ARCHILETTERS

NOT TO BE A NUISANCE, BUT NOT TO GIVE FREE SERVICE

Arxiu de la categoria: ARCHITECTURES

UFA entremitgeres. Paterna.

Deixa un comentari

El projecte arranca del deler del promotor per tindre una vivenda unifamiliar en ple centre de la vila. Un habitatge que va tindre múltiples entrebancs per estar situat en la zona d’excavacions arqueològiques on l’arqueòloga municipal, deixeble d’en Taradell ens va fer la vida impossible. Doncs pressentia que el Forn àrab originari de la Paterna islàmica estava sota el dit solar, ja bastant irregular en la seua silueta. Heus ací el resultat final.

L’estat en què la trobàrem era aquest:

El resultat final fou aquest:

Plurifamiliar a Paterna. Architettura Povera.

Deixa un comentari

Edifici entre mitgeres situat en la cantonada de c/ Mare de Déu del Pilar cantó C/ Mare de Déu dels Desemparats, de la Vila de Paterna. Prevalien els criteris de sostenibilitat, de “fer ciutat” urbans i de “monumentalitzar” una bossa degradada del barri de l’Eixample que havia quedat entre les grans construccions del desenrotllisme dels seixanta i setanta del segle passat que havia quedat engolida i despersonalitzada. No quedava una altra-donat el caràcter especulador del promotor i constructor de caure retuts a unes tipologies d’eixample per la magnitud del solar i la seua profunditat, adobada també per la mentalitat conservadora dels compradors.

 

Ahir mateix vaig tornar, com sempre faig, a veure com s’havia incardinat la peça en el context i vaig creure que havíem passat de ser un niu de rates a la peça de referència més dinàmica de tota la contornada.

A Paterna vaig descobrir el mateix problema que tenien a Berlín: l’existència de grans illes de cases (mansanes) que deixaven  molt d’espai interior per a fer Hof o patis interiors de trobada i ús comunitari.  A Paterna no era possible tanta generositat espaial, i vaig endegar una sèrie de projectes sobre allò que hom anomenà EL PROJECTE COMÚ EUROPEU: L’HABITATGE SOCIAL. I  vaig prendre-hi de referència algunes obres d’Oswald Mathias Ungers, en aquest context a Berlín.

L’organització funcional consistirà en el següent:
• Planta Soterrani 2: dedicat a places de garatge i trasters.
• Planta Soterrani 1: dedicat a places de garatge i trasters.
• Planta Baixa: dedicat a vestíbuls, vivendes i locals.
• Planta 1a ,2a i 3a: dedicat a vivendes.
• Planta àtic: dedicat a vivendes.
Quant a l’exigència de la normativa vigent a l’existència d’una plaça de garatge per vivenda, cal dir que en este edifici la dita exigència se supera amb escreix ja que tenim 27 vivendes i 45 places de garatge.

La composició morfotipológica de l’edifici és d’un sol cos, clarament llegible des de l’exterior, amb una interposició de zones ixents i entrants, i amb una trama de buits molt definida.

La composició s’ha establit, en plantes, segons els criteris de distribució d’edificis entre mitgeres, per això s’articulen al voltant dels patis de llums. És a dir amb base a criteris d’habitabilitat, intentant de dotar cada vivenda del màxim d’espai servit i el mínim de servidor. Ubicant en la totalitat de les vivendes com a mínim 3 dormitoris, a excepció d’una vivenda d’àtic que tan sols té dos dormitoris. Tots compten amb dos banys i una cuina, a excepció de la dita vivenda d’àtic que tan sols te un bany. L’estesa de roba es fa en la terrassa comuna de coberta de l’edifici.


La composició de la façana és de caràcter clàssic ordenant-se en alçària segons basament, un cos central i la coronació de marquesina per mitjà de la reculada amb unes zones terrassades perquè d’aquesta manera poder-hi regularitzar les distribucions respecte a la façana.

Plurifamiliar a Emperador (Architettura Povera)

Deixa un comentari
EMPERADOR_11-03-04 100003 EMPERADOR_11-03-04 099002EMPLAÇAMENT I PREEXISTÈNCIES.
El solar on situarem l’edifici és el resultat de l’enderroc de dos vivendes unifamiliars, situades en l’Av. Barcelona, 28 i 30 d’Emperador.
Cal dir que en la unifamiliar sítia en l’Av Barcelona, 28, en l’actualitat hi ha adossada una església i la mateixa, disposa d’un porxe o magatzem en la seua part superior que s’accedix per mitjà d’una escala existent en la dita vivenda, és a dir, en l’interior del nostre solar, i que per tant també serà derrocada ja que se sustenta amb l’estructura actual de la dita vivenda però, queda contemplat la reposició de la mateixa en forma i posició idèntica, i per tant, la dita església no patix cap menyscabament per la realització de la nostra edificació, és més, la dita escala queda infinitament en millors condicions que en les que es troba en l’actualitat. Quant a la zona posterior d’eixa mateixa mitgera amb l’església, cal dir que hi ha la sagristia de la pròpia església la qual disposa d’un buit orientat al corral actual de la vivenda existent, per tant tal com s’observa en el pla adjunt es realitza un pati de 2,00×2,00 m per a respectar d’esta manera les condicions d’il•luminació i ventilació de la dita sagristia.
COMPOSICIÓ
La composició resultant procedix dels requeriments següents:
1) Un promotor xicotet però amb idees i ambició de resultats arquitectònics dignes.
2) Un solar difícil. Prou car en la seua compra.
3) Una necessitat tindre uns resultats econòmics no caòtics.
4) L’anterior hipòtesi de partida ens porta a un esgotament de l’edificabilitat.
5) Unes vivendes dirigides a compradors jóvens.
6) Una imatge projectada sobre l’entorn urbà que millore i dignifique, encara que sense grans pretensions, l’existent.
7) Una reglamentació ordenancista, que deixa poc marge per a l’evocació i la sorpresa.
PROGRAMA.
El programa funcional establit d’acord amb les necessitats requerides per la propietat, es resumix en la inserció de 14 vivendes, totes elles de 3 dormitoris, i locals comercials, existint un nucli de comunicació vertical i un ascensor que dóna accés a les diferents plantes.
AMBIENTACIÓ URBANÍSTICA.
Amb esta proposta s’intenta de conjugar tres requeriments: el 1r requeriment és el propi de la propietat que contempla el punt realista de les disponibilitats econòmiques d’un promotor xicotet en la intervenció i el seu programa de necessitats; el 2n, la inserció d’una peça arquitectònica de caràcter contemporani que, de manera suau, cree urbanitat per continuïtat amb l’entorn preexistent, i simultània i contradictòriament faça la sensació que “és fa ciutat”, és a dir, conforme el locus i que reflectisca l’existència de funcionament de la dita peça per mitjà del propi llenç de la fatxada i els seus entrants i ixents així com els seus buits; i el 3r i més important des del punt de vista social, és la motivació que tinguen accés a la compra gent jove en una zona de l´horta Nord molt abellidor i de vida tranquil•la.
Que si bé la compra del terreny és, i ha resultat cara, la construcció d’acabats es realitzarà amb qualitats mitges, però dignes, com a mitjà d’aconseguir dit objectiu.

