13 ¿Com ha actuat l’Acadèmia Valenciana de la Llengua davant dels canvis ortogràfics de la Secció Filològica?

El dia 1 de juny del 2018, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua aprovà una variació en la normativa, titulada «Acord normatiu sobre algunes convencions ortogràfiques» (consultable en la pàgina web de la institució, http://www.avl.gva.es/web/acords/). Darrere del títol vague (algunes i convencions), hi ha l’objectiu d’incorporar les variacions ortogràfiques que, unilateralment, la Secció Filològica havia fet en la seua gramàtica (2016) i la seua ortografia (2017).

A la vista que l’opinió pública percep molt les variacions ortogràfiques, hauria convingut que les modificacions hagueren sigut acordades conjuntament per la Secció Filològica i per l’Acadèmia. De fet, la institució valenciana havia evitat els canvis ortogràfics en la confecció de les seues obres (la gramàtica, GNV 2006; i el diccionari, DNV 2016).

«L’acord normatiu» del 2018 havia estat precedit, en el 2016, per l’establiment de relacions entre les dos institucions (absents durant els primers quinze anys de vida de l’Acadèmia). Les relacions s’han concretat en la voluntat de coordinar-se a través d’una comissió formada per membres de cada institució. L’assumpció ortogràfica de l’Acadèmia (2018) anirà seguida per una «revisió i consens» de les modificacions, segons diu el final de «l’acord normatiu».

Després de comentar per quins motius l’Acadèmia i la Secció Filològica deuen estar coordinades (§13.1), este article analitza el document de la institució valenciana (§13.2 i §13.3). Els criteris que guien «l’acord normatiu» de l’Acadèmia són positius, però són poc aplicables als canvis ortogràfics introduïts (§13.2). Les conclusions (§13.4) valoren el document de l’Acadèmia i, sobretot, reflexionen sobre com haurien d’actuar les dos institucions normativitzadores en la relació entre elles (§13.4, 12-13). També remarquen que els principis normatius i pedagògics que han formulat les dos institucions s’haurien d’aplicar al conjunt de la normativa i, en general, a les seues gramàtiques (§13.4, 14-15).

 

13.1    AVL i SF: una coordinació necessària

Respectant la fidelitat a les necessitats lingüístiques del territori a on cada institució té potestat legislativa, és indubtable que l’Acadèmia i la Secció Filològica deuen estar coordinades. La coordinació humana (que és sempre positiva) és aplicable a les institucions normativitzadores que compartixen la mateixa llengua. Certament, la institució valenciana s’hauria de marcar com al primer objectiu mostrar que la seua activitat és útil (i necessària) per a la societat valenciana. Sense incidir positivament en la pròpia societat, la coordinació externa serà poc útil.

No cal dir que, en eixe procés, la institució més jove deu actuar amb dignitat, com a representant que és del poble valencià i com a institució en qui les Corts Valencianes han dipositat la seua confiança per a regular la llengua pròpia dels valencians. A més, la coordinació lingüística deu estar ben feta. Des d’eixa òptica, mirem com és «l’acord normatiu» de l’Acadèmia.

Consta d’un preàmbul (reproduït en 1a-b) i un conjunt de cinc punts numerats (1-5), que incidixen en els cinc temes ortogràfics exposats en (1c):

 1. Títol: «Acord normatiu sobre algunes convencions ortogràfiques». Justificació
  1. «És un fet que durant dècades s’ha pogut constatar les dificultats que comporta l’aprenentatge i l’assimilació de determinades convencions gràfiques. Actualment hi ha consens entre els ensenyants i els usuaris en general que una reducció dels accents diacrítics, així com una simplificació de les convencions sobre l’ús de la dièresi i del guionet, i uns criteris flexibles sobre la representació gràfica del so vibrant [r] quan apareix entre vocals precedit d’un prefix o d’un radical, facilitaria l’escriptura i permetria evitar memoritzacions innecessàries. Així, el gramàtic valencià Josep Giner ja va fer una proposta de reducció substancial dels diacrítics, similar a la propugnada posteriorment per Joan Solà.
  2. »És per això que, atenent a una preocupació àmpliament expressada per molts lingüistes, escriptors, docents, tècnics i usuaris de la llengua, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua considera convenient adoptar unes determinades modificacions gràfiques amb l’objectiu de facilitar els usos escrits normatius de la llengua. I ho fa d’acord amb el principi de convergència amb les solucions ja adoptades normativament en la resta del nostre àmbit lingüístic, que és un dels principis bàsics de la Gramàtica normativa valenciana, inspirat en la idea del policentrisme convergent propugnada per Manuel Sanchis Guarner i en la doctrina gramatical dels mestres Josep Giner, Carles Salvador i Enric Valor.»
  3. Les cinc qüestions ortogràfiques tractades en el document són:
   1. Reducció de l’aplicació de l’accent diacrític (dóna > dona).
   2. Limitació en l’ús la dièresi (laïcal > laical).
   3. Supressió de l’ús del guionet en paraules compostes (a corre-cuita > a correcuita).
   4. Incorporació del guionet en paraules compostes (nordestejar > nord-estejar).
   5. Ús de rr en paraules compostes (arítmic > arrítmic).

