NOSAL3 en som + de tres

Agenda ludicombativa comentada.

El nou traçat de la CV-50 al seu pas per la Ribera.

El company Paco Sanz ens ha remés la convocatòria per a la reunió, el proper dia 9 a Alzira del col·lectiu La Ribera en Bici que tractarà sobre el nou traçat de l’autovia CV-50. Dintre, hi teniu les al·legacions que al seu dia va presentar Compromís per l’Alcúdia (aleshores Entesa per l’Alcúdia) el 2006 i que van ser desestimades. Si penseu que aquest projecte, després de llegir les argumentacions, és un destrellat, caldrà que ens mobilitzem, una vegada més.


Amics i amigues: Respecte
al projecte d’autovia l’Alcúdia-Sueca i altres projectes similars, la Ribera en
Bici ha convocat una reunió per al dimarts 9 a Alzira. La reunió, sembla, no va
dirigida en aquesta primera convocatòria a partits polítics, però suposem que a
nivell individual s’hi podrà assistir.

 
Aquesta
és la convocatòria que s’ha fet:

 
DIMARTS 9 DE JUNY, A LES 19:30, A LA CASA DE CULTURA
D’ALZIRA (AULA D’ESTUDI)
REUNIÓ D’ORGANITZACIONS PER A PARLAR DEL QUE PODEM FER
RESPECTE ALS PROJECTES D’AUTOVIA PER LA COMARCA.


FEU EXTENSIVA LA INVITACIÓ ALS GRUPS LOCALS QUE CONEGUEU.
________________________________________________________


Amics i
amigues:

 
Us envie
l’enllaç amb el projecte bàsic (molt bàsic) de l’autovia que la Generalitat vol
fer entre Alcúdia i Sueca.

 http://www.cv50alcudiasueca.com/

 
Si punxeu en
“Documentación” i després en qualsevol dels arxiu de
“Localización…” veureu el traçat amb tres corredors per aquesta
autovia.

 
Per ara la
fase que s’ha fet és la de l’Estudi d’Integració Paisatgística. En
“Resultados de Participación Pública” podeu veure les contestacions
que s’ha fet, moltes d’elles negatives.

 
Aquesta
autovia és una continuació de la ja aprovada Llombai-l’Alcúdia i que vol ser un
altre bypass a la ciutat de València a més de una via ràpida per als madrilenys
per arribar a les nostres platges.

 
Us adjunte
les al·legacions que vaig presentar en el seu moment i que em van ser
contestades negativament.

 
El projecte
toca els termes de l’Alcúdia, Guadassuar, Alzira, Algemesí, Albalat de la
Ribera i Sueca.

 
Hauríem de
fer alguna reunió per parlar de les possibilitats que tenim d’oposar-nos al
projecte així com de les estratègies a realitzar. Digueu que us sembla.

 
Paco Sanz. sanzcavero@hotmail.com

AL·LEGACIONS AL PROJECTE
BÀSIC I ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL DE LA VARIANT DE LA CARRETERA CV-50. TRAM:
L’ALCÚDIA – LLOMBAI. CLAU: 11-V-1945(2) PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA
UNIDA – ENTESA DE L’ALCÚDIA

 

 

CONSIDERACIONS SOBRE EL PROJECTE:

 

1- Aquest projecte no és sinó
una part d’un projecte anomenat Autovia o Ronda Metropolitana CV-50 i que
pretén ser la segona circumval·lació a la ciutat de València
. Aquesta nova
autovia connectaria Llíria amb Alzira (segons el Pla d’Infraestructures
Estratègiques) o amb Sueca, i segons sembla, s’ha optat per aquest darrer
projecte.

 

Quan el 7 de setembre es presenta
públicament aquest projecte pel Conseller d’Infraestructures Garcia Antón es
parla del tram 2 d’aquesta nova autovia, que connectaria l’autovia A-3 amb
l’autovia A-7, és a dir Xiva amb l’Alcúdia.

 

Però l’Estudi d’Impacte Ambiental
que se’ns presenta no és el global de l’Autovia o Ronda Metropolitana CV-50
entre Llíria i Alzira o Sueca, ni tan sols el tram d’aquest últim projecte que
enllaçaria l’A-3 amb l’A-7. El que es sotmet a informació pública és un dels 3
trams en els que s’ha trossejat el projecte entre Xiva i l’Alcúdia, que al
mateix temps no és sinó el tram 2 del projecte global.

 

D’aquesta manera es vulnera l’objectiu de l’estudi
d’impacte ambiental ja que no es considera l’impacte del projecte en el seu
conjunt sinó només en una de les seues parts.

 

De fet en distintes parts del
projecte es fa referència a la globalitat del projecte, com per exemple en
l'”Estudio de Tráfico y Firme” que en la pàgina 4 diu que “la puesta en
servicio de la autovía conllevará una alteración de las caracterícticas del
tráfico en la actualidad, de modo que las variaciones observadas en los últimos
años no sirve de indicador de futuro comportamiento.”

 

Considerem per tant que s’havia d’haver sotmés a Estudi
Informatiu el projecte en el seu conjunt i haver efectuat l’Estudi d’Impacte
Ambiental no trossejat sinó de manera global.

