800 anys després…

278. E quan uench al tercer dia el nos enuia missatge, que sil guiauem que exiria a nos. E nos enuiam li •I• Rich hom nostre, e uench a nos sempre quan el hi fo anat, e dix nos quel rey de Ualencia Çahen sera acordat, e que ben conexia que la vila nos podia deffendre a la longa: e per tal que non sen faes traure altre major mal daquel que treyt nauien, que lans rendria ab aytal condicio, que els sarrains e les sarraynes ne posquessen traer tota lur roba, e que hom nols escorcoylas nils faes neguna uilania, e que fossen en nostre guiatge tro a Cuylera el e els: e pus Deus uolia que nos la haguessem, que el ho hauia a uoler. E sobre aço dixem li quens acordariem ab la Regina solament que era en aquel conseyl. E el dix queu tenia per bo, e exis de la cambra910. E romanguem nos ab la Regina, e dixem li que lin semblaua? E ela dix que si a nos semblaua que prefessem aquel pleyt911, que bel tenia ela per bo, car Ualencia no la deuia hom auenturar qui hauer la podia de •I• dia a altre. E nos entenem que ella nos conseylaua be, e dixem li que li atorgauem lo conseyl que elans donaua, mas aytant hi uoliem nos anadir, e que sobre aço teniem per bo lo conseyl, que si la vila se prenia per força, que greu seria que barayla noy hi hagues gran en fre aquels de la ost e nos per auol hauer ni per roba, ni no deuiem alongar ço que tostemps hauiem desijat nostre linyatge dauer e de pendre, e encara si nos hi fossem ferit o malaltia que nos uingues en aquest alongament tro la vila fos presa per força, ques poria la cosa perdre, per que tan bon feyt con aquest no faya metre a uentura, e que la feya bon cuytar per hauerla.
279. E sobre aquestes paraules faem demanar Raiç Abuamalet, e responem li en aquesta manera: Raiç, ben sabets uos que nos hauem feita gran messio en aquest feyt, pero gens per la messio que nos e nostres homens feyta hauem, ni per lo mal que hic hauem treyt, per tot aço non romanra que nos aquest pleyt uos seguirem eus guiarem tro a Cuylera ab tota la roba quels sarrains e les sarraines ne trahen nin pusquen traure: e per amor del Rey e de uos qui sots uenguts aqui, uolem fer aquesta gracia que sen uagen saus e segurs ab lurs robes, e ab ço que portar ne uolran912.

… amb moros i sense reis, guanyarem la llibertat per als Països Catalans

Afegeix un comentari