acicastello

Castelló de la Ribera

6 de juny de 2007
0 comentaris

Ajudes en el marc del Pla d’Energia de l’AVEN

Programa
d’Energies Renovables 2007

A continuació es descriuen breument les característiques principals
d’este programa d’ajudes, si bé la informació que es considerarà com a
oficial a tots els efectes serà la publicada en la
Resolució de 17 de mayo de 2007, del president de l’Agència Valenciana
de l’Energia (AVEN), per la qual es convoquen ajudes per al Programa
d’Energies Renovables en el marc del Pla d’Energia per a l’exercici
2007 (DOCV núm. 5525, 01/06/2007)

Característiques del programa

Objecte
L’objectiu d’este programa és impulsar les actuacions encaminades a
l’explotació dels recursos energètics renovables en l’àmbit territorial
de la Comunitat Valenciana.

Durant l’exercici 2007, este programa té la col·laboració de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE),
segons el que s’ha estipulat en les clàusules del conveni firmat amb
l’AVEN el 20 de març de 2007, a fi de facilitar la consecució dels
objectius previstos, a escala nacional, en el Pla d’Energies Renovables
a Espanya 2005 – 2010 (PER), aprovat per Consell de Ministres de 26
d’agost de 2005 i, a escala autonòmica, en el Pla d’Energies Renovables
de la Comunitat Valenciana.

Beneficiaris
Podran acollir-se a estes ajudes els particulars, empreses,
administracions públiques, institucions i entitats sense ànim de lucre,
comunitats de veïns, mancomunitats, etc., depenent del que establixen
les distintes actuacions.

Els beneficiaris hauran de tindre el seu domicili, seu social o
establiment de producció a la Comunitat Valenciana, i els projectes
objecte d’ajuda hauran d’estar localitzats en el territori esmentat.

Tipus d’ajuda
Subvenció a fons perdut de fins al 40% del cost elegible del projecte.

Termini i lloc de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds serà de 45 dies, comptadors a
partir de l?endemà de la publicació de la resolució en el Diari Oficial
de la Comunitat Valenciana.

Per a l’exercici 2007 això es traduïx en les dates següents:

 • Obertura del termini de presentació de sol·licituds: 02/06/2007
 • Tancament del termini de presentació de sol·licituds: 24/07/2007

Les sol·licituds, acompanyades de la documentació complementària segons
el tipus de sol·licitant i l’actuació, podran presentar-se en la seu de
l’Agència Valenciana d’Energia (AVEN) a València, C/ Colom, núm. 1, 4a
planta.

Horari de registre:

 • Hivern:
  • Matins: Dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 h.
  • Vesprades: Dimarts i dijous, de 17:00 a 19:00 h.
 • Estiu (1 Juny al 30 Septembre):
  • Matins: Dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 h.

També podran presentar-se en qualsevol de les formes previstes en
l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
De manera orientativa s’indiquen les següents:

 • En els registres de qualsevol òrgan administratiu
  que pertanga a l’administració de la Comunitat Valenciana (o altres
  comunitats autònomes).
 • En els registres dels edificis i oficines PROP de la Generalitat Valenciana. Poden consultar-se en www.prop.gva.es, i en els telèfons 012 o 96.386.60.00 (telefonades des d’altres comunitats autònomes).
 • En els registres de qualsevol òrgan administratiu
  que pertanga a l’administració general de l’Estat.
 • En els registres de les entitats que integren
  l’administració local (ajuntaments), diputacions provincials i
  mancomunitats intermunicipals, sempre que s’haguera subscrit l’oportú
  conveni. Poden consultar-se en www.prop.gva.es, i en els telèfons 012 o 96.386.60.00 (telefonades des d’altres comunitats autònomes).
 • Oficines de Correus (obligatori l’enviament per correu certificat).

En el cas que s’optara per presentar la sol·licitud en una oficina de
Correus, haurà de fer-se en sobre obert perquè la instància siga datada
i segellada per l’oficina de Correus abans de ser certificada.

Procediment per a presentar la sol·licitud
Per regla general, la sol·licitud sempre es presentarà abans de la realització del projecte.