Plurifamiliar a Museros. Architettura Povera.

Deixa un comentari
TOPOGRAFIA, EMPLAÇAMENT I PREEXISTÈNCIES.
Com la parcel•la Museros 1, es troba enclavada en la mateixa zona d’eixample, tot just davant de l’anterior, i separades ambdues per un carrer. Tenint totes dues els mateixos considerants de l’entorn: la via del tren, el pas elevat de la carretera de Nàquera a Massamagrell, antiga carretera de Barcelona i naus industrials perifèriques a la vora del nucli antic que han restat empresonades després de la nova urbanització. En aquest cas ens trobem davant de l’scalèxtric del pas elevat de la carretera de Nàquera a Massamagrell, que es troba a les nostra esquena. La parcel•la més rectangular, proporcionada i limítrofa, dins de la Unitat d’Execució, ens dóna peu a experimentar i posar en crisi sobre les actuacions precedents. Sent en aquest cas molt semblant a les precedents, i no amb la longitud i encorbament que hi havia a Museros 1.
DSCN3051PROGRAMA
Repetim les hipòtesis de partida: donat el preu de la parcel•la, la inexperiència del promotors, traure el màxim d’habitatges de tres dormitoris en una forquilla variable entre 95 i 130 metres quadrats. Tots els habitatges hi havien de gaudir de terrassa particular de més de 15 m2. A més de serveis comunitaris com és piscina i garatge d’una plaça per habitatge, com a mínim. Preu de mercat d’eixida: 1500 € /m2. En concret consisteix a reproduir els serveis d’alt estànding que es produeixen a València, des d’una perspectiva d’accessibilitat a gent normal, nivell econòmic mitjà ⁄ baix. Hi havia la premissa de la sostenibilitat entesa en aquell sentit en què Stephen Bayley ho explica:
The best argument for good design is that it last. The best argument for good science is that it deplores waste. I’m bored with guilty and tecnologically illiterative environmental Luddites describing a future of guilt and privation led in caves. There’s an alternative responsible future persuasively offered by Braungart and McDonough. THe survival of the planet can be re-stated in terms of stimulus, opportunity, challange and reward. Works for me’.
HPIM6257
CONCEPTUALITZACIÓ FORMAL I TEÒRICA. Pagoda + Architettura povera.
Les ordenances del sector obligaven a partir de la segona a enretirar-te quatre metres de la zona de vial públic. Precepte que ací, sí vam complir. L’estructura, però quedava per a formar part de la composició. Aquesta intervenció actua, igual que la Museros 1, amb cadència d’instal•lació per contrast, no analògica. Hem pretès ser una recerca entre l’arquitectura vedettista. Malgrat la incapacitat pressupostària. Tot intentant, de nou, agombolar el més amb el mínim. Cobrir els requeriment que serien desitjats per l’alt estànding en quant a prestacions a l’usuari final. És a dir, s’ha rebutjat la solució mimètica, així ser conscients que excloíem la possibilitat de minimitzar l’impacte en el context existent. Antirretòrica. Materials i qualitats estàndard, però ben construïdes i executades. La qual cosa és mèrit del constructor. La interacció vital entre interior de l’habitatge i els exteriors, comunitari.
COMPOSICIÓ.
Aquesta intervenció segueix el rastre de les intervencions precedents que semblaven casernes militars. Invertint els termes creant des de la composició un altre artefacte volgudament diferent. Un cub s’alça i és cobert per una coberta corba que suporten els pilars exempts perimetrals. El nucli de comunicació vertical queda arran de façana. Pecat capital en tot disseny comercial. La façana és caríssima, diuen els promotors. Tot s’organitza simètricament. Contradicció evident en un concepte oriental. I volgudament oriental d’imatge exterior. En tots els casos la distribució és planta inferior com a zona diürna i la superior nocturna. Dos habitatges per cada planta, i ús comunitari a tothom. La inserció de marquesina a l’accés rememora el Tori dels camins del Japó. Pilars i bigues permet la possibilitat d’instal•lar-hi envelats d’arrel mediterrània. Mescla mediterrània i oriental. Malauradament i unilateralment un dels promotors s’enrocà en la treia de colors del portam i dels parament destrossant tots els conceptes que hi havia meditat. El resultat és clarament discrepant amb l’ideat, capgirant la concepció constitueix un acte de falta de formació. Amb una frase que llançà, un dels socis promotors, acabà la diatriba: Parece un hospital con estos colores. A hores d’ara, ja estesa la moda dels dits colors, sembla que podrem desenvolupar alguna peça d’aquest caire. El mal ja és irreversible.

REIVINDICACIÓ DE “L’ARCHITETTURA POVERA”

Deixa un comentari

TOPOGRAFIA, EMPLAÇAMENT I PREEXISTÈNCIES.

B0804La parcel·la es troba enclavada en una zona d’eixample, encerclada per la via del tren, el pas elevat de la carretera a Nàquera, antiga carretera de Barcelona i naus industrials perifèriques a la vora del nucli antic que han restat empresonades després de la nova urbanització. El dit fragment es troba dissenyat per una reparcel·lació que aboca carrer perifèrics en illes de cases envoltant un jardí de forma el·líptica. La tipologia típica és d’edificació oberta. La topografia és plana. Les preexistències són de bloc centrat en la parcel·la oberta, enretirant-se dels límits. I en d’altres zones properes al nucli blocs lineals de morfologia que recorda les casernes militars. Cap intencionalitat més enllà que la materialitat a construir unifamiliars en filera, iterativament una al costat de l’altra. Sempre igual. La  parcel·la sobre la què assentem la intervenció és la procedent d’una subhasta municipal que fita amb el jardí central de forma quasi-el·líptica. És a dir, es tracta d’un trapezi curvilini.

PROGRAMA

B0754

Donat el preu de la parcel·la, la inexperiència del promotors, traure el màxim d’habitatges de tres dormitoris en una forquilla variable entre 90 i 130 metres quadrats. Tots els habitatges hi havien de gaudir de terrassa particular de més de 15 m2. A més de serveis comunitaris com és piscina i garatge d’una plaça per habitatge, com a mínim. En concret consisteix a reproduir els serveis d’alt estànding que es produeixen a València, des d’una perspectiva d?accessibilitat a gent  de nivell econòmic mitjà-baix.

pluri1-1maxi

CONCEPTUALITZACIÓ FORMAL I TEÒRICA.

Lliscament corb + Architettura povera.

