a promover los derechos de las mujeres- para hacer una charla en Centre Cultural Albareda, el 31 de marzo a las 20 hrs, en la que hablarán una médica y una psicóloga especializadas en el tema, y también un representante de la sociedad civil, con el objetivo de sensibilizar sobre esta pandemia. Pero, para que esta preocupación común esté mejor reflejada, también le pedimos que nos acompañe firmando este Manifiesto, sea a nombre personal o asociativo; para también hacerlo llegar a los medios de prensa, los consulados, y las asociaciones internacionales que se ocupan de la temática. Esperando que sea una actividad de su interés, rogamos la haga circular, también, entre sus relaciones. Aguardamos, entonces, tanto su firma en el Manifiesto, como su presencia en la charla. Atentamente.

 

 

 

Manifest / Manifiesto

 

CAT: Dona i VIH SIDA.

 

“La defensa de la igualtat de gènere, i l’apoderament de les dones són essencials per a donar una resposta eficaç al VIH”. És necessari que arribem a la tolerància zero amb la violència de gènere; perquè amb això també se superarà l’estigma d’aquelles persones ja afectades. Hem de lluitar per obtenir un major accés al tractament, a l’atenció i a l’ajuda de totes les que ho pateixen, així com de les seves famílies.

“La Declaració del Mil·lenni d’ONU de 2000 va incloure entre els seus objectius una meta específica per a combatre el VIH/SIDA, estimant-se que en 2015 s’haurà detingut i començat a reduir la propagació d’esta pandèmia. És evident que això està lluny d’obtenir-se tant a Catalunya com a Espanya i el món, sobretot en relació amb dones, nenes i adolescents, que son els que pateixen taxes d’infecció en un número d’afectades cada vegada major. Les desigualtats de gènere, a més de ser una violació als seus DDHH contribuïxen a l’augment de la indefensió. ONUSIDA diu que aquelles que patixen de violència de gènere tenen un 50% més de risc de contraure el VIH. La xifra és escandalosa, atès que l’OMS subratlla que una de cada tres dones pateix de violència física o sexual a mans de la seva parella, al punt que el 45% de les adolescents tenen la seva primer experiència sexual de forma forçada.”

L’augment de l’epidèmia en persones joves i en dones casades ha demostrat que l’anàlisi tradicional basat en grups de risc tales com a homosexuals, homes que tenen sexe amb homes o dones que es dediquen a la prostitució constitueix un factor que limita l’adopció d’estratègies de prevenció adequades. En realitat, el problema ha de plantejar-se des de l’enfocament de les pràctiques de risc, independent de l’estatus social, l’orientació sexual, el gènere, l’estat civil, la professió o ofici, el credo religiós o el grup ètnic de les persones involucrades. Ja en 1995 en secretari general d’ONU deia que el gènere femení és particularment vulnerable a la infecció alhora que el seu accés a l’educació relacionada amb el VIH i als programes de prevenció i atenció de la salut és limitat o inexistent. A això han de sumar-se les dificultats que implica la negociació del sexe més segur, i no sols per a aquelles que exerceixen la prostitució, atés que en les societats clarament patriarcals són els homes els que imposen les regles. La subordinació de la dona en la societat i en la vida de parella redueix les seues possibilitats de negociar o rebutjar les relacions sexuals no desitjades, o de mantenir relacions sexuals protegides; la qual cosa empitjora la desigualtat existent. És precís incrementar el finançament de les ajudes al desenvolupament i canalitzar-les cap a programes sensibles a les qüestions de gènere. Però també hem d’exigir dels governs que destinen recursos propis suficients perquè hi haja atenció i prevenció. Han de comptar-se amb coneixements, però també amb mitjans que previnguin la infecció. Per allò, les persones i entitats signants, aprofitant aquest mes de març de 2014 en el que se ha celebrat el Dia Internacional de la Dona, proposem:
– Promoure l’educació sexual de les xiquetes i adolescents en les escoles i col·legis i l’alfabetització de les dones, com a via que faciliti la informació. Lluitar contra la deserció escolar femenina. – Atendre amb especial atenció a les necessitats de les dones migrades, que es troben en condicions vulnerables precisament a causa de la pobresa, el desarrelament i la desinformació.
– Promoure la protecció constant dels drets humans de dones, adolescents i nenes. Promoure una tolerància zero cap a tots els tipus de violència que s’exerceixen contra elles com una qüestió de justícia social i una responsabilitat social compartida.
– Instar la creació de programes efectius que consideren les necessitats dels que siguin sobrevivents, estiguin o no infectats. Moltes nenes, nens i adolescents queden a cura de familiars amb pocs recursos, i això incrementa el cercle viciós de la pobresa i l’estigmatització.
– Advocar perquè les lleis laborals es compleixen plenament, i no hi es faci una discriminació oculta contra les persones portadores del virus.
– Reclamar rendició de comptes a les administracions públiques, sobretot en relació amb els compromisos internacionals que han suscripto oportunament.
– Deixar de considerar les dones com a meres víctimes de les seues circumstàncies, valorant les seues aportacions, la seua capacitat de creació i de diàleg perquè puguen ser aprofitats en el seu propi benefici. Aquesta tasca no tindrà èxit a menys que siguem les pròpies dones (adultes, adolescents, nenes, prostitutes, transsexuals, heterosexuals, bisexuals, transgèneres, casades, fadrines, divorciades, separades, mares, filles, immigrades, nacionals, religioses, laiques, professionals, ames de casa) les que prenguem consciència que hem de reivindicar de forma constant no sols aquest, sinó tots i cadascun dels nostres drets.

 

CAST.: “Mujer y VIH SIDA.

 

“La defensa de la igualdad de género, y el empoderamiento de las mujeres son esenciales para dar una respuesta eficaz al VIH”. Es necesario que lleguemos a la tolerancia cero con la violencia de género; porque con ello también se superará el estigma de aquellas personas ya afectadas. Debemos luchar por obtener un mayor acceso al tratamiento, a la atención y a la ayuda de todas las que lo padecen, así como de sus familias.

La Declaración del Milenio de ONU de 2000 incluyó entre sus objetivos una meta específica para combatir el VIH/SIDA, estimándose que en 2015 se habrá detenido y comenzado a reducir la propagación de esta pandemia. Es evidente que ello está lejos de obtenerse tanto en Catalunya como en España y en el mundo, sobre todo en relación con mujeres, niñas y adolescentes, quienes padecen tasas de infección en un número de afectadas cada vez mayor. Las desigualdades de género, además de ser una violación a sus DDHH contribuyen al aumento de la indefensión. ONUSIDA dice que aquellas que sufren de violencia de género tienen un 50% más de riesgo de contraer el VIH. La cifra es escandalosa, dado que la OMS subraya que una de cada tres mujeres sufre de violencia física o sexual a manos de su pareja, al punto que el 45% de las adolescentes tienen su primer experiencia sexual de forma forzada. El aumento de la epidemia en personas jóvenes y en mujeres casadas ha demostrado que el análisis tradicional basado en grupos de riesgo —tales como homosexuales, hombres que tienen sexo con hombres o mujeres que se dedican a la prostitución— constituye un factor que limita la adopción de estrategias de prevención adecuadas. En realidad, el problema debe plantearse desde el enfoque de las prácticas de riesgo, independiente del estatus social, la orientación sexual, el género, el estado civil, la profesión u oficio, el credo religioso o el grupo étnico de las personas involucradas. Ya en 1995 en Secretario General de ONU decía que el género femenino es particularmente vulnerable a la infección toda vez que su acceso a la educación relacionada con el VIH y a los programas de prevención y atención de la salud es limitado o inexistente. A esto han de sumarse las dificultades que implica la negociación del sexo más seguro, y no sólo para aquellas que ejercen la prostitución, dado que en las sociedades claramente patriarcales son los hombres los que imponen las reglas. La subordinación de la mujer en la sociedad y en la vida de pareja reduce sus posibilidades de negociar o rechazar las relaciones sexuales no deseadas, o de mantener relaciones sexuales protegidas; lo que empeora la desigualdad existente. Es preciso incrementar la financiación de las ayudas al desarrollo y encauzarlas hacia programas sensibles a las cuestiones de género. Pero también debemos exigir de los gobiernos que destinen recursos propios suficientes para que haya atención y prevención. Deben contarse con conocimientos, pero también con medios que prevengan la infección. Por ello, las personas y entidades abajo firmantes, aprovechando este mes de marzo de 2014 como el del Día Internacional de la Mujer, proponemos:
– Promover la educación sexual de las niñas y adolescentes en las escuelas y colegios y la alfabetización de las mujeres, como vía que facilite la información. Luchar contra la deserción escolar femenina.
– Atender con especial cuidado a las necesidades de las mujeres migradas, que se encuentran en condiciones vulnerables precisamente a causa de la pobreza, el desarraigo y la desinformación.
– Promover la protección constante de los derechos humanos de mujeres, adolescentes y niñas. Promover una tolerancia cero hacia todos los tipos de violencia que se ejercen contra ellas como una cuestión de justicia social y una responsabilidad social compartida.
– Instar la creación de programas efectivos que consideren las necesidades de quienes sean sobrevivientes, estén o no infectados. Muchos niños y adolescentes quedan al cuidado de familiares con pocos recursos, y ello incrementa el círculo vicioso de la pobreza y la estigmatización. – Abogar porque las leyes laborales se cumplan plenamente, y no haya discriminación oculta contra las personas portadoras del virus.
– Reclamar rendición de cuentas a las administraciones públicas, sobretodo en relación con los compromisos internacionales que han suscripto oportunamente.
– Dejar de considerar a las mujeres como meras víctimas de sus circunstancias, valorando sus aportaciones, su capacidad de creación y de diálogo para que puedan ser aprovechados en su propio beneficio. Esta tarea no tendrá éxito a menos que seamos las propias mujeres (adultas, adolescentes, niñas, prostitutas, transexuales, heterosexuales, bisexuales, transgénero, casadas, solteras, divorciadas, separadas, madres, hijas, inmigradas, nacionales, religiosas, laicas, profesionales, amas de casa) las que tomemos consciencia de que hemos de reivindicar de forma constante no solo éste, sino todos y cada uno de nuestros derechos.”