 

13.2    Principis de «l’acord normatiu» de l’Acadèmia

El preàmbul (1a-b) i el final de «l’acord normatiu» indiquen la causa i els objectius, per bé que apareixen un poc dispersos. Si els ajuntem, obtenim la formulació següent:

 1. Causa i objectius de «l’acord normatiu»
  1. Hi han «dificultats en l’aprenentatge i l’assimilació» de regles ortogràfiques («determinades convencions gràfiques», diu el document).
  2. Per tant, cal elaborar «unes regles comprensibles i aplicables».
  3. Finalitats: arribar a «una simplificació», la qual hauria «d’evitar memoritzacions innecessàries» i hauria de «facilitar l’escriptura».

És del tot positiu constatar deficiències (2a) i buscar «regles comprensibles i aplicables» (2b) per a «simplificar» la normativa, «evitar memoritzacions innecessàries» i «facilitar l’escriptura» (2c).

Al costat de factors ben orientats (2), n’hi han que són difusos. El terme convenció apareix en el títol (1) i dos voltes en el preàmbul (1a). Això no obstant, la normativa lingüística i les seues parts (una, l’ortografia) estan formades per normes (o regles), que cal justificar. Per contra, la justificació no és necessària en les «convencions», ja que són un «costum, opinió o regla que s’establix per acord exprés o tàcit» (DNV). Quan en una disciplina hi ha un nom adequat (norma o regla), no és bon senyal que el canviem per un terme estrany, extern i poc adequat (convenció). Com comprovarem a continuació, el preàmbul conté més expressions dubtoses.

El document diu que s’establiran «uns criteris flexibles sobre la representació gràfica del so vibrant [r] quan apareix entre vocals precedit d’un prefix o d’un radical». En la vida civil, ser flexible s’oposa a ser rígid o dogmàtic, de manera que és una qualitat positiva. En canvi, «flexibilitzar criteris» ¿té sentit en la normativa? Diria que l’objectiu pertinent és procurar que les regles que proposem siguen comprensibles, coherents i adequades per als parlants. Si recorrem a la «flexibilitat» per a justificar arrítmic però asimètric, ¿fem que la normativa siga dúctil o que siga incoherent? Ara: una incoherència no és comprensible (2b) ni evita la memorització (2c), ans al contrari: hem de memoritzar que la grafia és asimètric i arrítmic.

Passem a un altre factor dubtós. Quan un lector reflexiu veu que «l’acord normatiu» busca «una simplificació de les convencions sobre l’ús de la dièresi», pensa en parelles semblants en què ara hi ha accent i ara dièresi ({conduíem / conduïes}), i en aquelles paraules que contenen la dièresi en una síl·laba àtona (continuïtat). L’efecte és sentir alegria. Però el document no va per eixe camí.

Crec que el plantejament objectiu és el següent: la dièresi que causa problemes en l’escriptura (que és la subsidiària de l’accent: veí / veïna / veïnat; no la de ungüent) respon a unes regles que apareixen en les gramàtiques. Per tant, la qüestió és deduir si eixes regles són coherents i, també, adequades per als parlants. Si ho són, caldrà deixar-les com estan. I, si no, convindrà que les rectifiquem. Com comprovarem més avant (§13.3, 7), el recurs a la «simplificació» permet no formular una incoherència que teníem en l’ús de la dièresi (hemorroide / hemorroïdal, DGLC); i, alhora, no indica quina és la «simplificació» més simple (limitar les regles de l’accentuació a la síl·laba tònica i, per tant, suprimir la dièresi de les síl·labes àtones).

Per una altra banda, el document apel·la a la «convergència»: l’Acadèmia actuaria «d’acord amb el principi de convergència amb les solucions ja adoptades normativament en la resta del nostre àmbit lingüístic». En la convergència, hi ha un acostament recíproc; però, si l’Acadèmia incorpora les variacions de la Secció Filològica, només es mou o s’acosta l’Acadèmia:

 1. Factors difusos del preàmbul
  1. Convenció (en el títol, i ús repetit): el terme adequat és norma (o regla), cada una amb justificació (no necessària en la convenció).
  2. «Criteris flexibles». Aplicació: arrítmic però asimètric.
   1. La qüestió: regles comprensibles, coherents i adequades per als parlants.
   2. La dualitat dita és incoherent. A més, comporta absència de comprensió (2b) i demana memorització (2c).
  3. «Simplificació de les convencions sobre l’ús de la dièresi».
   1. Dièresi problemàtica: la subsidiària de l’accent (veí / veïna / veïnat), que respon a regles.
   2. ¿Són comprensibles, coherents i adequades per als parlants (com en b.i)?
   3. La «simplificació» permet no presentar un error del passat (hemorroide / hemorroïdal) i no indicar la «simplificació» més simple (suprimir la dièresi en síl·laba àtona, §13.3, 7).
  4. El document apel·la a la «convergència» (acostament recíproc).
   1. Només es mou l’Acadèmia (no la Secció Filològica).

Els factors negatius que hem trobat (2) no són estranys. Ben mirat, són la conseqüència de dos fets que ja coneixem. Si la Secció Filològica ha elaborat modificacions ortogràfiques unilateralment i l’Acadèmia les assumix, no pot haver «convergència» (2d). Per una altra banda, sabem que la Filològica ha diluït principis clars de Fabra (§7-§12); i, si no som conscients d’eixa realitat, podem qualificar propostes heterogènies (arrítmic però asimètric) com a «criteri flexible» (2b). El recurs a convenció (2a) podria estar unit a maquillar la realitat: si els canvis són «convencions», poca importància tindran:

 1. Origen dels factors difusos
  1. «Convergència» (2d): modificacions ortogràfiques unilaterals.
  2. «Criteri flexible» (2b): l’heterogeneïtat arrítmic però asimètric.
  3. Si els canvis són «convencions», seran poc importants (2a).

Els qui han escrit el «preàmbul» de «l’acord normatiu» podrien haver imitat l’actuació de la Secció Filològica descrita més amunt (§10.3, 4-5): apel·len a «una simplificació», la qual hauria «d’evitar memoritzacions innecessàries» i hauria de «facilitar l’escriptura»; però, quan mirem les normes concretes, trobem en general complicacions i memoritzacions. Així, el punt número 5 conté els onze prefixos que hem reproduït més amunt (arradifi, correferent, cefalorraquidi…, §10.2, 3). Eixes onze regles ¿«eviten una memorització innecessària»? Fan el contrari. A més, ¿són «comprensibles»? No hi ha res a comprendre. És memòria pura. En conseqüència, eixes onze memoritzacions ¿«simplifiquen i faciliten l’escriptura»? Ja sabem també que la concepció de Pompeu Fabra torna innecessàries les onze regles, ja que per a nosaltres són paraules simples.

Posem dos exemples més del contrast entre els principis (1) i les normes. El punt número 4 conté quatre regles sobre el guionet. La segona és aquella que diu que hauríem d’escriure exdirectora però ex-directora general perquè hi hauria un «sintagma lexicalitzat». Hem estudiat eixa regla més amunt (§12.1, 4), i hem arribat al resultat que, a més de ser innecessària, els lectors no la poden aplicar perquè la gramàtica de la Filològica no explica què és la lexicalització.

La darrera norma sobre el guionet proposa que podríem usar-lo quan els components «no responen a un concepte unitari» (exemple posat: un tractat hispano-portugués). En l’estudi d’eixa regla (§12.1, 9), hem sospitat que els conceptes no unitaris no existixen, de manera que ens trobem en els valors contraris als exposats en (1b-c).

Resumim. «L’acord normatiu» de l’Acadèmia és semblant a l’actuacio de la Secció Filològica (§10.3): atribuïx a les normes proposades unes característiques pedagògiques que, quan les analitzem, no tenen d’una manera molt majoritària:

 1. Atribució a les normes de característiques pedagògiques (1) que no tenen. Font possible: Secció Filològica (§10.3, 4-5)
  1. Punt número 5: onze prefixos (arradifi, correferent, cefalorraquidi…, §10.2, 3). Memòria pura i res a comprendre.
  2. Punt número 4: exdirectora però ex-directora general per «sintagma lexicalitzat» (§12.1, 4); noció no definida.
  3. Punt número 4: «concepte no unitari», un tractat hispano-portugués (§12.1, 9); noció inexistent?

