AK1d'ORELLA

CAIXA DELS MALS ENDREÇOS d'Antoni Morell

18 de desembre de 2017
2 comentaris

A TOTHOM QUE VA OPINAR, SOBRE EL NOMBRE D’ASISTENTS A LA MANIFESTACIÓ DEL DIA 11……a favor o en contra

He estat esperant la possibilitat de tenir imatges de la manifestació europea d’ahir dia 7 de desembre a Brussel·les. Volia veure quin percentatge de manifestants es comptabilitzava en un altre país on el nombre d’assistents no era una qüestió comparativa entre diferents opcions polítiques.

Però resultat que no només he tingut dificultat d’aconseguir imatges aèries, sinó que el nombre de catalans arribats (superant totes les expectatives) va obligar a les autoritats a variar el recorregut inicialment previst i anunciat pels organitzadors. També hi ha col·laborat el desconeixement del territori alternatiu i una pluja que, amb els paraigües desplegats, ha impossibilitat fer la proba.

REPRENENT EL FIL

A falta d’imatges aèries i per la urgència, com ja deia en el primer escrit del dia 12, vaig partir de la informació de premsa facilitada per la GU: 3,3 Km del carrer Marina. De la resta, com un Robinson urbà, només podia donar fe de les dades d’on era. Després només deduccions al voltant d’aquest parell de paràmetres. La resta de dades sorgien de les fonts d’informació citades en l’ anàlisi.

Potser no em vaig explicar prou bé.

Agraeixo la informació apareguda en diferents mitjans que, parents i amics m’han fet arribar. Però m’hauria encantat rebre contrapropostes totals o parcials, ja elaborades en base al esquema publicat. Aquest era l`objectiu. No em rendeixo fàcilment i ara cal veure com ho elaborem, però calia deixar amb un pam de nas la dada de 750.000…ERAM MOLTISSIMS

El meu treball només pretenia ser una forma d’avaluació casolana, aplicable per qualsevol persona interessada en aportar informació del sector o tram del qual en podia donar dades fiables, basades en la confiança d’una xarxa de controladors distribuïts per la zona de la concentració. Amb criteris d’estimació homogenis (coneguts i contrastables) com he detallat en el meu escrit, el sistema apuntat resultaria manifestament millorable.

He de dir que l’assumpte m’era nou i el veia senzill. Però ara veig que la qüestió no és menor.

He demanat opinió a companys coneixedors del SIG, (Sistema d’Informació Geogràfica, no debades he treballat en el Cadastre) i experts en gestió de dades alfanumèriques. Ara veig que el “patinet” publicat el dia 12 es podria convertir en un vehicle més efectiu i potent que l’escalímetre i la calculadora que vaig emprar…

Però aquesta tendència, tant del nostre temps de confiar qüestions trivials a gurus, s’acaba convertint en un problema de dependència, amb el perill subsegüent de muntar empreses ad hoc que, en quan tenen interès, son colonitzades pels monstres financers delerosos de controlar qualsevol iniciativa que pugui suposar rendibilitat econòmica. Espero facilitar eines perquè qualsevol ciutadà interessat pugui donar un resultat tan fiable com el d’un “professional”. El que si caldrà sempre detallar el procés de càlcul perquè es pugui parlar sobre xifres i dades contrastables. Trobar l’equilibri (que no equidistància) es la virtut necessària per obtenir resultats “confortables”. Que siguin bons o no tant, han de ser un senyal que cal interpretar en la línia de la millora continuada.

Abans de res aporto una base cartogràfica fàcilment assequible del ICB amb un escalímetre que s’ajusta als tres nivells d’aproximació d’amples: 20m , 50m, i 100m. mesurables en pantalla. Amb la particularitat que el zoom d’escalímetre d’ample: 20m, la mesura d’1 mm en pantalla es 1m real.

https://w33.bcn.cat/planolBCN/ca/

Amb aquest esperit, a continuació exposaré l’exemple d’una informació rebuda, com si fos la piulada d’un observador sobre el territori que, en directe i encara sense argot en comú, comuniqués dades al recol·lector d’informació que, pocs instants després del moment de donar-la per tancada, en un futur ja es podria informar del resultat.

