El govern municipal de Vilafranca del Penedès cedeix davant l’oposició al projecte del carrer Comerç

www.cupvila.cat
info@cupvila.cat

Arran de la pressió exercida per veïns/es del Carrer Comerç i el grups polítics de l’oposició, el govern de Vilafranca va decidir en la junta de govern, celebrada el passat dilluns, de respectar la voluntat dels
propietaris dels polígons afectats del pla de reforma del carrer
Comerç i excloure’n a tothom qui ho sol·liciti durant el període
d’exposició pública.
Amb l’acord de dilluns es marca que el termini
d’exposició pública serà fins el proper 30 d’abril.

L’allargament del període
d’exposició pública i presentació d’al·legacions farà que l’aprovació
del projecte no es pugui fer fins al maig. El fet que la
sessió ordinària del ple de Vilafranca, que se celebra el tercer
dimarts de cada mes, coincideixi, al maig, amb la campanya de les
eleccions municipals, farà que sigui el nou govern sortit de les eleccions el que haurà d’aprovar el projecte.

+ Noticia relacionada: Xavier Navarro anuncia el vot en contra de la CUP a la modificació del POUM sobre el carrer Comerç

Dictamen aprovat per la Junta de Govern el 5 de març

URBANISME I HABITATGE

El regidor Delegat d?Urbanisme i Habitatge proposa a la Junta de Govern Local que adopti l?acord següent:

Atès que el ple municipal, en sessió celebrada el dia 23 de gener de 2007, va aprovar inicialment la modificació puntual del Pla d?ordenació urbanística municipal de Vilafranca del Penedès, que afecta concretament la zona del carrer del Comerç, en els termes resultants de la documentació que consta incorporada a l?expedient. La modificació està conformada per la memòria descriptiva, l?informe mediambiental, la memòria social, la memòria justificativa, les normes urbanístiques, l?agenda, l?avaluació econòmica i financera i els plànols d?informació i d?ordenació.

Atès que es va acordar sotmetre l?expedient i la modificació al tràmit d?informació pública pel termini d?un mes, termini que finalitza el proper dia 8 de març.

Atès que tenint en compte el nombre de persones que s?està informant detalladament de la proposta urbanística, i la importància d?aquesta, s?estima adient ampliar el termini d?informació pública.

Atès que alguns propietaris d?habitatges amb front al carrer del Comerç (corresponents a la zona dels núms. 11 al 19), inclosos dins l?àmbit del polígon d?actuació núm. 6 de la proposta de modificació del POUM, han manifestat la seva inquietud per la possibilitat de perdre el seu habitatge habitual, i han fet palesa la seva voluntat inicial de quedar al marge de la transformació urbanística prevista, i això malgrat que l?esmentat polígon té reconegut un sostre edificable sensiblement superior als altres polígons de l?àmbit planificat i es troba exclòs de realitzar aportacions econòmiques destinades al cobriment i la urbanització de la zona ferroviària.

Per tot això,

ACORDA:

1. Prorrogar, fins al dia 30 d?abril de 2007 inclusiu, el termini d?informació pública de la modificació puntual del Pla d?ordenació urbanística municipal que afecta el carrer del Comerç. Es publicarà aquesta pròrroga en el BOP, en un diari i a la premsa local.

2. Fer públic aquesta Junta de Govern Local que, quant als propietaris d?edificis d?habitatges situats dins l?àmbit del polígon d?actuació núm. 6 de la modificació puntual del POUM aprovada inicialment, que expressin dins del període d?informació pública la seva voluntat de ser les seves finques excloses del polígon, aquesta voluntat serà atesa, donant-se les instruccions adients de modificació a l?equip tècnic redactor i sotmetent-se la rectificació al ple municipal en el tràmit d?aprovació provisional.

En el supòsit que l?esmentada exclusió es portés a terme, les finques afectades tindrien la consideració de sòl urbà consolidat, restant excloses del procés de transformació urbanística.

3. Notificar aquest acord a les persones interessades.

El regidor d?Urbanisme i Habitatge,
Josep Colomé i Ferrer

Vilafranca del Penedès, 5 de març de 2007

Afegeix un comentari

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *