Evolució dels salaris

L’INE ha començat a publicar un nou indicador de l’evolució dels salaris: l’Índex de Preus del Treball (IPT). L’objectiu d’aquest indicador és mesurar l’evolució temporal dels salaris de tal manera que s’exclogui l’efecte de canvis en la composició dels llocs de treball. Fins ara, l’INE només publicava el cost laboral i salarial mitjà per treballador. El següent gràfic mostra la taxa de creixement d’aquest indicador i la del salari mitjà a Catalunya.

Font: INE (dades descarregades el 18-12-2016)

Font: INE (dades descarregades el 18-12-2016)

En el gràfic es pot veure que el creixement del salari mitjà el 2009 i el 2010 era degut, en gran part, a canvis en la composició dels llocs de treball. La destrucció de feines de baixa remuneració d’aquests anys va fer incrementar el salari mitjà. Per això, mentre que el 2010 aquest va créixer un 4,9%, l’Índex de Preus del Treball, que descompta l’efecte composició, mostrava un creixement de l’1,1%. En canvi, els canvis en la composició van tenir l’efecte contrari el 2014. En aquest any, la taxa de variació de l’IPT va ser 0, mentre que el salari mitjà va disminuir un 1,2%.

L’àmbit poblacional d’aquest índex està format per tots els treballadors per compte d’altri (assalariats) i exclou les persones per qui la seva remuneració no sigui principalment en forma de salari, sinó per comissions o beneficis.  El guany salarial inclou el diner en efectiu i les remuneracions en especie i consisteix en les retribucions abans d’haver practicat les deduccions de les aportacions a la Seguretat Social per compte del treballador o les retencions a compte de l’IRPF. Per al càlcul s’utiliza un índex de Laspeyres encadenat.

Gapminder

Aquests dies Vicent Partal està públicant una sèrie d’articles que mostren que el món no va tan malament com pot semblar a vegades i m’ha fet recordar Gapminder. El fundador de Gapminder és el professor de Salut Internacional Hans Rosling. Aquest professor havia detectat que els alumnes tenien una gran ignorància sobre aquesta matèria i que aquesta ignorància era deguda a les idees preconcebudes que tots tenim sobre els països en desenvolupament. Per aquest motiu va fundar Gapminder amb l’objectiu inicial de crear un software que generés gràfics interactius sobre les tendències globals a nivell econòmic, social i mediambiental. Els gràfics es poden trobar a la web de la fundació. Google va comprar aquest software el 2006 i, actualment, l’explorador de dades públiques de Google utilitza parts d’aquesta tecnologia.

Gapminder s’ha fet especialment conegut pels TED talks de Hans Rosling. En el següent vídeo, ell i el seu fill, Ola Rosling, comenten diversos motius que fan que tinguem una visió tergiversada (i generalment negativa) de la realitat. Una de les raons que apunten és que la premsa exagera els fets inusuals i no destaca suficienment els canvis lents en les tendències…