Per exemple: el subscriptor Pere Cabré el 13.11.2017 a les 11:18 comentava:

La mani passava d’Ali Bei cap a muntanya, i de molt! M’asseguraven que de Trav. Gràcia, no podia baixar més…

Anar d’Ali Bei banda Llobregat a Almogàvers banda Besós, va costar més d’1 hora. D en aquest tram > 4 M/m2

Tram no considerat. per falta de dades. Ara podem refer els càlculs amb la superfície afegida i la densitat estimada.

Podem veure que envia informació imprecisa que caldria homologar:

-Si be sabem l’ample del carrer d’Ali Bei; quants metres passava?

-Per quin carrer Lepant o Zamora, va anar d’Ali Bei a Almogàvers, i quina distancia va fer en 1 hora.

Si intento entrar la informació continguda en el comentari hauria d’estimar termes subjectius que comprometrien la veracitat del resultat. Ara corregit amb mides procedent de l’enllaç anterior.

Traduint la informació rebuda a xifres, resultaria:

Illes de cases llargada ample % M/m2 assistents
10 d’Ali Bei a Trav. Gràcia 2.660 25 80 4 262.997
2 d’Ali Bei a Almogàvers c. J d’Àustria 660 25 80 4 52.800
TOTAL 315.797
En lloc de la GU estimada en 5M/m2, posem la de l’informant 4M/m2    
Afegint només l’espai que, segons l’informant faltava, que sembla encara en queden més i rebaixant la densitat, només en aquest tram, ja sortirien assistents
1.595.568

RECOLLINT TOTES LES APORTACIONS… potser serien 2.000.000 assistents il·luminats

CAL JUSTIFICAR L’ELECCIO DEL ESTÀNDARD D’OCUPACIÓ SELECCIONAT

La densitat d’ocupació d’un espai públic es la dada més subjectiva del recompte de manifestants. 

El territori, l’altre paràmetre, té la dificultat de delimitar la part realment ocupable, amb independència que després s’ompli de manifestants ja sia, total o parcialment. En els carrers i places hi han múltiples elements de mobiliari urbà i altres objectes que (a falta del DO d’ubiqüitat) impedeixen compatibilitzar la seva existència física amb una o varies persones, a excepte que hi pugin damunt.

La cartografia del ICGC, es d’una qualitat reconeguda internacionalment. A més subministra i actualitza les dades periòdicament amb independència de la seva comercialització per part d’empreses de tota mena. Google també n’és client. Tot plegat les converteix en les més fiables del mercat.

Ara partirem de la cartografia de l’enllaç abans esmentat.

En l’explotació d’aquestes dades geogràfiques és on hi ha diferència.

SUPORT DE LA INFORMACIÓ

Un particular, normalment, no disposa de medis informàtics per treballar amb el ratolí sobre pantalla per a definir límits, amb coordenades UTM amb píxels (unitat mínima de terreny amb informació gràfica i alfanumèrica individualitzada) de fins a 5×5 cm. Per tant només pot fer-ho si disposa de mapes editats i actualitzats a l’escala més optima per fer-ho.

METODE DE MESURA

La qüestió essencial es l’exactitud de la mesura de l’àrea seleccionada. En el primer cas existeixen programaris amb algoritmes matemàtics suficients per a que, tancat un perímetre determinat, s’obté immediatament la superfície continguda amb la precisió corresponent al píxelat del suport utilitzat.

En canvi, sobre plànol, cal fer les simplificacions necessàries a l’objecte de convertir els mateixos perímetres forma complexa del cas anterior però ara en elements geomètrics de formula coneguda per obtenir-ne la superfície.(triangle, paral·lelograms, trapezi, cercles i el·lipses). Amb els afegits d’errors derivats de la inexactitud de mesura i lectura.