Aquesta instal·lació ha pretès ser una recerca entre l’arquitectura vedettista o aspergèrica amb capacitat pressupostària i màxima prestació i l?anònima, la finalitat de la qual, és simplement la construcció material d’habitatges amb la inversió mínima. Tot intentant agombolar el més amb el mínim. Cobrir els requeriment que serien desitjats per l’alt estànding en quant a prestacions a l’usuari final. És a dir, s’ha rebutjat la solució mimètica, així ser conscients que excloíem la possibilitat de minimitzar l’impacte en el context existent. Anti-retòrica. Materials i qualitats estàndard, però ben construïdes i executades. La qual cosa és mèrit del constructor. La interacció vital entre interior de l’habitatge i els exteriors, comunitari i públic. S’intentà treballar amb els materials més comuns.

COMPOSICIÓ.

B0776

pluri1-5maxiCada segment és diferent als dos contigus. Com si de formatgets, sense punta, es tractés. Cada tros de pastís consisteix a superposar dos unifamiliars amb la seua terrassa. Les dues plantes primeres conformen un dúplex que tenen l’accés des del jardí públic i la terrassa posterior que dóna a la zona comunitària amb terrassa privativa.Les plantes tercera i quarta, conformen el dúplex superior. La terrassa es situa a la part davantera que dóna vistes al jardí i en la llunyania al mar. En tots els casos la distribució és planta inferior com a zona diürna i la superior nocturna.La inserció de marquesines amb pilars i bigues permet la possibilitat d’instal·lar-hi envelats d’arrel mediterrània.

Rehabilitació a c./ de l’Estamenyeria Vella, 9

Deixa un comentari
DEFINICIÓ DEL TREBALL.
El present projecte BÀSIC i D’EXECUCIÓ, té per objecte definir la intervenció de rehabilitació integral I AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA de l’edifici de d’habitatges situat al carrer de l’Estamenyeria Vella nº 9, cantó amb carrer de l’om i Generós Hernàndez, de la Ciutat de Valància. Hom percep la conformació de l’edifici per l’agregació de tres cossos d’antics edificis, (segurament cases-obrador) un d’ells, el més antic de composició estètica, clarament llegible des de l’exterior, estant els altres dos emmascarats per una intervenció epidèrmica de façana, del segle XIX, però que es deixa veure i interpretar l’esquema de murs de càrrega diferenciats, una profunda intervenció de reorganització interior.
L’edifici en l’actualitat és una construcció castigada per la seua antiguitat. Està desnonada actualment. L’ús últim és d’habitatges (4) amb planta baixa comercial. Aquest edifici es troba situat a CIUTAT VELLA, en concret al BARRI DE MERCAT. Per tant es regeix pel PEPRI. vigent (aprovació definitiva 19-febrer-’93).
cons3-1maxi
El solar gaudeix d’una zonificació de Sòl Urbà d’Ús residencial, segons s’especifica en el PEPRI del Barri del Mercat, aquest no especifica cap nivell de protecció, tot i que, la Conselleria de cultura ha establert un Nivell de protecció Arquitectònica 3 consistent en la preservació de les façanes a carrers Estamenyeria Vella i de l’om, així com la coberta. Veure-hi, AMBIENTACIÓ URBANÍSTICA.
AQUEST EDIFICI SUPOSA UN PUNT DE DISCREPÀNCIA PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PEPRI, ENTRE AJUNTAMENT I CONSELLERIA. DONCS EL PEPRI ESTABLEIX UN ENDERROC DE L’ EDIFICI DE CAPÇALERA PER A CONFORMAR LA PETITA PLAÇA DAVANTERA, AMB LA CONSEGÜENT MODIFICACIÓ DE LA TRAMA, PER L’ACORD DE 28-8-1997, EMÈS PEL TÈCNIC DE LA CONSELLERIA DE CULTURA, J. MANEL DESPIAU I ORRIACH, I REFRENDAT DE LA DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONI ARTÍSTIC, DIT EDIFICI ES MANTÉ EN SA CONFORMACIÓ GENERAL ACTUAL, SEMPRE I QUE EN LA TRAMITACIÓ MUNICIPAL DE L’EXPEDIENT DE REHABILITACIÓ S’ INCLOGA EL CITAT EDIFICI EN EL CATÀLEG D’EDIFICACIÓ PROTEGIDA DEL PEPRI DEL MERCAT AMB NIVELL DE PROTECCIÓ 3.
En l’actualitat l’edifici es troba desallotjat i amb llur forjat totalment apuntalats i estintolats des de planta baixa fins la coberta, requerint-s’hi d’una ACTUACIÓ D’URGÈNCIA, per estar afectada greument la seua estabilitat, amb ruptures de biguetes, corc i amb els murs de façana i mitgera en moltes zones seriosament esquerdats i/o desplomats. Endemés l’edifici es troba deteriorat per un incendi que l’afectà parcialment al forjat de la planta 2ª de l’edifici en la zona caient a c./ Om. Existeix també un estintolat exterior pel c./ Generós Hernàndez a nivell de planta baix que evita la caiguda d’un tancament desplomat a causa de l’empenta produïda per la ruptura parcial d’una de les escales de l’edifici. Tot i que és insuficient haver-s’hi d’apuntalar, també, el matxó de pedra de mitgera.
L’organització de l’estat actual consisteix en P. Baixa dedicada a local SENSE D’ÚS (quan se li assigne un ús serà precís que tècnic qualificat realitze projecte d’activitat per a l’obertura) i plantes 1ª a 4ª dedicades a apartament.
LA INTERVENCIÓ CONSISTEIX EN UNA REPARACIÓ ESTRUCTURAL DELS ELEMENTS PORTANTS
DANYATS, ADECENTAMENT I DECÒRUM DE FAÇANES, SUBSTITUCIÓ DE COBERTA, I EN QUANT A HABITABILITAT I ELEMENTS COMUNS, UNA REORGANITZACIÓ FUNCIONAL.
CARACTERÍSTIQUES DEL SOLAR.
SITUACIÓ:c/ Estamenyeria Vella, nº 9.
SUPERFICIE DEL SOLAR: 87,65 m2
DIMENSIONS:
Façana principal c/ Estamenyeria Vella 13.22 m.
Façana esquerra c/ Om 7.27 m.
Façana fondo c/ Generós Hernàndez 4.12+8.91 m.
Mitgera dreta 6.29 m.
OCUPACIÓ DEL SOLAR: L’ocupació és la total del solar, clar, és una intervenció de rehabilitació sobre un edifici existent. Per tant, no existeix variació en la superfície ocupada del solar.
COMPOSICIÓ DE L’EDIFICI.
En estat anterior de l’edifici, el baix s’utilitzava com a sala de jocs recreatius i en la resta de les quatre plantes, de manera anàrquica, s’ubicaven entre quatre i sis vivendes.
El programa de necessitats requerit per la propietat, es resumeix en la inserció de una planta baixa sens ús assignat i quatre plantes altes de vivenda-apartaments. Tres dúplex i dos símplex, tot això dintre del volum original de l’edifici. Les cobertes s’hi reconstruiran
exactament iguals a les existents.
AMBIENTACIÓ URBANÍSTICA.
L’edifici que es rehabilita pertany al Barri del Mercat, el PEPRI del qual (data d’aprovació definitiva 19-II-1993) regeix urbanísticament. Dintre d’aquest, l’edifici objecte d’aquest projecte, pertany a l’àmbit de gestió de la UA.- 8 (que preveu la gestió per expropiació i promoció d’iniciativa pública) de l’àrea de qualificació urbanística CHP-151. Igualment, l’edifici, pertany al BIC. de l’entorn monumental de la LLOTJA. Dit edifici no posseeix cap nivell de protecció. Sent l’altura de cornisa la referenciada 4z, sent 5 las altures del nostre edifici. L’estructura tipològica del dit edifici el resultat de l’agregació de tres (3) cases-obrador, passants entre c/ Estamenyeria i c/ Generós Hernàndez. Les dos entre mitgeres sofriren una intervenció, possiblement, en el segle passat que origina la façana pseudoacadèmica que las unifica morfològicament, mentre que la de la cantonada, als tres carrers, manté llurs trets preacadèmic. Aquesta darrera, segons el PEPRI (pla de RÈGIM URB.), preveu el seu ENDERROC, amb ruptura de la trama urbana originària i incorporació al espai públic EL-2, produint un esbudellament del dit espai.
Sofrint i sotmetent-se a un FORA D’ORDENACIÓ SUBSTANTIU. Segons DT. 9ª de les NNUU del Pla General. CRONOLOGIA PRÈVIA A LA INTERVENCIÓ:
1) Declaració de RUÏNA IMMINENT per part de l’excm. Ajt. de València. 21-junio-1991.
Resolució Nº L-3296
2) Informe Tècnic de la Unitat d’Inspecció del Patrimoni Històrico-Artístic dels S.T. de Cultura i Educació de la Conselleria. 2 de agost de 1991. NO AUTORITZANT LA DEMOLICIÓ DE L’EDIFICI, adherint-se al compromís de la propietat a rehabilitar-lo. Basant-se en llur pertanyença al BIC monumental de la Llotja i negativitzant l’esventrament de dit espai a costa de la pèrdua de l’escala ambiental i de la traça urbana històrica.
3) Informe de la OT. de Edificis Ruïnosos, Exp. 4806/78, de data d’ofici 6 de novembre de 1996, pel què s’hi determinen els treballs mínims d’apuntalament, sanejat, etc.
4) Nou informe de la O.T.R. de 26 de novembre de 1996, fent extensius els treballs d’apuntalament de forjats en tota sa superfície.
5) Consulta a la Comissió Municipal de Patrimoni. Data de 31-1-1997 per la què s’analitzà una proposta que Estudi d’Arquitectura desconeixe, i que valorava positivament la rehabilitació i feia esment en els aspectes d’ incidència en l’entorn, manteniment de façanes, exigència de normativa, altura de forjats en l’element reconstruït (?) , creació de balconada en c/ de l’Om, acabats de façana i execució en terminis concrets. Fins i tot inclusió de l’edifici en el PEPRI del Mercat o mitjançant oportú instrument de planejament. I Com. 7-2-97
6) Modificació Puntual del PEPRI del Mercat. Expedient 239c.97 . Informe Tècnic de 28-agost de 1997 pel que es dóna aprovació definitiva de la modificació puntual de PEPRI del Mercat en l’àmbit de l’edifici Estamenyeria Vella 9, redactat per n’Agustín Cámara Tercero, arquitecte, sempre i quant en la tramitació municipal de l’expedient s’incloga el citat edifici en el Catàleg d’edificació protegida del PEPRI amb un nivell de protecció 3. Amb aquesta proposta s’intenta de conjugar tres requeriments : el primer i més important des del punt de vista urbà és la protecció, MITJANÇANT LA INSERCIÓ D’ÚS, de l’edifici. Tot recolzant-nos en els criteris compositius de l’entorn i requeriments de la Conselleria. Així com “la curosa investigació interior per a determinar la possible existència de restes arquitectòniques d’interès”. El segon és el propi de la propietat; que contempla el punt realista de les disponibilitats econòmiques d’una empresa petita en la intervenció i llur programa de necessitats; i el tercer de composició interna, que d’una manera contemporània, que reflectisca l’existència de funcionament intern complex, de dúplex i símplex, a base de vivendes-apartaments acoblat a un sistema de buits i massissos que solucione la contradicció d’encontrar-se amb dos edificis de diferent època, amb sistemes morfològics diferents, on precisa continuar donant la lectura (MORFOTIPOLÒGICA) urbana de dos edificis i, alhora, tractar-lo internament, com a un únic conjunt. Conferint-li una dignitat i perdurabilitat que havia perdut completament; i a les persones una seguretat i habitabilitat contemporànies. Creient que és, aquest, un dels eixos de recuperació per a Ciutat Vella.
