La taxa de letalitat pel nou cornavirus podria situar-se en un nivell significativament inferior a la taxa de letalitat per la grip estacional

La taxa de letalitat de la grip estacional (la proporció de morts entre persones malaltes) no és fàcil d’estimar, però els experts de la xarxa grippenet.ch estimen que és d’entre 0,1 i 0,2%. La xifra seria més aviat deu vegades inferior, al voltant del 0,01%, quan es compta les persones que van morir per una causa directament consecutiva a la grip.

A tot arreu es va publicar xifres alarmants sobre la letalitat pel nou corona virus que mataria deu vegades més que la grip o encara més.

Aquests xifres son veritat o no ?

Si es compta la proporció de defuncions pel ( o amb) coronavirus dintre una població de poques persones malaltes greument, es veritat que la taxa de letalitat pot situar-se a un nivell molt alt.

Peró si la població de referència és important, es pot obtenir resultats molt diferents.

L’exemple suís és interessant, perquè a Suïssa es van practicar 367034 tests des del inici de l’epidèmia fins al dia 23 de maig de 2020 i els resultats son els següents : hi a hagut 36644 reultats positius es a dir el 10 % de la població testada.  

Atès que la població de Suïssa té 8 570 000 habitants, és possible d’aproximar que al país, hi ha hagut  857 000 persones infectades pel nou coronavirus ( 8 570 000 x 10% = 857 000).

Aquesta dada permet també d’aproximar la taxa de letalitat pel nou coronavirus que hauria matat fins al dia 23 de maig de 2020 1641 persones a Suïssa segons l’ofici federal de salut pública :

1641/857 000 = 0,19 % es a dir una taxa de letalitat més baixa que la de la grip estacional.

la taxa de letalitat pel nou coronavirus podria situar-se en un nivell  significativament inferior a la taxa de letalitat per la grip estacional

La realitat és evidentment diferent per al menys dues raons. Les autoritats sanitàries de Suïssa recorden  la primera : els 97% dels morts tenien almenys una malaltia preexistent. Les tres malalties preexistents més comunes de les  persones que van morir amb el nou coronavirus van ser la hipertensió arterial (64%), les malalties cardiovasculars (57%) i les diabetis (26%).

La segona raó és la següent :  els tests van practicar-se principalment en persones amb símptomes. Això  condueix a la sobrevaloració de la prevalença del virus en la població testada.

Aquestes dues raons podrien explicar que la taxa de letalitat pel nou coronavirus podria situar-se en un nivell significativament inferior a la taxa de letalitat per la grip estacional.

Això explica l’utilitat i la importància de l’estudi “corona imunitas” de l’escola de salut publica de Suïssa que vol avaluar la immunitat de la població davant el nou coronavirus. Durant aquest estudi que durarà almenys sis mesos, seran provades 25.000 persones.

Els resultats proporcionaran a les autoritats nacionals i cantonals una base epidemiològica per a les seves decisions per tal de definir mesures proporcionades per protegir la població i obrir i reactivar l’economia i la vida pública.

______________________

 

Le taux de létalité du nouveau coronavirus pourrait être significativement inférieur au taux de létalité de la grippe saisonnière.

Le taux de létalité de grippe saisonnière (la proportion de décès parmi les malades) n’est pas facile à estimer, mais les experts du réseau grippenet.ch estiment qu’il se situe entre 0,1 et 0,2%. Le chiffre serait plutôt dix fois inférieur, autour de 0,01%, en comptant les personnes décédées d’une cause directement consécutive à la grippe.

Des chiffres alarmants ont été publiés partout sur la létalité du nouveau coronavirus  qui tuerait dix fois plus que la grippe voire encore plus. Ces chiffres sont-ils vrais ou non?

Si l’on compte la proportion de décès par (ou avec) coronavirus au sein d’une population de quelques personnes gravement malades, il est vrai que le taux de létalité se situerait à un niveau très élevé. Mais si la population de référence est importante, des résultats très différents seront obtenus.

L’exemple suisse est intéressant, car en Suisse 367034 tests ont été effectués depuis le début de l’épidémie jusqu’au 23 mai 2020 et les résultats sont les suivants: il y a eu 36644 résultats positifs, soit 10% des la population testée.

Étant donné que la population de la Suisse compte 8 570 000 habitants, il est possible d’estimer que le pays compte 857 000 personnes infectées par le nouveau coronavirus (8 570 000 x 10% = 857 000). Ces données permettent également d’approcher le taux de létalité du nouveau coronavirus qui aurait tué jusqu’au 23 mai 2020 1641 personnes en Suisse selon l’Office fédéral de la santé publique: 1641/857 000 = 0,19% soit un taux de létalité inférieur à celui de la grippe saisonnière.

le taux de létalité du nouveau coronavirus pourrait être significativement inférieur au taux de létalité de la grippe saisonnière

La réalité est évidemment différente pour au moins deux raisons. Les autorités sanitaires suisses rappellent la première : 97% des morts avaient au moins une maladie préexistante. Les trois maladies préexistantes les plus courantes des personnes décédées avec le nouveau coronavirus étaient l’hypertension artérielle (64%), les maladies cardiovasculaires (57%) et le diabète (26%).

La deuxième raison est la suivante: les tests ont été effectués principalement sur des personnes présentant des symptômes. Cela conduit à une surestimation de la prévalence du virus dans la population testée.

Ces deux raisons pourraient expliquer pourquoi le taux de létalité du nouveau coronavirus pourrait être significativement inférieur au taux de létalité de la grippe saisonnière.

Cela explique l’utilité et l’importance de l’étude “corona imunitas” de l’Ecole suisse de santé publique qui souhaite évaluer l’immunité de la population contre le nouveau coronavirus. Au cours de cette étude, qui durera au moins six mois, 25 000 personnes seront testées.

Les résultats fourniront aux autorités nationales et cantonales une base épidémiologique pour leurs décisions afin de définir les mesures pour protéger la population et ouvrir et réactiver l’économie et la vie publique.

 

Afegeix un comentari

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *