COMUNICAT DE LA PLATAFORMA ?SALVEM LA REAL”

·       AVUI, DIVENDRES 14/09/07 CONCENTRACIÓ DAVANT EL CONSOLAT DE LA MAR A LES 19 HORES.
 
·       CONVOCATÒRIA PER DIA 19/09/07 A LES 11 H. (PRÒXIM DIMECRES)  SALÓ D’ACTES DE CC.OO. C/ FONT I MONTEROS. TRAVESIA CARRER DELS OMS.
 

S’INFORMARÀ A TOTHOM QUE VENGUI, TANT DE LA SANITAT COM A LA CIUTADANIA,  DEL PERQUÈ NO ES POT SEGUIR AMB LES OBRES DE L’HOSPITAL A CA N’ESPASES VELL. I DEL PERILL QUE CORREN LES VIDES DE LES PERSONES   (PACIENTS I TREBALLADORS)
 
S’INFORMARÀ AMB POWER POINT, FOTOGRAFIES MOLT SIGNIFICATIVES DE LES DARRERES PLUGES, AIXÍ COM DOCUMENTACIÓ OFICIAL D’INFORMES FETS PER L’ANTERIOR GOVERN ON ES POT VEURE QUE NO TENGUEREN EN COMPTE LA ZONA D’ALT RISC D’INUNDACIÓ, NO ES VA FER, EN CAP MOMENT CAP ESTUDI HIDROLÒGIC, NI TAMPOC SE PRENGUEREN MESURES CORRECTORES A L’HORA DE FER EL PROJECTE.  LA QUAL COSA SUPOSARÀ UN GRAN RISC PER LA VIDA DE PACIENTS I TRABALLADORS.
 
A MÉS, HEM DE DIR QUE SEGONS EL REIAL DECRET 378/2001 BOE Nº 96 DEL PLA HIDROLÒGIC DE LES ILLES BALEARS, APROVAT PER LES CORTS ESPANYOLES. L’ARTICLE 77 CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN Y ORDENACIÓN DE ZONAS INUNDABLES EN EL PUNT 2 (APARTAT B) DIU EL SEGÜENT:
 
·         SE PROHIBIRÁN INSTALACIONES DESTINADAS A SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES O QUE CONLLEVEN UN ALTO NIVEL DE RIESGO EN SITUACIONES DE AVENIDA. EN PRINCIPIO, SE CORRESPONDE CON LA ZONA DE INUNDACIÓN OCASIONAL.
 
(APARTAT C) DIU EL SEGÜENT :
 
·         ZONA DE PROHIBICIÓN: ADEMÁS DE LAS LIMITACIONES QUE AFECTAN A LA ZONA DE RESTRICCIÓN, SE PROHIBIRÁN EDIFICACIONES Y USOS QUE CONLLEVEN UN RIESGO POTENCIAL DE PÉRDIDAS DE VIDAS HUMANAS. EN PRINCIPIO, SE CORRESPONDE CONLA ZONA DE INUNDACIÓN FRECUENTE .
 
A L’ARTICLE 78  COORDINACIÓN CON LAS DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL (APARTAT B) DIU EL SEGÜENT:
 
·         SE PROHIBE LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OBRA QUE INTERRUMPA EL FUNCIONAMIENTO HIDRÁULICO DE LA RED DE DRENAJE NATURAL DEL TERRITORIO, O QUE POR SU LOCALIZACIÓN O DISEÑO, PUEDA ACTUAR COMO DIQUE AL DISCURRIR DE LAS AGUAS AUMENTANDO LOS DAÑOS POTENCIALES CAUSADO POR LA INUNDACIÓN. QUEDA EXCLUIDOS LOS DIQUES DE DEFENSA Y LAS DEMÁS ACTUACIONES ORIENTADAS ESPECÍFICAMENTE O CONTROLAR LOS PROCESOS DE INUNDACIÓN.
 