 

Per adherir-vos al Manifest: PODEU ACCEDIR AQUÍ / Para adheriros al Manifiesto, PODÉIS ACCEDER AQUÍ

AIDS, 1st december: For an inclusive Europe

1
Adjunto aquí l’article que vaig fer per a la revista Parliament en relació al Dia Internacional de Lluita contra la SIDA (avui).

For an inclusive Europe: the next 1st of December stand for the World Aids Day (by Raül Romeva i Rueda, for the Parliament Magazin).

Despite the fact that scientific advances have been made in HIV treatment and there are laws to protect people living with HIV; the stigma and discrimination remain a reality for many people living with HIV, making the detention of the HIV a controversial issue. The current socio-economic crisis makes the situation worse: austerity and hate speeches seem the common denominator around Europe. This 1st of December with have 3 main reasons to commemorate the World Aids Day and re-claim social justice.


First, the dimension of the problem. The UN estimates that globally 33.3 million people have HIV. More than 25 million people between 1981 and 2007 have died as a consequence of having the virus, making it one of the most destructive pandemics in history. Therefore and contrary of what we see in the austerity plans, it is crucial that EU governments raise the money expanding in the treatment, increase awareness, fight prejudice and improve education.

Second, because we need to improve early diagnosis and earlier care of HIV. Civil society has the answer, we need to listen to the NGOs and organizations and work with them. A good example are the BCN checkpoint is detection centre of HIV and other sexually transmitted diseases oriented to gay men and other men who have sex with men. There the HIV test is done fast and with total confidentially and the people are after worse derivate to the hospital. This method increases the amount of users and help to destroy the stigma. Experiences like this one needs to be replicated around.

Third, because the crisis cannot stop us. This is about social justice. HIV treatments must be available for everybody living in the EU, regardless origin, nationality, economic position or other. Budget cuts have complicated states relationship with pharmaceutical companies. So far, there are no signs that this has disrupted supplies of HIV medicine. But the cuts are having a huge impact on the health systems and that can increase HIV cases and dilate its detection. Moreover, the new regulation of ACTA over patents can limit the access to medicines, banning the state capacity of provide generic medicines.

In the European Parliament, the Greens-EFA work constantly for a Fundamental Rights and an inclusive Europe. Concretely, I am the reporter for the European Union (EU) anti-discrimination directive. This directive should contribute to end exclusion and discrimination that people suffer because of their age, sexual orientation, religion or disability. Unfortunately, the adoption of this anti-discrimination directive requires the agreement of all 27 EU Member States and Germany is the principle country blocking it in the Council. The directive would help persons with HIV and other millions of people in Europe to enjoy their rights without discrimination.

In summary, we need a holistic approach of Europe health and social services in cooperation with the civil society to prevent the propagation of the virus, to detect it as soon as possible and to eliminate the stigma and discrimination of people with HIV. No more time to loose!

 

Raül Romeva i Rueda,
member of parliament’s women rights and gender equality committee,
Vice-president of the LGBT rights Intergroup,
and Vice-president of  Greens-EFA

 

Font foto: gocondom.co.au

Llaç vermell, Red Ribbon, lazo rojo

0

Un any més, no oblidem, no defallim, PREVENIM.

Comunicat conjunt – Dia Mundial de la Sida 2010

Per vint-i-tresè any consecutiu l’1 de desembre de 2010 és un dia d’acció comunitària per fomentar la conscienciació pública i la implicació de la societat en la lluita contra el VIH. Aquest any, amb el lema ‘Estima’t. Fes-te la prova. Fes servir el preservatiu’, la campanya s’adreça a promoure el diagnòstic precoç del VIH i a prevenir-ne la infecció.

A Catalunya, com arreu del món, encara hi ha un elevat nombre de persones que desconeixen que estan infectades pel VIH i que, per tant, el poden transmetre sense saber-ho i no accedir a temps al tractament, l’atenció i el suport. Per això és important que continuem treballant per afavorir i promoure l’accés a les proves de detecció del VIH.

Pel que fa a la detecció de la infecció, cal recordar que tothom pot sol·licitar la prova confidencialment i gratuïtament al metge o metgessa de capçalera, als programes d’atenció a la salut sexual i reproductiva, a les consultes d’infeccions de transmissió sexual, als centres regentats per ONG i a les oficines de farmàcia acreditades.

A falta d’un tractament curatiu o d’una vacuna i altres noves eines com ara els microbicides, la prevenció continua sent l’element més important i eficaç contra el VIH. Per evitar-ne la transmissió sexual -actualment la majoritària en el nostre entorn- l’ús sistemàtica i correcte del preservatiu, tant masculí com femení, és el mètode més eficaç i, alhora, també protegeix contra altres infeccions de transmissió sexual i evita embarassos no planificats.

Per això, és clau l’abordatge de l’educació afectivo-sexual per facilitar informació adequada i correcta, així com promoure comportaments saludables i per adquirir o millorar les habilitats personals necessàries per gestionar la pròpia salut sexual i reproductiva.

El VIH continua suposant un repte social i de salut pública important que requereix la implicació de tots i totes. Només així aconseguirem invertir el curs de l’epidèmica al més aviat possible.

Manifest conjunt difós per la Generalitat de Catalunya

 

Virus grip H1N1: la Comissió respon

3

Ara fa uns dies vaig dirigir una pregunta a la Comissió Europea en relació a les responsabilitats derivades de possibles efectes secundaris de la vacuna contra el virus de la Grip A (H1N1). Acabo de rebre´n la resposta, en ple inici de la campanya de vacunacions. Adjunto la Pregunta així com la Resposta:

PREGUNTA ESCRITA P-5208/09 de Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) a la Comisión sobre la Responsabilidades derivadas de posibles efectos secundarios de la vacuna contra el virus de la gripe A (H1N1)

Los ministros de Sanidad de la Unión se reunieron el 12 de octubre de 2009 en Luxemburgo para perfilar la estrategia contra la gripe A, una pandemia que está resultando ser menos virulenta de lo esperado. En estos momentos hay tres vacunas aprobadas contra el virus H1N1. En dicha reunión se pasó por encima de las posibles consecuencias de la vacunación para los grupos de riesgo, aunque se dejó claro que las autoridades correspondientes observarán cuidadosamente el desarrollo y resultados del proceso de vacunación, y que cada dos semanas elaborarán un informe sobre los efectos de la vacuna. No obstante, parece ser que dichos estudios de farmacovigilancia postautorización serán elaborados por dos firmas farmacéuticas, GlaxoSmithKline y Novartis, y no por un ente independiente. ¿Podría la Comisión confirmar este hecho? Y en caso afirmativo, ¿a qué se debe que sea la propia industria quien lleve a cabo dicha evaluación?

Por otra parte, el informe de la Agencia Europea de Medicamentos (EMEA) confirma la ausencia de ensayos clínicos sobre niños/as y mujeres embarazadas, por lo que la opinión favorable se deriva de extrapolaciones a partir de una vacuna prototipo. ¿Puede la Comisión confirmar este hecho?

Por último, en todo este proceso existen lagunas importantes. Por ejemplo, ¿quién sería responsable en caso de que aparecieran efectos secundarios derivados de la aplicación de vacunas contra el virus H1N1, tales como el síndrome de Guillain-Barré u otros problemas neurológicos? Al parecer, la opinión de la Comisión Europea es que dicha responsabilidad recaería en los fabricantes. Sin embargo éstos argumentan que ellos sólo son responsables de la calidad de la vacuna, pero que los gobiernos lo son de las eventuales consecuencias de un programa de vacunación. ¿Podría la Comisión concretar a quién corresponde la responsabilidad última?

