GRÀCIES PER LES PARAULES, CAPITÀ

A cada branca el refilet d’un rossinyol
perfilarà el tall d’una espasa

Cada esclat del desig de ser lliures
farà brillar llum blanca

La conquesta de Mallorca 

Mes venint als feits d’aquest bel·licorosíssim e virtuós rey En Jacme, devets saber que, tenint-se’n per fortament injuriat del rey de Mallorques, apellat Ratohibeth, per alguns dampnatges que·n avían feits algunes galeres sues en lo mar d’Esviça, per manament seu, prenent e captivant dues naus catalanes, portant-les malvadament a Mallorques, ab tota la gent que·i avia dins, e aprés faent maltractament d’obres e de paraules als misatgers que sobre aquest faeit li’n tramet, de Barcelona enfora, lo desús dit rey En Jacme, menyspreant-lo molt, ell se’n met en cor e en pensa de exalçar la fe chrestiana en aquella ylla, gitant, ab tot son poder, als sarraïns d’aquella, e pendre al rey Ratohibeth per la barba, per gran menyspreu de la sua persona, axí com lo desús dit sarraí avia faeit ab los seus misatgers.
          Mes ell avia gran devoció ab N’Aspàrrech, archabisbe de Tarragona, baró molt noble del linatge de Labarca; per tant, ell li’n va manifestar lo seu pensament, abans de faer-ne altre cosa. Lo qual lo·i va molt lloar, e li’n dix que gran servei faeria a Déu, e a la gent chrestiana, y a santa mare Sgleya, que·u metés en obra prestament; mes emperò, que cometés aquell noble faeit an algun dels seus parents o altres barons o nobles d’Aragó o de Catalunya, perquè·n son loch passàs a la ylla e fos caporal d’aquell faeit, car ell era molt fadrí e molt tendre, que no·n podria sostenir los treballs de la guerra; e que ell lo’n valdria ab tot ço del seu. E·l rey, oïda aquesta resposta, fo molt alegre e content.
          E tantost sdevench-se’n qu·En Ramon Martell, senyor de Salses, qui·n era senyor d’algun navili e baró molt virtuós, trobant-se lo rey en Tarragona, ab molts barons e nobles de Catalunya e alguns d’Aragó, li’n faé un solemnial banquet, e per darreries li’n faé traure una gran plata d’olivas de Mallorques, les quals lo rey va molt lloar. E lavors lo desús dit Ramon Martell lo’n va més sforçar a gitar als sarraïns d’aquella ylla, e faer-la’n sua, recitant-li’n moltes coses de la gran fertilitat e bonea d’aquella.

(LIBRE DE FEYTS D’ARMES DE CATALUNYA,  Els nostres clàssics, Ed. Barcino, Barcelona 1935)

Afegeix un comentari