EL PUNT 4 D’AQUEST MATEIX ARTICLE DIU EL SEGÜENT:
 
·         PARA LA EJECUCIÓN DE CUALQUIER OBRA O TRABAJO LOCALIZADO EN ZONA INUNDABLE SERÁ NECESARIA LA AUTORIZACIÓN DE LA AH. EL PETICIONARIO HABRÁ DE INCLUIR EN LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN EL CORRESPONDIENTE ESTUDIO HIDROLÓGICO, ASÍ COMO LAS MEDIDAS CORRECTORAS QUE, EN SU CASO, SEAN NECESARIAS PARA LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y BIENES.
 
NOTA: RECORDAM, QUE NO S’HA FET MAI CAP ESTUDI HIDROLÒGIC PER CONSTRUIR L’HOSPITAL. SEGONS RECURSOS HIDRÀULICS, "EN EL  SEU INFORME, ENVIAT A L’AJUNTAMENT,  DEIA QUE NO FEIA FALTA.
 
EN EL CAS QUE ARA ES VOLGUESSIN PORTAR A TERME LES MESURES CORRECTORES, EL COST SERIA TAN EXAGERADAMENT COSTÓS, AFEGINT QUE S’ALLARGARIA ESCANDALOSAMENT EL TEMPS D’ EXECUCIÓ DEL PROJECTE. JA QUE NO ES VA TENIR EN COMPTE QUE S’ESTAVA CONTRUINT UN HOSPITAL DINS UNA ZONA D’ALT RISC D’INUNDACIÓ .
 
RECORDAM QUE TENIM ELS INFORMES QUE ES FEREN A N’EL SEU DIA, DONANT LA CONFORMITAT DE RECURSOS HÍDRICS. EL FET DE BORRAR DE LA BASE DE DADES LA TORRENTERA, HA FET QUE EL PROJECTE SE FES SENSE PRENDRE CAP TIPUS DE MESURES. VOLEM RECALCAR AQUESTA CIRCUNSTÀNCIES JA QUE SEGONS LA SR. CASTILLO (CONSELLERA DE SANITAT) DIU QUE SI ES VAREN PRENDRE.
 
TAMPOC ES VA FER, SEGONS LA RESPOSTA QUE TENIM DEL 17/01/07 DE RECURSOS HÍDRICS, CAP TIPUS D’ESTUDI HIDROLÒGIC. ALESHORES L’ALT COST QUE SUPOSARIA ARA FER TOTES AQUESTES MODIFICACIONS SERIEN ESCANDALOSAMENT ALTÍSSIMS I A MÉS RETRASSARIEN L’OBRA DE TAL MANERA QUE REFORMAR I DEIXAR NOU L’HOSPITAL DE SON DURETA, TAL COM ES VA DIR AL PRINCIPI L’ANY 1996, ÈS LA SOLUCIÓ MÉS ACERTADA,
 
TOTS ELS GRANS HOSPITALS HAN ESTAT REFORMATS. RECORDEM EL SANT PAU, EL CLÍNIC, EL DE VALDESILLAS, LA CLÍNICA JUANEDA DE PALMA, LA CLÍNICA ROTGER. I TOT SENSE CAP PERJUDICI PER ALS MALALTS
 
SEGONS AQUESTA LECTURA, DE QUE SON DURETA HA QUEDAT OBSOLET,, PODEM ASSEGURAR QUE D’AQUÍ 50 ANYS HAUREM DE DESTROSSAR TOTA UNA ALTRA FINCA PER A CONSTRUIR UN ALTRE MÉS NOU.
 
A MÉS EL PROJECTE DE SON DURETA ERA FER-LO DE BEN NOU, ESFONDRANT PER FASES ELS BLOCS,
 
 ÈS UN PROJECTE PERFECTE I A MÉS TENDRIEM UN HOSPITAL, AMB TOTES LES INFRAESTRUCTURES JA FETES, SENSE DESTROSSAR CAP PATRIMONI I TOTALMENT NOU. SI HAGUESSIN COMEÇAT ALESHORES, JA ESTARIA UN 80% FET.
 