 

******************************

P-5208/09ES Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión  (13.11.2009)

La Comisión confirma que la farmacovigilancia sistemática constituye una de las obligaciones legales de los titulares de autorizaciones de comercialización e incluye un sistema de evaluación del riesgo con objeto de identificar y notificar presuntas reacciones adversas e informar al respecto a las autoridades competentes . La legislación farmacéutica permite que se impongan condiciones específicas a los titulares de autorizaciones de comercialización para que fomenten la investigación sobre sus medicamentos. A fin de garantizar la generación automática de datos de farmacovigilancia en un plazo breve después de su autorización, las tres vacunas Focetria (Novartis), Pandermix (GlaxoSmithKline) y Celvapan (Baxter) fueron autorizadas con la condición de que se obtuvieran datos de farmacovigilancia específicos además de datos clínicos. En virtud de las obligaciones de farmacovigilancia específicas, las empresas deben realizar estudios epidemiológicos de cohortes en al menos nueve mil pacientes de diferentes grupos de edad conforme al calendario acordado con la Agencia Europea de Medicamentos (EMEA). Con periodicidad mensual se presenta un informe simplificado periódico de actualización en materia de seguridad (IPAS), que debe contener información sobre todos los acontecimientos adversos ocurridos durante ese periodo. El Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) de la EMEA evalúa los IPAS, sopesando los riesgos y los beneficios, y recomienda, en su caso, actualizaciones de la autorización, incluidos los cambios necesarios en el resumen de las características del producto, el prospecto y el etiquetado. Sobre la base del dictamen científico, la Comisión podrá modificar, revocar o suspender la autorización, según proceda.

Con objeto de hacer frente a los riesgos de una posible pandemia de gripe (H5N1), los fabricantes establecieron expedientes de prototipos que recibieron la autorización comunitaria. Estas vacunas debían adaptarse a la actual cepa vírica identificada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en mayo de 2009, mediante la presentación de una variación formal en una situación de pandemia. A partir de los datos de seguridad generados en ensayos clínicos por un prototipo de vacuna específico cabe predecir que se observará el mismo perfil de seguridad con una vacuna similar que contenga una cepa alternativa del mismo subtipo y se aplique a una población comparable. Por lo tanto, el CHMP consideró la evaluación de los riesgos y beneficios de las tres vacunas a partir de una extrapolación de los datos pertinentes.

En el documento «Preguntas y Respuestas» publicado por la EMEA (EMEA/666809/2009)  y en la «Nota explicativa sobre consideraciones científicas relativas a la autorización de vacunas contra la pandemia de gripe A (H1N1)» (EMEA/608259/2009)  se facilitan más explicaciones.

Actualmente no se dispone de datos sobre la administración de estas tres vacunas durante el embarazo. Sobre la base de datos extrapolados, el CHMP dictaminó que las tres vacunas pueden administrarse durante el embarazo si se considera necesario, teniendo en cuenta las recomendaciones oficiales, y que también pueden administrarse a mujeres en periodo de lactancia. En cuanto a la vacunación de la población infantil, se han obtenido datos limitados en el marco de los planes de desarrollo de los prototipos de vacunas con una cepa H5N1. Se han evaluado solamente dos estudios pediátricos, uno con Pandemrix y otro con Focetria. Actualmente se llevan a cabo para todas las vacunas pandémicas estudios pediátricos con A(H1N1)v, que estarán disponibles en breve.

Puesto que todos los ensayos de prototipos de vacunas se han realizado con (H5N1), principalmente en adultos que no han recibido tratamiento previo (es decir, un modelo de población sin tratamiento previo) sería posible, al menos en la situación actual, extrapolar los datos de inmunogenicidad a niños, que tienden a ser más «neófitos» frente a cepas pandémicas como la A(H1N1)v, a la espera de los resultados de los estudios pediátricos en curso con las vacunas de A(H1N1)v. Basándose en la experiencia clínica con prototipos de las vacunas, el CHMP recomienda en estos momentos la administración de cualquiera de las tres vacunas en dos dosis con un intervalo de tres semanas. Los estudios clínicos en curso proporcionarán más información sobre la dosificación óptima de las vacunas.

Por lo que respecta a las vacunas contra la gripe pandémica, los datos recogidos en relación con la población infantil son limitados. Sin embargo, los estudios pediátricos con A(H1N1) en curso para todas las vacunas pandémicas estarán disponibles en breve.

Cuando las vacunas se administran en las condiciones autorizadas, esto es, para las indicaciones autorizadas y siguiendo las correspondientes instrucciones de administración, la legislación comunitaria dispone que la autorización no afectará a la responsabilidad civil o penal del fabricante y, en su caso, del titular de la autorización de comercialización . Sin embargo, la legislación comunitaria no establece normas armonizadas sobre dicha responsabilidad, por lo que son aplicables las normas nacionales al respecto.

Por último, puede encontrarse información adicional en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión en el que se expone el proceso reglamentario para la autorización de medicamentos y vacunas antivirales en la protección contra la gripe pandémica (H1N1) 2009 .

Font foto: AFP

Medicaments contra el VIH, també per als països en vies de desenvolupament

0

Més de la meitat de les persones amb VIH dels països pobres no tenen accés a cap mena de tractament amb retrovirals. Cinc membres del Parlament Europeu hem impulsat una Declaració escrita en la qual demanem a les institucions europees que reconeguin la necessitat d’un consorci de patents d’UNITAID que garanteixi la disponibilitat i l’accessibilitat dels medicaments contra el VIH per als països en vies de desenvolupament. Tenim temps fins l’11 de febrer de 2010 per aconseguir la signatura de la meitat de la cambra per tal que sigui formalment adoptada. Si hi esteu d’acord, us convido a que contacteu a tots els eurodiputats/des que pugueu demanant-los que signin aquesta iniciativa.

DECLARACIÓN POR ESCRITO (0055/2009) presentada de conformidad con el artículo 123 del Reglamento sobre el consorcio de patentes relativas al VIH de UNITAID

presentada por Michael Cashman, David Martin, Raül Romeva i Rueda, Santiago Fisas Ayxela, Sophia in ‘t Veld

Fecha en que caducará: 11.2.2010

 

0055/2009

Declaración por escrito sobre el consorcio de patentes relativas al VIH de UNITAID

El Parlamento Europeo,

          Visto el artículo 123 de su Reglamento,

A.         Considerando que solo un tercio de los diez millones de personas que necesitan un tratamiento antirretoviral puede acceder a él, que el precio de los medicamentos aumenta, que crece el número de enfermos de sida en los que no resulta efectivo el tratamiento de primera línea y que es urgente encontrar tratamientos de segunda línea asequibles,

B.         Considerando que dos millones de niños viven con el VIH pero que menos del10 % de ellos dispone de acceso a las medicinas que necesitan, y que la mayor parte de los medicamentos antirretrovirales disponibles no están destinados al uso pediátrico,

C.         Considerando que UNITAID ha decidido adoptar medidas para crear un consorcio de patentes voluntario que incluya medicamentos contra el sida para los países en desarrollo,

D.         Considerando que un consorcio de patentes es un mecanismo mediante el cual las patentes propiedad de distintas partes se ponen en común voluntariamente, a cambio de derechos de explotación, y quedan disponibles para su producción y posterior desarrollo,

1.         Pide a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros de la UE que reconozcan la necesidad de que el consorcio de patentes de UNITAID garantice la disponibilidad y la accesibilidad de los medicamentos contra el VIH para los países en desarrollo, y que apoyen activamente dicho consorcio de patentes;

2.         Pide, junto con organizaciones internacionales humanitarias, a las empresas farmacéuticas que contribuyan a acelerar la disponibilidad de los nuevos tratamientos para millones de personas que viven con el VIH/sida poniendo en común sus patentes relativas a una lista de medicamentos fundamentales contra el VIH,

3.         Encarga a su Presidente que transmita la presente Declaración, acompañada delnombre de los firmantes, a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros.

Font foto: AP

Esmena papal (sobre condons i drets humans) / Enmienda papal (sobre condones y derechos humanos)

6
Publicat el 7 de maig de 2009

(En español más abajo)

Avui votem l’Informe Anual sobre Drets humans en el món 2008 i la política de la UE al respecte. Enguany el ponent és en Raimon Obiols. El text està globalment força bé, i li hem donat ple suport en Comissió. Tanmateix, avui encara es poden presentar esmenes, i n’hi ha una de la qual en sóc especialment defensor. Es tracta de la següent:

Apartat 45bis (nou)

Hace hincapié en la importancia de promover los derechos en materia de salud sexual y reproductiva como condición previa para luchar con éxito contra el VIH/Sida, que provoca unas pérdidas enormes en términos de vidas humanas y desarrollo económico y que afecta, en particular, a las regiones más pobres del mundo; condena enérgicamente las recientes declaraciones del Papa Benedicto XVI en las que prohibía el uso del preservativo y alertaba de que su uso podría incluso conllevar un aumento del riesgo de contagio; expresa su preocupación por que estas declaraciones pudieran perjudicar gravemente la lucha con el VIH/Sida; señala que la liberación de la mujer también contribuye a la lucha contra el VIH/Sida; pide a los Gobiernos de los Estados miembros que adopten medidas conjuntamente para promover los derechos en materia de salud sexual y reproductiva y la educación, incluído el uso del preservativo como instrumento eficaz en la lucha contra esta plaga

Val a dir que la campanya del lobby ultra ja ha començat a través d’internet, i són ja nombrosos els missatges que ens insten a votar-hi en contra, cosa que no només no faré, insiteixo, sinó que, ben al contrari, estic fent campanya a favor d’aquesta esmena.

Sigui com sigui aquesta votació suposarà un bon indicador de com pesen ara com ara les correlacions de forces a l’Eurocambra, un de nou després de la vergonyant actuació d’alguns grups (PPE, ALDE i UEN) ahir en la votació sobre el permís de maternitat i les polítiques d’igualtat Dona-Home. Veure La dreta europea contra el dret de les dones a ser mares / La derecha europea contra el derecho de las mujeres a ser madres.

El dia 7 de juny veurem si les actuals majories es mantenen o canvien cap a tendències més progressistes. És en votacions com la d’ahir, i la d’avui, quan es constat la gran importància d’aquestes eleccions, i de no desentendrens-en. (Sigue en español más abajo)

******************* 

Hoy votamos  el Informe Anual sobre Derechos Humanos en el mundo en 2008 y la política de la UE al respecto. Esta vez el ponente es en Raimon Obiols. El texto está globalmente muy bién, y le hemos dado nuestro apoyo pleno en el voto Comisión. Sin embargo, hoy todavía se pueden adoptar algunas enmiendas y hay una de la cual soy especialmente defensor. Se trata de la siguiente:

Apartat 45bis (nou)

Hace hincapié en la importancia de promover los derechos en materia de salud sexual y reproductiva como condición previa para luchar con éxito contra el VIH/Sida, que provoca unas pérdidas enormes en términos de vidas humanas y desarrollo económico y que afecta, en particular, a las regiones más pobres del mundo; condena enérgicamente las recientes declaraciones del Papa Benedicto XVI en las que prohibía el uso del preservativo y alertaba de que su uso podría incluso conllevar un aumento del riesgo de contagio; expresa su preocupación por que estas declaraciones pudieran perjudicar gravemente la lucha con el VIH/Sida; señala que la liberación de la mujer también contribuye a la lucha contra el VIH/Sida; pide a los Gobiernos de los Estados miembros que adopten medidas conjuntamente para promover los derechos en materia de salud sexual y reproductiva y la educación, incluido el uso del preservativo como instrumento eficaz en la lucha contra esta plaga

Huelga decir que la campaña del lobby ultra ya ha empezado a través de internet, y son ya numerosos los mensajes que nos insten a votar en contra, cosa que no sólo no haré, insisto, sino que, al contrario, estoy haciendo campaña en favor de esta enmienda.

Sea como sea esta votación será un buen indicador de como pesan hoy por hoy las correlaciones de fuerzas en la Eurocámara, uno más, después de la vergonzante actuación de algunos grupos (PPE, ALDE i UEN) ayer durante la votación sobre el permiso de maternidad y las políticas de igualdad Mujer-Hombre. Ver La dreta europea contra el dret de les dones a ser mares / La derecha europea contra el derecho de las mujeres a ser madres.

El día 7 de junio veremos si las actuales mayorías se mantienen o cambian hacia tendencias más progresistas. Es en votaciones como la de ayer, y la de hoy, cuando se constata la gran importancia de estas elecciones, y de no desentendernos de ellas.

Font foto: desconeguda

El Nobel del Papiloma humà i la corrupció induida d’un laboratori

4

Vaig conèixer Miguel Jara ara fa uns anys, quan, juntament amb Rafael Carrasco i Joaquín Vidal, van publicar el llibre Conspiraciones tóxicas, un veritable manual per comprendre l’obscur món de les influències, corruptel.les i clavagueres dels lobbies, especialment en quant a la seva tasca a Brussel.les. Des de llavors que el segueixo, i no només això, sinó que recomano vivament la lectura del seu blog AmorHumorAcción. Un dels darrers apunts que hi ha penjat té a veure amb la po.lèmica del Premi Nobel de Medicina atorgat enguany a la recerca sobre el Papiloma humà. La lectura esfereix, i preocupa:

El
Nobel del papiloma humano y la corrupción inducida de un laboratorio

Publicado
el 21 Diciembre 2008 por Miguel Jara

Algo
olía a podrido y no era en Dinamarca precisamente sino cerca, en Suecia. En el
año del comienzo de la vacunación masiva de niñas con la vacuna contra el virus
del papiloma humano (VPH), el Premio Nobel de Medicina recayó en Harald zur
Hausen. Ahora se publica que el jurado que se lo concedió incluía a dos
personas relacionadas con el laboratorio sueco-británico AstraZeneca, Bo
Angelin y Bertil Fredholm. Estos días se publica sobre
que Fredholm, actual
presidente del Comité Nobel de Medicina, era un consultor pagado para
AstraZeneca en 2006 y que Angelin es miembro del Consejo de AstraZeneca y por
ello su voto a favor del ganador resulta sospechoso. El premio le fue
concedido a Harald zur Hausen por sus trabajos en el descubrimiento de que el
virus del papiloma humano es el causante del cáncer de cuello de útero.
AstraZeneca es la dueña desde 2007 de la empresa MedImmune, a su vez dueña de
la técnica para obtener las partículas que han servido para fabricar las dos
primeras vacunas contra el VPH.
(segueix…)

AstraZeneca
esponsoriza
desde hace tiempo dos empresas de la Fundación Nobel, Nobel Media y Nobel Web
.
Michael Sholman, director ejecutivo de la Fundación Nobel, declaró a la revista
Scientific American que las relaciones entre estos científicos y la compañía
eran conocidas y que no se había considerado que existiese conflicto de
intereses porque las relaciones de AstraZeneca se limitaban a la patente de una
técnica utiliza en la fabricación de diferentes vacunas.

Sin
duda, la elección de este Nobel de Medicina ha sido un gran evento promocional
del que han salido ganando los productores de la controvertida
vacuna
 cuyos nombres comerciales son Gardasil, de Merck (en USA)
y Sanofi Pasteur Merck (en Europa), y Cervarix del laboratorio GlaxoSmithKline
(GSK), que pagan a MedImmune los correspondientes derechos de
patente. Harald zur Hausen ha contribuido a la
causa del marketing del miedo de los laboratorios
beneficiados por la
aplicación de la vacuna. “Las críticas al premio Nobel del virus VPH han venido
de sus declaraciones, absurdas y fuera de lugar, a favor de la
vacunación mundial con las vacunas actuales. Ha demostrado estar fuera de onda
y de rigor científico y, por ello, en Alemania han tenido la disputa cuando un
grupo de médicos se ha manifestado en contra de la vacunación”, me comenta un
médico de familia.

Ahora,
la institución que premia a los investigadores es investigada por la división
anticorrupción de la Policía sueca. No es la única investigación que está
realizándose relacionada con AstraZeneca pues la Dirección General de
Competencia de la Unión Europea está investigando a la compañía
, a la que
acusa de estar bloqueando la entrada en el mercado de medicamentos
genéricos -más baratos que los de patente-, elevando las facturas de los
contribuyentes y reduciendo los incentivos para la innovación. Los trabajos de
la citada institución comenzaron hace un año y hace unas semanas se han
conocido los primeros resultados que reafirman la línea de corrupción de la
competencia por parte de los laboratorios en la que trabaja el organismo
europeo por lo que el proceso continúa. Es de destacar que ya en 2005
AztraZeneca fue multada por Competencia exactamente por lo mismo
, retrasar
el acceso al mercado de genéricos de su medicamento Losec.

En
el breve periodo que va de 2000 a 2003, casi la totalidad de las grandes
compañías farmacéuticas pasaron por los tribunales de EE.UU., acusadas de prácticas
fraudulentas. Ocho de dichas empresas fueron condenadas a pagar más de 2,2
billones de dólaresde multa. En cuatro de estos casos las farmacéuticas
implicadas reconocieron su responsabilidad por actuaciones criminales que
pusieron en peligro la salud y la vida de miles de personas. Una de ellas
era AstraZeneca, como narra en su libro Los
crímenes de las grandes farmacéuticas
 una monja, Teresa Forcades.

La
Fiscalía de Suecia también investiga por un posible delito de soborno los
viajes a China de miembros del jurado de los Nobel pagados por las autoridades
del país asiático. Se da la circunstancia, seguramente sólo sea casualidad, que
AstraZeneca está realizando importantes inversiones en China.

La
compañía farmacéutica se ha visto envuelta en los últimos años en numerosos
escándalos de corrupción, tráfico de influencias, lobby y prácticas irregulares
que nos hacen preguntarnos: ¿cómo puede una compañía así, con la falta de ética
que exhibe, estar en el jurado de un premio supuestamente tan prestigioso como
el Nobel de Medicina? Francamente creo que esto devalúa a los Nobel.

Por
apuntar un último caso, no menos importante. El Grupo de Blanqueo de Capitales
de la Jefatura Superior de Policía desmanteló hace unos meses una trama de
facturas falsas, en la que presuntamente estaban implicados un laboratorio
farmacéutico y un empleado de una empresa de informática de Zaragoza (España).
Según las pesquisas policiales, el primero compraba ordenadores, impresoras y
material informático para obsequiar a algunos médicos, con el ánimo de captar
el interés de estos por sus productos. Operaciones no permitidas por el código
deontológico que rige la industria farmacéutica. Una
trama de sobornos a médicos para que receten los productos del laboratorio
,
vaya. ¿Adivinan cual es la compañía denunciada? Las pistas pueden encontrarse
en un foro
de internet creado por empleados de AstraZeneca afectados por despido
.
Primero lean bien la información del Heraldo de Aragón y luego los comentarios
de los empleados del laboratorio. Uno de ellos indica: “No sólo problemas entre
compañeros, sino un proceso judicial abierto, al parecer por instancias del
fiscal por pagos a médicos con facturas falsas de asistencia a cursos, que en
el juzgado entienden que es una práctica de al parecer unas 25 personas, todas
por casualidad siguiendo el mismo método, por lo que entiende que existe
responsabilidad de algún jefe superior, y si embargo la empresa parece decir
que es una decisión personal y además al parecer, se presenta como acusación
particuar contra los delegados”.