APROXIMACIÓ HISTORIOGRÀFICA.
Tal i com es detecta al plànol del Pare Tosca (1703), de tota l’illa de cases a la qual pertany l’edifici objecte d’aquest projecte és l’únic que apareix. Constituint ambdós edificis una illa, que donava façana a l’actual plaça del Doctor Collado (antiga pl. de la Llotja de l’oli).
L’edifici era de planta baixa i dues altures. Situat sobre el carrer de la Estamenyeria Vella, constituïa el carrer gremial on es feia l’estam (segons el Fabra , Estamenya : Teixit assarjat de llana o estam, generalment tot negre o de diversos colors, que serveix per a la confecció de faixes, gipons, faldes, cobrellits, mantells, etc. Precisament a un carrer de prop es troba el carrer de Tonedors ( on es tallava la llana de les ovelles).
Arran de l’apuntalament fet, s’observà que aquest estava fet en fals i que dessota la planta hi havia un semisoterrani, amb dos finestrons que òbviament donarien al carrer. En el dit espai hi ha un pou fet de fàbrica de maons i una mena de peanya amb pica de pedra per a llavar la llana. Possiblement els edificis primigenis, de menor altura, de caràcter tipològic de casa-obrador fan conformació d’unitat constructiva interior ja al segle XVIII i la perforació de parets mitgeres mestres igualant nivells de forjat en els dos edificis mitgers, no en el de cap de cantonada. Tal i com es detecta de restes de fàbrica tallada en façanes i els matxons. A més de que, base a aquesta hipòtesi n’observa-hi que les diverses façanes a c/ G. Hernàndez no estan alineades. La intervenció d’unificació epidèrmica de c/ Estamenyeria hom denota una arrel dinovesca i acadèmica, així com una sobreelevació de cossos, carpanellant els arcs dels buits, introduint-hi el motluratge popular típic protoburgès. No obstant les baranes continuen sent de forja i no de fosa com en el del cap de cantonada del segle XVIII o anteriors. L’edifici de cap manté la tipologia constructiva de buits rectangulars, amb falsejats en llindes amb primes conformant l’esplandit, esquadries típiques del XIX en finestres y balconeres, amb contraventalles i balcons de forja amb tornapuntes entre l’entramat de balcó i el parament de façana, que suporten l’enrajolat tot de ferro forjat inclús les baranes.
De la mateixa arrel compositiva és l’encadenat de pedra buixardada que sosté les cantonades de l’edifici preacadèmic.
En l’actualitat es detecta com dos cossos únicament, metamorfositjar-se els dos mitgers en un sol edifici. Tot donant una clara lectura i distinció entre buits d’alcova (finestrals) i finestres d’altres dependències i finestrons d’il•luminació d’escala -no existent ja. Tal com ens explica T. Simó en “La arquitectura de la Renovación Urbana en Valencia”: La exigencia de los solares anteriores puede hacer inimaginable la estrechez de lo edificable y como aun el patinillo es inexistente en toda la primera mitad del XIX, a esta angostez viene a sumarse la utilización, para dar luz a la escalera, un hueco en la fachada.
Al llarg d’una intervenció en un edifici va donant-nos noves pistes per a determinar d’una manera més correcta i fefaent la baula que conforma cada construcció dins del conjunt i també dintre del teixit i devenir històric de la ciutat. Tanmateix pensem que cal avançar unes hipòtesis de partida aniran, o no, confirmant-se en descostrar-hi murs, que ens hi amaguen la realitat de l’edifici. I que cal reflectir, si més no, al llibre d’òrdens o com estudi -posem per cas en un annex- en finalitzar les obres. Bo i pensant-ne que aquesta intervenció n’és una més en el devenir de la vida de la construcció. No essent-hi aquesta la definitiva i última. D’aquesta faisó podrem esbrinar, el perquè dels finestrons de semisoterrani, ¿ el nivell del terra del carrer era molt més major ?, ¿ El perquè de tots tres edificis mantenen sengles obertures a carrer de G. Hernàndez i estan sobre llindes de pedra treballada ?, ¿ Perquè els baixants de façana no s’emboteixen dins del mur quan la reglamentació del XIX comença a considerar-ho preceptiu o entubar en tub de fosa ?, etc. Tal i com aporta el projecte de proposta ¿el balcó entre carrer de l’om i Generós Hernàndez girava realment ¿ com és general en l’entorn , fins i tot en edificis de menor envergadura. La unificació d’ambdós edificis ( en realitat del tres) comporta un “desdibuixat” de l’originari i uniformització de buits (segurament la mitgera entre el primer i segon, no el de cap, anava a parar a una de les balconeres actuals, en concret la central), altures i de forjats.
Amb la proposta actual se recupera l’accés pel carrer de G. Hernàndez. Com es desprèn que els dits edificis conserven el finestró en façana que il•luminaria l’escala junt a la mitgera, avui pràcticament desapareguda. La façana del cos entre mitgeres, a Estamenyeria, té unes dèbils connotacions tardoneoclàssiques que recorden, de lluny, aquella arquitectura eclèctica de rel academicista pseudofrancesa amb un to vernacular, que s’expressa amb els cèrcols motlurats dels buits que apareixen en els pisos alts de les ordenances dibuixades. La matriu del motluratge és típica de la època, que podríem dir que estava feta industrialment a València, on podem trobar-la amb petites variants por tot Ciutat Vella.
Aquest edifici té unes façanes pesades, però, manté el concepte clar, contundent i omnipresent (a tot l’arc mediterrani) de plans nets i tallants que tanquen espais arquitectònics més complexos. Que la solució de proposta pretén mantenir i potenciar. Aquestes són construccions que s’ adapten molt bé al tipus de casa entre mitgeres i que permeten de mantenir una gran unitat de carrer corredor.
ESTUDI FUNCIONAL.
El programa de necessitats requerit per la promotora, es desenrotlla de la manera següent:
PLANTA SOTERRANI: Espai existent abans de la intervenció, diàfan i sense ús específic assignat que per llur configuració i extrema petitesa està vinculat sols amb el local de la P. Baixa.
PLANTA BAIXA: S’estructura en dues zones
1) Planta diàfana sens ús assignat amb un lavabo.
2) Pati d’entrada de vivendes amb accés des de c./ Generós Hernàndez.
PLANTA PRIMERA : Són tipològicament iguals i s’estructuren en tres zones.
1) Elements comunes (caixa d’escala i ascensor).
2) APARTAMENT 1 (símplex) .
3) Planta inferior (zona de dia) del dúplex 2.
PLANTA SEGUNDA : S’estructuren en tres zones
1) Elements comuns (caixa d’escala i ascensor).
2) APARTAMENT 3 desenrotllat tot ell en aquesta planta.
3) Zona de nit de la vivenda 2 (dúplex), amb accés des de la planta inferior.
PLANTA TERCERA : Són tipològicament iguals i s’estructuren en tres zones.
1) Elements comuns (caixa de escala i ascensor).
2) Planta inferior (zona de dia) del dúplex vivenda 4.
3) Planta inferior (zona de dia) del dúplex vivenda 5.
PLANTA CUARTA : S’estructuren en dues zones:
1) Zona de nit de la vivenda 4 (dúplex), amb accés des de la planta inferior.
2) Zona de nit de la vivenda 5 (dúplex), amb accés des de la planta inferior.
1.-SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES POR VIVENDES.
PLANTA SOTERRANI 27.95 M2
PLANTA BAIXA 87.65 M2
PLANTA PRIMERA 87.65 M2
PLANTA SEGONA 87.65 M2
PLANTA TERCERA 87.65 M2
PLANTA QUARTA 87.65 M2
S. CONSTRUIDA TOTAL 466.20 M2 2.
SUPERFICIES ÚTILS.
DISTRIBUCIÓ DE SUPERFÍCIES ÚTILS PER VIVENDES O LOCALS:
Immoble registral  Superfície Útil  Plantes
APARTAMENT 1    51.81 M2         1ª i 2ª
APARTAMENT 2    33.71 M2         1ª
APARTAMENT 3    33.71 M2         2ª
APARTAMENT 4    61.30 M2         3ª i 4ª
APARTAMENT 5    65.90 M2         3ª i 4ª
Local sin uso         70.84 M2         Soterrani i P. Baixa
Elements Comuns  45.65 M2         P. Baixa, 1ª, 2ª i 3ª
SUP. UTIL TOTAL 362.92 M2
 