 
 
·         EN CUALQUIER CASO LOS DAÑOS QUE SE PUEDAN DERIVAR DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN ESTAS ZONAS SERÁN A CARGO DEL BENEFICIARIO.
 
 
 
 
EL PSIB, IGUAL QUE EL BLOC ESTARAN  CONVIDATS  A N’AQUEST ACTE. ESPERAM QUE LES EXPLICACIONS CONTUNDENTS I AVALADES FACIN QUE EL GOVERN COMPLEIXI AMB EL SEU PROGRAMA ELECTORAL. RECORDAM AL   MOLT HONORABLE PRESIDENT DEL GOVERN FRANCESC ANTICH, QUE EN EL SEU DISCURS D’INVESTIDURA, VA DIR QUE EL PRIMER QUE FARIA ÉS PARAR L’HOSPITAL EN CA N’ESPASES.
 
 COM HEM POGUT SENTIR PER ELS MEDIS DE COMUNICACIÓ, EL BLOC ES MANTÉ FERM AMB LA MATEIXA POSTURA DE SEMPRE, ÈS A DIR QUE EL QUE S’HA DE FER ES PORTAR A TERME EL PRIMER PROJECTE DE RECONSTRUIR L’HOSPITAL A LA SEVA UBICACIÓ ACTUAL I "NO" A CA N’ESPASES VELL.
 
 
La Plataforma Salvem La Real, posa de manifest, que dia 7 i 8/09/07  hem tengut una reunió amb els membres deL SINDICAT   C.C.O.O., STEI i COL.LEGI DE METGES. EL PROPER DILLUNS 18 AMB EL SINDICAT UGT. i el propers dies amb els altres col.lectius per informar de que la nova ubicació a CAN ESPASES VELL del nou Hospital de referencia, se està fent damunt una ZONA D’ALT RISC D’INUNDACIÓ.
 
Amb passat un power point, mostrant fotografies de com va quedar CAN ESPASES VELL el dia 20/08/07 que segons l’estació metereològica ubicada a 50 metres de la finca registraren 30 l per m2 d’aigua i el dia 21/08/07, 17 litres m2. Les fotografies foren fetes dos dies després de la ploguda. Només amb aquesta quantitat d’aigua, botaren les tapes de les clavagueres i CA N’ESPASES VELL, va quedar inundat.
 
 Hem explicat que CA N’ESPASE VELL TE UNA RECEPCIÓ D’AIGUA QUE PROVÉ DE 106,04 HA., XIFRA QUE A PESAR DE SER PETITA,  EN ÈPOQUES DE "GOTA FREDA" RECAPTA UN CABAL D’AIGUA IMPRESSIONANT QUE NO POT SER ABSORBIT NI D’APROP, PER LA XARXA DE RECOLLIDA D’AIGÜES DE PLUJA. ÈS A DIR QUE EL CABAL D’UNA PLUJA DE 80 L. I SEGONS LA FORMULA DENOMINADA MÈTODE RACIONAL DÓNA UN CABAL D’ENTRADA D’AIGUA DINS LA FINCA DE CA NÈSPASES VELL DE 7.069 LITRES PER SEGON,ÈS A DIR 7 TONELADES D’AIGUA PER SEGON.
 
Això i tenim en compte que el projecte no és va fer contemplant aquesta circuntància tan important creiem  que seria una negligència per part del Govern que continuas amb dit projecte. Estam parlant del risc de vides humanes,  (pacients i treballadors).
 
Aixim mateix creiem que ès el nostre deure posar al corrent de tota l’informació que tenim a tots els col·lectius i la ciutadania.
 
Hem posat a disposició del Govern tota la nostra informació i proves més que evidents que heu demostren. Esperam que actui amd la prudència que un assumpte tan greu requereix.
 