Acabaré l’acostament a la justificació de «l’acord normatiu» de l’Acadèmia observant que hi ha una absència: no exposa de quina manera tracta la GNV (2006) la grafia de les paraules compostes, l’accent diacrític i la dièresi subsidiària de l’accent; en quins punts és poc coherent o poc adequada; i de quina manera podem solucionar les deficiències. En tot l’escrit, la GNV (2006) no apareix. Davant d’eixa absència, u es pregunta com pot l’Acadèmia millorar la seua normativa sense exposar i analitzar com actua la seua gramàtica.

Una actuació ordenada i coherent demanava que l’Acadèmia no es limitara a incorporar les modificacions de la Secció Filològica. Hauria d’haver mirat eixes variacions ortogràfiques des de la GNV (2006). I, si la seua gramàtica conté anomalies i deficiències, les hauria d’haver estudiades i resoltes. L’objectiu de l’Acadèmia hauria de ser millorar la normativa que exposa, la qual està continguda en la gramàtica i en el diccionari. En canvi, modificar la normativa ortogràfica sense analitzar la GNV (2006) ¿no equival a no tindre en compte les obres normatives valencianes? Esperem que eixa limitació tan important es solucione en el període de «revisió i consens», ja que no fer-ho comporta, més que coordinació, seguidisme:

 1. Una absència important de «l’acord normatiu»: no vincular les variacions ortogràfiques al contingut de la GNV (2006)
  1. No exposa com actua la seua gramàtica en l’ús de l’accent i de la dièresi, i en la grafia de les paraules compostes.
   1. Què és incoherent i, com a conseqüència, convé perfeccionar-ho.
  2. L’Acadèmia no pot millorar la seua normativa sense exposar i analitzar com actua la seua gramàtica.
   1. En el període de «revisió i consens», caldria solucionar eixa deficiència.
   2. No fer-ho implicaria, més que coordinació, seguidisme.

 

13.3    Tres canvis ortogràfics no comentats fins ara: laical, a correcuita i nord-estejar

Els comentaris anteriors mostren que, en articles anteriors, hem estudiat una part de les variacions ortogràfiques introduïdes en «l’acord normatiu» de l’Acadèmia. No hem tractat les normes del número 1 (reducció de l’accent diacrític), 2 (limitació de la dièresi), 3 (supressió del guionet en paraules compostes), i una part del número 4 (incorporació del guionet en paraules compostes). No analitzaré ací la reducció de l’accent diacrític, ja que dedicaré a eixe tema un treball separat d’este. El contingut de l’apartat té la finalitat d’estudiar les tres qüestions exemplificades en el títol ({a corre-cuita > a correcuita}, {laïcal > laical} i {nordestejar > nord-estejar}).

Esta regla pareix molt simple: no hem d’usar dièresi en «els derivats cultes acabats en –al, en casos com laical…» (norma número 2). Però, si reflexionem, trobarem que eixa impressió no és certa. La causa és que l’exigència de comprendre les normes (§13.2, 2b) no hi és aplicable, com comprovarem tot seguit.

Els parlants de cultura mitjana (que són els primers destinataris d’una institució normativitzadora no elitista) ¿saben quan un derivat és cult i quan no ho és? Diria que no ho saben. I, la veritat, sovint jo tampoc. Com ara, l’adjectiu derivat servicial ¿és cult? La meua opinió és que la pregunta és no pertinent. Hi han paraules clarament patrimonials (ull); n’hi han que són llatinismes obvis (ocular); i n’hi han no poques que, en rigor, són tan antigues que no podem dir si són patrimonials o llatinismes (servici, servicial).

Per una altra banda, ¿per quin motiu només deixarien de portar dièresi les paraules acabades en -al? ¿Què té de particular eixa terminació? L’exigència de la comprensió demana saber la causa de les normes (ara, per què només la terminació -al). Convé notar que un acadèmic que aprova una norma sense saber la causa de la norma no actua d’una manera massa racional:

 1. Punt número 2 de «l’acord normatiu»: no hem d’usar dièresi en «els derivats cultes acabats en –al, en casos com laical…».
  1. ¿Quan un derivat és cult? La pregunta no és pertinent (ull / ocular / servici, servicial).
  2. ¿Per què només -al?
  3. Exigència de comprendre les normes (§13.2, 2b): no aplicable.

L’Acadèmia no ha reproduït una condició que dóna l’OIEC (2017: 16): hem d’aplicar la regla de 7 «sempre que el mot primitiu no presenti un hiat». Afegint eixa propietat, ¿arribem a una proposta comprensible, coherent i adequada? Podem aclarir eixa qüestió amb una pregunta retòrica: si hi ha diftong en la paraula primitiva (= absència de hiat, laic) ¿per què no n’hauria d’haver en la derivada (laical)? Certament, en l’adaptació de cultismes tenim propostes heterogènies (com ara heroi / heroïna, contra l’anglés hero / heroin). Però, fora d’això, no recorde parelles en què la síl·laba tònica continga un diftong (aire) i l’àtona un hiat (de aire prové airejar, no *aïrejar; amb boira formem emboirar; etc.). La constatació anterior fa pensar que la proposta de Fabra (laic però laïcal, hemorroide però hemorroïdal) és poc coherent (com també podria ser-ho {homogeni / homogeneïtat}, per homogenitat, cf. oli / oliós; o com a màxim homogenietat, com {obvi / obvietat}).

La dièresi de laïcal és una manifestació puntual d’una qüestió important. Fabra va traure el nostre sistema d’accentuació del que té el castellà. La causa és pensar que hauríem d’assenyalar la síl·laba tònica de cada paraula per a diferenciar parelles que només divergixen en eixe factor (com ara pensàrem i pensarem). Això no obstant, l’italià (una llengua semblant) no indica en general la síl·laba tònica; i l’occità ha seguit usant un costum també practicat entre nosaltres (recórrer a l’accent per a comunicar que les lletres e i o representen el fonema obert, vòlta, fèrro, que és la diferència més perceptible amb la fonètica del castellà, i que als parlants nous els costa d’assimilar).

La qüestió és que l’objectiu d’assenyalar la síl·laba tònica (veïna) és molt diferent d’expressar si en síl·labes àtones hi ha diftong (airejar) o hiat (veïnat). ¿Què ens aporta eixa dualitat gràfica? Entre els llauradors valencians, vaivé és una paraula normal (Farem un altre vaivé i descansarem), i sempre l’he sentida amb té tres síl·labes; però, per sort, no posem dièresi en la i. Per la direcció contrària, fa poc (5-07-2018) vaig sentir com una graduada deia constantment Saidia (un barri de la ciutat de València) allà a on ella havia escrit sempre Saïdia (per contra, el romàntic Joaquim Garcia Girona va titular el seu gran poema èpic com a Seidia).

Resumim. Canviar laïcal per laical és una «simplificació». En concret, és una supressió d’una dualitat heterogènia (hemorroide / hemorroïdal). Però la simplificació realment significativa no ha arribat. ¿No és cert que hem calmat una picor puntual (laïcal), però que el gra es manté pràcticament intacte (veïnat)?:

 1. Condició de l’OIEC (2017: 16) per a la norma de 7: «sempre que el mot primitiu no presenti un hiat».
  1. Si hi ha diftong en la paraula primitiva (boira), també n’hi ha en la derivada (emboirar).
   1. La proposta laic però laïcal és poc coherent.
  2. Sistema d’accentuació: indica la síl·laba tònica.
   1. Diferent: assenyalar diftong (airejar) o hiat (veïnat) en síl·labes àtones.
   2. ¿Què ens aporta eixa dualitat?
  3. Resultat: hem calmat una picor (laïcal); però no hem tocat el gra (veïnat).

Seguint en la dièresi, un docent que es fixa en com escriuen els nostres estudiants sap que molts dominen la de ungüent; però no la que és subsidiària de l’accent (veí, veïna, conduíem, conduïa; però conduir, conduint; i, encara, conduiré, conduiria). En eixe camp, també convindria «simplificar per a facilitar l’escriptura». En la meua gramàtica (2003: §7.4.6), vaig proposar suprimir la dièresi de la síl·laba tònica (veí / veïna) i guiar-se per esta regla: quan hi ha una i o una u tònica després d’una vocal, automàticament li posem accent, sense pensar en les regles d’accentuació; per tant, veí, veína, conduíem, conduía (i també conduít, conduír). Certament, eixa norma beu del castellà (yo veía): com el conjunt de les nostres regles d’accentuació. I, sobretot, l’origen castellà no li lleva la simplificació extraordinària que comporta. En (9b-c), he reproduït unes paraules eloqüents de Fabra: les primeres saluden les influències beneficioses del castellà (9b); les segones supediten «les habituds ortogràfiques» a «una reforma racionalissima i d’una utilitat innegable» (9c):

 1. Els estudiants no dominen la dièresi subsidiària de l’accent (veí, veïna, conduíem, conduïa; però conduir, conduint; i, encara, conduiré, conduiria)
  1. Una manera de suprimir-la: i o u tònica després d’una vocal, accent (sense pensar en res més, Saragossà 2003: §7.4.6).
   1. veí, veína, conduíem, conduía, conduít, conduír.
  2. Opinió de Fabra sobre les influències positives del castellà:
   1. «Que l català modern no emplea ls simbols ph, th, etc. degut a l’influencia de l’ortografia castellana i que si l castellà hagués conservat aquells signes, segurament els empleariem ara nosaltres? Tant se val: la supressió d’aquells simbols es una simplificació utilissima, que no hem pas de mirar d’on ens ve, sinó acceptar ben joiosos. Si la devem als castellans, alegrem-nos d’haver sofert en aquest punt l’influencia de la llur ortografia, i planyem-nos que no hi hagués prosperat la reforma proposada per En Nebrija, que proscrivia tota h muda inicial.» (Fabra 1906 189 [25])
  3. Opinió sobre les reformes ortogràfiques positives:
   1. «Les habituds ortografiques del català modern no son tant respectables que, en nom d’elles, haguem de sacrificar una reforma racionalissima i d’una utilitat innegable. Un respecte illimitat a les costums establertes ens hauria lligat fins al punt de no intentar cap reforma, es dir, d’acceptar integralment l’ortografia acastellanada dels primers temps de la nostra renaixensa literaria.
   2. »Més d’un cop els hem trencat el respecte; l’experiencia ns ha demostrat que no son pas invencibles. En nom d’una habitud, no condemnem una reforma; mirem unicament si aquesta es bona, util, benefactora; si ho es, adoptem-la resoludament. (Fabra 1906, 190-191 [27-28])

La norma del punt número 3 de l’Acadèmia també ha canviat la formulació de la Secció Filològica. Hem vist més amunt que no hi hauria guionet en «compos­tos no reduplicatius» (com ara a cuitacorrents); com que eixa regla és negativa, obliga a preguntar-se com són (positivament) les paraules de què parlem (§12.1, 10a). L’Acadèmia ha evitat eixe escull: cal «suprimir l’ús del guionet en casos com a correcuita, cuitacorrents, a matadegolla, corimori, ratbuf, sucamulla». Això no obstant, no ha solucionat el problema, ja que no exposa ni cap causa ni cap condició. En realitat, no exposa res més que una llista de paraules, que cal aprendre de memòria.

Hem observat que l’aglutinació (correcuita) es justifica perquè falta la i (corre i cuita), de manera que és una construcció irregular (§6.1, 3). Per cert, «l’acord normatiu» de l’Acadèmia conté paraules que un valencià no ha sentit mai (sobretot ratbuf, que és una paraula local del nord-est de Catalunya; i corimori, que no figura en el DCVB):

 1. A cuitacorrents: d’una formulació negativa (a) a no dir res (b)
  1. Secció Filològica: llevar el guionet en «compos­tos no reduplicatius» (12.1, 10a).
  2. Acadèmia: cal «suprimir-lo en casos com a correcuita, cuitacorrents, a matadegolla, corimori, ratbuf, sucamulla».
   1. No exposa cap causa ni cap condició.
   2. Efecte: aprendre’s de memòria cada paraula de la llista.
  3. Causa de l’aglutinació: és una construcció irregular (falta la i: corre i cuita).

El punt número 4 de «l’acord normatiu» conté quatre usos sobre el guionet, dos comentats prèviament (en §13.2, 5b-c, estan les referències). Mirem els altres dos.

Caldria posar el guionet «en els derivats dels compostos en què el primer element és un punt cardinal: nordestejar, sud-americanització». Al meu entendre, la regla és positiva, però li falta la justificació: no indica per què hem d’actuar d’eixa manera, absència que també es troba en l’OIEC (2017: §4.3.2.2).

Les paraules nord i sud estan molt aïllades en la llengua, ja que no tenen diminutius ni derivats. L’única forma fonètica que tenim en la ment és [nort, sut]. A l’Edat Mitjana, hauríem escrit una t (nort i sut; per cert, la grafia inicial del francés és nort). Però, modernament, hem imitat la grafia actual del francés (que pot pronunciar una d en final de paraula, diversament de nosaltres: froid és [frwad], contra el nostre [fret]). I bé, la proposta que faria és la següent: la supeditació a la grafia del francés (nord, sud) ens obliga a escriure nord-estejar per a mantindre la t. Per a precisar la visió internacional, podem tindre en compte que les paraules nord i sud vénen de l’anglés, a on no tenen d (ni t), sinó el so interdental fricatiu sord (north i south, inicialment suth):

 1. ¿Per què cal escriure nord-estejar (i nord-est)?
  1. Nord i sud: paraules aïllades (ni diminutius ni derivats). Forma: [nort, sut].
   1. Hem imitat la grafia del francés (que pot pronunciar -d).
   2. El fet que la lletra -d represente una t ens obliga a escriure nord-estejar per a mantindre la t.
  2. Vénen de l’anglés, a on no tenen d (ni t; north i south < suth).

 

13.4    Valoració de «l’acord normatiu» de l’Acadèmia

N’hi hauran que trobaran pobre «l’acord normatiu» de l’Acadèmia, qualitat derivada de les modificacions ortogràfiques que prèviament havia fet la Secció Filològica. Però, en compte d’eixa visió negativa, també podem considerar que el document és valent i generós. Ho és per dos raons unides: per responsabilitat i per a evitar problemes socials, l’Acadèmia ha acceptat provisionalmet les modificacions ortogràfiques de la Filològica. Ara, la institució catalana hauria de correspondre amb la mateixa generositat. La Secció Filològica i l’Acadèmia haurien d’estudiar d’una en una les modificacions ortogràfiques; i, si són positives per a la llengua, perfecte. En el cas contrari (si l’estudi demostra que no són positives), caldria rectificar, actitud pròpia dels savis:

 1. Valors a destacar i objectius a la curta
  1. Acadèmia: actitud valenta i generosa.
   1. Per responsabilitat i per a evitar problemes socials, ha acceptat provisionalmet les modificacions d’altri.
  2. Secció Filològica: hauria de correspondre amb generositat.
   1. Estudi de les modificacions; si són negatives, convindrà practicar el camí dels savis (rectificar-les).

L’activitat descrita (12b.i) es troba dins de la coordinació entre l’Acadèmia i la Secció Filològica. De coordinació, n’hauríem de voler tanta com siga possible. En la convergència (que implica un acostament recíproc), convé fer una matisació: l’hauríem de buscar sempre que les condicions socials ho permeten. Essencialisme a part, les normes no tenen sentit fora de la societat a què van destinades. Si «convergim» els lingüistes prescindint de la societat (és a dir, si no considerem els parlants en el seu entorn social), crearem confusió. Els professionals de la llengua devem buscar normes que animen els valencians a usar el valencià. L’ús ha d’estar per davant de tot. Les actituds contràries a la coordinació i la convergència (la subordinació i la supeditació) les hauríem d’excloure de soca-rel, ja que eixos comportaments van contra la dignitat que l’Acadèmia i la Secció Filològica es mereixen com a institucions públiques creades (o reconegudes) per les Corts Valencianes (1998) i per la Generalitat de Catalunya (Institut d’Estudis Catalans, Llei 8/1991):

 1. Objectius a la llarga de l’Acadèmia i la Secció Filològica
  1. Coordinació: tanta com siga possible.
  2. Convergència: quan les condicions socials ho permeten.
   1. Si prescindim de la societat, crearem confusió.
   2. Objectiu de l’Acadèmia: animar a usar el valencià.
  3. Subordinació i supeditació: gens ni miqueta.

Si només mirem el contingut de «l’acord normatiu», també són factibles dos lectures. Sabem que hi ha poca correspondència entre els principis d’eixe document i el seu contingut (§13.2). Però és possible interpretar el fet en positiu. En ells mateixos, els principis són bons. Per tant, podem demanar que l’Acadèmia els aplique a la Gramàtica normativa valenciana (2006), ja que en cada part (en la fonètica i en l’ortografia, en la sintaxi i en la flexió, en la semàntica i en la derivació) hi han normes que creen «dificultats en l’aprenentatge i l’assimilació», de manera que hauríem d’elaborar «unes regles comprensibles i aplicables» a fi d’arribar a «una simplificació» que «evite memoritzacions innecessàries» i que «facilite l’escriptura» (i que no dificulte els parlaments públics).

No cal dir que els objectius de l’Acadèmia (la comprensió i l’assimilació, §13.2, 2b) són del tot adequats amb les seues obligacions. La institució no solament té l’exigència legal de normativitzar el valencià. També té l’obligació ètica de mirar si els valencians comprenen, assimilen i usen les normes que la institució elabora i aprova.