 

El
caso está en manos del Juzgado de Guardia de Zaragoza, sin noticias de momento.
Seguiremos informando.

 

Más
info:

Traficantes
de salud

-Videos
de Informativos Tele5: http://migueljara.wordpress.com/archivo/mis-videos/

http://migueljara.wordpress.com/2008/02/01/denuncia-en-los-tribunales-los-sobornos-de-su-empresa/

http://migueljara.wordpress.com/2008/08/30/las-leyes-que-prohiben-el-soborno-a-los-medicos-i/

http://migueljara.wordpress.com/2008/07/28/los-codigos-eticos-de-los-laboratorios-no-evitan-el-soborno-a-los-medicos/

Foto: Harald zur Hausen. Font: El economista.es

1D, Dia Mundial contra la Sida: compte amb abaixar la guàrdia

2

Defenso l’existència de dies assenyalats sobre una o altra qüestió per què ens permeten, almenys durant 24 hores, o al voltant de la data en qüestió, tractar sobre un tema que mereix especial atenció. En cap cas vol dir això que el tema hagi de desaparèixer la resta de díes de l’any, però és un fet que, si no hi hagués almenys un dia dedicat, ni tan sols aquest dia s’abordaria. Avui, primer de desembre, és el dia mundial contra la SIDA. Hi he dedicat força apunts, i els que em queda, em temo. Aprofito, enguany, per recomanar dos llocs web: http://www.blogsida.com/ i http://www.stopsida.org/, i per recordar així mateix dos fets. Primer, compte amb abaixar la guàrdia. Ens ho recorden contínuament les entitats que hi treballen, les quals perceben una preocupant relaxació pel fet que cada cop més ens trobem davant d’una enfermetat crònica, més que no pas d’una sentència de mort imminent (gràcies, val a dir-ho tot, als esforços que s’hi estan esmerçant en termes de recerca). Això ha fet que creixi excessivament la confiança i baixi la prevenció, i que el nombre de contagis segueixi essent molt elevat (no insistirem mai prou amb la necessitat de comptar amb una correcta i exhaustiva educació sexual). I segon, la realitat de la SIDA a països pobres és encara a anys llum de la que vivim a Europa (l’article de John Carlin d’avui a El PaísGenocidio sanitario– en relació a Sudàfrica n’és només un trist exemple). (segueix…)

1 de Desembre

Dia Internacional Contra la Sida

LLUITEM CONTRA LA SIDA

El VIH/SIDA és una de les pandèmies més incidents del món i representa un
veritable problema de salut per a moltes societats, i afecta, alhora, les
possibilitats de desenvolupament d’aquestes comunitats. Segons dades
d’ONUSIDA, hi ha més de 33 milions de persones que viuen amb VIH i cada
dia es produeixen 12.000 noves infeccions. D’aquestes, el 95% es produeixen a
Àfrica i Àsia.

Les dades són especialment greus al continent Africà, on en vuit països més
del 15 % de la població pateix la SIDA. A més es calcula que el 76% dels i de
les infectades per VIH al continent Africà no reben cap tipus de tractament. A
l’Estat espanyol es calcula que el VIH afecta el 0’35%, si bé el creixement de
noves infeccions en els darrers anys és preocupant, així com el manteniment
de pràctiques de risc, que fan més necessari que mai enfortir la prevenció.

La prevenció de noves infeccions segueix sent un element central de la lluita
contra la Sida. Avui no és possible invertir el curs d’aquesta epidèmia a nivell
mundial, ni sostenir els avanços que s’estan produint en l’accés als
tractaments sense un major progrés en la taxa de reducció de noves infeccions,
que arriba a una taxa de gairebé 3 milions de persones. Només la meitat dels
països que lluiten contra la SIDA tenen estratègies de prevenció del VIH.

Per aquest motiu si volem acabar amb l’augment de les infeccions per VIH és
necessari ampliar el ventall d’eines que s’hauran de sumar al preservatiu i a la
llista de productes de prevenció. Les vacunes de la SIDA i els microbicides són
un exemple d’aquests productes.

L’èxit a llarg termini en la resposta a l’epidèmia suposarà realitzar progressos
sostinguts per reduir les violacions dels drets humans, especialment en les
desigualtats i discriminacions de gènere.

Alhora, avui encara es fa necessària la construcció d’estratègies per fer front a
la estigmatització i la discriminació d’aquelles persones que estan infectades
per VIH. Avui un terç dels països no disposen de legislació que protegeixi
aquestes persones

A l’Estat espanyol el Govern ha reduït el pressupost de la Direcció General de
Salut Pública i Sanitat Exterior, que és qui lidera la lluita contra la Sida a través
del Pla Nacional sobre la Sida. Així, l’any 2009 es reduirà un 20% el pressupost
d’aquesta Direcció General, amb retallades de 400 milions d’euros en el pla
multisectorial de lluita contra la Sida.

A més el nostre grup parlamentari ha vist rebutjada dues esmenes que
reclamaven augmentar en 2000 milions d’euros en el pressupost de l’any 2009,
adreçades a enfortir la lluita contra la SIDA.

Finalment segueix sent necessària la promoció d’una Llei d’atenció integral a la
salut sexual i reproductiva, que garanteixi l’atenció personalitzada especialment
a la gent jove.

Propostes d’ICV per lluitar contra la Sida:

La prevenció de noves infeccions per VIH, l’accés a tractament adequats i la
lluita contra la discriminació, representen prioritats per ICV, tant a Catalunya,
com a l’Estat espanyol i a nivell Internacional.

És per això que proposem deu accions polítiques per lluitar contra la SIDA.

1. Ampliar l’Ajuda Oficial al Desenvolupament en salut de l’Estat espanyol fins
el 15% del total recomanat per l’Organització Mundial de la Salut.

2. Impulsar i desenvolupar una estratègia en salut en la política de cooperació
espanyola.

3. Ampliar significativament la contribució espanyola en organismes
internacionals de lluita contra el VIH/SIDA, la tuberculosi i la malària.

4. Avançar per tal que els tractament que reben les persones infectades per
VIH a l’Àfrica i Àsia siguin medicaments de darrera generació.

5. Adoptar i implementar una visió integral de la prevenció del VIH i apostar pel
desenvolupament de vacunes de la SIDA i microbicides.

6. Donar suport a organitzacions internacionals de nova generació com els
partenariats publicoprivats no lucratius per al desenvolupament de productes de
salut.

7. Participar en nous instruments financers per accelerar la investigació i desenvolupament de productes de salut.

8. Adaptar la normativa espanyola vigent amb l’objectiu d’harmonitzar-la amb la
política de cooperació al desenvolupament i millorar les contribucions a organismes internacionals no lucratius.

9. Facilitar l’accés a preservatius (subvencionant-los i lliurant-los de manera gratuïta) a joves, persones amb ingressos baixos i a la població general, i
ubicant-los en llocs de fàcil accés (centres educatius, dependències públiques, centres socials i juvenils, locals privats d’oci…).

10. L‘exempció de l’IVA per als preservatius, masculins i femenins.

Foto: La incidència de la SIDA a Catalunya. Font: El Periodico.cat

1 de desembre: Dia Internacional contra la Sida (menció especial a la discriminació de les dones africanes infectades)

0

Novament commemorem avui el Dia Internacional de la lluita contra el VIH/SIDA en què, sobretot, cal recordar que estem encara molt lluny de veure garantit l’absolut respecte i la no discriminació de les persones que viuen amb la malaltia, ja sigui per què la pateixen, ja sigui perquè es fan càrrec d’algú que la pateix (n’he parlat en altres apunt anteriors com XIV Memorial Internacional de la Sida, 2007 ; STOP SIDA: la lluita de tots/es els/les Ferrans Pujol del món, és també la nostra lluita ; Fets, no paraules, en la lluita contra el VIH/Sida ; Aturem el VIH/Sida, ja ). Aquest matí hem celebrat l’acte institucional, solemne, com deia la Consellera Geli, que cada any acull a les diferents entitats i institucions que treballen per prevenir i tractar aquesta enfermetat. Com sempre és un motiu de commemoració, però també, i fonamentalment, de reflexió i de rendició de comptes. Ens hem trobat novament amb vells amics i amigues com l’Antoni Guirado, en Ferran Pujol, en Jordi Petit, na Marta Selva i tants i tantes d’altres. De fet, en Ferran Pujol em feia molt encertadament la reflexió que corríem, potser, un cert risc de cofoïsme del qual ens hauríem de protegir. És ben bé cert que (segueix…)

les dades, vistes parcialment, inviten a un cert optimisme, especialment a Catalunya, però cal també tenir molt clar que, precisament per aquest fet, no és el moment de baixar la guàrdia. En altres paraules, com deia també en Carles Martí, si abans corríem el risc de la por i la desinformació, ara correm el risc de caure en una percepció de ‘certa normalització’, la qual cosa comporta ser menys conscients que cal extremar encara més les mesures preventives, l’educació i la detecció precoç.