En el moment de presentar la sol·licitud s’haurà d’adjuntar la documentació següent:

DOCUMENTACIó ADMINISTRATIVA.

 • Imprés de sol·licitud normalitzat, generat per mitjà del programa informàtic "Sol·licitud Ajudes Renovables 2007" (veja Documents associats, en el marc lateral dret d’esta mateixa pàgina). Cal consultar prèviament les instruccions de descàrrega del programa.
 • Documentació complementària de caràcter
  administratiu. Els documents que s’han de presentar estaran en funció
  del tipus de sol·licitant (particular, empresa, etc.).La documentació
  esmentada està en la convocatòria d’ajudes; addicionalment, apareixerà
  relacionada per a cada tipus de sol·licitant, en el moment d’imprimir
  la sol·licitud quan s’empre el programa informàtic.
DOCUMENTACIó TèCNICA.
 • Memòria tècnica corresponent a cada actuació,
  utilitzant la plantilla facilitada per l’AVEN (veja Documents
  associats, en el marc lateral dret d’esta mateixa pàgina).
 • Documentació complementària de caràcter tècnic.
  Els documents que s’han de presentar estaran en funció del tipus
  d’actuació (solar tèrmica, fotovoltaica, eòlica, etc.). La documentació
  esmentada està en la convocatòria d’ajudes; addicionalment, apareixerà
  relacionada per a cada tipus d’ actuació, en el moment d’imprimir la
  sol·licitud quan s’empre el programa informàtic.

Actuacions objecte de suport

 • ENERGIA SOLAR TèRMICA.

  Descripció: instal·lacions per a l’aprofitament de l’energia
  provinent del sol per mitjà de col·lectors solars tèrmics.

  Aplicacions:

  • Producció d’aigua calenta sanitària (ACS).
  • Calefacció o climatització.
  • Climatització de piscines.
  • Calfament d’aigua per a processos industrials.

  Beneficiaris:

  • Particulars.
  • Empreses.
  • Administracions públiques.
  • Institucions i entitats sense ànim de lucre.

  Rang energètic: qualsevol projecte.

  NOTA: Només es consideraran subvencionables les instal·lacions
  realitzades fora de l’àmbit d’aplicació del Codi Tècnic de l’Edificació

 • ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA AïLLADA DE LA XARXA.

  Descripció: sistemes fotovoltaics per a la producció d’energia
  elèctrica en instal·lacions d’autoconsum (no connectades a la xarxa).

  Aplicacions:

  • Electrificació d’habitatges o edificis.
  • Bombament, sistemes de reg.
  • Enllumenat públic.
  • Aplicacions agropecuàries.

  Beneficiaris:

  • Particulars.
  • Empreses.
  • Administracions públiques.
  • Institucions i entitats sense ànim de lucre.

  Rang energètic: instal·lacions amb potència nominal superior a 0,3 kW

 • ENERGIA EòLICA I INSTAL·LACIONS MIXTES EòLICA – FOTOVOLTAICA.

  Descripció: instal·lacions eòliques i sistemes eòlic – fotovoltaics
  per a producció d’energia elèctrica en instal·lacions d’autoconsum (no
  connectades a la xarxa).

  Aplicacions:

  • Electrificació d’habitatges o edificis.
  • Bombament d’aigua.
  • Aplicacions agropecuàries.

  Beneficiaris:

  • Particulars.
  • Empreses.
  • Institucions i entitats sense ànim de lucre.

  Rang energètic: instal·lacions amb potència nominal de fins a 150 kW.

 • ENERGIA DE LA BIOMASSA.

  Descripció: instal·lacions per a l’aprofitament (tèrmic o elèctric)
  de residus forestals, agrícoles, industrials o matèria primera
  procedent de cultius, utilització del biogàs procedent de residus
  biodegradables i fabricació de biocarburants per al transport.

  Aplicacions:

  • Producció d’aigua calenta sanitària (ACS).
  • Calefacció o climatització.
  • Climatització de piscines.
  • Generació tèrmica per a processos industrials.
  • Generació d’energia elèctrica.
  • Producció combinada d’energia elèctrica i tèrmica (cogeneració).