Encara que disposem de molt pocs estudis sobre quines normes comprenen i assimilen els alumnes i quines no, tots els qui ens dediquem a la docència sabem que no són escasses les normes que no s’assimilen. En posaré dos exemples: unes paraules eloqüents de Joan Solà (14a), i quines serien les primeres deu normes «que costen més d’assimilar» segons Jordi Ginebra (14b):

 1. Regles que els alumnes no comprenen ni assimilen. Un exemple
  1. «”Canvi i caiguda de preposicions”. Es tracta d’un dels punts més sorprenents de la sintaxi catalana actual. La sorpresa de l’estudiós és provocada pels següents fets. / En primer lloc, aquest és probablement un dels punts de la nostra sintaxi dels quals es pot afirmar més clarament que ningú no els ha integrat en la seva llengua espontània; incloent-hi els professionals de la llengua. […].» (Solà 1994: 71)
  2. Pregunta del periòdic Ara (12-01-2015): «Pot posar exemples de punts de la normativa que creu que ara mateix no funcionen?». Resposta de Ginebra: «En sintaxi els punts que costen més d’assimilar són, per aquest ordre: [el «lo neutre» apareix en iii i en vi]
   1. el canvi i caiguda de preposicions
   2. les perífrasis d’obligació
   3. l’expressió de l’abstracció
   4. la distribució de per i per a
   5. la distribució de ser i estar
   6. l’expressió de la intensitat
   7. el rebuig del nexe preposicional degut a
   8. el complement directe sense a
   9. el règim de certs verbs
   10. l’ús del futur simple sense valor de probabilitat.»

Si ara recordem les observacions pedagògiques de la Secció Filològica («regles clares i senzilles, sistematitzar, simplificar i aclarir al màxim», §10.3, 4-5), convindrem que també és factible aplicar-les a la seua gramàtica. En les anàlisis que hem fet sobre la teoria d’eixe manual (§2.2, §8-§9), hem trobat limitacions significatives. En la normativa, el panorama és semblant (§7.2, §10-§11). De fet, Ginebra (2017) ha elaborat un llibre per a saber quines normes conté la gramàtica («una guia per resoldre dubtes i per poder aplicar de manera segura els preceptes i orientacions de la GIEC i de l’OIEC», p. 8).

Estem davant d’una deducció «de categoria» (expressió popular per a indicar que una cosa és molt bona, potser perquè les categories o conceptes fonamentals són els que estan al capdamunt). Realment, podem dir que hem acabat l’estudi de la Secció Filològica i de l’Acadèmia amb un final ben digne:

 1. Principis positius de l’Acadèmia (2006) i de la Secció Filològica (2016; vists en §13.2, 2; §10.3, 4-5): convé aplicar-los al conjunt de les seues gramàtiques
  1. Principis de «l’acord normatiu»
   1. Hi han «dificultats en l’aprenentatge i l’assimilació» de regles.
   2. Per tant, cal elaborar «unes regles comprensibles i aplicables».
   3. Finalitats: arribar a «una simplificació», la qual hauria «d’evitar memoritzacions innecessàries» i hauria de «facilitar l’escriptura».
  2. En cada part de la normativa (en la fonètica i en l’ortografia, en la sintaxi i en la flexió, en la semàntica i en la derivació), hi han normes que:
   1. creen «dificultats en l’aprenentatge i l’assimilació».
  3.  Alternativa:
   1. elaborar «unes regles comprensibles i aplicables
   2. a fi d’arribar a «una simplificació»
   3. que «evite memoritzacions innecessàries»
   4. i que «facilite l’escriptura
   5. (i, també, que no dificulte els parlaments públics).
  4. Una institució normativitzadora humanista també té l’obligació ètica de mirar si els parlants comprenen, assimilen i usen les normes que la institució elabora i aprova.

 

Aquesta entrada ha esta publicada en categories, Grafia de les paraules compostes. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

2 respostes a 13 ¿Com ha actuat l’Acadèmia Valenciana de la Llengua davant dels canvis ortogràfics de la Secció Filològica?

 1. Pep diu:

  Teniu pla raó, tanmateix vegeu d’eliminar els vostres “*ja que” (causals) per puix que, car, perauè, per tal com o com que. En francès [frwad] és el femení i [frwa] el masculí.

  • abelard-saragossa diu:

   Moltes gràcies, Pep, pels comentaris. En efecte, no havia caigut en la distinció entre masculí (frwa) i femení (frwad). Ho rectificaré. Les construccions ja que i encara que són clàssiques i actuals ( E ja que hauien conquistat una gran part del regne…, lo rey moro per fer alegria vench ab tot son poder, Tirant, c. 5. Ja que de qualque manera havien d’honrar la festa, Galmés Flor 7). com que l’use. Ja que i perquè tenen un valor diferent. Les altres (puix que, per tal com i car) no les trobe adequades per a la llengua pública actualment. Salutacions,

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*