Per altra banda, permeteu-me també que faci una referència especial a un col.lectiu especialment maltractat en aquest àmbit, el de les dones, i especialment el de les dones pobres i en països pobres. Precisament d’aquest tema en parlava amb total contundència l’Enviada Especial del Secretari General de Nacions Unides per a la SIDA a l’Àfrica, Elizabeth N. Mataka. Adjunto a continuació el seu comunicat d’aquesta setmana en el qual feia referència concreta a la vinculació de dues diades sovint molt relacionades, el 25 de novembre, Dia per a l’Eradicació de la Violència contra les Dones, i l’1 de desembre, Dia Internacional de la lluita contra el VIH/SIDA, i en què es preguntava, una i altra vegada: per què costa tant actuar quan es tracta de drets de les dones?.


U N S P E C I A L E N V O Y O N A I D S


International Day Against Violence Against Women Day

25 November 2007

Statement

In the days leading up to the International Day Against Violence Against Women I have been reflecting on exactly what ?violence? in the violence against women means. The more I thought about the subject, the more I realized that violence now has many shapes and colours, it has transcended the violence of physical, sexual and psychological assault, touched down on political and economic harm and has moved into the space of complicity and worse still, silence.

We need not look further than the recent epidemiological data released this week by UNAIDS, it illustrates that approximately 60% of HIV infected adults in sub-Saharan Africa are women. This information, I am aware, is not new ? women in our region have for many years been what has been coined ?the face of the epidemic? – but what this new data has done is brought home the realization that nothing, nothing has changed for women.

The HIV estimates in Africa have shown a leveling off and in some instances, a decline and this is hopeful news. But the situation of women has not changed.

And so I ask, when it comes to women, why are we so slow to act? With statistics such as these, we are facing a critical emergency, we are rapidly moving towards an Africa without women. Allowing this to happen is violence against women. You may not conduct a physical assault, but the complicity and silence around non-action, is a violent act.

I have made a personal stand not to be complicit or be a silent aider of any form of violence against women. Strengthening the rights of women and girls is a priority area for me during my tenure as the UN Special Envoy on AIDS in Africa. I have decided to move beyond the lip service of discussions on the empowerment of women and work closely with governments / civil society and legal groups, lobbying them, to make sure that legislation and policy is reformed to actually support the empowerment of women.

However, as we know, we can change policy and legislation, but nothing will change unless we change our cultural practices and our personal attitudes that support this violence against women.

For example, am I wrong to say that in some of our cultures here in Africa, a well brought up daughter is one who is submissive and obedient? Doesn?t this well mannered daughter reflect well on her family? But doesn?t this very same education in submissiveness and obedience create a dependency, which in turn disempowers our daughters?

Another example, am I wrong in saying that some of our cultures here in Africa condemn divorce; and our societies are quick to denounce marriage separation, even a marriage with high risk and abuse? Evidence shows that the majority of new infections in women occur in the context of marriage or long term relationships. With this kind of information, it is a violent act to hide behind ?culture? to justify leading our women to an early grave.

This is why in my tenure as the UN Special Envoy on AIDS, I will talk publicly and honestly about the cultural practices that are harmful to women. We need to break the silence on this. We need to ask ourselves about the kind of legacy we will leave for our daughters and granddaughters, unless we stand-up to some of these harmful practices, all they will inherit is a certain death before they have actually lived.

Again I ask, when it comes to women, why are we so slow to act?

It is still astounding that over 25 years into the HIV epidemic, and in the context of sexual relations, for the most part a woman is still made dependent on her male sexual partner to protect herself. The statistics show that time has run out, women need products, now, that they can control ? without negotiation and with discretion – to protect themselves against HIV. More political commitment and resources need to go to the research agenda around women controlled HIV prevention products, like microbicides.

The needs and the rights of women need to move from the empty discussions in the margins and given the necessary resources, attention and action the urgency requires. However, absolutely nothing will change for women unless men and boys are involved and educated towards an understanding of equality ? this will help them understand, better, the advantages of true gender equality.

Today the International Day Against Violence Against Women and the first day of the 16 days of activism against gender violence, I ask that non-action be included in the definition of violence. It is our collective responsibility to take a stand against violence against women, remaining silent means we are complicit in the violence and therefore an obstacle.

I conclude by asking again, when it comes to women, why are we so slow to act?


Font: Elizabeth N. Mataka, Enviada Especial del Secretari General de NNUU per a la Sida a l’Àfrica. Font: BMZ

Opi afganès: enlloc de fumigar, fabricar medicaments

0

Ahir al vespre vàrem tenir a l’Eurocambra un debat sobre l’informe Cappato relatiu a la ‘Proposta de Recomanació del Parlament Europeu destinada al Consell sobre la producció per a finalitats mèdiques a l’Afganistà’. Bàsicament es tracta de decidir si el PE dóna suport a l’obsessió nordamericana de fumigar-ho tot (per a benefici de Monsanto) o en canvi es fa cas de la proposta del Senlis Council segons la qual el qual l’opi afganès es podria destinar a fabricar analgèsics per a països pobres i avançar així cap al dret universal a l’accés a medicaments essencials. La meva postura en el debat va ser la següent:  (segueix…)

Intervenció en plenària de Raül Romeva (ICV – Greens/EFA) en relació a l’informe CAPPATO (24 oct 07)

Quiero empezar subrayando la extrema importancia, oportunidad y valentía del ejercicio que el señor Cappato ha llevado a cabo con este informe. Las dos emergencias a las que hace referencia merecen, cada una de ellas, de una atención y de una respuesta política que ahora no tienen.

Mientras que la situación relativa a la seguridad y la producción de opio en Afganistán es crecientemente preocupante, la necesidad de proporcionar analgésicos a escala mundial, por su parte, supone una de las mayores emergencias humanitarias de la actualidad, aunque lamentablemente sea también una de las más silenciadas.

El ponente ha hecho con este informe un ejercicio nada fácil, y por ello remarcable, por lo que, una vez más, le reitero mi apoyo y el de mi grupo.

Como él mismo ha dicho en alguna ocasión, aunque el vínculo entre ambos temas no es necesariamente inmediato, sí es nuestra responsabilidad como responsables políticos analizar las realidades complejas para encontrar soluciones complejas a los problemas complejos. Y esto es exactamente lo que hace este informe.

Con relación a la seguridad en Afganistán, qué duda cabe que ésta debe ser una prioridad si queremos llevar a cabo programas de desarrollo con garantías de futuro. El problema, sin embargo, es que ciertos grupos armados se nutren precisamente de la falta de regulación de la producción de opio (el sistema económico paralelo basado en el cultivo y tráfico ilegal de opio supone hoy por hoy el 40% del PIB afgano).

Ante esta situación, creo que es muy oportuno tener en cuenta iniciativas como la del Senlis Council, quienes propusieron apoyar un sistema de autorización de cultivo de opio con fines medicinales en Afganistán, cuyo destino seria sobretodo la elaboración de calmantes como la morfina o la codeína, los cuales podrían ser además vendidos a otros países que actualmente tienen poco o nulo acceso a este tipo de medicamentos esenciales debido a los acuerdos comerciales preferenciales.

Es una lástima que dicha propuesta no cuente, por el momento, con un apoyo más explícito por parte de la Comisión y ni siquiera el propio Gobierno afgano.

Pero más preocupante aún es que las medidas que se estén barajando como las más pertinentes sean, en cambio, la de la erradicación química, tal y como defienden de manera insistente desde la administración norteamericana.

Dicha medida, de ser llevada a cabo, proporcionaría a los Talibán un nuevo argumento para defender sus posiciones y, finalmente, conllevaría muy probablemente que las comunidades de agricultores acabasen en los campos de insurgentes.

Pero es que además tendría gravísimas consecuencias en términos de salud y medioambientales. Es obvio, de entrada, que las fumigaciones por aire, como supuestamente se pretende llevar a cabo en Afganistán, garantizan que la contaminación sea expandida a los humanos que habitan en las zonas fumigadas y aledañas, tal y como ya quedó demostrado a principios de año cuando dicha práctica se llevó a cabo por parte de Colombia para fumigar la producción de cocaína en la frontera con Ecuador, con la consecuente queja y denuncia a la Haya por parte de este último.

Como no soy un experto en la materia, me he informado un poco sobre el tema y he encontrado que uno de los productos que se propone usar es el Glifosato (conocido como Roundup), comercializado por Monsanto, y que es un herbicida total que provoca diferentes niveles de toxicidad e incluso efectos cancerígenos.

Creo que tras los desastres causados por el Napalm y el Uranio empobrecido ya deberíamos haber aprendido la lección.

**************

Nota:

El glifosato (N-(fosfonometilo) glicina) C3H8NO5P) es un herbicida no selectivo de amplio espectro, desarrollado para eliminación de hierbas y de arbustos, en especial los perennes. Es un herbicida total. Es absorbido por las hojas y no por las raíces.

La aplicación de Glifosato mata las plantas eliminando su capacidad de generar aminoácidos aromáticos.

