Bèlgica del sud

Catalunya vista del nord

5 de juliol de 2020
0 comentaris

L’eficàcia discutible del confinament

En matèria de polítiques contra les epidèmies, les autortitats sanitàries regionals, estatals i internacionals parlen explícitament de « confinament » des de fa uns quants anys. De què es tracta en concret ? restriccions de la llibertat de circulació : però fins a quin nivell ?

Les pitjors hores de la història europea estan marcades per quarantenes. Van néixer l’any 1377, sota la ploma del rector de Ragusa (actualment Dubrovnik a Croàcia): per protegir-se de la terrible pesta, la república de Ragusa requereix que qualsevol vaixell procedent d’una zona infectada estigui aïllat durant 30 dies en una illa veïna. Estesa fins a 40 dies (això explica el seu nom), la quarantena es va practicar-se per tot el nord d’Itàlia, i després per tot arreu a Europa.

“Era una pràctica habitual fins a l’epidèmia de còlera que, el 1831, va afectar Europa occidental”, explica Patrick Zylberman, catedràtic emèrit d’història de la salut a l’Escola Superior de Salut Pública de França. Es va convertir llavors en un “cordó sanitari”, vigilat per l’exèrcit. “L’evolució es va estendre al mateix temps que el còlera, afirma l’historiador. Les quarantenes imposades han desglossat l’economia impedint el comerç i la reacció de la població ha estat extremadament violenta”.

« Les primeres conferències internacionals de salut al final del segle XIX van demostrar que el sistema de quarantena geogràfica o de confinament perimetral era poc efectiu  i no necessàriament molt pertinent »

Al final del segle XIX, la “quarantena geogràfica” que es diu avui “confinament perimetral” (com el que va imposar el govern de la generalitat de Catalunya a la comarca de Sagrià  al inici del mes de juliol de 2020) va passar de moda.

Era l’època de les primeres conferències internacionals de salut, que van demostrar que el sistema era poc efectiu (la gent sempre aconsegueix escapar), i no necessàriament molt pertinent (implica confinar persones sanes amb persones malaltes, per tant contaminants).

El confinament a casa és una mena de confinament perimetral encara més restrictiu que va sorgir recentment durant les darreres epidèmies i que la Xina va experimentar aquest any amb el suport incondicional de l’organització mundial de la salut.

« L’organització mundial de la salut va canviar recentment  totalement de doctrina sobre el confinament »

Cal destacar que l’organització mundial de la salut va canviar totalement de doctrina : “les restriccions generalitzades de la llibertat de moviment  poden retardar la propagació de la grip, però no poden evitar-la. No hi ha cap prova que les restriccions de moviments, com a mesura aïllada, permetin una ràpida contenció de la grip. Les restriccions de les viatges comportarien una contribució extremadament limitada a qualsevol política de contenció ràpida de la grip” escrivia l’organització mundial de la salut en el seu butlletí N°92 del 12 de desembre de 2014.

De fet, la planificació del tancament de les fronteres i de les polítiques de confinament i de restriccions de la libertat de viatjar i de desplaçar-se en cas de pandèmia no existia en moltes països com per exemple, en el pla de prevenció i control de la grip pandèmica elaborat l’any 2011 pel secretaria general de defensa i seguretat nacional de França.

En el pla suís de pandèmia infuenza publicat l’any 2018 per l’Oficina federal de salut de Suïssa, es pot llegir : « La quarantena i l’aïllament són mesures de confinament que les autoritats adopten per aturar la propagació de malalties transmissibles. La quarantena consisteix en separar-se de resta de la població la persona que ha estat exposada al risc de contagi, però que no esta malalt i no presenta símptomes, mentre que l’aïllament és la separació de persones malaltes o infectades » sense que el document contempla la possibilitat de posar en quarantena o en aïllament generalitzat poblacions o territoris enters.

« segons un estudi de l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) de l’any 2018 la limitació dels viatges i de la interacció social durant una epidèmia tindria efectivament un impacte negatiu en la capacitat de la societat de tornar al funcionament normal després »

Un estudi suís de Emanuele Massaro, Alexander Ganin, Nicola Perra, Igor Linkov, Alessandro Vespignani amb el títol “Resilience management during large-scale epidemic outbreaks” sembla demostrar que la limitació dels viatges i de la interacció social durant una epidèmia tindria efectivament un impacte negatiu en la capacitat de la societat de tornar al funcionament normal després. Els resultats de l’equip de l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) van ser publicats a “Scientific Reports” al mes de febrer de 2018.