CAL ESTABLIR UN ESTANDARD COMPROBABLE DE LA DENSITAT D’OCUPACIÓ

Després de l’audiència estem treballant per fer una prova de laboratori, repetible les vegades que calgui per a quantificar els manifestants possibles en un espai mesurable sobre quadrats de diferents dimensions, fets en un paviment sobre el que s’ha dibuixat un escacat de caselles de 1m. per 1m.

Caldria trobar lloc adient, disponibilitat de voluntaris i poder fer observacions des d’alçades equivalents als pisos alts i volar amb un dron i observadors amb càmera digital per recollir imatges.

Mentre no realitzem la prova de laboratori refaré el càlcul només amb amples correctes.

Plànol 36 Tram de Marina de 25 m. fins tall del dibuix a empalmar amb tall següent

Descripció ud llarg m ample m Superfície m2
De Trav Gracia a límit plànol illes de cases 6 2.000 25 50.000
Ramals laterals 10 50 25 12.500
Avda. Gaudi 1 70 25 1.750
Espais oberts de   Jardins d’Industria 1 140 55 7.700
Plaça de Gaudí 1 140 90 12.600
Total 74.550

Plànol 36 Tram de Marina de 25 m. des de tall del dibuix anterior a límit plànol 29

Descripció ud llarg m ample m Superfície m2
De tall del dibuix fins límit plànol a Aragó 1 660 25 16.500
Ramals laterals 4 50 25 5.000
Total 21.500

Plànol 29 Tram de Marina de 57 m. fins tall del dibuix a empalmar amb tall següent

Descripció ud llarg m ample m Superfície m2
Espai obert Marina entre C. Cent- Aragó 1 140 57 7.980
De C. Cent fins límit tall següent- illes de cases 3 1.000 57 57.000
Ramals laterals
de Gran Via Corts Catalanes 1 170 55 9.690
La resta 6 50 25 7.500
Total 82.170

Plànol 29 Tram de Marina de 25 m. de tall del dibuix a límit amb plànol 19

Descripció ud llarg m ample m Superfície m2
De tall Casp/Ausias Marc a límit plànol illes 3 1.000 25 25.000
Ramals laterals 5 50 25 6.250
Total 31.250

Plànol 29 Tram de Marina 57 m. de tall del dibuix a límit amb plànol 19

Descripció ud llarg m ample m Superfície m2
De tall Casp/Ausias Marc a límit plànol – illes 3 1.000 57 57.000
Trams cruïlla Meridiana-Marina
                       entre Ali Bei-Almogàvers 5 100 57 28.500
Total 85.500

Plànol 19 Marina de 57 m. a tall del dibuix a empalmar a tall següent

Descripció ud llarg m ample m Superfície m2
De límit plànol 19 a tall dibuix Bogatell 1 660 57 37.620
Ramals laterals 4 50 25 5.000
Espais oberts – unitats triangulars 1 130 60 3.900
2 70 60 4.200
Total 50.720

Plànol 19 Marina de 57 m. a Pça dels Voluntaris, fi manifestació

Descripció ud llarg m ample m Superfície m2
De límit plànol a Salvador Espriu / illes de cases 5 1.550 57 85.500
Espais oberts
unitat triangular 1 130 120/2 3.900
                       unitat triangular 1 130 200/2 13.000
                       unitat quadrada 1 130 150 19.500
unitat trapezial 1 200+120/2 250 40.000
espai rectangular entorn l’estany 1 600 300 180.000
Total 341.900
SUMA DE SUPERFICIE OCUPABLE BRUTA D’ESPAI PUBLIC Superfície m2 687.590
COEFICIENT D’ESPAI no trepitjable més l’ocupat per mobiliari urbà 75%
SUPERFICIE OCUPABLE NETA D’ESPAI PUBLIC TREPITJABLE     Sup. m2 515.692