  Beneficiaris:

  • Particulars.
  • Empreses.
  • Entitats públiques.
  • Comunitats de veïns.
  • Mancomunitats de veïns.
  • Institucions i entitats sense ànim de lucre.

  Rang energètic:

  • Producció d’energia tèrmica per a ús domèstic o en edificis.
  • Instal·lacions de calefacció amb sistemes de recuperació i distribució de calor.
  • Aplicacions tèrmiques industrials: instal·lacions de fins a 5.000.000 kcal/h.
  • Generació d’energia elèctrica: instal·lacions de fins a 5 MW.
  • Cogeneració: instal·lacions de fins a 5 MW.
  • Producció de biogàs: qualsevol projecte.
  • Fabricació de biocarburants per a transport: qualsevol projecte.
 • ENERGIA GEOTèRMICA.

  Descripció: instal·lacions per a l’aprofitament dels jaciments
  geotèrmics, inclosa l’energia solar emmagatzemada de forma natural en
  el terreny.

  Aplicacions:

  • Producció d’aigua calenta sanitària (ACS).
  • Calefacció o climatització.
  • Climatització de piscines.
  • Generació tèrmica per a processos industrials.

  Beneficiaris:

  • Particulars.
  • Empreses.
  • Institucions i entitats sense ànim de lucre.

  Rang energètic: qualsevol projecte.

 • ENERGIA MINIHIDRàULICA.

  Descripció: construcció de minicentrals corresponents a noves concessions o rehabilitació.

  Aplicacions:

  • Generació d’energia elèctrica.

  Beneficiaris:

  • Empreses.
  • Institucions i entitats sense ànim de lucre.

  Rang energètic: instal·lacions amb potència total de fins a 500 kW.