UFA a Bétera

Deixa un comentari
LA IDEA
http://vimeo.com/7683597
EMPLAÇAMENT.
Habitatge unifamiliar aïllat situat a la Urbanització La Masia. Bétera.
SUPERFÍCIE DE LA PARCEL·LA.
1393’56 m2.
PROGRAMA.
L’elaboració de l’esmentat projecte ve condicionada per l’encàrrec de la propietat, que demana que siga resolt per a una família composta per un matrimoni (ambdós professionals) i un futur de dos o tres fills.
DESCRIPCIÓ.
Construcció d’una vivenda unifamiliar aïllada desenvolupada en dos volums, un primer volum de garatge i trasters i un segon volum de la pròpia vivenda en si.Així el volum dedicat a vivenda estarà compost de:PLANTA BAIXA: Entrada- Distribuïdora- Neteja- Cuina- Llavador- Saló-menjador- Escala- Estudi.
PLANTA PRIMERA: Distribuïdor 2- Habitació 2- Habitació 3- Habitació 1- Bany 1- Vestidor- Sala de lectura.
PLÀNOLS
CONSTRUCCIÓ I VISTES FINALS
Aquesta entrada s'ha publicat en ARCHITECTURES, General el 7 d'octubre de 2014 per josep_blesa

UFA a LA CANYADA o l’architettura povera.1996

Deixa un comentari

Davant la crisi econòmica que vam viure entre 1991 i 1996 sols ens va quedar la possibilitat de reinterpretar les arquitectures tradicionals per a continuar fent arquitectures barates. Hi havia la tendència postmoderna carregada d’un banal classicisme que sempre hi havia rebutjat. Per a eixir de l’empàs vaig idear un parell de vies. Una era la seguida per arquitectes com Òscar Tusquets a Son Blau, 90-111-10b-son_blau

També Tusquets i Clotet a Llofriu i a Pantelleria (Itàlia)13602160183_b663ba5650_b

o Milton & Alan Coulhoun en les seues intervencions al Milton Keynes (Londres).

SHRUBLAND ROAD. COULQHOUN &MILLER. LONDRES

6034257401_855301008e_b

La segona i que em semblava més segura era la dels cottages anglesos i escocesos que en el tombant del segle XIX al XX (Later Victorian houses) van prendre la decisió d’aprofundir en la realització d’habitatges unifamiliars basats en l’arquitectura vernacular per a implementar la modernitat i deixar enrere la reiterativa arquitectura  revival, com la Red House a Kent de Philip Webb, o els de Ch. F. A. Voysey a partir de la publicació de Designs for picturesque cottages de l’escocès J.C. Loudon.

I ací és on naix una empremta que en aquells anys de precarietat econòmica, industrial i d’idees em portà a projectar amb murs de càrrega tan sols. No renunciant per això a crear espais de doble alçada. Estratègies com fer que les xemeneies tingueren la doble funció de calefactar els espais i alhora foren els matxons sobre els quals crear l’espai a doble alçada d’arrel anglosaxona, com a espai del fum. Tan poc mediterrània, per una altra banda. O crear terrasses encarades vers l’est i sempre ocultant-nos del vent i la direcció de ponent. O crear lluminàries exteriors amb senzilles teules. o fer ús de les persianes de tota la vida. O que els porxes forende fusta autèntica reutilitzada de bigues de forjats antics. Sempre intentant que l’espai servit fora el major a base de minimitzar el servidor tal i com ens ensenyà Louis Kahn.

BUGARRA o l’architettura povera. 1996.

Deixa un comentari
Aquest projecte significà la materialització d’una tipologia que venia treballant des de l’època d’estudiant. Coneixia un projecte fet per l’arquitecte madrileny López Cotelo, a Cadis. Qui hi havia aconseguit fer un bloc d’HPO de quatre dormitoris. El quart li quedava súper menut i jo m’hi vaig imposar aconseguir-ne quatre dobles rendibilitzant al màxim els 90 metres quadrats de superfície útil a base de que els espais servidors foren mínims. El preu de cost fou de 7.000.000 pessetes (uns 41.571,15 €) de cost, iva inclòs, amb garatge d’un vehicle i un gran traster i dues terrasses importants davant i darrere de les unifamiliars. El preu de venda final fou d’11. 500.00 ptes, açò és 69.116,40 €. Estèticament poden semblar unes casernes militars, però l’objectiu fou buscar el menor intereix entre els murs que separaven dues vivendes, que fou 5’80 metres. L’estructura fou feta amb bloc de Termoarcilla de 190 m/m i blocs de morter de formigó massissats en els garatges. Un dels problemes amb que ens enfrontaríem era que el terreny tenia un pendent fortíssim del 100 % (45 º) i a més ens trobàrem que els terrenys eren selenítics amb grans clapes de guix que ataca el formigó dels fonaments.  Podríem denotar un resultat correcte que amaga obsessions des de l’època d’estudiant, que un dia o un altre es materialitzen.
TOPOGRAFIA, EMPLAÇAMENT I PREEXISTÈNCIES.
La parcel•la es troba enclavada en una zona perifèrica del municipi de Bugarra (Els Serrans). Entre l’avinguda de la Diputació i la carretera entre Pedralba i Xestalgar. Un tossal que es retallat per les infraestructures adés esmentades. Quasi exteriors al casc de la població. Un pendent molt pronunciat del 100 %. Amb terrenys amb matèria orgànica, copiosa d’algeps, etc. Bàsicament terrenys d’antics garroferars. Vistes importants al barranc que cau fins el riu Túria al seu pas per la població. Un microclima envejable. Més suau que els municipis propers. Una població menuda, amb població inferior als 850 habitants.
HPIM7889
PROGRAMA
Donada la silueta del solar de forma triangular i esquerpa, en principi es pensà en ubicar 16 habitatges de VPO, amb l’esbrossat posterior es veié que molt del sòl ferm quedava amagat per caure al barranc adjunt. Amb la qual circumstància ens veiérem forçats a reduir-hi els blocs. Fent-hi al remat dos blocs de set (7) peces unifamiliars cadascú. Donada la ubicació, als Serrans els mòduls de protecció són baixíssims. Calia implementar un sistema constructiu molt efectiu i operatiu per a traure un producte digne. Fer-hi habitatges de protecció oficial amb zona d’esbarjo comunitària. Habitatges amb quatre dormitoris. Cuina gran a l’estil del poble. Terrasses adjuntes a Estar-menjador. Banys complerts als dos nivells. Garatge i traster. Talment com si d’un xalet es tractés. Però per a gent del poble que tenia una concepció molt rural de l’habitatge. De fet era per a gent jove de la població.
El preu de cost de venda 10 milions de pessetes. Cost total per unitat 7 milions. Nivells de qualitat estàndard. Accessibilitat a gent normal del poble, nivell econòmic baix.
SITUACIÓ. BONA.
CONCEPTUALITZACIÓ FORMAL I TEÒRICA.
hiverns gèlids de la zona d’interior. Cap detall a ressaltar fora de l’ajustament i acoblament de la coberta a dues aigües, pròpia de l’entorn. Trencament de la cadència mitjançant la junta de dilatació, que ajudarà a acoblar-s’hi a les corbes de nivell.

Minimal. Lever 1966. Carl Andre.+ John Pawson

Un successió de maons col•locats verticalment seria la idea matriu. Seriació.

indus1-1maxi
COMPOSICIÓ.
Aquesta intervenció és la addicció d’habitatges amb un intereix de 5’80 m. Sense elements interiors de caràcter estructural. Zona inferior, garatges amb trasters. Planta primera, la baixa, zona de dia. Planta segona zona de nit. 4 Dormitoris dobles i un bany complet. Se treballava des de la secció bàsicament.
pluri4-13maxi
Aquesta intervenció constitueix una crítica avant la léttre del que podria esdevenir-se uns anys després. Contra la dita “amb diners, torrons”. Pot negar-se-li la modernitat i l’economia sintètica.
¿I la seua composició formal fora d’excessos “efectistes”?
pluri4-5maxi
Evidentment no és una intervenció bella, sinó nua. D’ofici. Realista. Satisfacció d’una intervenció eixuta i producte d’una exigència racionalista. No pertany a l’esfera de les sensacions. No pertany a l’esfera de la coentor. O el Kitsch. És vulgar, però èpica alhora. D’una èpica i ètica que ja no s’estilen. Mals temps per a la lírica.
pluri4-8maxi
pluri4-7maxi
MATERIALITZACIÓ.

Materials normals:

 • Estructura portant i murs de soterrani: murs de bloc de morter de ciment, amb forjats de F.A. unidireccionals.
 • Façanes: Revoc de morter de ciment i calç, amb pintura pètria.
 • Portam exterior: alumini lacat blanc al forn.
 • Distribucions interiors: envans de 10 cm.
 • Revestiment interior: enlluïts pintats amb p. Plàstica.
 • Paviments: gres.
 • Portam interior: tauló DM contraxapat de roure.
 • Instal•lacions de gas.
 • Coberta amb teules comunes àrabs i ràfecs amb bocateula.
 • Ram de manyà: acer galvanitzat pintat amb esmalt.
 • Trencaaigües i paviments d’elements comuns amb pedra natural.

HPIM7967

 

Us dese un vídeo d’una conferència de Víctor López Cotelo amb qui em sent identificat.

C. BETORET. C/ BARQUES CANTONADA C/ DELS TRANSITS

Deixa un comentari

PREEXISTÈNCIES.
El local al que arribem era l’antiga Papereria Bello. De reconegut prestigi a la ciutat. El local que hi havia era el resultat d’una intervenció dels anys ’70. Tota la façana coberta amb platina d’acer inoxidable. Una composició Pop-Tech. La dita intervenció hi havia buidat el lateral de la façana que dóna a carrer del transits. Recobert totes dues façanes. Emmarcat els buits com si d’un submarí es tractara. Tot això en un edifici d’estil historicista i romàntic del darrer quart del segle XIX. I una dada inadvertida per a recuperar un cert aire centre-europeu el filtre d’accés pel carrer de les Barques. A inicis dels 1990′,  no podíem encara corbar els vidres d’aparador a València: Calgué dissenyar-los a València que els corbaren a Barcelona amb màquines plegadores corbadores.  Sembla de vegades que sempre hem tingut tota la tecnologia a  l’abast. Res més lluny de la realitat. L’arribada de la tecnologia a un indret arriba a passes de puça.

Tenda Betoret      foto10

PROGRAMA
Encabir una botiga de roba, més o menys, selecta. On ubicar la separació entre zona d’homes i dones de manera separada, però sense elements físics reals. Sols podia treballar la psicologia del client. Endemés incloure-hi despatxos, amagats, i una secció de complements. Imprescindible en una tenda d’aquet caire. Una altra de les preocupacions era obtenir el màxim d’aparador possible donada l’estretor i longitud del local. També incloure-hi les zones de banys amagats i de logística. Zones d’emprovadors, per sexe, separadament però pròximes als complements i a les respectives zones.

inter1-6maxi

inter1-8maxi

inter1-7maxi

CONCEPTUALITZACIÓ FORMAL I TEÒRICA.
Tenda vienesa: Elegància contra el Kitsch.
Una ciutat que ha encunyat un terme com és “coentor” molt abans que Hermann Broch li donara tal apel•latiu acadèmic a tal terme, ja situa les coordenades on ens movem. La facilitat que el promotor i el propi gust de la clientela anara a parar a aquesta situació no és estranya a la ciutat de València. Tot el contrari. Recuperar les façanes de l’edifici històric era la primera condició. Recrear amb mòduls estancs els aparadors. Cada aparador del c/ de transits era un joier. La propietat desistí d’usar tal concepte en c/ de les barques. On s’amuntega vestits, abrics, barrets, xals, i tratges. Ja és un concepte diferent.

COMPOSICIÓ.

foto11  Tenda BetoretTenda BetoretTenda Betoret
Ideàrem la tenda com un recorregut, un flux, sinuós que calia esquivar amb taules altes redones de fusta de faig. Aquestes servien de fronteres visuals a mode d’illes. Al fons una font de vidre U-glass que brollava aigua per part superior, compassada amb la música ambient. Aquest era el punt de referència en entrar a la tenda. La qual atreia tota la percepció. Darrere de la font una escala circular que pujava a un altell on s’hi amagaven els despatxos, els lavabos de personal i unes estances de magatzem. També hi havia un altell fet de perfilaria metàl•lica que guardava en prestatgeries corbates, corretges, i d’altres complements. Manteniment dels revoltons de maó d’un intereix de 140 cm. La llum, els materials són qui donen caràcter unitari a la composició. La llum que penetra des de l’exterior, ajuda i penetra per dalt dels aparadors, joiers que ens eliminen el sentit claustrofòbic. Rescatar i posar en valor els elements decimonònics que es va descobrir.

foto12

MATERIALITZACIÓ.

DETALLS CONSTRUCTIUS
Materials normals:
Estructura portant i murs de maó vistos i envernissats.
Façanes a carrer: monocapa raspallat sobre murs de tancament i càrrega. Neteja de la pedra de basament.
Portam exterior: alumini esmerilat de color xampany.
Distribucions interiors: envans de 10 cm.
Revestiment interior, despatxos, et allii: enlluïts pintats amb p. Plàstica. Blanca
Paviments: ceràmic de fang-gres, tipus tessel•lat fent cercles concèntrics al voltant de cada taula.
Font inferior realitzada amb pedruscall treballat rústicament.
Portam interior: tauló DM contraxapat de faig entintat en cirerer.
Sostre netejat amb revoltons de maons massissos.
Ram de manyà: acer forjat pintat amb esmalt negre.
Petges i frontals d’escala reobertes de fusta de roure.
Trencaaigües i paviments d’elements comuns amb pedra natural.
Rètols indicatius de vidre enfosquit negre sobre marcs d’alumini.
Il•luminació exterior amb projectors d’halogenurs.
Il•luminació interior zonificada per trams. Una amb tubs fluorescent sobre una graella quadriculada que suporta vidre glacejat. I d’altres amb llums càlides amb halògens i focus de sodi.

Aquesta entrada s'ha publicat en ARCHITECTURES, BUILDERS, General el 20 de setembre de 2014 per josep_blesa

Un HPO fet fa 20 anys. Parcent.

Deixa un comentari

M’agrada retornar sobre les meues obres per tal de veure-hi com s’han comportant amb el pas dels anys.  Aquest cap de setmana vam passar a veure un Habitatge de Protecció Oficial que havíem acabat fa quasi 20 anys per a una parella que anava a casar-se.

A Parcent (La Marina Alta). 120 metres quadrats justos construïts. En aquests casos hom pot passar d’una superfície màxima de 90 metres quadrats fins a 120, segons la normativa. D’una vella casa de muntanya dins d’un raval del poble. Havia fet solsida i esbucats forjats i coberta. Sols restava dempeus la façana feta de mur de pedra escantellada. Amb aquest projecte ajuntàvem rehabilitació, conservació preservació de l’ambient del llogarret i alhora s’acollíem a les ajudes d’un habitatge de protecció oficial amb un préstec molt avantatjós per als nostres clients. Llavors els interessos eren d’un 17 %, fer-ho de Protecció Oficial feia descendir uns 12 punts l’interès del capital principal. El projecte  el vam en redactar en català.

Potser semblarà una nimietat, però a mi em va semblar una bona solució de respecte actiu pel nostre entorn i la seua gent, i no tan sols aquelles paraules vàcues que no recolzen eficaçment. Murs de 45 cm de gruixa que tenen més d’un segle i mig. NO sols al carrer sinó al seu interior. I entrada de llum per la coberta en un lloc on neva tots els anys. I aconseguirem de fer un espai de treball intel·lectual que guaita les serres que conformen la Vall de Pop a la llunyania fet sobrevolar la coberta sobre prims pilars circulars d’acer sobre el mur de pedra. Considere que era una bona solució remarcar allò que era antic respecte el que era de nova factura, com ara les llindes dels buits oberts. La distribució interior era totalment fluida i amb tocs de diafanitat miesiana i oberta a l’entrada de clarors, malgrat l’aire encastellat exterior.

indesPARCENT.1 parcent. carrer de l'embut - 6 parcent. carrer de l'embut - 2 Parcent_20080212143128_00001 parcent. carrer de l'embut - 1 parcent. carrer de l'embut - 3 parcent. carrer de l'embut - 4 parcent. carrer de l'embut - 5 parcent. carrer de l'embut - 7

A títol de cultura general cal recordar que els parcentins han estat uns immigrants impenitents cap als EUA, especialment a Nova York. Vet ací una foto d’alguns reunits allà.

foto parcentins_m

I un reportatge fet per Infotelevisióº al respecte.

Aquesta entrada s'ha publicat en ARCHITECTURES el 9 de setembre de 2014 per josep_blesa

UNIFAMILIAR A TORRENT

Deixa un comentari

f13calicantomaxif12calicantomaxi

TOPOGRAFIA I EMPLAÇAMENT.
Donada l’altitud de la parcel•la que es situa a la part superior d’un tossal, des d’on es guaita tota la vall de Xiva, en aquest projecte s’intenta d’una banda crear el locus a partir de la mateixa peça arquitectònica, recolzant-se en la composició i d’una altra organitzar l’interior de la peça arquitectònica que es tanca del costat de ponent, malgrat estar resguardada pels cims dels pujols veïns i que s’obri del costat de l’est que dóna les magnífiques vistes de la vall. S’hi aguaita des de Cullera fins Sagunt. D’ací l’expressió terrassada dels alçats vers l’est i tancada vers ponent i tramuntana.
PROGRAMA
Aquest projecte d’habitatge unifamiliar aïllat, desenvolupat i executat, respon a l’encàrrec de la propietat que exigeix que aquesta siga resolta per a una família d’un matrimoni i dos fills; habitatge de tres dormitoris espaiosos. Aquesta exigència es resolta amb una planta baixa i semisoterrani dedicats a zona de dia i una planta primera a zona de nit.
foto4foto6
CONCEPTUALITZACIÓ.
Un buit obert deixa entrar la llum exterior que irradia vers totes les direccions. L’espatla de la peça resguarda els vents i les vistes exteriors. Les corbes de nivell topogràfiques són mimetitzades per la sinuositat de la línia de límit de les terrasses. Un doll de llum penetra i els ulls s’enlluernen amb les meravelloses vistes de la vall, l’horta i la mar atzur.
f14calicantomaxiuni1-4maxi[1]
MATERIALITZACIÓ.
L’accés es realitza, des del carrer, a través d’una escalinata que ens porta fins una porxada que ens fa de filtre fins la porta principal que ens introdueix cap a l’interior. Travessada aquesta, s’accedeix directament a un vestíbul que acull una escala que porta a la planta 1ª i un corredor que ubica un lavabo i la cuina àmplia. Corredor, escala i l’estar-menjador es troben en un mateix espai –diferenciat per les altures diverses. L’estar s’escampa envers la terrassa. L’estar-menjador es conforma en dos ambients: un de menjador prop de la finestra meridional i la zona d’estar conformada com un espai a doble altura que abasta espacialment i visual fins la coberta. Comunicada orgànicament amb aquest espai s’hi troba la cuina. Devessall de llum natural. Conformant un pati interior cobert. Dins del pati hi ha una escala metàl•lica d’escalons de vidre que ens condueix fins la planta superior i a la segona terrassa de dita planta alta.Pict0004Pict0005

El soterrani és dedicat a garatge i local d’emmagatzemar estris de bricolatge. Hi ha també una zona d’intendència per a fer la bugada, que serà estesa a un petit pati –ocult- que té eixida a través d’una porta situada al parament septentrional. Tot evitant ser vistos des de l’exterior, tal i com exigeixen les ordenances. L’accés exterior al garatge s’hi realitza per un gran va situat a la façana meridional que connecta amb un camí asfaltat o pavimentat que duu a la porta de vehicles de la parcel•la.

Els materials utilitzats són els normals d’avui en dia, formigó, maons caravista silicocalcari, vidre, ferro de perfilaria, aluminis lacats etc. Les baranes de muntants de mitges t, travessades de filferros de faiçó marítima.

 

cumbres1

Aquesta entrada s'ha publicat en ARCHITECTURES el 17 d'agost de 2014 per josep_blesa