 

2- Aquest projecte no respon a
les necessitats de la comarca ni dels pobles travessats per la carretera
actual. La seua principal finalitat és la de servir de circumval·lació a la
ciutat de València,
descongestionant la resta de rondes metropolitanes per a portar als
turistes del centre i nord de la península, de Madrid principalment, de manera
ràpida als grans nuclis turístics de la costa valenciana com Cullera o Gandia.

 

Aquest objectiu es troba de manera continua tant en el
projecte com en els seus antecedents. De fet en el projecte informatiu es
defineix aquesta autovia com a segona corona metropolitana de l’Àrea
Metropolitana de València. En la pàgina 1 de la Memòria diu que “se considera
la transformación de la CV-50 en autovía, ya que el nuevo planteamiento del eje
de la CV-50 como segunda corona del Àrea Metropolitana de Valencia, así se aconseja”.

 

És a dir que aquesta carretera es transforma en
autovia per a servir de circumval·lació a la ciutat de València, no per les
necessitats, trànsits o conveniències de la comarca o pobles afectats.

 

Ja en el Pla d’Infraestructures Estratègiques de 2004
al definir l’autovia CV-50 es diu que “permitirá evitar el continuo
metropolitano de Valencia en las relaciones con el corredor mediterráneo, así
como facilitar las transferencias del exterior con el citado corredor, ya que
la futura autovía cose las vías de alta capacidad que acceden a Valencia,
permitiendo un ágil trasvase de tráficos.” I continua afirmant: “Desde un
punto de vista territorial, la autovía CV-50 mejora la conexión del centro
peninsular hacia el área costera de la Ribera y La Safor, evitando el paso por
el interior metropolitano de esas relaciones, muy importante dado el atractivo
turístico de su franja litoral, y actúa de intercambiador rápido entre la A-3,
la autovia de Almansa y el corredor costero.”

 

Aquest concepte de autovia concebuda no per a donar
servei a la comarca i pobles afectats sinó per a servir com a “by-pass” de la
ciutat de València impregna tot el projecte pel que no creiem necessari donar
noves cites del mateix. Val a dir que en la presentació del projecte el passat
7 de setembre es parla clarament de “Ronda Metropolitana” tal i com diu
l'”Estudio relativo al régimen de la concesión y explotación de la concesión”
que forma part d’aquest projecte informatiu. Igualment es parla de “transformar
la carretera actual en un arco distribuidor exterior al área metropolitana de
Valencia”

 

Està clar, aquesta autovia no servirà, en absolut
per a vertebrar la nostra comarca sinó per a facilitar el trànsit de manera més
ràpida als viatgers del centre de la península.

 

De fet alguns pobles veuran empitjorat el seu accés
a serveis bàsics
. El pobles del Marquesat, Alfarb, Llombai i Catadau tindran més
difícil el poder traslladar-se a l’Hospital Comarcal de la Ribera, ja que
hauran de desplaçar-se fins a quasi 3 km a buscar l’enllaç amb la CV-50 per a
eixir-se a l’Alcúdia i desplaçar-se altres 3 km per a connectar amb l’autovia
entre l’Alcúdia i Alzira que els permet arribar a l’Hospital Comarcal.

 

Concloem per tant que aquest projecte no dóna resposta a
les necessitats reals de la nostra comarca sinó que originarà nous problemes
que descrivim en els punts posteriors.

 

3- Aquest projecte tindrà un gran impacte
ambiental causant una gran destrucció de terres agrícoles altament productives.

 

Encara que l’Estudi d’Impacte Ambiental no indica la
superfície agrícola afectada a l’igual que tampoc quantifica el moviment de
terres originat, es pot considerar que la major part de la superfície afectada
es tracta de terres de cultiu. En la pàgina 62 de l’Estudi d’Impacte Ambiental
es diu que “la agricultura es la principal fuente de riqueza en la zona”.

 

La superfície a expropiar per als 16’5 km d’aquest
tram és molt elevada: 1.251.404 m2.

 

4- La densitat de trànsit per
l’esmentada carretera CV-50 en l’actualitat no justifiquen la seua conversió en
autovia,
ja que tan sols el tram entre l’Alcúdia i Carlet es pot considerar
de trànsit elevat.

 

Les últimes dades disponibles de
la Intensitat Mitja Diària corresponents a 2003 ens parlem de 8.530 vehicles
entre l’Alcúdia i Carlet, mentre que entre Carlet i Alfarb són pràcticament la
meitat: 4.340 vehicles i a partir d’aquesta última localitat el trànsit es
redueix a 2.106 vehicles.

 

No hi ha dades en el projecte
que justifiquen la conversió de la inicial variant com a via ràpida entre
l’Alcúdia a Llombai en autovia de quatre carrils.
Sols amb la
incorporació d’un important volum de trànsit exterior a la comarca, el que
prové del centre peninsular, les xifres augmenten de manera substancial.