Aquests resultats completament contra-intuïtius no són els primers d’aquest tipus, recorda l’EPFL. Un estudi publicat el desembre de 2017 a “Natural Physics” havia obtingut els mateixos résultats. D’altres models matemàtics, i dos altres, més antics, fins i tot havien demostrat que el tancament de les fronteres contra l’Ebola (2014) o la grip (2006) només havia retardat el pic de l’epidèmia unes setmanes i no havia estat decisiu per reduir el nombre de persones infectades.

« Evitar que les persones viatgin i animar-les a reduir les seves interaccions socials pot reduir el risc que les persones es contreguin la malaltia, però degrada gradualment la mobilitat de la població i redueix la capacitat de la societat de funcionar »

Els autors destaquen que l’avaluació de l’impacte de la malaltia només en termes de risc individual no és suficient i que també s’han de tenir en compte les conseqüències econòmiques, amb interrupcions en serveis i infraestructures.

Cal valorar la capacitat de resiliència de la societat afectada, la seva capacitat per tornar al seu funcionament abans de l’epidèmia. Per tant, en el seu model matemàtic, van tenir en compte tant els riscos individuals com les conseqüències generals sobre la societat, cosa que proporciona un resultat més matisat. “Evitar que les persones viatgin i animar-les a reduir les seves interaccions socials pot reduir el risc que les persones es contreguin la malaltia, però degrada gradualment la mobilitat de la població i redueix la capacitat de la societat de funcionar, fent que el sistema sigui menys resilient”, escriuen els autors, que assenyalen, per exemple, que les prohibicions de viatges tenen un fort impacte en l’economia i afecten la prestació de serveis i el desplegament de personal especialitzat per lliutar contra l’epidèmia.

 

 

___________________________

L’efficacité contestable du confinement

 

En ce qui concerne les politiques contre les épidémies, les autorités sanitaires régionales, nationales et internationales parlent explicitement de «confinement» depuis plusieurs années.

De quoi s’agit-il  concrètement ? De restrictions à la liberté de circulation : mais dans quelle mesure ?

Les pires heures de l’histoire européenne sont marquées par la quarantaine. Elles sont nées en 1377, sous la plume du recteur de Raguse (aujourd’hui Dubrovnik en Croatie) : pour se protéger de la terrible peste, la république de Raguse exige que tout navire d’une zone infectée soit isolé pendant 30 jours dans une île voisine.

Prolongée jusqu’à 40 jours (cela explique son nom), la quarantaine était pratiquée dans tout le nord de l’Italie, puis dans toute l’Europe.

«C’était une pratique courante jusqu’à l’épidémie de choléra qui a frappé l’Europe occidentale en 1831», explique Patrick Zylberman, professeur émérite d’histoire de la santé à l’Ecole Supérieure de Santé  en France. Il est ensuite devenu un «cordon sanitaire», gardé par l’armée.

“L’évolution s’est propagée en même temps que le choléra”, estime l’historien. “Les quarantaines imposées ont dégradé l’économie en empêchant le commerce, et la réaction de la population a été extrêmement violente”.

“Les premières conférences internationales sur la santé à la fin du XIXe siècle ont montré que le système de quarantaine géographique ou de confinement périmétrique était inefficace et pas nécessairement très pertinent.”

À la fin du XIXe siècle, la «quarantaine géographique» qui s’appelle désormais «confinement périmétrique» (comme celle imposée par le gouvernement de la Generalitat de Catalunya dans la région de Sagrià début juillet 2020) est devenue obsolète.

C’était l’époque des premières conférences internationales sur la santé, qui ont montré que le système était inefficace (les gens parviennent toujours à s’échapper), et pas forcément très pertinent (il s’agit de confiner des personnes en bonne santé avec des malades, donc contagieuses). Le confinement à domicile est un type de confinement  périmétrique encore plus restrictif qui a émergé récemment lors des dernières épidémies et que la Chine a développé cette année avec le soutien inconditionnel de l’Organisation mondiale de la santé.