Preguntes freqüents

 • Qui ha de sol·licitar l’ajuda?
  El sol·licitant de l’ajuda sempre serà el titular de la instal·lació,
  és a dir, la persona, empresa o entitat que la promou o en té la
  propietat. Si bé algunes empreses instal·ladores oferixen el servici de
  tramitació de subvencions, sempre serà el titular de la instal·lació
  qui actuarà com a sol·licitant.
 • Sota quina naturalesa jurídica han de sol·licitar les ajudes els empresaris individuals (autònoms)?
  Quan la instal·lació estiga emmarcada en el negoci del qual és titular
  el sol·licitant, este haurà de sol·licitar l’ajuda indicant en
  l’apartat corresponent l’opció "Empresari individual (autònom)". Este
  seria el cas, per exemple, d’una instal·lació solar tèrmica per a aigua
  calenta sanitària en un restaurant o un saló de bellesa la titularitat
  del qual corresponga a un empresari individual. Un altre exemple seria
  una instal·lació fotovoltaica o eòlica destinada a electrificar un
  alberg o una casa rural que estiga regentada per un empresari
  individual. Al contrari, quan la instal·lació vaja destinada a un
  habitatge del sol·licitant i es destine a ús particular (és a dir, que
  tinga un caràcter domèstic), este haurà de sol·licitar l’ajuda indicant
  en l’apartat corresponent l’opció "Persona física particular espanyol"
  o "Persona física particular estranger" (depenent de la seua
  nacionalitat).
 • Quan he de sol·licitar l’ajuda?
  Per regla general, la sol·licitud sempre es presentarà abans de la
  realització del projecte.
 • Quan he de construir la meua instal·lació?
  Una vegada presentada la sol·licitud, el titular podrà dur a terme la
  instal·lació, sense necessitat d’esperar que li siga notificada la
  concessió i import de l’ajuda o, si és el cas, la denegació d’esta. En
  tot cas, el sol·licitant haurà de respectar els terminis que haja
  indicat en la sol·licitud (apartat Planificació del projecte).
 • Quin és l’import de l’ajuda?
  El sol·licitant desconeix, en el moment de presentar la sol·licitud,
  l’import de l’ajuda que, si és el cas, li poguera ser concedida. La
  quantitat finalment atorgada a cada projecte depén de múltiples
  factors, entre els quals cal destacar: nombre de sol·licituds
  presentades en la convocatòria, característiques tècniques del projecte
  i dels equips emprats, estalvi energètic obtingut, etc. La subvenció
  màxima mai podrà superar el 40% del cost elegible del projecte.
 • Quan coneixeré l’ajuda que he rebut?
  Una vegada tancat el termini d’admissió de sol·licituds, els tècnics de
  l’AVEN en duran a terme l’avaluació. Finalitzat el període d’avaluació
  es dictarà una resolució, i es notificarà de forma individual a cada
  sol·licitant el resultat d’esta.
 • Quin és el termini màxim per a finalitzar el projecte?
  Segons el que establixen les bases de la convocatòria, la data límit
  per a acreditar la realització del projecte és el 26 de novembre de
  2007, llevat que en la notificació al sol·licitant se n’establisca una
  distinta. Per tant, tots els projectes subvencionats hauran d’estar
  finalitzats abans de la dita data.
 • Com justificaré la realització del projecte?
  En la notificació de resolució remesa a cada sol·licitant, l’AVEN
  requerirà els documents que s’hauran de presentar per a justificar la
  inversió realitzada així com la resta de documentació exigida en les bases de la convocatòria,
  i indicarà la data límit per a la presentació d’estos. Només seran
  tingudes en compte les justificacions de despesa/pagament la data de
  les quals siga posterior a la de presentació de la sol·licitud.
 • Quan certificaran la meua instal·lació?
  Una vegada finalitzat el termini de presentació de documents de
  justificació, els tècnics de l’AVEN podran visitar la instal·lació per
  a certificar que esta ha sigut realitzada d’acord amb les
  característiques que estan en l’expedient i que esta es troba en
  funcionament. El titular de la instal·lació serà informat amb suficient
  antelació sobre la data i l’hora de la visita.
 • Què ocorre si canvien les característiques del projecte?
  Si transcorregut un temps després d’haver presentat la sol·licitud
  canvien, per motius tècnics o econòmics, les característiques del
  projecte, el titular de la instal·lació haurà de comunicar-ho per
  escrit a l’AVEN tan prompte com siga possible. En este escrit s’hauran
  de justificar els motius que han originat la modificació i s’hauran
  d’indicar detalladament els canvis realitzats, esquema de la nova
  instal·lació i característiques tècniques i cost dels nous equips. En
  cas de canvis substancials s’aconsella completar i presentar novament
  la memòria tècnica de l’actuació i aportar, si és el cas, la
  documentació tècnica complementària dels nous equips.
 • Què ocorre si no duc a terme la instal·lació?
  Si una vegada presentada la sol·licitud el titular decidix no dur a
  terme la instal·lació, este haurà de comunicar-ho per escrit a l’AVEN
  amb la major brevetat possible i indicar expressament la seua renúncia
  a l’ajuda sol·licitada.
 • Quan cobraré l’ajuda?
  Per als projectes a què s’haja concedit ajuda, una vegada este s’haja
  executat i complit el beneficiari les seues obligacions (aportació de
  tota la documentació requerida en les bases de la convocatòria), els
  tècnics de l’AVEN podran visitar la instal·lació per a certificar que
  esta ha sigut realitzada d’acord amb les característiques que estan en
  l’expedient i que esta es troba en funcionament. Una vegada efectuada
  la dita certificació, i en funció de la disponibilitat pressupostària,
  es procedirà al pagament de l’ajuda concedida.

Informació addicional
Per a major informació sobre la convocatòria d’ajudes s’haurà de consultar el document: Resolució
de 17 de maig de 2007, del president de l’Agència Valenciana de
l’Energia (AVEN), per la qual es convoquen ajudes per al Programa
d’Energies Renovables en el marc del Pla d’Energia per a l’exercici
2007 (DOCV núm. 5525, 01/06/2007)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i s’apliquen la política de privadesa i les condicions del servei de Google.

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!