 

En aquest sentit considerem que l’actual projecte
d’Autovia – Ronda Metropolitana és substancialment distint del Projecte Bàsic
redactat en 1996 de la variant Carlet – l’Alcúdia
, ja que el que ací ens
ocupa pertany a un projecte global que com expliquem en el punt primer hauria
d’haver estat sotmès conjuntament a Estudi Informatiu i Declaració d’Impacte
Ambiental.

 

5- Les conseqüències que tindrà per a la comarca aquest
projecte són clarament negatives. L’increment de trànsit contemplat en l’estudi
quadruplicaran el trànsit actual, ocasionant un augment de l’accidentalitat, la
congestió i la contaminació.

 

Aquest augment induït està
contemplant en un dels annexes del projecte. En l'”Estudio de Tráfico y Firme”
que en la pàgina 4 diu que “la puesta en servicio de la autovía conllevará una
alteración de las caracterícticas del tráfico en la actualidad, de modo que las
variaciones observadas en los últimos años no sirve de indicador de futuro
comportamiento.” A continuació s’afirma que s'”augura un incremento anual de la
intensidad de vehículos superior al observado en los últimos años.”

 

Un trànsit que no tindrà com a
punt de destí alguns dels pobles que travessa o de la comarca, sinó que servirà
com a camí de pas cap a la costa per milers de turistes, especialment en les
èpoques de vacances.

 

En la prognosi de trànsit efectuada per la
Universitat Politècnica de València per aquest corredor, augmenta el trànsit
entre l’Alcúdia i Carlet des dels 8.500 vehicles actuals fins els 32.000, o els
poc més de 2.000 a partir d’Alfarb en 16.000 en un horitzó de tan sols 10 anys.
En eixe moment ens proposaran la realització d’una nova autovia, tan inútil com
l’actual, justificada per la densitat de trànsit existent.

 

Referent a la contaminació atmosfèrica en la pàgina 64 de
l’Estudi d’Impacte Ambiental es reconeix que “la presencia de la vía producirá
una serie de emisiones contaminantes a la atmósfera por el tráfico continuo de
vehículos, incrementando los niveles de contaminantes en la atmósfera.”

 

6- Respecte al sistema de finançament, de
peatge en ombra, considerem que és una forma d’hipotecar a l’administració
pública, present i futura, durant una gran quantitat d’anys, fins el 2040. L’administració durant les
pròximes dècades haurà de pagar a l’empresa concessionària segons el número de
vehicles que circulen per la mateixa.

 

Si bé és cert que els usuaris no
pagaran directament cap peatge, sí el pagaran indirectament, al fer-se càrrec
l’administració autonòmica corresponent.

 

AL·LEGACIONS:

 

Considerant:

 

– Que aquest projecte no és sinó una part d’un projecte
anomenat Autovia o Ronda Metropolitana CV-50 i que no es considera l’impacte
del projecte en el seu conjunt sinó només en una de les seues parts.

 

– Que no respon a les necessitats
de la comarca ni dels pobles travessats per la carretera actual ja que la seua
principal finalitat és la de servir de circumval·lació a la ciutat de València,
descongestionant la
resta de rondes metropolitanes i que no servirà, en absolut per a vertebrar la
nostra comarca sinó per a facilitar el trànsit de manera més ràpida als
viatgers del centre de la península. De fet alguns pobles veuran empitjorat el
seu accés a serveis bàsics

 

– Que tindrà un gran impacte ambiental causant una
gran destrucció de terres agrícoles altament productives.

 

– Que la densitat de trànsit per l’esmentada carretera CV-50
en l’actualitat no justifiquen la conversió de la inicial variant com a via
ràpida entre l’Alcúdia a Llombai en autovia de quatre carrils

 

– Que les conseqüències que tindrà per a la comarca aquest
projecte seran clarament negatives, ja que l’increment de trànsit contemplat en
l’estudi quadruplicaran el trànsit actual, ocasionant un augment de
l’accidentalitat, la congestió i la contaminació.

 

– Que el sistema de finançament, de peatge en ombra és una
forma d’hipotecar a l’administració pública, present i futura, durant una gran
quantitat d’anys.

 

Proposem les següents al·legacions:

 

1- Que es desestime el present projecte d’autovia per les
raons abans indicades.

 

2- Que com alternativa es contemple les variants dels pobles
que són travessats actualment en el seu casc per la carretera CV-50, com és el
cas de l’Alcúdia, Carlet, Catadau o Llombai i la conversió en via ràpida de
l’actual carretera de manera que responga a les necessitats reals de la
població.

 

3- Que es realitzen inversions preferents en el transport públic
i especialment en el ferrocarril, millorant substancialment l’actual línia 1 de
Metrovalencia i creant noves línies ferroviàries com la que hauria de connectar
els pobles de la CV-50 amb Alzira i altres localitats importants de la Ribera
Alta i Baixa. Aquesta sí que seria una inversió més sostenible, més útil i
socialment més beneficiosa.

 

 

 

L’Alcúdia 3 d’octubre de 2006

 

 

 

 

Francisco José Sanz Sanz

Regidor EU-Entesa de l’Alcúdia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i s’apliquen la política de privadesa i les condicions del servei de Google.