El glifosato es el principio activo del herbicida con nombre comercial Roundup de Monsanto. Monsanto patentó el evento resistencia al Glifosato con transgénesis con el género Agrobacterium; incorporando así a la planta de soja la resistencia al glifosato ( http://es.wikipedia.org/wiki/Glifosato )

Foto: L’Afganistà produeix el 75% de l’opi que es consumeix al món, segons NNUU. Font: BBC/AFP

XIV Memorial Internacional de la Sida, 2007

3
Publicat el 26 de maig de 2007

Avui a les 12 seré a l’avinguda de la Catedral amb motiu de la inauguració del XIV Memorial Internacional de la Sida, acte organitzat pel Projecte dels Noms arreu del món. A Barcelona està previst que intervingui l’actriu Aina Clotet, amb l’assistència de destacades personalitats del nostre entorn social, polític i cultural. Les dades relatives a la Sida i els seus nefastos efectes sobre la salut de milions de persones, així com sobre el desenvolupament de nombrosos pobles i comunicats, segueixen essent esfereidors (veure dades a ONUSIDA). En aquest bloc ja he fet diversos comentaris relatius a la qüestió de la lluita contra la sida (STOP SIDA: la lluita de tots/es els/les Ferrans Pujol del món, és també la nostra lluita; Fets, no paraules, en la lluita contra el VIH/Sida; Aturem el VIH/Sida, ja). (segueix…)

Tant de bo algun dia puigui escriure’n un que celebri la fi del drama. Mentrestant, però, cal incrementar la consciència i, sobretot, la voluntat política per fer d’aquest un dels temes prioritaris de l’agenda política local i internacional.

Més informació:
PROJECTE DELS NOMS – HISPANOSIDA
C/ Compte Borrell, 164 – 08015 Barcelona
Tel. +34 933 182 056 Fax +34 933 17 82 06 – pdn@hispanosida.com

Font foto: The Names Project

 

 

 

India vs Novartis (2) (article de Paula Farias, Presidenta MSF)

0

El País es fa ressò avui d’una noticia que té a veure amb l’assumpte de la demanda de Novartis a l’India (veure apunt anterior Novartis vs India: molt més que un assumpte de patents). La notícia en concret fa referència al precedent que suposa per aquest judici a l’India el fet que l’empresa Pfizer acaba de perdre un judici similar als Estats Units. A banda de la noticia, però, el diari també publica un interessant article de Paula Farias, presidenta de Metges sense Fronteres (Espanya), que adjunto més avall. Segons la breu nota a El Pais:  (segueix…)

La Corte de Chennai (India) reanudó ayer la vista del caso de la farmacéutica Novartis contra la ley de patentes india. El tribunal debe decidir si las excepciones de la regulación de la propiedad intelectual, basándose en las que el Gobierno ha permitido que se comercialice un genérico del antitumoral glivec, se ajusta a la Constitución. La vista tiene un antecedente adverso. Pfizer acaba de perder un juicio similar en EE UU. Como Novartis en India, Pfizer quiso impedir que otro laboratorio produjera un derivado (una sal) de un fármaco propio, el amilodipino. Las autoridades de EE UU no le dieron la razón.

Article d’Opinió

Acceso a medicamentos desde India

PAULA FARIAS (publicat a El Pais 27/03/200)

Los números no producen dolor, y cada vez se nos hace más difícil llegar a ver el rostro humano que hay detrás de ellos. Pongamos el ejemplo de una cifra estimada: 35.000 personas. Hoy todas ellas morirán simplemente porque no han podido acceder a un medicamento que en países desarrollados está al alcance de nuestra mano. Hay muchos factores que impiden que esos medicamentos lleguen, pero los equipos sanitarios de Médicos sin Fronteras han podido comprobar sobre el terreno que el precio de los medicamentos es una barrera fundamental, y sí es un problema verdadero.

Es difícil entonces asumir lo que está ocurriendo con la empresa Novartis y su demanda contra la ley de patentes de India, sobre la que ayer estaba prevista una vista. Esta ley protege la posibilidad de producir medicamentos genéricos más baratos, al alcance de los programas de salud y de las personas que viven en los países en desarrollo. Tal como está estipulada, la ley es perfectamente compatible con los Acuerdos de Propiedad Intelectual (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Declaración de Doha, firmada por todos sus miembros, donde se antepone la salud pública a cualquier interés comercial. Según la oficina de patentes de India, Gleevec, un anticancerígeno producido por Novartis, no debe gozar de monopolio de mercado. La razón, según los técnicos, es que desde la fecha en que India otorga patentes a medicamentos no ha habido innovaciones en ese medicamento. Gleevec goza de patente en muchísimos países, como en el caso de España, pero no existe ningún sistema de patente internacional que obligue a India a patentar un fármaco por el mero hecho de que ya estuviese patentado previamente en otros países.

Ahora bien, Novartis no sólo se ha limitado a recurrir esta sentencia. Ha ido mucho más lejos. La compañía ha demandado la sección de la ley india que permite aplicar con ciertas restricciones la concesión de las patentes, pretendiendo que la ley de India se amolde a sus propios intereses económicos. Pero aquí no está en juego ni la producción de Gleevec, ni el sistema de patentes. Si Novartis gana el juicio, con el consiguiente cambio de la ley, se permitiría que miles de solicitudes de patentes en lista de espera, sean concedidas con más facilidad en India. Esto interrumpiría la posibilidad de seguir produciendo genéricos clave para enfermedades infecciosas y exportarlos a países en desarrollo Si Novartis gana el juicio, se pone en riesgo la vida de millones de personas.

India se ha convertido en lo que podríamos denominar "la farmacia de los países pobres", de modo que lo que ocurra con su ley de patentes no sólo afectará a los pacientes más pobres de India sino a un gran número de los que viven en países en desarrollo. Gracias a la entrada en el mercado de genéricos indios para el VIH/Sida se logró una reducción de precios que permitió que se empezara a tratar a los enfermos de países pobres: desde más de 10.000 euros a poco más de 130 euros. Esto, indudablemente, significa la posibilidad de la prolongación de la vida para cientos de miles de personas. En Lesotho o Zimbabue, por ejemplo, con un altísimo índice de personas con VIH/Sida, el 95% de todos los medicamentos antirretrovirales (ARV) se compran en India. Incluso el programa del presidente Bush para el sida (PEPFAR) compra genéricos a India para su distribución en los países en desarrollo, lo que le permite ahorrar hasta un 90% de los gastos.

Respecto a otros medicamentos, India juega también un papel clave en el acceso para los países más pobres. Aproximadamente el 50% de los medicamentos esenciales que distribuye Unicef en los países en desarrollo proceden de India. Y podríamos seguir dando ejemplos. De hecho, el 67% de los medicamentos indios se exportan a países en desarrollo. Aunque Novartis tenga un programa de donación de un medicamento, que puede efectivamente estar salvando la vida de bastantes enfermos, no le da legitimidad para emprender una acción contra la ley india y atentar así contra las salvaguardas que resultan en una mayor protección de la salud pública.

La equivalencia que Novartis, junto a la industria farmacéutica, defiende como verdad (patentes = innovación) es muy discutible, y los datos surgidos incluso en nuestros países ricos lo confirman. Un desglose de más de mil nuevos fármacos aprobados por la agencia de medicamentos de EE UU (la FDA) entre 1989 y 2000 arroja la evidencia de que más de las tres cuartas partes no representan ningún beneficio terapéutico comparado con productos ya existentes. Esto mismo se ha documentado en Canadá, en el Reino Unido, etcétera. Para las enfermedades que afectan mayoritariamente a los países más pobres, las estadísticas son aún más claras en lo que se refiere a la ausencia de correlación directa entre patentes e innovación. En los últimos treinta años, la investigación farmacéutica ha olvidado casi por completo a las enfermedades que matan a millones de personas en África, Asia o América Latina, y sólo le han dedicado poco más de un 1% de esas innovaciones que prometían acceso a nuevos fármacos y métodos de diagnóstico.

Solemos decir que la industria farmacéutica es parte del problema, pero también parte de la solución. La solución que puede ofrecer Novartis pasa ahora por reconocer responsablemente las consecuencias nefastas que tendría su acción de demandar la ley de India y evitar así un problema humanitario mayor. Novartis no debe ignorar lo que le están solicitando, a través de las páginas web de MSF e Intermón Oxfam más de 300.000 ciudadanos, incluyendo al enviado especial de la ONU para el sida en África, o al director del Fondo Global para la lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria, o la presidenta de la Comisión de Propiedad Intelectual e Innovación de la Organización Mundial de la Salud, que han alertado también sobre la gravedad de la situación. Novartis debe responder retirando su demanda.

A medio y largo plazo, se tiene que avanzar, como se acordó en la última Asamblea Mundial de la Salud, en un sistema de I+D de medicamentos con más participación pública además de la privada, para que no tengamos que estar mendigando la buena voluntad de unos directivos de una compañía farmacéutica. Pero mientras tanto, la mejor garantía para que los medicamentos sean más accesibles y lleguen a más personas tal como hemos podido comprobar en el terreno, es contar con los genéricos, de los que India es la mayor fuente. Mientras que el sistema de patentes de los países más ricos no redunde en una mayor accesibilidad para paliar la enorme crisis humanitaria de la falta de medicamentos en el mundo en desarrollo, deberíamos dejar que India siga produciendo genéricos en el marco que le permiten los acuerdos de la OMC. A estas páginas sólo llegan los números, pero no el sufrimiento humano que hay detrás. Sólo podemos estar cerca de sentir la rabia, la impotencia de morir injustamente porque no se puede pagar el precio de un medicamento. Miles de muertes hoy por esa causa nos dicen que estamos aún muy lejos de lo que se proclamó en Doha: "Que la Salud Pública está por encima de cualquier interés comercial".