Amb la informació recollida després d’incorporar les observacions facilitades per les xarxes, amb la mida D’AMPLE DE CARRER ajustada a la cartografia de l’ICB de l’Ajuntament de Barcelona i rebaixant el COEFICIENT D’ESPAI no trepitjable, de 80% a 75%, surt la xifra de 515.692 m2

MANIFESTANTS amb diferents Densitats d’ocupació Superfície m2 M/m2 assistents
515.692 3 1.547.076
Per obtenir el resultat del CEEC* caldria 515.692 3’1026 1.600.000
                       * Centre d’Estudis Estratègics de Catalunya  
515.692 3’5 1.804.922
515.692 4 2.062.768
Aplicant el coeficient de la GU       515.692 5         2.578.460
Quants manifestants/m2 posaries? 515.692    

PER COMPENSAR LA MANCA DE DADES DE BRUSSEL·LES

He fet una estimació sobre la cabuda d’un indret habitual que, en ser reduït i tancat, sembla molt difícil obtenir resultats discrepants, com hem observat recentment:

Plaça de Sant Jaume i entorns llarg m ample m Sup. m2
A 50 m en direcció Via Laietana i c Ferran    50    76 3.800
tram 50 m. carrer Llibreteria 50 10 500
tram 50 m. carrer Jaume I 50 15 750
tram 50 m. carrer Ferran 50 15 750
Plaça de l‘Angel, sense boca Metro 30 20 600
Plaça San Miquel meitat de fondària 20 25 500
carrer Ciutat 45 15 600
carrer Call 45 10 450
carrer Ensenyança 10 17 170
carrer Hèrcules 8 30 240
SUMA DE SUPERFICIE D’ESPAI PUBLIC OCUPABLE          BRUTA Total 8.360
OEFICIENT D’ESPAI trepitjable, amb un pas de vianants al centre 90%
SUPERFICIE TREPITJABLE NETA D’ESPAI PUBLIC : Plaça i entorns indicats 7.524 m2
MANIFESTANTS amb diferents Densitats d’ocupació Superfície m2 M/m2 assistents
En un dia normal 7.524 3 22.572
En un dia de pluja i paraigües 7.524 1’8 13.543

SUMA BRUTA DE SUPERFICIE D’ESPAI PUBLIC OCUPABLE   PLAÇA Total 3.800 m2
COEFICIENT D’ESPAI trepitjable, Plaça sense carrers de l’entorn un pas central 95%
SUPERFICIE TREPITJABLE NETA D’ESPAI PUBLIC només la PLAÇA 3.610 m2
MANIFESTANTS amb diferents Densitats d’ocupació Superfície m2 M/m2 assistents
En un dia normal 3.610 3 10.830
En un dia de pluja i paraigües 3.610 1’8 6.498

Amb aquestes dades, o altres més ajustades. per ser obtingudes sobre el mateix lloc. és poden fer avaluacions i encara millor si disposem d’un bon valor de coeficient M/m2.

Per acabar fer la observació de tenir present que “per cada decimal afegit a un valor M/m2 implica augmentar el nombre de manifestants en un 10% del total”.

En un dia normal 3.610 3 assistents     10.830
3,1 10.830 + 361 =11.191
3,2 11.191 + 361 =11.552

I, compte comptat, ja s’ha acabat.

    1. La millor HORA BONA seria que això es debatés sense prejudicis. Però el silenci amagat darrera una altra actualitat “política” (com si això no ho fos) em fa sospitar que no hi ha voluntat.
      El membre de la Junt del CoAC a qui vaig enviar l’enllaç de l’article, ja s’ha fet l’orni dient que cadascú pot tenir l’opinió que vulgui, però el col·legi NO ANIRÀ EN CONTRA DEL TRAMVIA….ergo: si es demostra que perjudica a l’economia i als barcelonins del tram afectat i la resta de barris, acceptaran que els digui esteu en contra dels ciutadans?

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i s’apliquen la política de privadesa i les condicions del servei de Google.

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!