EL RACO DEL MENUT

per compartir recursos, debats i experiències

El desenvolupament motor de 0 a 6 anys

6

És evident que dins de la franja d’edat de 0 a 6 anys hi ha una gran evolució en el desenvolupament motor. Un infant comença a gatejar, després a caminar, a ser cada vegada més autònom. A mesura que el sistema neuromotor madura, els moviments comencen a ser més precisos. Hem de tenir en compte la coordinació neuromuscular que permet el control de la postura i el del moviment. Per això, hi ha tres tipus de moviments:

 • Moviment reflex. Resposta espontània i involuntària donada davant d’un estímul extern,
 • Moviment voluntari. Es fa d’una forma conscient i intencionada, abans d’executar-los, és decideixen.
 • Moviment automàtic.  Són movements voluntaris intencionats que es fan sense pensar i que a la vegada s’executen per fer una altra cosa. A la força de repetir certs moviments els acabem fent sense pensar.

El to muscular també juga un paper molt important perquè influeix en els primers reflexos ,en la postura, en el desplaçament i en la prensió. és el grau de tensió o relaxació dels grups musculars. Quan hi ha un excés de tensió, es parla d’hipertonia en canvi, quan hi ha més flexibilitat, es parla d’hipotonia.

Tot això, sumat amb el to muscular és la base de tota activitat motriu.  Dins del desenvolupament motor trobem tres aspectes importants:

 • L’evolució del control i de la consciència del cos
 • L’evolució de la locomoció o desplaçament
 • L’evolució de la manipulació

A les escoles bressol, que ocupa el tram de 0 a 3 anys (una franja plena de canvis constants) se’ls estimula i es treballa diferents capacitats.

 • La consciència i el control del seu propi cos. Mantenir l’equilibri quan està dret. Saber asseure’s i posar-se dret sense ajuda. Tenir control postural. Aguantar-se de puntetes, anar a peu coix.
 • La locomoció. Gatejar, desplaçament sobre els malucs, dret flexiona i fa extensió de cames. Desplaçament lateralment amb ajuda. Fer els primers passos. Pujar i baixar escales, caminar amb coordinació.
 • La prensió i manipulació. Fer que el nadó pugui arribar a agafar un objecte això també implica treballar el domini dels músculs visuomotors, una coordinació visuomanual i la percepció de la mà com a òrgan necessari.  Estimular el palmell. Acabar fent la pinça (dit índex amb el dit gros), fer apilacions de cups l’un sobre de l’altre. Utilitzar els estris adequadament. Posar i treure objectes de les caixes.

Per implementar aquestes activitats cal saber quina fase es troba l’infant i reflexionar sobre quines són les fites que es volen assolir. Tanmateix, s’ha de tenir sempre en compte que cada infant té el seu propi ritme de desenvolupament i que les conductes que s’esperen per a cada edat es basen segons en les mitjanes d’estudis realitzats. Això voldrà dir que dins d’un aula hi haurà nens i nenes més avançats i d’altres que s’endarreriran.

En cas d’endarreriment, són els especialistes que detectaran si hi ha alguna dificultat o senzillament es tracta d’un nen/a amb un ritme de desenvolupament més lent.

Una proposta per traballar la coordinació i l’equilibri amb infants de 4 a 5 anys és la següent:

EL JOC DELS CÈRCOLS

Objectius: 

 • Córrer sense dificultats
 • Mantenir l’equilibri del cos
 • Seguir les diferents indicacions que demana l’Educador/Mestre
 • Diferenciar les diferents accions

Desenvolupament de l’activitat:

L’Educador explicarà en que consisteix l’activitat i les normes que hauran de seguir. Repartirem cèrcols de colors i els posarem escampats per l’aula / gimnàs / pati.

Els infants hauran de seguir les ordres de l’Educador, quan escoltin “Córrer” els nens i nenes correran. Quan l’Educador digui “dins” els nens buscaran el cèrcol més proper per posar-se dins. Quan l’Educador digui “fora” els nens sortiran del cèrcol. Quan l’Educador digui “entrar a dins a peu coix” els nens i nenes ho faran. Podem provar diferents variants, com que es dirigeixin a un cèrcol groc o blau, caminar de puntetes…

Material:

cercols

Avaluació:

 1. Es mostra actiu i satisfet durant l’activitat
 2. Segueix les indicacions de l’educador/a
 3. Sap diferenciar les diferents accions
 4. Coordina els moviments i córre sense cap dificultat
 5. Manté l’equilibri mentre està dins del cèrcol
 6. Tolera la frustración de no tronar cap cèrcol

SEMPRE – SOVINT – DE VEGADES – MAI

Tal i com he comentat anteriorment, a l’hora de programar una activitat d’aquestes característiques hem de tenir molt en compte el moment maduratiu de l’infant. Per exemple, seria inviable fer la mateixa activitat proposada amb infants de 2 anys, ja que en aquestes edats encara no acaben de mantenir l’equilibri.

A grans trets això seria un resum molt i molt resumit del desenvolupament motor de 0 a 6 anys (i més concretament la franja de 0-3 anys) ja que l’article es faria massa llarg.

Espero que us sigui d’interès. Bona setmana!

ML.