Font foto:  BBC

 

 

 

Novartis vs India: molt més que un assumpte de patents

0

Fa poc vaig presentar una Pregunta Escrita a la Comissió relativa a l’afer Novartis vs India (és aquesta) que encara no ha rebut resposta. Ara se’ns demana als diputats i diputades del Parlament Europeu que signem la Declaració Escrita sobre Novartis trials against the Indian Government‘ (22/2007). Jo ja ho he fet. Tal i com ja he explicat d’altres vegades, per tal que una Declaració Escrita sigui aprovada cal que la signin la meitat de membres de la Cambra més un (això és 785/2=393) en un temps de 3 mesos. Així, la pressió de diferents sectors -tasques de lobby-, en relació a les Declaracions Escrites sol anar en els dos sentits: ja sigui per promoure’n la signatura, ja sigui per desincentivar-la. En el cas de la Declaració que ens ocupa, (segueix…

des que va ser posada a disposició dels membres per a la signatura, cosa que va succeir el 26 de febrer, els diputats i diputades hem rebut dues menes de pressions/informacions: de part de l’empresa Novartis, recomanant-nos no signar la Declaració (veure document adjunt titulat Novartis: per què NO s’ha de signar la Declaració), i, en sentit contrari, és a dir, animant-nos a fer-ho, de les ONG implicades en la Campanya en favor dels Genèrics (IntermonOxfam i Metges sense Fronteres) (veure documents adjunts titulats Novartis/India: per què SÍ cal signar la Declaració i Contraarguments a la postura de Novartis).

M’he llegit amb deteniment les dues informacions, i he dicidit signar la Declaració. I no només això, sino que he recopilat els arguments de les ONG i els he enviat novament als altres diputats i diputades demanant-los que els llegeixin, i que en conseqüència signin també la Declaració.

Aquest és, de fet, un exemple que demostra com cada cop més els lobbies, siguin econòmics, industrials o socials, miren d’influenciar al Parlament Europeu ja que saben el pes legislatiu i polític que tenen els debats que hi tenen i les declaracions/textos/resolucions que en surten.

La nostra feina, com a diputats i diputades, és escoltar tothom, però alhora valorar els arguments per saber, finalment, decantar-nos cap al costat que considerem més adient. I és evident que no tots calcem el mateix peu, com també és evident que hi ha membres més influenciables que d’altres segons la mena de lobby del qual estiguem parlant. El resultat final, ja sigui una Declaració Escrita, un Informe o un text legislatiu, dependrà de la capacitat d’influència i seducció que els diferents lobbies hagin tingut, així com de la sensibilitat dels membres electes per escoltar-se més uns o altres.

Es tracta, al cap i a la fi, d’una qüestió de correlació de forces.

Foto: Activistes i persones portadores de VIH de l’India, van protestar contra de Novartis a finals de gener. Font: BBC

STOP SIDA: la lluita de tots/es els/les Ferrans Pujol del món, és també la nostra lluita

1

Enguany no he pogut participar en la tradicional marxa amb antorxes pel centre de Barcelona amb motiu del dia mundial de la lluita contra la SIDA ja que em trobava a Brussel.les tractant, precisament, d’aquest tema (Fets, no paraules, en la lluita contra el VIH/Sida). No obstant, aquest vespre sí aniré al Ball de la Paloma (el 18è ja). Sigui com sigui, a més a més de dur el llaç vermell és important posar de manifest algunes dades i reflexions que ens permetin no abaixar la guàrdia en cap moment. I això és precisament el que fa en Ferran Pujol, juntament amb moltes d’altres persones. Trobo l’entrevista que li fan avui a La Vanguardia prou interessant com per transcriure-la tal qual: (segueix…)


Sida la epidemia en alza

INFECTADO HACE 20 AÑOS – FERRAN PUJOL

"Socialmente es como hace 20 años"

Un activista critica que aún no se conoce bien la infección ni se hace lo posible para prevenirla

MARTA RICART – Barcelona

"Me duele que no lleguemos al fondo en la pedagogía para que los jóvenes alcancen la edad sexual preparados"

Ferran Pujol, nacido en Reus hace 47 años, supo que estaba infectado con el virus causante del sida (VIH) en 1986 – aunque quizás el contagio vía sexual fue años antes-. Le dieron dos años de vida y en sus primeros años reunió criterios médicos para ser considerado enfermo de sida. Pero mejoró a la par que la medicación. "No me considero un enfermo – afirma-, sólo portador de un virus y hago vida normal, puede que el virus progrese, pero quién sabe, el futuro es prometedor". Con la perspectiva de veinte años, señala que la infección ha mejorado "de forma espectacular" en el aspecto médico en los países donde se trata, pues pese a la obligación de tratarse de por vida o los efectos secundarios, el diagnóstico de portador del VIH ya no supone la muerte certera a corto plazo. "Socialmente, estamos igual que hace veinte años", asegura. Su receta: pedagogía.

Cuando Pujol supo que era seropositivo, eran los años de expansión brutal de la epidemia y se involucró en la lucha. En 1993 fundó Projecte dels Noms que buscaba recordar que "morían personas normales" popularizando el tapiz tejido por familiares y amigos en memoria de sus muertos.

La última iniciativa de Projecte dels Noms – entidad vinculada a Hispanosida y dirigida sobre todo a hombres que practican sexo con hombres- es la prueba rápida del VIH, con resultados en media hora. Busca aumentar el diagnóstico precoz de infectados, para evitar que desarrollen el sida o transmitan el virus a otros. En un mes, el servicio se ha colapsado. Cien pruebas de VIH y 50 de sífilis han detectado cinco positivos y corroborado que se practica el sexo sin preservativo, incluidas personas con infecciones, que saben o no que las tienen, pero pueden transmitirlas.

Pujol aboga por que se disponga de datos – respetando la confidencialidad- de cuántas personas se infectan de VIH, para afinar en las políticas de prevención. Y también apuesta por promocionar el preservativo y hablar del sexo sin tabúes. "Me alegra – señala- colgar el tapiz del sida con el alcalde o la consellera, pero me duele que no lleguemos al fondo en la pedagogía para que los jóvenes alcancen su edad sexual preparados, no sólo ante el VIH sino otras enfermedades sexuales o el embarazo no deseado. Ni con 25 años de sida hemos llegado en España al nivel de otros países vecinos, donde hay una constante información del sida y de cómo evitar el VIH y cuándo no existe riesgo. Aquí hemos hecho avances, claro, pero, por ejemplo, ¡cómo puede ser que la distribución de preservativos en institutos aún depende de que el centro lo pida? Antes se culpaba a la ideología del Govern, ¿qué obstáculo hay ahora?".

Pujol critica que como nadie está bien informado, ni en grupos vulnerables, no se es consciente del riesgo del VIH, ni se sabe cómo tratar a un infectado. "Incluso en países con muchísima población infectada, quien no lo está piensa que nunca se infectará, que el VIH es cosa de monstruos sexuales, y no es así". Los reparos sociales favorecen la discriminación, asegura Pujol. "Está institucionalizada: nadie critica a Estados Unidos por vetar a seropositivos extranjeros", cita como ejemplo.

Foto: Ferran Pujol. Font: El Pais.

 

Fets, no paraules, en la lluita contra el VIH/Sida

0

Amb motiu del dia mundial de la lluita contra la SIDA (1 de desembre), al Parlament europeu hem fet aquest matí un debat sobre el tema, votarem més tard una Resolució al respecte. El debat ha començat amb una intervenció de la Comissió. En la meva intervenció he manifestat el següent: "En la lucha contra el VIH/Sida estamos  aún lejos de la victoria. Y sin embargo ésta es posible, simplemente, con voluntad política. Los números son claros: la inmensa mayoría de las nuevas infecciones se dan en los países en vías de desarrollo, lo que hace que (segueix…)

el VIH sea en estos momentos uno de los principales factores de freno al progreso de miles de pueblos y comunidades.

Se trata, por tanto, de una emergencia mundial, tanto des del punto de vista sanitario, como social, como económico.

Hoy sabemos cuál es el problema, y sabemos como prevenirlo y como tratarlo. Pero para ello se requieren recursos, responsabilidad política, responsabilidad de los sectores económicos y responsabilidad social y cultural.

Entre otras medidas, por ejemplo, es necesario asegurar el acceso universal a los medicamentos esenciales, cosa que hoy no es todavía posible debido a la avidez de ciertos sectores económicos, sobre todo del sector de las farmacéuticas, que no tienen escrúpulos en este tema, convirtiéndose así en claros corresponsables de un asesinato en masa a escala mundial. (Nota: veure per exemple aquesta campanya d’IntermónOxfam, entre d’altres) 

Así mismo, ciertos discursos de sectores ultraconservadores en contra de la salud sexual y reproductiva son también altamente responsables de esta situación. Oponerse hoy día, por ejemplo, con la información que tenemos, a que todo el mundo, y en especial la gente más joven, cuente con una adecuada educación sexual es, se mire como se mire, un atentado a la vida y a la dignidad. Y por supuesto una inmoralidad.

Un año más, por tanto, toca reclamar hechos, compromiso y, sobre todo, que se cumplan las promesas".

Font foto: BBC