 “L’Organisation mondiale de la santé a récemment complètement changé sa doctrine sur le confinement.”

Il convient de noter que l’Organisation mondiale de la santé a complètement modifié sa doctrine: «Des restrictions généralisées à la liberté de circulation peuvent retarder la propagation de la grippe, mais elles ne peuvent pas l’empêcher. Rien n’indique que les restrictions de mouvement, en tant que mesure isolée, permettent de contenir rapidement la grippe. Les restrictions de voyage apporteraient une contribution extrêmement limitée à toute politique de contention rapide de la grippe », a écrit l’Organisation mondiale de la santé dans son Bulletin n ° 92 du 12 décembre 2014. En fait, la planification de la fermeture des frontières et les politiques de confinement et les restrictions à la liberté de voyager et de se déplacer en cas de pandémie n’existaient pas dans de nombreux pays, comme dans  Plan national de Prévention et de lutte « Pandémie grippale » préparé en 2011 par le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale en France.

Dans le plan suisse  “pandémie influenza” publié en 2018 par l’Office fédéral de la santé on peut lire: «La quarantaine et l’isolement sont des mesures de confinement prises par les autorités pour arrêter la propagation des maladies transmissibles. La quarantaine consiste à séparer du reste de la population la personne qui a été exposée au risque d’infection, mais qui n’est pas malade et ne présente aucun symptôme, tandis que l’isolement est la séparation des personnes malades ou infectées “sans que le document n’envisage la possibilité de mettre en quarantaine ou de manière générale en isolement des populations ou des territoires entiers.

« Selon une étude de l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) publiée en 2018, limiter les déplacements et les interactions sociales lors d’une épidémie aurait effectivement un impact négatif sur la capacité de la société à retrouver un fonctionnement normal plus tard »

Une étude suisse menée par Emanuele Massaro, Alexander Ganin, Nicola Perra, Igor Linkov, Alessandro Vespignani intitulée «Gestion de la résilience lors d’épidémies de grande ampleur» semble montrer que limiter les déplacements et les interactions sociales lors d’une épidémie aurait effectivement un impact négatif sur la capacité de la société à retrouver un fonctionnement normal par la suite. Les résultats de l’équipe de l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) ont été publiés dans «Scientific Reports» en février 2018. Ces résultats totalement contre-intuitifs ne sont pas les premiers du genre, rappelle l’EPFL. Une étude publiée en décembre 2017 dans «Natural Physics» avait obtenu les mêmes résultats. D’autres modèles mathématiques, et deux plus anciens, avaient même montré que la fermeture des frontières contre Ebola (2014) ou la grippe (2006) n’avait retardé le pic de l’épidémie que de quelques semaines mais n’avait pas été décisif pour réduire le nombre de personnes infectées.

“Empêcher les gens de voyager et les encourager à réduire leurs interactions sociales peut réduire le risque de contracter la maladie, mais cela dégrade progressivement la mobilité de la population et réduit la capacité de la société à fonctionner.”

Les auteurs soulignent que l’évaluation de l’impact de la maladie uniquement en termes de risque individuel n’est pas suffisante et que les conséquences économiques doivent également être prises en compte, avec des interruptions de services et d’infrastructures.

Il est nécessaire d’évaluer la résilience de la société affectée, sa capacité à reprendre son fonctionnement avant l’épidémie. Par conséquent, dans leur modèle mathématique, ils ont pris en compte à la fois les risques individuels et les conséquences générales sur la société, ce qui donne un résultat plus nuancé. «Empêcher les gens de voyager et les encourager à réduire leurs interactions sociales peut réduire le risque de contracter la maladie, mais cela dégrade progressivement la mobilité de la population et réduit la capacité de la société à fonctionner, ce qui rend le système moins résilient », écrivent les auteurs, qui soulignent, par exemple, que les interdictions de voyager ont un fort impact sur l’économie et affectent la prestation de services et le déploiement de personnel spécialisé pour lutter contre l’épidémie.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i s’apliquen la política de privadesa i les condicions del servei de Google.

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!