Esperem, pel bé, de tota la ciutadania, que cumpleixin amb les seves promeses els Srs. Pomar, Tomàs i Antich..
 
També comunicam que el 29/08/07 entràrem a FISCALIA ANTICORRUPCIÓ, noves diligències perquè fassi complir les lleis, ja que segons la LEY 10/200, DE 5  DE JULIO, DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL DICE MUY CLARAMENTE LO SIGUIENTE:
 
El propio Plan Hidrológico Nacional, dedica el articulo 28 a la protección del Dominio Público Hidráulico y actuaciones en zonas inundables, en el que se hace mención expresa a la obligación que tienen las Administraciones de adoptar las medidas necesarias para corregir las situaciones que afecten a su protección (del dominio público hidráulico). Incluyendo la eliminación de construcciones y demás instalacones situadas en el mismo (des de la data d’adquisició de la finca can Espases Vell el torrent passà a ser de domini públic Hidràulic.
 
Amb la tergiversació dels informes, l’hospital es construeix sense tenir en compte el risc d’inundació i per tant amb un greu inconvenient per la seguretat de la pròpia infraestructura i la dels seus futurs usuaris i professionals.
 
 
 
Demà 13 de septiembre de 2007 entrarem un adjunt a Fiscalia anticorrupció, així com a l’Ajuntament, al Consell de Mallorca, amb còpia a la Conselleria de Sanitat. 
 
Sol.licitem:
 
 Anul.lació llicència d’obres a la UTE (CONSTRUCTORA), per haver incomplit una part molt important  de les prescripcions donades a la Llicència d’obres, així com les de Patrimoni Històric i Cultural del Consell de Mallorca. La més inmportant,  ès que varen treballar 3 mesos, en contra de lo prescrit,   sense cap control de cap tipus, de tècnics qualificat així com sense senyalitzar cap B.I.C. (Be d’Interés Cultura), els quals varen fer mal bé i hores d’ara gran part d’ells estan destruïts.
 
Cal destacar que quan entraren les arqueólogues el 9 de maig del 2007 ja estaven fetes  dues excavacions de 300 metres de llarg per 8 d’alçada, d’aquestes excavacions es van dur tot quant havia dintre d’elles , les arqueólogues en l’informe de dia 20/07/07 varen posar ben clar que no han pogut analitzar el que  havia dintre, perquè no havia res.
 El dia 29/08/07 entrarem noves diligènies a Fiscalia Anticorrupció per comunicar aquestes greus anomalies.
 
DEMANAM:
 
·          L’ELIMINACIÓ DE LES CONSTRUCCIONS FETES DINS LA LLERA D’UNA CORRENT DISCONTÍNUA I ZONA DE POLICIA DE LA FINCA PÚBLICA CA N ´ESPASES VELL. (TAL COM HO INDICA EL PLA HIDROLÒGIC EN L’ARTICLE 28).

 
·          LA DEPURACIÓ DE RESPOSABILITATS DELS ARQUITECTES QUE HAN OBVIAT EN ELS SEUS INFORMES L’EXISTÈNCIA DEL TORRENT A PESAR DE FIGURAR EN EL PGOU.

 

·          LA DEPURACIÓ DE RESPONSABILITATS DELS QUE HAN FET DESAPARÈIXER DEL PGOU I D’ALTRES BASES DE DADES L’EXISTÈNCIA DEL TORRENT.

·          

·          L’ANUL.LACIÓ LLICÈNCIA D’OBRES A LA UTE PER IMCOMPLIMENT DE LES PRESCRIPCIONS DONADES A LA LLICÈNCIA D’OBRES AIXÍ COMO A L’ACTA DE SESSIÓ DE 26/05/2005 PER PATRIMONI HISTÒRIC.

Molt cordialment
PLATAFORMA "SALVEM LA REAL"
 
 

Afegeix un comentari

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *